Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2007 z dne 26. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2007 z dne 26. 4. 2007

Kazalo

2074. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda v Občini Puconci, stran 5379.

Na podlagi 3., 4. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo), 3, 4, 17 in 57.b člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 70/06 in 115/06), 29 in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo), 3. in 5. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Puconci (Občan, št. 4/97) in 16. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 35/99, 23/01, 65/02, 89/02, 16/05 in 103/05) je Občinski svet Občine Puconci na 7. seji dne 12. 4. 2007 sprejel
O D L O K
o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda v Občini Puconci
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda je obvezna lokalna gospodarska javna služba. Ta odlok določa pogoje in način odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode, gospodarjenje z objekti in napravami, kateri služijo za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, ki nastaja v gospodinjstvih, industriji in pri drugih uporabnikih (v nadaljnjem besedilu javna služba) na območju Občini Puconci.
2. člen
Javna kanalizacija je sistem kanalskih vodov, kanalov in jarkov ter z njimi povezanih tehnoloških naprav, ki se povezujejo v sekundarno, primarno in magistralno kanalizacijsko omrežje in s pomočjo katerega se zagotavlja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode iz stavb ter padavinske vode s streh in z utrjenih, tlakovanih ali z drugim materialom prekritih javnih površin. Objekti in naprave javne kanalizacije so lokalna gospodarska javna infrastruktura. Priključki stavb na javno kanalizacijo in pretočne ter nepretočne greznice in male čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, niso objekti javne kanalizacije.
Priključek stavbe na javno kanalizacijo je kanalski vod ter z njim povezane tehnološke naprave, kot so peskolov, lovilec olj in črpališče za prečrpavanje odpadne vode, ki je namenjen odvajanju odpadne vode v omrežje javne kanalizacije. Kanalizacijski priključek po tem odloku je del interne kanalizacije, ki je v lasti uporabnika in poteka od mesta priključitve na javno kanalizacijo do prvega revizijskega jaška ali do zunanje stene stavbe, če revizijskega jaška ni možno postaviti.
Uporabnik javne kanalizacije je fizična ali pravna oseba, ki je lastnik ali solastnik stavbe ali zemljišča, priključenega na javno kanalizacijo oziroma koristi storitve javne službe.
Drugi pojmi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, kot je določeno v zakonih in v podzakonskih prepisih.
3. člen
Izvajalca javne službe določi s sklepom Občinski svet Občine Puconci s katerim se sklene pogodba. Izvajalec javne službe zagotavlja opravljanje javne službe na celotnem območju Občine Puconci v skladu z zakonodajo. Določene storitve javne službe lahko v imenu in na račun izvajalca javne službe izvaja podizvajalec, ki je registriran v skladu z zakonodajo s področja ravnanja z odpadnimi vodami in izpolnjuje druge pogoje za opravljanje javne službe.
Javna služba obsega:
– upravljanje in vzdrževanje javne kanalizacije,
– čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode, ki se odvajajo v javno kanalizacijo,
– praznjenje greznic in obdelavo njihove vsebine, prevzem in obdelavo gošč iz premičnih suhih stranišč in prevzem blata malih čistilnih naprav ter njegovo obdelavo,
– izvajanje obratovalnega monitoringa za komunalne čistilne naprave.
4. člen
Izvajalec mora opravljati javno službo skladno s programom za obvladovanje kakovosti poslovanja in s programom oskrbe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode (v nadaljnjem besedilu: program), ki ga izdela izvajalec, potrdi pa ga Občinski svet Občine Puconci.
Izvajalec javne službe ima pri upravljanju javne kanalizacije predvsem naslednje naloge:
– skrbi za razvoj in izgradnjo javne kanalizacije in za njeno nemoteno obratovanje,
– vodi kataster javne kanalizacije,
– vzdržuje javno kanalizacijo,
– izdaja smernice in soglasja v skladu z odlokom, tehničnim pravilnikom in drugimi predpisi,
– nadzira odvajanje in čiščenje odpadnih voda,
– izvaja in nadzira priključke na javno kanalizacijo,
– obračunava storitve kanalščine, čiščenja in drugih pristojbin, določenih s predpisi.
Izvajalec mora vsako leto najkasneje do 31. marca poslati organu, pristojnemu za gospodarske javne službe, poročilo o izvajanju programov iz prejšnjega odstavka tega člena.
5. člen
Na območjih, kjer je zgrajena javna kanalizacija, je obvezna priključitev na kanalizacijo za vse fizične in pravne osebe, ki iz objektov odvajajo odpadne in druge vode. Eno leto po pridobitvi uporabnega oziroma obratovalnega dovoljenja za objekte iz 2. člena odloka mora lastnik oziroma upravljavec objekta poskrbeti za priključitev na javno kanalizacijo in opustiti uporabo greznice razen tistih, ki imajo male individualne čistilne naprave, ki delujejo v skladu z veljavno zakonodajo.
