Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2007 z dne 26. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2007 z dne 26. 4. 2007

Kazalo

2077. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Šentrupert, stran 5384.

Na podlagi 29. in 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05, uradno prečiščeno besedilo, in št. 21/06 – odločba Ustavnega sodišče RS) in prvega odstavka 51. člena Statuta Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 12/07 z dne 12. 2. 2007) je Občinski svet Občine Šentrupert na 5. redni seji dne 11. 4. 2007 sprejel
O D L O K
o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Šentrupert
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem odlokom se določijo organizacija in delovno področje občinske uprave, način vodenja občinske uprave in naloge, pooblastila in odgovornosti direktorja občinske uprave ter ureja druga vprašanja v zvezi z delovanjem občinske uprave Občine Šentrupert (v nadaljevanju: občinska uprava).
(2) V odloku uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
2. člen
(1) Občinska uprava opravlja upravne, strokovne in druge naloge v okviru pravic in dolžnosti občine na delovnih področjih, ki so določena s tem odlokom.
(2) Upravne naloge so vse naloge, ki jih v skladu z zakonom za občino izvaja občinska uprava kot izvirne ali s strani države prenesene naloge za zadovoljevanje potreb prebivalcev občine, in sicer:
– regulativne: občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti s splošnimi pravnimi akti. Zadeve iz prenesene pristojnosti pa ureja občina z odloki in drugimi predpisi, določenimi z zakoni. Za izvajanje regulativnih nalog občine občinska uprava pripravlja strokovne podlage za sprejem splošnih aktov,
– študijsko-analitične: občinska uprava opravlja študijske, statistične, evidenčne in analitične naloge za potrebe občine ter za te potrebe pridobiva statistične in evidenčne podatke od pooblaščenih organov za zbiranje statističnih in evidenčnih podatkov,
– operativne: občinska uprava izdaja individualne in konkretne upravne akte ter opravlja materialna dejanja,
– kontrolno-nadzorne: občinska uprava opravlja nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti,
– represivne: občinska uprava opravlja represivne naloge v primerih kršitve občinskih predpisov v skladu z zakoni.
3. člen
Pri opravljanju svojih nalog občinska uprava sodeluje z občinskimi upravami drugih občin, nosilci javnih pooblastil, državnimi organi, zavodi, podjetji, družbami in drugimi organizacijami z izmenjavo mnenj in izkušenj ter podatkov in obvestil ter preko skupnih delovnih teles.
4. člen
(1) Delo občinske uprave je javno.
(2) Javnost dela občinske uprave se zagotavlja z:
– uradnimi sporočili ter z dajanjem informacij sredstvom javnega obveščanja,
– objavljanjem splošnih aktov občine,
– novinarskimi konferencami,
– z udeležbo na konferencah, okroglih mizah,
– s posredovanjem informacij javnega značaja v svetovni splet v skladu z zakonom, ki ureja to področje, in z drugimi oblikami sodelovanja s predstavniki sredstev javnega obveščanja oziroma na drug ustrezen način, ki omogoča javnosti, da se seznani z delom občinske uprave.
(3) Uradna sporočila za javnost, informacije, obvestila, pojasnila in druge podatke v smislu prejšnjega odstavka dajejo predstavnikom sredstev javnega obveščanja župan (podžupan) in direktor občinske uprave, po njihovem pooblastilu pa lahko tudi drug javni uslužbenec v občinski upravi.
(4) Pri poslovanju s strankami morajo zaposleni v občinski upravi zagotoviti spoštovanje njihove osebnosti in dostojanstva ter zagotoviti, da čim hitreje in čim lažje uresničujejo svoje pravice in pravne koristi.
(5) Zaposleni v občinski upravi morajo omogočiti strankam posredovanje pripomb in kritik glede svojega dela ter te pripombe in kritike obravnavati ter nanje odgovarjati v razumnem roku.
II. ORGANIZACIJA IN DELOVNO PODROČJE OBČINSKE UPRAVE
5. člen
(1) Za opravljanje nalog občinske uprave se v Občini Šentrupert ustanovi enovit organ: Občinska uprava Občine Šentrupert, s sedežem Šentrupert 33, 8323 Šentrupert (v nadaljnjem besedilu: občinska uprava).
