Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2007 z dne 26. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2007 z dne 26. 4. 2007

Kazalo

2075. Odlok o ustanovitvi organa Skupne občinske uprave občin Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče, stran 5382.

Na podlagi 49.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1, 21/06 – odl.US) so Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 5. redni seji dne 29. marca 2007, Občinski svet Občine Vitanje na 3. redni seji dne 12. aprila 2007 in Občinski svet Občine Zreče na 4. redni seji dne 28. marca 2007 sprejeli
O D L O K
o ustanovitvi organa Skupne občinske uprave občin Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče
UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom občine ustanoviteljice, Občina Slovenske Konjice, Občina Vitanje in Občina Zreče ustanavljajo organ skupne občinske uprave z imenom Medobčinski urad (v nadaljnjem besedilu: Medobčinski urad), za izvrševanje nalog na področju urejanja okolja ter nalog na področju zagotavljanja in izvajanja javnih služb.
2. člen
Medobčinski urad ima status samostojnega skupnega organa občin ustanoviteljic.
Sedež Medobčinskega urada je v Slovenskih Konjicah, Stari trg 29, Slovenske Konjice.
Medobčinski urad ima pečat okrogle oblike, v sredini je napis »Medobčinski urad«, ob zunanjem robu pečata pa »Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče«.
3. člen
Ustanoviteljice Medobčinskega urada so:
1. Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, Slovenske Konjice,
2. Občina Vitanje, Grajski trg 1, Vitanje,
3. Občina Zreče, Cesta na Roglo 13b, Zreče.
Ustanoviteljske pravice v imenu ustanoviteljic izvršujejo njihovi župani, razen sprejema sprememb in dopolnitev tega odloka ter zagotavljanje proračunskih sredstev za delovanje Medobčinskega urada, za kar so pristojni občinski sveti občin ustanoviteljic.
Podrobneje se bodo medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti ustanoviteljic ter delovanje Medobčinskega urada uredile s sporazumom, ki ga bodo podpisali župani.
NALOGE IN DELO MEDOBČINSKEGA URADA
4. člen
Medobčinski urad opravlja upravne, strokovne, razvojne in pospeševalne naloge občinskih uprav občin ustanoviteljic na področju urejanja okolja ter nalog na področju zagotavljanja in izvajanja javnih služb.
Svoje naloge opravlja Medobčinski urad v skladu z zakonom, podzakonskimi predpisi in predpisi občin ustanoviteljic.
Podrobneje se obseg nalog, ki jih bo urad izvajal opredeli v sporazumu iz tretjega odstavka 3. člena tega odloka.
5. člen
Pri izvrševanju nalog iz prejšnjega člena tega odloka nastopa Medobčinski urad kot organ tiste občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada.
Upravni akti, ki jih izdajajo pooblaščene osebe, imajo v glavi naziv Medobčinski urad, izdajajo pa se v imenu krajevno pristojne občine ustanoviteljice.
Medobčinski urad pri izvrševanju svojih nalog ravna po vsebinskih usmeritvah župana in nalogah tajnika občine oz. direktorja občinske uprave, v katere krajevno pristojnost zadeva spada in v skladu z zakonodajo.
6. člen
Medobčinski urad vodi predstojnik, ki ga imenujejo in razrešujejo župani občin ustanoviteljic v skladu z zakonom o javnih uslužbencih.
Župani lahko sklenejo pisni sporazum, da bo naloge predstojnika medobčinske uprave opravljal tajnik ene izmed občin ustanoviteljic.
7. člen
Predstojnik predstavlja in zastopa Medobčinski urad, organizira opravljanje nalog, skrbi za izdelavo – realizacijo programa dela ter opravlja vse druge organizacijske naloge, ki so potrebne za redno, pravočasno, strokovno in učinkovito delo.
8. člen
Predstojnik Medobčinskega urada, po predhodnem soglasju županov občin ustanoviteljic odloča o sklenitvi in prenehanju delovnega razmerja zaposlenega v Medobčinski urad.
Predstojnik odloča tudi o drugih pravicah in obveznostih iz delovnega razmerja zaposlenih v Medobčinskem uradu.
9. člen
O izločitvi zaposlenega v Medobčinskem uradu odloča predstojnik, v primeru izločitve pa določi drugega zaposlenega v Medobčinskem uradu, ki o stvari odloči.
SREDSTVA ZA DELO
10. člen
Župani občin ustanoviteljic sklenejo sporazum, s katerim podrobneje določijo svoje pravice in obveznosti do Medobčinskega urada, načrtovanje dela, način poročanja, način financiranja, opravljanje administrativno-strokovnih, pomožnih in drugih del za Medobčinski urad ter druge, za nemoteno delo Medobčinskega urada, pomembne zadeve.
11. člen
Sredstva za delo Medobčinskega urada občine ustanoviteljice zagotavljajo v svojih proračunih v skladu s sporazumom iz tretjega odstavka 3. člena tega odloka.
12. člen
Medobčinski urad prevzame od občin ustanoviteljic upravne naloge in pristojnosti na področjih iz 4. člena tega odloka.
Medobčinski urad občinskim svetom občin ustanoviteljic enkrat letno poda pisno poročilo o delo urada.
PREHODNE DOLOČBE
13. člen
O izstopu iz Medobčinskega urada odloča občina ustanoviteljica samostojno in avtonomno s pisno najavo predstojniku 6 mesecev pred izstopom. Pred izstopom mora občina, ki izstopi poravnati vse svoje obveznosti do Medobčinskega urada.
Občina, ki izstopa mora:
– poravnati vse svoje materialne obveznosti do Medobčinskega urada za tekoče proračunsko leto v celoti,
– plačati izplačila delavcem, ki jim pripadajo ob prenehanju delovnega razmerja v skladu z delovnopravno zakonodajo.
Občina, ki izstopa iz Medobčinskega urada mora prevzeti v izvršitev, izterjavo ali izpolnitev tudi pravice in obveznosti, ki izhajajo iz odločitev Medobčinskega urada v upravnih postopkih, če posamezna zadeva spada pod njeno krajevno pristojnost.
14. člen
Medobčinski urad lahko občine ustanoviteljice ukinejo s soglasno odločitvijo. Sporazum o prenehanju Medobčinskega urada mora vsebovati obveznosti občin do delavcev zaposlenih v Medobčinskem uradu. V primeru da nobena od občin ustanoviteljic ne prevzame delavcev Medobčinskega urada, so jim občine dolžne zagotoviti pravice, ki jih določa zakonodaja glede presežnih delavcev.
Finančne obveznosti, ki izhajajo iz prejšnjega odstavka so občine dolžne zagotoviti v skladu s sporazumom iz tretjega odstavka 3. člena tega odloka.
KONČNE DOLOČBE
15. člen
Ta odlok je sprejet, ko ga sprejmejo občinski sveti občin ustanoviteljic. Za objavo poskrbi Občina Slovenske Konjice. Veljati začne osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati se začne najkasneje v treh mesecih po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0006/2007-3
Slovenske Konjice, dne 29. marca 2007
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.
Št. 0323-01/2007-01
Vitanje, dne 12. aprila 2007
Župan
Občine Vitanje
Slavko Vetrih l.r.
Št. 03200-0001/2007-7
Zreče, dne 28. marca 2007
Župan
Občine Zreče
mag. Boris Podvršnik l.r.

AAA Zlata odličnost