Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2007 z dne 26. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2007 z dne 26. 4. 2007

Kazalo

2054. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, stran 5344.

Na podlagi 100.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1, 21/06 – odl. US), določil Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 110/06 – UPB6), Odloka o plačah funkcionarjev (Uradni list RS, št. 14/06, 1/07 – odl. US) ter 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06) je Občinski svet Občine Divača na 6. redni seji dne 29. 3. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
1. člen
V 1. členu Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, Uradni list RS, št. 66 z dne 7. 7. 2003 (v nadaljevanju: Pravilnik) se na koncu prvega odstavka doda naslednje besedilo: »Plače oziroma plačilo za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev se določa v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1, 21/06 – odl. US), Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 110/06 – UPB6) in Odlokom o plačah funkcionarjev (Uradni list RS, št. 14/06, 1/07 – odl. US).«.
2. člen
Črta se besedilo 3. člena in doda novo besedilo:
»Skladno z Odlokom o plačah funkcionarjev je za opravljanje funkcije župana Občine Divača, ki je na osnovi števila prebivalcev lokalne skupnosti uvrščen v funkcijo – župan VI, določen 49. plačni razred osnovne plače.
Županu za poklicno opravljanje funkcije pripada dodatek za delovno dobo v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju.
Če župan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada 50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno, brez dodatka za delovno dobo.«.
3. člen
Za tretjim členom se doda nov 3.a člen, ki se glasi:
»Podžupan Občine Divača, ki opravlja funkcijo poklicno, se uvrsti v plačni razred v razponu od 34. do 36. plačnega razreda, v funkcijo – podžupan VI. Podžupanu za poklicno opravljanje funkcije pripada dodatek za delovno dobo v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju.
Podžupan Občine Divača, ki opravlja funkcijo nepoklicno, se uvrsti v plačni razred v razponu od 34. do 41. plačnega razreda.
Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada največ 50% plače, ki bi jo dobil, če bi v okviru dodeljenega plačnega razreda opravljal funkcijo poklicno, brez dodatka za delovno dobo.
Plačni razred podžupana določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil. Pri predčasnem prenehanju mandata župana lahko podžupanu določi plačni razred občinski svet.«
4. člen
Črta se besedilo 5. člena in doda novo besedilo:
»Plača podžupana, ki opravlja funkcijo nepoklicno, znaša največ 50% višine zneska plačnega razreda v katerega je razporejen. V okviru tega zneska se določi plačilo za opravljanje funkcije za posamezni mesec glede na delo, ki ga je opravil, in sicer:
– za nadomeščanje župana v primeru odsotnosti
ali zadržanosti                  30%
– za vodenje sej občinskega sveta         20%
– za koordinacijo dela delovnih teles       10%
– za pomoč županu pri izvrševanju nalog      20%
– za opravljanje nalog iz pristojnosti župana
po pooblastilu                  20%.
Podžupanu kot članu občinskega sveta ali kot članu delovnega telesa ne pripada plačilo, ki pripada članom občinskega sveta oziroma delovnega telesa.
Z odločbo oziroma s sklepom v skladu z zakonom in tem pravilnikom se na podlagi nalog, ki jih podžupan opravlja, oziroma pooblastil, ki jih ima, določi odstotek od osnove za izračun plače nepoklicnega podžupana in drugi elementi za izračun plače oziroma dela plače podžupana.«.
5. člen
Na koncu prvega odstavka 6. člena se doda nov stavek, ki se glasi: »Kot povečana obremenitev članov občinskega sveta se šteje, kolikor se član občinskega sveta udeleži dveh ali več sej delovnih teles občinskega sveta.«.
Za prvim odstavkom 6. člena se doda nov odstavek z naslednjim besedilom:
»Plačilo za opravljane funkcije vključuje tudi stroške prihoda na sejo.«.
6. člen
Črta se besedilo prvega, drugega in tretjega odstavka 7. člena, namesto tega se doda novo besedilo:
»Za funkcijo župana in podžupana je višina plačnega razreda določena skladno s prilogo 1 in prilogo 2 k Zakonu o razmerjih plač v javnem sektorju, uvrstitev v plačni razred in s tem določitev osnovne plače pa se določa v skladu z 8. in 9. členom Odloka o plačah funkcionarjev in 10. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju ter 3.a člena tega pravilnika.
