Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2007 z dne 26. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2007 z dne 26. 4. 2007

Kazalo

2052. Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Brežice, stran 5342.

Na podlagi tretjega odstavka 12. člena Zakona o gostinstvu (ZGos – uradno prečiščeno besedilo – Uradni list RS, št. 4/06), 4. in 11. člena Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00 in 30/06), in 16. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99, 86/99 in 79/02) je Občinski svet Občine Brežice na 5. redni seji dne 16. 4. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Brežice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa merila in pogoje, na podlagi katerih občinska uprava Občine Brežice (v nadaljevanju: občinska uprava) izda soglasje k podaljšanju obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (v nadaljevanju: kmetija).
2. člen
V tem pravilniku uporabljeni pojmi imajo sledeč pomen:
1. Stanovanjsko območje je: območje, ki je primarno namenjeno bivanju, ter neposredna okolica bolnišnice.
2. Druga območja so:
– območja brez stanovanj,
– zaključeni turistični kompleksi,
– območja, namenjena industrijski ali obrtni ali drugi podobni proizvodnji, transportni, skladiščni ali servisni dejavnosti ter hrupnejšim komunalnim dejavnostim.
II. MERILA ZA IZDAJO SOGLASJA K PODALJŠANEMU OBRATOVALNEMU ČASU
3. člen
(1) Kot merila za določitev obratovanja gostinskih obratov in kmetij v podaljšanem obratovalnem času se upoštevajo:
1. območje, kjer se gostinski obrat oziroma kmetija nahaja,
2. vrsta gostinskega obrata in
3. vključenost gostinskega obrata v kulturno-zabavno oziroma športno-rekreacijsko ponudbo.
(2) V primeru prve prijave podaljšanega obratovalnega časa mora gostinec oziroma kmet, ki ni lastnik gostinskega objekta, k vlogi za prijavo podaljšanega obratovalnega časa poleg odločbe o izpolnjevanju pogojev za opravljanje gostinske dejavnosti v gostinskih obratih priložiti še soglasje lastnika gostinskega objekta, v katerem se obrat nahaja. Veljavno je soglasje, ki ob vložitvi vloge za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času ni starejše od 30 dni. V primeru, da soglasje lastnika gostinskega objekta ni podano, občinska uprava vlogo za podaljšanje obratovalnega časa deloma ali v celoti zavrne.
4. člen
Gostincu oziroma kmetu, ki opravlja gostinsko dejavnost na kmetiji (v nadaljevanju: kmet), se izda soglasje k podaljšanju obratovalnega časa glede na vrsto gostinskega obrata in na območje, kjer se nahaja, in sicer:
1. Za restavracije, gostilne, okrepčevalnice in kavarne se lahko odobri naslednje podaljšanje obratovalnega časa:
– na drugih območjih med 5. in 6. uro zjutraj ter med 2. in 3. uro naslednjega dne,
– v stanovanjskem območju med 5. in 6. uro zjutraj ter ob petkih in sobotah med 22. in 2. uro naslednjega dne, vse ostale dni pa med 22. in 24. uro.
2. Za slaščičarne, bare, vinotoče in podobno se lahko odobri naslednje podaljšanje obratovalnega časa:
– na drugih območjih med 5. in 6. uro zjutraj ter med 24. in 1. uro naslednjega dne,
– v stanovanjskem območju med 5. in 6. uro zjutraj ter ob petkih in sobotah med 22. in 1. uro naslednjega dne, vse ostale dni pa med 22. in 24. uro.
3. Za gostinske obrate, ki opravljajo tudi storitve nočnih klubov in diskotek, oziroma obrate, ki nudijo mehansko ali živo glasbo oziroma družbeni program, se lahko odobri naslednje podaljšanje obratovalnega časa:
– na drugih območjih med 24. in 5. uro naslednjega dne,
– v stanovanjskem območju ob petkih in sobotah med 22. in 3. uro naslednjega dne, vse ostale dni med 22. in 1. uro naslednjega dne.
4. Za gostinske terase in letne vrtove se lahko odobri naslednje podaljšanje obratovalnega časa:
– na drugih območjih do 24. ure,
– v stanovanjskem območju med 22. in 24. uro.
5. člen
(1) Gostinski obrati, ki so v večnamenskih objektih (trgovsko-poslovnih centrih, kulturnih ustanovah, športnih objektih ipd.), lahko obratujejo v skladu z veljavnim hišnim redom oziroma programom prireditev.
(2) Obratovalni čas, določen s hišnim redom, se v zaprtih prostorih gostinskega obrata lahko določi do 1. ure naslednjega dne, na gostinskem vrtu pa do 24. ure.