(2) Občinska uprava zagotavlja:
– strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave, učinkovit notranji nadzor nad opravljanjem upravnih in drugih nalog,
– zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v postopkih,
– polno zaposlenost javnih uslužbencev v občinski upravi, usmerjenost občinske uprave k uporabnikom njenih storitev in
– učinkovito sodelovanje z organi občine (občinski svet, župan in nadzorni odbor) in drugimi organi in institucijami.
6. člen
(1) Občinska uprava opravlja strokovne, upravne, organizacijsko-tehnične in administrativne naloge na področju:
– splošnih in kadrovskih zadev,
– normativno pravnih zadev,
– upravnih zadev,
– javnih financ,
– gospodarskih dejavnosti in kmetijstva,
– družbenih dejavnosti,
– varstva okolja in urejanja prostora,
– gospodarskih javnih služb in infrastrukture,
– inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva,
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.
(2) Občinska uprava opravlja tudi druge naloge iz pristojnosti občine.
7. člen
Na področju splošnih zadev opravlja občinska uprava naslednje naloge:
– opravlja strokovna, organizacijska, administrativna in tehnična opravila za potrebe župana, občinskega sveta in njegovih delovnih teles, za člane občinskega sveta, nadzorni odbor ter druge občinske organe,
– kadrovske zadeve,
– sprejem in odprava pošte ter arhiviranje za potrebe občinskih organov,
– gospodarjenje z zgradbo občine in tehnično opremo,
– avtomatska obdelava podatkov za potrebe organov občine,
– naloge, ki se nanašajo na civilno zaščito in reševanje,
– druge naloge, ki po svoji naravi sodijo v to področje.
8. člen
Na področju normativno-pravnih zadev občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– priprava splošnih in drugih aktov ter mnenj in stališč, ki jih sprejemajo župan, občinski svet in drugi občinski organi,
– sestavljanje pogodb, oceno sprejetih pogodb in pravno spremljanje pogodb,
– strokovno pravno pomoč pri izvajanju volilnih opravil,
– pravno pomoč županu, občinskemu svetu in drugim občinskim organom,
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.
9. člen
Na področju upravnih zadev občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– vodi upravni postopek in izdaja odločbe v teh postopkih na I. stopnji,
– vodi evidenco o upravnih stvareh,
– sodeluje v upravnih postopkih, ki jih vodijo drugi pristojni organi,
– opravlja druge naloge s področja upravnih zadev.
10. člen
Na področju javnih financ občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– pripravlja proračun in skrbi za njegovo izvrševanje v skladu s predpisi, ki urejajo to področje,
– pripravlja finančna poročila in zaključni račun proračuna,
– zagotavlja strokovno pomoč občinskim organom pri sprejemanju in izvrševanju občinskih splošnih in drugih aktov s področja javnih financ,
– opravlja finančno-knjigovodska in druga strokovna opravila za proračun, režijski obrat,
– spremlja, analizira in oblikuje cene iz pristojnosti občine in daje mnenje k oblikovanju cen iz koncesijskih razmerij,
– spremlja in analizira davke iz občinske pristojnosti in v skladu z zakonom pripravlja strokovne podlage za njihovo uvedbo oziroma usklajevanje,
– pripravlja premoženjsko bilanco občine,
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.
11. člen
Na področju gospodarstva občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– pripravlja strategijo razvoja občine ter programske usmeritve in programe razvoja posameznih dejavnosti s področja gospodarstva,
– izvaja strokovne naloge za občino in njene organe, kadar je občina ustanovitelj ali soustanovitelj javnega podjetja ali zavoda na področju gospodarskih javnih služb,
– spremlja in analizira gospodarska gibanja v občini,
– opravlja druge naloge s tega področja.
12. člen
Na področju družbenih dejavnosti občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– pripravlja razvojne usmeritve in razvojne programe na različnih področjih družbenih dejavnosti,
– skrbi za realizacijo programov v skladu s proračunom, koordinira delovanje različnih subjektov na področjih družbenih dejavnosti in vrši nadzor nad izvajanjem programov,
– pripravlja in izvaja programe javnih del,
– opravlja druge naloge, ki sodijo v področje družbenih dejavnosti.