Plača oziroma plačilo za opravljanje funkcije posameznega občinskega funkcionarja se ugotovi tako, da se osnova za obračun plač pomnoži s procentom, določenim v skladu s 5. ali 6. členom tega pravilnika.
Kolikor opravlja funkcionar funkcijo poklicno, mu pripada dodatek za delovno dobo v skladu z zakonom.«.
7. člen
Črta se drugi odstavek 8. člena in namesto tega vstavi naslednje besedilo:
»Ugotovitveni sklep o uvrstitvi župana v plačni razred izda komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Sklep o uvrstitvi v plačni razred podžupana izda župan, pri predčasnem prenehanju mandata župana lahko podžupanu določi plačni razred občinski svet.«.
8. člen
V 9. členu se doda tretji odstavek, ki glasi:
»Sejnina vključuje tudi stroške prihoda na sejo.«.
9. člen
Za 9. členom se doda nov 9.a člen, ki se glasi:
»Članom sveta krajevnih skupnosti (velja tudi za podpredsednika) se za opravljanje funkcije v svetu KS določi nagrada v obliki sejnine, ki se izplača za udeležbo na seji sveta KS. Sejnina vključuje tudi stroške prihoda na sejo sveta KS.
Sejnina za posamezno sejo znaša 2,5% najvišjega možnega zneska plačila za opravljanje funkcije člana občinskega sveta. Sejnina se članom sveta lahko obračuna največ enkrat mesečno pod pogojem, da so bili člani prisotni na seji sveta KS. Za vodenje evidence o prisotnosti na sejah sveta KS je zadolžen svet KS.
Predsedniku sveta krajevne skupnosti se za opravljanje funkcije predsednika obračuna mesečna nagrada v višini 19% najvišjega možnega zneska plačila za opravljanje funkcije člana občinskega sveta. Nagrada vključuje tudi stroške prihoda na sejo sveta KS. V primeru nadomeščanja predsednika se lahko članu oziroma podpredsedniku sveta KS, ki nadomešča predsednika, obračuna nagrada za opravljanje funkcije predsednika. Nagrada za opravljanje funkcije in sejnina se izključujeta. Nagrada se lahko obračunana samo predsedniku oziroma tistemu, ki ga nadomešča.
Svet KS sprejme sklep na podlagi katerega je določena nagrada predsedniku sveta KS, članom sveta KS, in nagrada za nadomeščanje predsednika sveta KS.
Člani in predsednik sveta KS so v zvezi z opravljanjem funkcije sveta KS upravičeni do povračila stroškov prevoza na službenem potovanju za prevožen kilometer do višine, določene z Uredbo o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo.
Za službeno potovanje predsednika KS izda potni nalog član oziroma podpredsednik sveta KS, za službeno potovanje članov sveta KS pa predsednik sveta KS.«.
10. člen
V 10. členu pravilnika se v prvem odstavku za številko 5,6% doda besedo »osnovne«.
Na koncu prvega odstavka tega člena se doda besedilo: »Nagrada vključuje tudi stroške prihoda na sejo oziroma nadzor.«.
V zadnjem odstavku 10. člena se št. 10. nadomesti s št. 9.
11. člen
Črta se besedilo 12. člena in doda novo besedilo:
»Občinski funkcionarji imajo pravico do povračila stroškov na službeni poti, dnevnice za službeno potovanje in stroškov prenočevanja, ki nastanejo pri opravljanju funkcije. Stroški se obračunajo v skladu z Uredbo o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo.«.
12. člen
V 13. členu se št. 13. nadomesti s št. »12.«.
13. člen
V 14. členu pravilnika se doda drugi odstavek, ki se glasi:
»Sredstva za opravljanje funkcij predsednika in članov sveta KS, izplačujejo krajevne skupnosti, ki so pravne osebe, sredstva pa se zagotovijo iz sredstev proračuna občine, na podlagi dostavljenega mesečnega poročila.«.
14. člen
Črta se besedilo 16. člena in se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Plače oziroma plačila za opravljanje funkcij in nagrade se usklajujejo skladno s spremembo vrednosti plačnih razredov, ki se usklajuje praviloma enkrat letno, višina uskladitve pa se dogovori s Kolektivno pogodbo za javni sektor. Povračila stroškov v zvezi z delom se usklajujejo v skladu s predpisi ki urejajo navedeno področje.«.
15. člen
Besedilo 17. člena se dopolni tako, da se glasi:
»Plače, nagrade in povračila, ki pripadajo občinskim funkcionarjem, predsedniku in članom nadzornega odbora ter članom komisij in članom odborov občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, ter predsedniku in članom sveta KS, se izplačajo za nazaj, in sicer od dneva potrditve mandata oziroma imenovanja.
Pri poračunu se upošteva znesek vrednosti plačnega razreda, ki je veljal v posameznem mesecu.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
Izplačila v skladu s tem pravilnikom se izvedejo za pripadajoča izplačila po tem pravilniku od vključno januarja 2007 dalje.
17. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. OS 06/04
Divača, dne 29. marca 2007
Župan
Občine Divača
Matija Potokar l.r.

AAA Zlata odličnost