6. člen
Vse vrste gostinskih obratov in njihovi gostinski vrtovi lahko obratujejo v podaljšanem obratovalnem času do 24 ur dnevno, če se nahajajo:
– v neposredni bližini mestnih avtobusnih in železniških postaj, ob avtocestah, v neposredni bližini mednarodnih mejnih prehodov in v zaključenih turističnih kompleksih.
7. člen
Gostinskim obratom, ki obratujejo znotraj objektov bencinskih servisov, se lahko odobri podaljšanje obratovalnega časa v okviru obratovalnega časa prodajalne bencinskega servisa.
8. člen
Ne glede na določbe 5., 6., 7. in 8. člena tega pravilnika lahko občinska uprava posameznemu gostinskemu obratu ali kmetiji na podlagi vloge odobri dodatno podaljšanje obratovalnega časa ob prireditvi za zaključeno družbo (poroka, rojstni dan, obletnica, srečanja, dekliščina, fantovščina, sedmina ipd.):
– na drugih območjih med 2. in 5 uro naslednjega dne,
– v stanovanjskem območju ob petkih in sobotah med 22. in 3. uro naslednjega dne, vse ostale dni med 22. in 1. uro naslednjega dne.
Soglasje se izda vedno za posamezno prireditev, ki jo gostinec oziroma kmet organizira in se opravlja v samem gostinskem obratu. Gostinec je dolžan poskrbeti, da v dodatnem podaljšanem obratovalnem času zunanji obiskovalci nimajo vstopa v gostinski obrat oziroma na kmetijo.
9. člen
Ne glede na določbe 3. člen tega pravilnika se lahko obratovalni čas gostinskih obratov in kmetij izjemoma podaljša do 4. ure naslednjega dne v času večje prireditve v Občini Brežice (veselice, lokalni prazniki, plesi, proslave društev in podobno), za prireditev, ki je priglašena s strani organizatorja in so zanjo pridobljena vsa potrebna dovoljenja in soglasja.
10. člen
Gostinski obrati oziroma kmetije lahko brez soglasja občinske uprave obratujejo dlje, kot traja njihov obratovalni čas na dan pred prazniki, določenimi z zakonom, ter ob pustovanju in martinovanju (vsakič po enkrat), v skladu z določbami 5., 6., 7. in 8. člena tega pravilnika.
11. člen
Soglasje za podaljšani obratovalni čas gostinskega obrata in kmetije občinska uprava praviloma izda za obdobje enega koledarskega leta, razen v primerih iz 8. člena tega pravilnika, ko soglasje izda za enkratno prireditev.
III. PREKLIC SOGLASJA ZA OBRATOVANJE V PODALJŠANEM OBRATOVALNEM ČASU
12. člen
(1) Občinska uprava lahko po uradni dolžnosti ali na zahtevo uradne osebe, pristojne za nadzor nad izvajanjem določb tega pravilnika, prekliče soglasje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času oziroma soglasja za določen čas ne izda v primeru:
– ponavljajočih se kršitev javnega reda in miru v gostinskih obratih in kmetiji ter njihovi neposredni bližini,
– ponavljajočih se pisnih pritožb bližnjih stanovalcev,
– večkratnega posredovanja s strani policije oziroma pristojnih inšpekcijskih organov,
– zaradi prekoračitve dovoljenega podaljšanega obratovalnega časa,
– zaradi preklica soglasja lastnika gostinskega obrata ali nosilca gostinske dejavnosti.
(2) V primeru preklica soglasja na podlagi prve, druge, tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka tega člena gostinec oziroma kmet za določen čas ne more ponovno pridobiti tega soglasja. Gostinec oziroma kmet lahko ponovno zaprosi za podaljšani obratovalni čas po preteku šestih mesecev od dneva preklica soglasja.
(3) V primeru preklica izdanega soglasja k obratovanju gostinskega obrata oziroma kmetije v podaljšanem obratovalnem času občinska uprava v odločbi določi ustrezno spremenjeni obratovalni čas.
IV. NADZOR
13. člen
Nadzor nad uresničevanjem določb tega pravilnika opravlja pristojni prekrškovni organ.
V. KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE
14. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Odredba o merilih za določanje podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov (Uradni list RS, št. 16/05).
15. člen
Gostinec oziroma kmet je dolžan obratovalni čas gostinskega obrata oziroma kmetije uskladiti z določbami tega pravilnika najkasneje v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega pravilnika.
16. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-6/2007
Brežice, dne 16. aprila 2007
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

AAA Zlata odličnost