13. člen
Na področju urejanja prostora občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– pripravlja programska izhodišča za sprejemanje prostorskih aktov in pripravlja smernice za izdelavo prostorskih izvedbenih aktov,
– pripravlja prostorske akte občine,
– izdaja lokacijske dokumentacije,
– vodi evidenco posegov v prostor in analizira stanje posegov v prostor,
– nudi strokovno pomoč pravnim in fizičnim osebam pri urejanju prostora,
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.
14. člen
Na področju varstva okolja opravlja občinska uprava naslednje naloge:
– pripravlja programe varstva okolja, operativne programe in študije ranljivosti okolja za območje občine,
– pripravlja sanacijske programe za odpravo posledic in virov obremenitve okolja in skrbi za njihovo izvedbo,
– opravlja druge upravne naloge varstva okolja, ki jih določajo posebni predpisi s področja varstva okolja,
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.
15. člen
Na področju gospodarskih javnih služb in infrastrukture občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– pripravlja strokovne podlage za ustanovitev in organizacijo gospodarskih javnih služb,
– izdeluje programe razvoja gospodarskih javnih služb, skrbi za njihovo izvajanje in izvaja nadzor nad njihovim izvajanjem,
– pripravlja projekte in investicijske programe in opravlja nadzor nad investicijami,
– opravlja druge naloge na tem področju.
16. člen
Občinska uprava v režijskem obratu, ki je samostojna notranja organizacija enota občinske uprave opravlja dejavnosti naslednjih gospodarskih javnih služb:
– gospodarjenja s stavbnimi zemljišči,
– vzdrževanja občinskih cest, zimske službe ter urejanja in vzdrževanja parkirišč,
– urejanja zelenih površin,
– vzdrževanja in urejanja pokopališč,
– urejanja javnih tržnic,
– urejanja in vzdrževanja mest za plakatiranje in oglaševanje in
– vzdrževanje in urejanje cestne razsvetljave.
17. člen
(1) Občinska uprava opravlja naloge občinske inšpekcije.
(2) Občinska inšpekcija opravlja nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti.
18. člen
(1) Občinska uprava opravlja naloge občinskega redarstva, upoštevaje določila Zakona o varstvu javnega reda in miru (Uradni list RS, št. 70/06) in določila Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/06).
(2) Na tem področju občinska uprava opravlja nadzor nad izvajanjem zakona o varnosti cestnega prometa in nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti.
19. člen
Naloge in pooblastila občinske uprave oziroma javnih uslužbencev občinske uprave na področju občinske inšpekcije in občinskega redarstva se določijo s posebnim odlokom.
III. NAČIN DELA, POOBLASTILA IN ODGOVORNOSTI JAVNIH USLUŽBENCEV
20. člen
Predstojnik občinske uprave je župan, ki predstavlja in zastopa občino ter nadzoruje, usmerja ter daje navodila za vodenje občinske uprave.
21. člen
(1) Občinsko upravo neposredno vodi direktor občinske uprave, ki ga imenuje in razrešuje župan.
(2) Direktor občinske uprave:
– neposredno vodi občinsko upravo, organizira in koordinira delo javnih uslužbencev v občinski upravi in jim nudi strokovno pomoč, razporeja delo med zaposlene v občinski upravi in skrbi za delovno disciplino,
– izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji,
– opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in vodi ter sodeluje v najzahtevnejših projektnih skupinah v občini,
– skrbi za zakonito, učinkovito in smotrno opravljanje nalog občinske uprave,
– opravlja druge naloge po nalogu župana.
(3) Direktor občinske uprave lahko izdaja odločbe in druge akte, ki se nanašajo na uresničevanje pravic, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja javnih uslužbencev občinske uprave, če ga župan za to pooblasti.
(4) Direktor občinske uprave občine je za svoje delo odgovoren županu.
(5) Direktor občinske uprave mora imeti univerzitetno izobrazbo.
22. člen
(1) Razvrstitev in število delovnih mest v občinski upravi ter razvrstitev nalog iz posameznega delovnega področja občinske uprave, ki jih opravlja posamezen javni uslužbenec, se določi s pravilnikom o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi, ki ga izda župan.
(2) O zaposlitvi v občinski upravi in o imenovanju javnih uslužbencev v naziv odloča župan.
(3) Direktorja občinske uprave imenuje na položaj župan.
(4) V skladu s sistemizacijo delovnih mest občinske uprave, ki jo določi župan, opravljajo naloge občinske uprave javni uslužbenci na uradniških in strokovno-tehničnih delovnih mestih.
