Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2007 z dne 26. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2007 z dne 26. 4. 2007

Kazalo

2070. Pravilnik o plačah in nagradah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, stran 5365.

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 34/99, 71/01, 61/02 in 93/05) ter v skladu s 100.b členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, ZLS-UPB1), določil Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 110/06, uradno prečiščeno besedilo), 8. in 9. člena Odloka o plačah funkcionarjev (Uradni list RS, št. 14/06) je Občinski svet Občine Metlika na 5. redni seji dne 12. 4. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o plačah in nagradah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi, Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju in Odlokom o plačah funkcionarjev določa plača oziroma plačilo za opravljanje funkcije za župana, podžupana ter člane občinskega sveta Občine Metlika, kakor tudi sejnine za predsednika in člane nadzornega odbora ter sejnine za predsednika in člane komisij ali odborov oziroma drugih delovnih teles, ki jih imenuje Občinski svet Občine Metlika.
2. člen
Občinski funkcionarji so: župan, člani občinskega sveta in podžupan.
Župan se lahko odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno.
Občinski funkcionarji opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
3. člen
Za funkcijo župana je višina plačnega razreda določena skladno s prilogo 1 in prilogo 2 k Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju, uvrstitev v plačni razred in s tem določitev osnovne plače pa se določa v skladu z 8. in 9. členom Odloka o plačah funkcionarjev in 10. členom Zakona o sistemu plač v javnem sektorju.
Osnovna plača župana, ki funkcijo opravlja poklicno, se določi tako, da se njegova funkcija uvrsti v plačni razred, skladno z Odlokom o plačah funkcionarjev.
Županu, ki opravlja funkcijo poklicno, pripada še dodatek za delovno dobo v višini 0,3% od osnovne plače za vsako zaključeno leto delovne dobe.
Če župan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo v višini 50% osnovne plače, ki bi jo prejemal, če bi funkcijo opravljal poklicno.
Županu, ki opravlja funkcijo nepoklicno, ne pripada dodatek za delovno dobo.
4. člen
Župan Občine Metlika, ki opravlja funkcijo poklicno, se na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in Odloka o plačah funkcionarjev uvrsti v 51. plačni razred (funkcija: župan V).
Skladno z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju se ob uvrstitvi funkcije župana v plačni razred upoštevajo določila o odpravi nesorazmerij v osnovnih plačah v obdobju od leta 2006 do leta 2009.
5. člen
Z zakonom določeni najvišji dovoljeni obseg sredstev, v okviru katerega se lahko oblikujejo nagrade za nepoklicno opravljanje funkcije člana občinskega sveta, je podlaga za ugotovitev najvišjega možnega letnega obsega sredstev, iz katerih se izplačujejo nagrade članom občinskega sveta ter nagrade članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, in članom nadzornega odbora ter drugih organov Občine Metlika.
Letni znesek sejnin, vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu Občinskega sveta Občine Metlika, ne sme presegati 15% letne plače župana.
II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA PLAČE OZIROMA NAGRADE ZA OBČINSKE FUNKCIONARJE
6. člen
Podžupan Občine Metlika, ki opravlja funkcijo poklicno, se na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in Odloka o plačah funkcionarjev lahko uvrsti od 36. do 43. plačnega razreda (funkcija: podžupan V). Plačni razred podžupana določi župan, ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil.
Podžupanu Občine Metlika, ki opravlja svojo funkcijo poklicno, pripada dodatek za delovno dobo v višini 0,3% od osnovne plače za vsako zaključeno leto delovne dobe.
Podžupanu Občine Metlika, ki opravlja svojo funkcijo nepoklicno, pripada plačilo v višini največ 50% osnovne plače, ki bi jo prejel, če bi funkcijo opravljal poklicno. O dejansko opravljenih nalogah se vodi evidenca opravljenih ur, na podlagi katerih župan določi višino plačila.
Podžupanu, ki funkcijo opravlja nepoklicno, ne pripada dodatek za delovno dobo.
7. člen
Plačilo za opravljanje funkcije člana Občinskega sveta Občine Metlika je sejnina. Višine sejnin so sledeče:
– za udeležbo na redni seji in izredni seji
občinskega sveta             111,00 EUR neto
– udeležba na prekinjeni seji       55,00 EUR neto
– predsedovanje seji delovnega telesa
občinskega sveta             66,00 EUR neto
– udeležba na seji delovnega telesa,
katerega član je,             44,00 EUR neto
Izplačilo se opravi na podlagi evidence o prisotnosti članov občinskega sveta na sejah sveta oziroma delovnega telesa. Evidenco vodi občinska uprava.
8. člen
V okviru ugotovljenega zneska plače župana za poklicno opravljanje funkcije se določi najvišji možni znesek plače oziroma dela plače posameznega občinskega funkcionarja ter zagotovi, da ta mesečno ali letno ne preseže najvišjega možnega zneska, ki ga določa zakon.
9. člen
Nagrada za občinske funkcionarje se izplačuje na podlagi mandatne pogodbe ter tega pravilnika.
III. OSTALE NAGRADE
10. člen
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se za opravljanje dela v komisiji ali odboru občinskega sveta določi nagrada v obliki sejnine. Sejnina za posamezno sejo znaša 44,00 EUR.
11. člen
Nagrade predsednika in članov nadzornega odbora se izplačujejo na podlagi pogodbe o delu, sklenjene za posamezno koledarsko leto v skladu z evidenco opravljenega dela, ki jo vodi občinska uprava v naslednji višini:
– predsedovanje na seji nadzornega
odbora                    66,00 EUR neto
– udeležba na seji občinskega sveta      44,00 EUR neto
– udeležba na seji nadzornega odbora     44,00 EUR neto.
12. člen
Predsednik občinske volilne komisije, njegov namestnik, tajnik ter člani občinske volilne komisije in njihovi namestniki imajo ob vsakih volitvah in referendumih pravico do nadomestila v višini, ki jo določa zakon o lokalnih volitvah.
Pravico do ustreznega nadomestila imajo v skladu z Zakonom o lokalnih volitvah tudi predsednik in člani posebne občinske volilne komisije ter njihovi namestniki.
IV. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI
13. člen
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračil, nadomestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te pravice.
Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov na službeni poti, dnevnice za službena potovanja in povračil stroškov prenočevanja, ki nastanejo pri opravljanju funkcije. Stroški se povrnejo v skladu s predpisi, ki veljajo za povračila stroškov zaposlenim v državnih organih.
14. člen
Pravice iz 13. člena tega pravilnika uveljavlja občinski funkcionar na podlagi naloga za službeno potovanje. Nalog za službeno potovanje izda župan.
V. NAČIN IZPLAČEVANJA
15. člen
Sredstva za izplačevanje plač, nagrad in povračil stroškov, ki jih imajo občinski funkcionarji, se zagotovijo iz sredstev proračuna.
16. člen
Plače in nagrade se izplačujejo mesečno za pretekli mesec najkasneje do 15. dne v tekočem mesecu.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na člane komisij in odborov občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se smiselno uporabljajo tudi za izplačilo sejnin članom štaba za civilno zaščito in članom drugih komisij, odborov, svetov, ki jih ustanovi ali imenuje občinski svet ali župan.
18. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o plačah in nagradah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 31/03).
19. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 100-2/2007-1
Metlika, dne 12. aprila 2007
Županja
Občine Metlika
Renata Brunskole l.r.

AAA Zlata odličnost