Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2007 z dne 26. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2007 z dne 26. 4. 2007

Kazalo

2063. Spremembe in dopolnitve tekstualnega dela prostorskih ureditvenih pogojev (PUP) za mesto Jesenice (planska celota J1, J2, J3 in J4), stran 5354.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK) ter 10. in 53. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06) je župan Občine Jesenice sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
tekstualnega dela prostorskih ureditvenih pogojev (PUP) za mesto Jesenice (planska celota J1, J2, J3 in J4)
I. PRAVNA PODLAGA, OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA PRIPRAVO
I.1. PRAVNA PODLAGA ZA PRIPRAVO
Prostorske sestavine planskih aktov občine:
– Družbeni plan Občine Jesenice za obdobje 1986–1999 (Uradni vestnik Gorenjske, št. 8/88, in Uradni list RS, št. 28/90, 31/90, 30/96, 46/96, 9/97, 51/98, 41/99 in 113/04)
– Odlok o urbanistični zasnovi mesta Jesenice (Uradni list RS, št. 107/99 in 113/04).
Prostorski ureditveni pogoji:
– Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za mesto Jesenice (Uradni list RS, št. 131/04, 27/05).
Spremembe in dopolnitve tekstualnega dela prostorskih ureditvenih pogojev za mesto Jesenice se v smislu drugega odstavka 66. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) izvedejo po skrajšanem postopku.
I.2. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA PRIPRAVO
Občina Jesenice se je odločila, da se manjše pomanjkljivosti in napake oz. dvoumnosti, ki so lahko predmet različnih interpretacij, v Odloku o prostorskih ureditvenih pogojev za Mesto Jesenice (planska celota J1, J2, J3 in J4) (Uradni list RS, št. 131/04, 27/05), združijo v en sklop in glede na to, da gre za nebistvene spremembe in dopolnitve določil odloka, obravnavajo kot popravki in dopolnitve v enovitem skrajšanem postopku.
Razlog je v dejstvu, da so se omenjene pomanjkljivosti in napake pokazale kot težave v postopkih izdaje upravnih dovoljenj. Sicer pa so spremembe in dopolnitve skladne z veljavnim prostorskim planom in z urbanistično zasnovo mesta Jesenice, saj ne spreminjajo planskih določil in oba omenjena dokumenta zaradi sprememb in dopolnitev PUP, ni potrebno spreminjati ali prilagajati. Prav tako se ne spreminja kartografski del prostorskih ureditvenih pogojev.
Spreminjajo in dopolnjujejo se določila Odloka, ki dopolnjujejo vsebine posameznih območij, način oblikovanja in etažnosti ter natančneje opredeljujejo nekatere pojme, kot so etažna površina in odmiki od parcelnih meja.
II. PREDMET IN PROGRAMSKA IZHODIŠČA
II.1. PREDMET PROGRAMA PRIPRAVE
Spremembe in dopolnitve tekstualnega dela prostorskih ureditvenih pogojev za mesto Jesenice obravnavajo območje, ki se ureja z Odlokom o prostorsko ureditvenih pogojih za mesto Jesenice, in je opredeljeno v Družbenem planu Občine Jesenice za obdobje 1986–1999 in Odloku o urbanistični zasnovi mesta Jesenice.
Pri spremembah in dopolnitvah tekstualnega dela prostorskih ureditvenih pogojev za mesto Jesenice je potrebno opraviti analizo pomanjkljivosti in dvoumnosti v tekstualnem delu prostorskih ureditvenih pogojev za mesto Jesenice ter jih dopolniti in spremeniti v smislu boljšega ni razumljivega ter transparetnega in nedvoumnega akta.
II.2. PROGRAMSKA IZHODIŠČA
Družbeni plan Občine Jesenice za obdobje 1986–1999 (Uradni vestnik Gorenjske, št. 8/88, in Uradni list RS, št. 28/90, 31/90, 30/96, 46/96, 9/97, 51/98, 41/99 in 113/04), Odlok o urbanistični zasnovi mesta Jesenice (Uradni list RS, št. 107/99 in 113/04) in Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za mesto Jesenice (Uradni list RS, št. 131/04, 27/05) so predpisi, ki predstavljajo programsko izhodišče za spremembe in dopolnitve tekstualnega dela prostorskih ureditvenih pogojev za mesto Jesenice, saj morajo biti le-te usklajen z že sprejetimi predpisi.
Zato je potrebno pri spremembah in dopolnitvah tekstualnega dela prostorskih ureditvenih pogojev za mesto Jesenice upoštevati veljavno zakonodajo ter že sprejete prostorske akte, ki so osnova za spremembe in dopolnitve tekstualnega dela prostorskih ureditvenih pogojev za mesto Jesenice.
