Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2007 z dne 26. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2007 z dne 26. 4. 2007

Kazalo

2055. Program priprave občinskega lokacijskega načrta za del območja Kamnoloma Laže 1, stran 5346.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 in 58/03 – ZZK-1; ZUreP-1) in 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06) je Občinski svet Občine Divača na 6. redni seji dne 29. 3. 2007 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
občinskega lokacijskega načrta za del območja Kamnoloma Laže 1
1. člen
S tem programom se podrobneje določajo programska izhodišča, način pridobitve strokovnih rešitev in geodetskih podlag za pripravo občinskega lokacijskega načrta za del območja Kamnoloma Laže 1 (v nadaljevanju: OLN), subjekti, ki sodelujejo pri pripravi OLN, ter roki za posamezne faze priprave OLN.
2. člen
Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga
1. Ocena stanja, urbanistična dokumentacija in razlogi za pripravo OLN
Po določilih dolgoročnega plana je v zasnovi mineralnih surovin raziskovalno območje Laže 1 prevedeno v pridobivalni prostor Laže 1. Po določilih PUP je za območje kamnoloma Laže 1 predvidena izdelava ureditvenega načrta. V skladu z določili ZUreP-1 je ekvivalentni izvedbeni načrt: Občinski lokacijski načrt.
2. Pravna podlaga
Pravna podlaga za pripravo OLN sta Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1) (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03): in Spremembe in dopolnitve Dolgoročnega plana Občine Sežana za obdobje 1986–2000 za območje Občine Divača (Uradni list RS, št. 92/03) in Prostorski ureditveni pogoji za območje Občine Divača (zaradi uskladitve s Spremembami in dopolnitvami Dolgoročnega plana občine Sežana za obdobje 1986–2000 za območje Občine Divača (Uradni list RS, št. 54/04).
3. člen
Predmet in programska izhodišča OLN
1. Komunalna ureditev
Posegi, predvideni z OLN, bodo predstavljali nadaljevanje del obstoječega kamnoloma Laže in ne potrebujejo nobenih dodatnih komunalnih ureditev.
2. Promet
Posegi, predvideni z OLN, bodo predstavljali nadaljevanje del obstoječega kamnoloma in ne potrebujejo nobenih dodatnih prometnih ureditev
3. Varovanje okolja, varovanje kulturne dediščine in naravnih vrednot
Ukrepi in posegi za zaščito okolja, varovanje kulturne dediščine in naravnih vrednot se predvidijo v skladu s smernicami nosilcev urejanja v prostoru in z merili, ki izhajajo iz veljavnih predpisov s področja kulturne dediščine in naravnih vrednot.
4. Določi se faznost posegov.
5. Opredelijo se rešitve in ukrepi za obrambo ter zaščito pred naravnimi in drugimi nesrečami.
4. člen
Ureditveno območje OLN
Ureditveno območje OLN obsega površino zemljišč v velikosti 11.48 ha. Ureditveno območje se v fazi izdelave dokumenta lahko spremeni.
5. člen
Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi prostorskega akta
(1) Nosilci urejanja prostora:
1. Komunalno stanovanjsko podjetje.dd. Sežana, Partizanska cesta 2, 6210 Sežana,
2. Telekom Slovenije, d.d., PE Koper, Kolodvorska cesta 9, 6000 Koper,
3. Elektro Primorska d.d., Pe Sežana n, Partizanska cesta 47, 6210 Sežana,
4. Kraški vodovod d.o.o., Bazoviška cesta 6, 6210 Sežana,
5. Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Nova Gorica, Delpinova 16, 5000 Nova Gorica,
6. Zavod za varstvo narave, OE Nova Gorica, Delpinova 16, 5000 Nova Gorica,
7. ELES Elektro Slovenije, Prenos električne energije, služba za nadzor, Hajdrihova 2 1000 Ljubljana,
8. RS Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje (Urad za okolje, Urad za upravljanje z vodami),
9. RS, Ministrstvo za obrambo (Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Uprava RS za zaščito in reševanje, Direktorat za obrambne zadeve – Sektor za civilno obrambo),
10. RS Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, izpostava Koper, Ulica 15. maja 13, 6000 Koper.
(2) Drugi udeleženci:
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave OLN izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
6. člen
Potrebne strokovne podlage
(1) Potrebne strokovne podlage za izdelavo OLN so:
Rudarski projekt za izkoriščanje in izvajanje del za I. in II. fazo kamnoloma Laže 1, ki obsega analizo obstoječega stanja z idejno zasnovo tehnološko rudarskih usmeritev za izdelavo OLN kamnoloma Laže 1. V tej dokumentaciji so obdelani tudi možni vplivi, povezave in soodvisnosti s sosednjimi območji, parcelacija in lastništvo skupaj s seznamom zgrajenih objektov (daljnovodni stebri).
(2) Morebitne druge dodatne ekspertize in poročila.
V skladu z zahtevami nosilcev urejanja prostora se po potrebi opredelijo še druge strokovne podlage.
7. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev
Za opredelitev sistema odkopavanja kamenine v kamnolomu Laže 1 je IRGO – Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje izdelal Rudarski projekt za izkoriščanje in izvajanje del za I. in II. fazo kamnoloma Laže 1 iz novembra 2006.
8. člen
Način pridobitve geodetskih podlog Digitalni geodetsko-katastrski načrt pridobi za investitorja IRGO iz uradne evidence Geodetske uprave RS. IRGO pridobi za investitorja tudi reambuliran posnetek, ki mora biti uradno potrjen.
9. člen
Roki za pripravo OLN
Sprejem predloga OLN je predviden najpozneje eno leto po sprejemu programa priprave na Občinskem svetu občine Divača. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
10. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem OLN
Pripravo OLN financira investitor PRIMORJE, d.d. Vipavska cesta 3, 5270 Ajdovščina, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem LUZ, d.d., Verovškova 64, 1000 Ljubljana, ki izpolnjuje zakonske pogoje za prostorsko načrtovanje.
11. člen
Ta program se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. OS 06/09
Divača, dne 29. marca 2007
Župan
Občine Divača
Matija Potokar l.r.

AAA Zlata odličnost