6. člen
Uporabnik javne kanalizacije je lastnik ali upravljavec objekta, ki je s hišnim priključkom priključen na javno kanalizacijo. Naprave in objekti uporabnika iz tega člena so:
– priključni kanal od hišne kanalizacije do vključno prvega priključnega jaška na javno kanalizacijo,
– interna kanalizacija s pripadajočimi objekti in napravami v objektu.
Uporabnik je dolžan s temi objekti in napravami gospodariti tako, da je omogočeno normalno odvajanje odpadnih in padavinskih voda v kanalizacijo.
7. člen
Po pridobitvi uporabnega dovoljenja in predaji dokumentacije investitorja upravljavcu mora upravljavec javne kanalizacije prevzeti zgrajeno javno kanalizacijo v upravljanje.
II. VAROVANJE IN OMEJITVE V PASU JAVNE KANALIZACIJE
8. člen
Zaradi varovanja javne kanalizacije in njeno nemoteno vzdrževanje se določi minimalni varovalni pas od 1.0 m levo in desno od njene osi.
Kdor namerava graditi v varovalnem pasu javne kanalizacije, si mora pridobiti pogoje oziroma soglasje upravljavca javne kanalizacije.
Na javno kanalizacijo ni dovoljeno brez soglasja upravljavca postavljati ali na njej graditi objektov, zasajati dreves in grmovnic, ki bi lahko povzročili škodo na kanalizaciji ali ovirali normalno vzdrževanje kanalizacije, ter nasipavati ali odkopavati zemeljski in drugi material.
9. člen
Kdor gradi objekte, opravlja vzdrževalna, rekonstrukcijska ali druga dela na objektih ali na površinah ob javni kanalizaciji, mora pri izvajanju teh del skrbeti, da ne poškoduje javne kanalizacije.
V primeru trajne spremembe nivelete terena mora povzročitelj take spremembe, po predhodni pridobitvi soglasja upravljavca javne kanalizacije, poskrbeti za prilagoditev javne kanalizacije novemu stanju terena.
Gradbena dela, pri katerih se poseže na javno kanalizacijo, lahko izvaja le upravljavec javne kanalizacije oziroma drugi izvajalec pod neposrednim nadzorstvom upravljavca javne kanalizacije.
III. PRIKLJUČITEV NA KANALIZACIJSKO OMREŽJE
10. člen
Neposredno priključitev hišnega priključka na javno kanalizacijo izvede upravljavec javne kanalizacije na stroške uporabnika kanalizacije ali drugi izvajalec pod nadzorstvom upravljavca javne kanalizacije. Mesto in način priključitve določi upravljavec. Upravljavec oziroma lastnik notranje kanalizacije ne sme dovoliti priključitve objektov drugih lastnikov oziroma upravljavcev po svoji notranji kanalizaciji na javno kanalizacijo.
11. člen
Upravljavec lahko stavbo priklopi na kanalizacijo samo pod pogojem, če je uporabnik javne kanalizacije poravnal Občini Puconci vse obveznosti iz naslova komunalni prispevek za javno kanalizacijo.
12. člen
Investitor objekta si mora v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja ali drugega upravnega dovoljenja na območju, kje je zgrajena ali načrtovana kanalizacija, pridobiti projektne pogoje in soglasje upravljavca javne kanalizacije o možnostih in pogojih priključitve objekta na javno kanalizacijo.
13. člen
Ukinitev priključka na javno kanalizacijo je mogoča le v primeru rušenja priključenega objekta. Priključek na javno kanalizacijo odjavi uporabnik objekta, ki objekt ruši, najkasneje 14 dni pred rušitvijo objekta. Upravljavec po odjavi izbriše uporabnika iz evidence uporabnikov.
14. člen
Uporabnikom kanalizacije v javno kanalizacijo ni dovoljeno odvajati:
– neprečiščene tehnološke vode
– vodo pomešano s tekočimi gorivi, olji in mazivi
– snovi, ki razvijajo strupene in eksplozivne pline
– hladilne vode, vode iz površinskih vodotokov, meteorne vode
– gnoj, gnojnico, pepel, kosti, mavec, cement, pesek
– trdih odpadkov, ki so z odlokom o ravnanju z odpadki opredeljeni kot komunalni ali posebni odpadki, ter vseh vrst nevarnih odpadkov.
15. člen
Na kanalizacijo za odvajanje padavinskih vod ni dovoljeno priključiti kanalizacije za odvajanje komunalnih odpadnih vod.
