Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2007 z dne 26. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2007 z dne 26. 4. 2007

Kazalo

2069. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Metlika za leto 2006, stran 5364.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št, 123/06), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 127/06 in 14/07) in 18. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 34/99, 71/01, 61/02 in 93/05) je Občinski svet Občine Metlika na 5. redni seji dne 12. 4. 2007 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Metlika za leto 2006
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Metlika za leto 2006.
2. člen
Zaključni račun proračuna izkazuje:          v 000 SIT
a) v bilanci prihodkov in odhodkov:
– prihodki v višini                  1.182.471
– odhodki v višini                   1.214.238
– proračunski primanjkljaj               –31.767
b) v računu finančnih terjatev in naložb:
– prejeta vračila danih posojil in           6.613
prodaja kap. deležev
– dana posojila in povečanje              0
kapitalskih deležev
– prejeta minus dana posojila             6.613
in spremembe kap. deležev
c) v računu financiranja:
– dolgoročno zadolževanje               59.955
– odplačilo dolgoročnega kredita            33.910
– neto zadolževanje                  26.045
– povečanje (zmanjšanje) sredstev na računih      891
– stanje sredstev na računih konec           77.658
preteklega leta
– stanje sredstev na računih 31. 12. 2006       78.549
d) Proračunska rezerva občine             21.329
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja in bilanca stanja so sestavni del zaključnega računa proračuna.
3. člen
Ostanek sredstev v višini 78.549 SIT se prenese v proračun občine za leto 2007, kot sredstva na računih.
4. člen
V letu 2006 so vse krajevne skupnosti realizirale naslednje lastne prihodke in odhodke:
– lastni prihodki v višini                8.724
– lastni odhodki v višini                17.177
– presežek (primanjkljaj) sredstev v
krajevnih skupnostih                  – 8.453
Primanjkljaj sredstev posamezne krajevne skupnosti se pokriva s presežkom sredstev po posameznih krajevnih skupnostih iz preteklih let.
Skupno stanje sredstev na računih krajevnih skupnostih se v višini 14.641 SIT prenaša v leto 2007.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-98/2007
Metlika, dne 12. aprila 2007
Županja
Občine Metlika
Renata Brunskole l.r.

AAA Zlata odličnost