III. OKVIRNO OBMOČJE
Območje sprememb in dopolnitev tekstualnega dela prostorskih ureditvenih pogojev za mesto Jesenice zajema območje, ki se ureja z Odlokom o prostorsko ureditvenih pogojih za mesto Jesenice, in je opredeljeno v Družbenem planu Občine Jesenice za obdobje 1986–1999 in Odloku o urbanistični zasnovi mesta Jesenice.
IV. NOSILCI UREJANJA PROSTORA IN DRUGI UDELEŽENCI, KI BODO SODELOVALI PRI PRIPRAVI
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave sprememb in dopolnitev tekstualnega dela prostorskih ureditvenih pogojev za mesto Jesenice podati smernice za njegovo pripravo, k predlogu sprememb in dopolnitev tekstualnega dela prostorskih ureditvenih pogojev za mesto Jesenice pa mnenje, so:
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
– Ministrstvo za obrambo, Urad za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Kranj
– Zavod RS za varstvo narave
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja Zg. Save
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Urad za okolje
– Ministrstvo za gospodarstvo (za področje energetike)
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste
– Ministrstvo za promet, Javna agencija za železniški promet RS
– ELES – Elektro Slovenije, d.o.o.
– Elektro Gorenjska p.o. Kranj, PE Žirovnica
– Geoplin plinovodi, d.o.o., Ljubljana
– Telekom Slovenije, PE Kranj
– Telemach, d.o.o.
– Telesat, d.o.o.
– Javno podjetje JEKO-IN d.o.o.
– Občina Jesenice
– drugi organi in organizacije, kolikor bi se v postopku priprave lokacijskega načrta izkazalo, da rešitve posegajo v njihovo delovno področje.
Pripravljavec sprememb in dopolnitev tekstualnega dela prostorskih ureditvenih pogojev za mesto Jesenice je Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice. Postopek priprave lokacijskega načrta vodi Oddelek za okolje in prostor Občine Jesenice.
Pobudnik, naročnik in investitor sprememb in dopolnitev tekstualnega dela prostorskih ureditvenih pogojev za mesto Jesenice je Občina Jesenice.
Načrtovalec sprememb in dopolnitev tekstualnega dela prostorskih ureditvenih pogojev za mesto Jesenice je Atelje Prizma d.o.o. Cesta maršala Tita 7, 4270 Jesenice, katerega je na podlagi postopka javnih naročil malih vrednosti izbral pobudnik in naročnik.
Pripravljavec lahko v postopku priprave in sprejemana sprememb in dopolnitev tekstualnega dela prostorskih ureditvenih pogojev za mesto Jesenice naroči oziroma pridobi recenzijsko mnenje strokovnjaka s področja prostorskega načrtovanja.
V. SEZNAM POTREBNIH STROKOVNIH PODLAG ZA NAČRTOVANJE
Pri izdelavi sprememb in dopolnitev tekstualnega dela prostorskih ureditvenih pogojev za mesto Jesenice gre za nebistvene spremembe in ni potrebno dopolnjevati strokovnih podlag, je pa treba upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in druga gradiva, relevantna za izdelavo nalog s področja prostorskega razvoja, varstva okolja, ohranjanja narave in varstva kulturne dediščine.
VI. NAČIN PRIDOBITVE STROKOVNIH REŠITEV
Ker gre za spremembe in dopolnitve tekstualnega dela prostorskih ureditvenih pogojev za mesto Jesenice oz. Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za mesto Jesenice, variantne rešitve niso potrebne, saj spreminjamo tekstualni del prostorskih ureditvenih pogojev za mesto Jesenice, prav tako pa ni potrebno spreminjati ali dopolnjevati strokovne podlage PUP. V dokument se vnesejo smiselne dopolnitve tako, da bo interpretacija Prostorskih ureditvenih pogojev za mesto Jesenice nedvoumna, s tem pa lažja tudi izdaja upravnih dovoljenj.
VII. NAVEDBA IN NAČIN PRIDOBITVE GEODETSKIH PODLAG
Ker spremembe in dopolnitve tekstualnega dela prostorskih ureditvenih pogojev za mesto Jesenice ne vplivajo na grafične del zadevnega prostorskega akta, geodetske in ostale grafične podlage niso potrebne.
VIII. ROKI ZA PRIPRAVO
Pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora
Načrtovalec v soglasju s pripravljavcem zagotovi gradivo za pridobitev smernic, v roku 7 dni po sprejemu tega programa priprave.
Pripravljavec pridobi smernice za načrtovanje s strani pristojnih nosilcev urejanja prostora iz IV. točke tega programa priprave.
Nosilci urejanja prostora podajo smernice v 15 dneh po prejemu programa priprave.