16. člen
Na območju, kjer je zgrajena javna kanalizacija in je nanjo možno priključiti objekt, ni dovoljeno graditi greznic.
17. člen
Kdor po lastni krivdi poškoduje, zamaši ali na drug način povzroči motnje v sistemu javne kanalizacije, nosi vse stroške za odprave napake in škodo.
18. člen
Industrijski in drugi onesnaževalci so dolžni redno kontrolirati sestavo odpadnih vod (monitoring). Monitoring lahko opravlja le s strani ministrstva, pristojnega za okolje in prostor pooblaščeni izvajalec, ki mora rezultate meritev posredovati upravljavcu.
IV. ODVAJANJE ODPADNIH KOMUNALNIH IN PADAVINSKIH VODA NA OBMOČJIH, KJER NI SISTEMOV JAVNEGA KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA
19. člen
Na območjih, kjer ni zgrajena javna kanalizacija, se morajo komunalne odpadne vode zbirati v vodotesnih greznicah, ki se po potrebi praznijo.
Vsebina iz obstoječih in novozgrajenih greznic se ob praznjenju mora odvažati na komunalno čistilno napravo in se ne sme izpuščati v vodotoke, melioracijske jarke ali druge odvodnike površinskih voda.
Za gradnjo greznice si mora investitor pridobiti ustrezno upravno dovoljenje.
20. člen
Praznjenje greznic izvaja izvajalec javne službe na stroške lastnika oziroma upravljavca zgradbe.
21. člen
Izvajalec javne službe mora voditi evidenco o greznicah iz katere je razvidno:
– lokacija greznice,
– velikost greznice,
– datum praznjenja.
Opravlja druge dejavnosti in opravila, ki pomenijo izvajanje gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih vod, skladno z veljavnimi predpisi.
22. člen
Izvajalec javne službe mora v roku enega leta od uveljavitve tega odloka vzpostaviti kataster greznic s podatki iz 21. člena tega odloka.
V. PLAČEVANJE STORITEV ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VODAH
23. člen
Ceno za odvajanje odpadnih vod (kanalščino) določi občinski svet na podlagi predloga upravljavca javne kanalizacije, če z zakonom ali uredbo vlade ni določeno drugače.
Osnova za obračun odvedene odpadne vode je količina porabljene pitne ali tehnološke vode, ki se meri z merilno napravo. V primerih, ko merilna naprava ni vgrajena, in v primerih oskrbe s pitno vodo iz lastnega vira se količina odpadne vode izračuna na osnovi povprečne porabe pitne vode na prebivalca v občini.
24 člen
Stanje na vodomeru, ki je podlaga za obračun kanalščine in cene za čiščenje odpadnih voda, očitava pooblaščeni delavec upravljavca.
25. člen
Uporabniki javne kanalizacije so dolžni plačevati kanalščino in strošek čiščenja odpadnih voda na podlagi izstavljenega računa upravljavca. Če uporabnik meni, da obračun ni pravilen, lahko v osmih dneh od prejetja računa vloži pismeni ugovor na upravljalca kanalizacije.
Če je v objektu več uporabnikov se račun za porabljeno vodo izstavi upravniku objekta. Če ta ni določen, se račun izstavi hišnemu svetu ali drugemu ustreznemu skupnemu organu lastnikov stanovanj, ki sam opravi razdelitev na posamezne uporabnike.
VI. NADZORSTVO
26. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem določb tega odloka opravlja pristojna inšpekcijska služba.
VII. KAZENSKE DOLOČBE
27. člen
Z globo 500 EUR se kaznuje pravno osebo – izvajalca javne službe, če krši določila 4. in 21. člena odloka. Za prekršek iz prvega odstavka tega člena se kaznuje z globo 100 EUR tudi odgovorno osebo izvajalca javne službe.
28. člen
Z globo 500 EUR se kaznuje gospodarsko družbo oziroma drugo pravno osebo ali podjetnika posameznika, če krši določila 8., 10., 14., 15., 16.,17., 19., člena odloka.
Za prekršek iz prvega odstavka tega člena se kaznuje z globo 100 EUR tudi odgovorna oseba pravne osebe.
Če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena fizična oseba, se kaznuje z globo 100 EUR.
29. člen
Kdor stori prekršek iz 8., 10., 14., 15., 16., 17. in 19. člena je dolžan poravnati materialne stroške, ki nastanejo zaradi kršenja navedenih določil.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
30. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati na območju Občine Puconci Odlok o obvezni uporabi javne kanalizacije v Občini Puconci (Občan, št. 5 /97).
Št. 007-0001/20007
Puconci, dne 16. aprila 2007
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l.r.

AAA Zlata odličnost