Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2007 z dne 26. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2007 z dne 26. 4. 2007

Kazalo

2076. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2006, stran 5383.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in 110/02) in 15. člena Statuta Občine Sv. Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 29/00) je Občinski svet Občine Sv. Jurij ob Ščavnici na 4. redni seji dne 18. 4. 2007 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2006
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Sv. Jurij ob Ščavnici za leto 2006.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Sv. Jurij ob Ščavnici za leto 2006 obsega:
                        v tisoč tolarjih
---------------------------------------------------------------
A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)        493.112
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)             210.869
70   DAVČNI PRIHODKI                 179,868
    700 Davki na dohodek in dobiček         87.222
    703 Davki na premoženje             13.190
    704 Domači davki na blago in storitve      79.456
71   NEDAVČNI PRIHODKI                31.001
    710 Udeležba na dobičku in dohodkih
    od premoženja                  13.821
    711 Takse in pristojbine              452
    712 Denarne kazni                  165
    713 Prihodki od prodaje blaga in storitev       0
    714 Drugi nedavčni prihodki           16.563
72   KAPITALSKI PRIHODKI               28.596
    720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev    28.546
    721 Prihodki od prodaje zalog             0
    722 Prihodki od prodaje zemljišča in
    nematerialnega premoženja              50
73   PREJETE DONACIJE                 4.176
    730 Prejete donacije iz domačih virov       4.176
    731 Prejete donacije iz tujine            0
74   TRANSFERNI PRIHODKI               249.471
    740 Transferni prihodki iz drugih
    javnofinančnih institucij            249.471
II.   SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)          497.856
40   TEKOČI ODHODKI                 111.449
    400 Plače in drugi izdatki za zaposlene     28.571
    401 Prispevki delodajalcev za socialno
    varnost                      4.679
    402 Izdatki za blago in storitve         77.699
    403 Plačila domačih obresti              0
    409 Rezerva                     500
41   TEKOČI TRANSFERI                143.361
    410 Subvencije                  8.978
    411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom   67.060
    412 Transferi neprofitnim organizacijam
    in ustanovam                   20.600
    413 Drugi tekoči domači transferi        46.723
    INVESTICIJSKI ODHODKI              226.973
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev     226.973
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI             16.073
    431 Investicijski transferi pravnim in
    fizičnim osebam, ki niso proračunski
    uporabniki                    1.384
    432 Investicijski transferi proračunskim
    uporabnikom                   14.689
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK oz. PRORAČUNSKI
    PRIMANJKLJAJ, (I.-II.)              –4.744
B.   RAČUN FINANČINIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
    PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)          146
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (750+751+752)     146
    750 Prejeta vračila danih posojil          146
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE
    KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)           0
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE
    KAPITALSKIH DELEŽEV                  0
    440 Dana posojila                   0
    441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb      0
    442 Poraba sredstev kupnin iz
    naslova privatizacije                 0
VI.   PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
    SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)       146
C.   RAČUN FINANCIRANJA
VII.  ZADOLŽEVANJE                     0
50   ZADOLŽEVANJE                     0
    500 Domače zadolževanje                0
VIII.  ODPLAČILO DOLGA                    0
55   ODPLAČILO DOLGA                    0
    550 Odplačilo domačega dolga             0
IX.   POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA
    RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)        –4.598
X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI.   NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX. = -III)   4.744
XII.  STANJE SREDSTEV NA RAČUNU
    KONEC TEKOČEGA LETA               97.914
---------------------------------------------------------------
3. člen
Neporabljena sredstva proračunske rezerve v višini 4.457.835,79 SIT se prenesejo kot sredstva proračunske rezerve v leto 2007. Neporabljena sredstva proračunskega sklada za takso za obremenjevanje voda v višini 629.978,21 SIT se prenesejo v leto 2007 in se porabijo za investicije na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.
4. člen
Ostanek sredstev na računih konec leta 2006 v višini 97.914.172,13 SIT se vključijo v proračun Občine Sv. Jurij ob Ščavnici za leto 2007.
5. člen
Pregled prihodkov in razporeditev odhodkov zaključnega računa proračuna, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja, so sestavni del tega odloka.
6. člen
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-00001/2007
Sv. Jurij ob Ščavnici, dne 18. aprila 2007
Župan
Občine Sv. Jurij ob Ščavnici
Anton Slana l.r.

AAA Zlata odličnost