23. člen
(1) Posamezno nalogo občinske uprave, ki je določena s tem odlokom, opravi tisti javni uslužbenec, v katerega delovno področje spada naloga po pravilniku o sistemizaciji delovnih mest oziroma po svoji naravi.
(2) Če je naloga takšna, da po svoji naravi ne spada v delovno področje nobenega od javnih uslužbencev občinske uprave, jo opravi javni uslužbenec, ki ga določi direktor občinske uprave.
24. člen
(1) Javni uslužbenci občinske uprave opravljajo naloge, določene z zakoni in drugimi predpisi, statutom občine in pravilnikom o sistemizaciji delovnih mest, v skladu s pristojnostmi in pooblastili, ki jih za opravljanje posameznih nalog določajo zakoni in drugi predpisi ter po navodilih direktorja občinske uprave.
(2) Javni uslužbenci morajo svoje naloge opravljati v skladu z načelom zakonitosti in strokovnosti ter morajo delovati politično nevtralno in nepristransko z upoštevanjem kodeksa, ki ureja ravnanje javnih uslužbencev.
(3) Javni uslužbenci morajo pri opravljanju svojega dela vedno skrbeti, da ohranjajo in krepijo zaupanje javnosti in strank v postopkih, v poštenost, nepristranskost, kvaliteto, hitrost in učinkovitost opravljanja nalog iz pristojnosti občine. Ustrezno morajo varovati tajne in osebne podatke, ki so jih izvedeli pri opravljanju svojega dela. Pri svojem delu morajo ravnati po pravilih stroke in se v ta namen stalno usposabljati ter izpopolnjevati, pri čemer pogoje za stalno izpopolnjevanje in usposabljanje zagotavlja delodajalec.
(4) Javni uslužbenec pri opravljanju javnih nalog ne sme ravnati samovoljno ali v škodo katerekoli osebe, skupine, osebe javnega prava ali zasebnega prava, primerno mora upoštevati pravice in dolžnosti in ustrezne interese le-teh. Svoje pravice do odločanja po prosti presoji mora uresničevati nepristransko in ob upoštevanju meril določenih v predpisih.
(5) Javni uslužbenec mora gospodarno in učinkovito uporabljati javna sredstva s ciljem doseganja najboljših rezultatov ob enakih stroških oziroma enakih rezultatih ob najnižjih stroških.
(6) S primernim upoštevanjem pravic do dostopa do uradnih informacij je javni uslužbenec dolžan, da ustrezno in z vso potrebno zaupnostjo obravnava vse informacije in dokumente, ki jih je pridobil med zaposlitvijo.
(7) Za presojanje nezdružljivosti del in konfliktov interesov, se za vse javne uslužbence uporabljajo določila veljavnega zakona, ki ureja položaj javnih uslužbencev.
(8) Za svoje delo so odgovorni direktorju občinske uprave občine, disciplinsko in odškodninsko pa županu.
25. člen
(1) Za naloge v občinski upravi, ki zahtevajo sodelovanje več zaposlenih oziroma sodelovanje različnih strok in stopenj znanja, lahko župan ustanovi delovne skupine, lahko se povezuje s strokovnimi službami in uporablja druge oblike sodelovanja.
(2) S sklepom o ustanovitvi župan določi sestavo delovne skupine, vodjo delovne skupine ter rok za izvedbo naloge.
26. člen
(1) Za naloge, ki zahtevajo posebno proučevanje ali posebno strokovnost in jih delavci občinske uprave ne morejo opraviti sami, lahko župan ustanovi delovno ali projektno skupino ter sklene pogodbo z ustreznimi izvajalci nalog.
(2) S sklepom o ustanovitvi projektne skupine se določi sestava, naloge, roki za izvedbo nalog, sredstva in drugi pogoji za njeno delo.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
27. člen
Župan v roku 14 dni po uveljavitvi tega odloka izda pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v Občinski upravi Občine Šentrupert, ki je podlaga za razporeditev delavcev na ustrezna delovna mesta.
28. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o organizaciji in delu občinske uprave Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 24/99).
29. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4/2007
Šentrupert, dne 11. aprila 2007
Župan
Občine Šentrupert
Rupert Gole l.r.

AAA Zlata odličnost