Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2007 z dne 26. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2007 z dne 26. 4. 2007

Kazalo

2066. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Luče za leto 2006, stran 5361.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01, 30/02, 56/02, 110/02, 2/04 in 10/04) ter 16. člena Statuta Občine Luče (Uradno glasilo zgornjesavinjskih občin, št. 2/99) je Občinski svet Občine Luče na 3. redni seji dne 21. 3. 2007 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Luče za leto 2006
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Luče za leto 2006 (v nadaljevanju zaključni račun).
2. člen
Na podlagi bilance prihodkov in odhodkov proračuna, računa finančnih terjatev in naložb in računa financiranja proračuna se s tem odlokom sprejme zaključni račun proračuna Občine Luče za leto 2006 v naslednji višini:
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|A)     |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  |      v SIT|
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|I.     |SKUPAJ PRIHODKI         |  314.947.575,54|
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|II.    |SKUPAJ ODHODKI         |  335.946.238,09|
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|III.    |PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLAJ|  –20.998.662,55|
|      |(I-II)             |         |
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|      |                |         |
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|B)     |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN   |         |
|      |NALOŽB             |         |
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|IV.    |PREJETA VRAČ. DANIH POSOJIL IN |        0|
|      |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV   |         |
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|V.     |DANA POSOJILA IN POVEČANJE   |        0|
|      |KAPITAL. DELEŽEV        |         |
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|VI.    |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN |        0|
|      |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV  |         |
|      |(IV.-V.)            |         |
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|      |                |         |
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|C)     |RAČUN FINANCIRANJA       |         |
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|VII.    |ZADOLŽEVANJE          |        0|
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|VIII.   |ODPLAČILA DOLGA         |        0|
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|IX.    |POVEČANJE/ZMANJŠANJE SREDSTEV NA|  –20.998.662,55|
|      |RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-  |         |
|      |VIII.)             |         |
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|X.     |NETO ZADOLŽEVANJE        |        0|
|      |(VII.-VIII.)          |         |
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|XI.    |NETO FINANCIRANJE        |  20.998.662,55|
|      |(VI.+VII.-VIII.-IX=-III.)    |         |
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|X.     |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH   |  21.182.537,01|
|      |31.12. PRETEKLETA LETA     |         |
+-----------+--------------------------------+-----------------+
3. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih terjatev in naložb, izkaz računa financiranja in bilanca stanja za leto 2006 so sestavni del tega odloka.
4. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-4/2007
Luče, dne 21. marca 2007
Župan
Občine Luče
Ciril Rosc l.r.

AAA Zlata odličnost