Načrtovalec izdela analizo smernic ter izdela usmeritve za načrtovanje prostorske ureditve v 5 dneh po prejemu vseh smernic.
Pripravljavec in pobudnik potrdita usmeritve za načrtovanje prostorske ureditve v 5 dneh po prejemu.
Izdelava predloga podrobnejših meril in pogojev za projektiranje
Načrtovalec pripravi predlog podrobnejših meril in pogojev za projektiranje v roku največ 45 dni po prevzemu smernic.
Pripravljavec in ponudnik pregledata predlog sprememb in dopolnitev tekstualnega dela prostorskih ureditvenih pogojev za mesto Jesenice ter v roku 5 dni podata morebitne pripombe.
Načrtovalec izdela usklajen predlog sprememb in dopolnitev tekstualnega dela prostorskih ureditvenih pogojev za mesto Jesenice v 5 dneh po posredovanju pripomb s strani pripravljavca in ponudnika.
Javna razgrnitev in javna obravnava
Župan Občine Jesenice s sklepom odredi javno razgrnitev predloga sprememb in dopolnitev tekstualnega dela prostorskih ureditvenih pogojev za mesto Jesenice na Občini Jesenice ter vseh krajevnih skupnostih.
Pripravljavec obvesti javnost o kraju in času javne razgrnitve in javne obravnave najmanj z objavo v Uradnem listu RS ter v enem lokalnem mediju ter najmanj 7 dni pred javno razgrnitvijo.
Javna razgrnitev traja 15 delovnih dni.
Pripravljavec v času javne razgrnitve organizira javno obravnavno na sedežu Občine Jesenice.
V času javne razgrnitve se predlog sprememb in dopolnitev tekstualnega dela prostorskih ureditvenih pogojev za mesto Jesenice obravnava tudi na Občinskem svetu Občine Jesenice, in sicer predvidoma v času javne razgrnitve ali na prvi redni seji občinskega sveta po končani javni razgrnitvi.
Pripravljavec v času javne razgrnitve in javne obravnave evidentira vse pisne in ustne pripombe in predloge organov, organizacij in posameznikov. Rok za dajanje pripomb in predlogov poteče s potekom javne razgrnitve.
Predlog strokovnih stališč in odgovorov na pripombe in predloge, podane v času javne razgrnitve, pripravi načrtovalec, v sodelovanju s pripravljavcem in pobudnikom.
Rok za pripravo stališč in odgovorov na pripombe in predloge, podane v času javne razgrnitve, je 15 dni po končani razgrnitvi oziroma po prvi redni seji oObčinskega sveta po končani javni razgrnitvi
Župan Občine Jesenice odloči o upoštevanju pripomb in predlogov, v roku 15 dni po prejetju strokovnih stališč.
Pripravljavec preko domače spletne strani Občine Jesenice seznani javnost s stališči do pripomb in predlogov v roku 10 dni po sprejetju stališč do pripomb.
Izdelava dopolnjenega predloga sprememb in dopolnitev tekstualnega dela prostorskih ureditvenih pogojev za mesto Jesenice
Načrtovalec izdela dopolnjen predlog sprememb in dopolnitev tekstualnega dela prostorskih ureditvenih pogojev za mesto Jesenice.
Sprejem sprememb in dopolnitev tekstualnega dela prostorskih ureditvenih pogojev za mesto Jesenice na občinskem svetu
Župan Občine Jesenice posreduje usklajen dopolnjen predlog sprememb in dopolnitev tekstualnega dela prostorskih ureditvenih pogojev za mesto Jesenice Občinskemu svetu Občine Jesenice v sprejem. Sestavni del gradiva so stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve oziroma javne obravnave.
Občinski svet občine Jesenice sprejme spremembe in dopolnitve tekstualnega dela prostorskih ureditvenih pogojev za mesto Jesenice s sklepom, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Načrtovalec pripravi končni elaborat sprememb in dopolnitev tekstualnega dela prostorskih ureditvenih pogojev za mesto Jesenice v roku 15 dni po sprejemu odloka na Občinskem svetu Občine Jesenice.
IX. OBVEZNOSTI V ZVEZI S FINANCIRANJEM
Naročnik, Občina Jesenice, zagotovi sredstva za izdelavo materialnih podlag za izdelavo sprememb in dopolnitev tekstualnega dela prostorskih ureditvenih pogojev za mesto Jesenice.
Pripravljavec, Občina Jesenice, zagotovi tudi sredstva, ki so potrebna za izvedbo postopka (pridobitev smernic in mnenj nosilcev urejanja prostora, izvedbo javne obravnave ter javne in uradne objave).
X. VELJAVNOST PROGRAMA PRIPRAVE
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3505-4/2007
Jesenice, dne 20. aprila 2007
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

AAA Zlata odličnost