Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2007 z dne 26. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2007 z dne 26. 4. 2007

Kazalo

2050. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Benedikt, stran 5336.

Na podlagi 100.b člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS-UPB1 (Uradni list RS, št. 100/05 in 21/06 – odl. US), določil Zakona o sistemu plač v javnem sektorju – ZSPJS-UPB6 (Uradni list RS, št. 110/06, 121/06 in 1-7/2007 – odl. US), 8. in 9. člena Odloka o plačah funkcionarjev – OdPF (Uradni list RS, št. 14/06, 27/06 – skl. US in 1-7/2007 – odl. US) in 16. člena Statuta Občine Benedikt (Uradni list RS, št. 98/06) je Občinski svet Občine Benedikt na 5. redni seji dne 12. 4. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Benedikt
1. člen
S tem pravilnikom se v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi, Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju in Odlokom o plačah funkcionarjev določa plača oziroma plačilo za opravljanje funkcije za župana, podžupana ter člane Občinskega sveta Občine Benedikt, kakor tudi sejnine za predsednika in člane nadzornega odbora ter sejnine za predsednika in člane komisij in odborov oziroma drugih delovnih teles, ki jih imenuje Občinski svet Občine Benedikt.
2. člen
Občinski funkcionarji po tem pravilniku so župan, podžupan in člani Občinskega sveta Občine Benedikt.
Občinski funkcionarji opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
Župan se lahko odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno.
Podžupan lahko na predlog župana opravlja funkcijo poklicno. O poklicnem opravljanju funkcije podžupana odloča občinski svet.
Občinski funkcionarji imajo pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno, in pravico do plačila za opravljanje funkcije, če funkcijo opravljajo nepoklicno.
3. člen
Za funkciji župana in podžupana je višina plačnega razreda določena skladno s prilogo 1 in prilogo 2 k Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju, uvrstitev v plačni razred in s tem določitev osnovne plače pa se določa v skladu z 8. in 9. členom Odloka o plačah funkcionarjev in 10. členom Zakona o sistemu plač v javnem sektorju.
Osnovna plača župana, ki funkcijo opravlja poklicno, se določi tako, da se njegova funkcija uvrsti v plačni razred skladno z Odlokom o plačah funkcionarjev.
Županu, ki opravlja funkcijo poklicno, pripada še dodatek za delovno dobo v višini 0,3% od osnovne plače za vsako zaključeno leto delovne dobe.
Če župan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo v višini 50% osnovne plače, ki bi jo prejel, če bi funkcijo opravljal poklicno.
Županu, ki opravlja funkcijo nepoklicno, ne pripada dodatek za delovno dobo.
4. člen
Župan Občine Benedikt, ki opravlja svojo funkcijo poklicno, se na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in Odloka o plačah funkcionarjev uvrsti v 49. plačni razred (župan VI).
Skladno z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju se ob uvrstitvi funkcije župana v plačni razred upoštevajo določila o odpravi nesorazmerij v osnovnih plačah.
5. člen
Podžupan Občine Benedikt, ki opravlja funkcijo poklicno, se na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in Odloka o plačah funkcionarjev lahko uvrsti od 34.–41. plačnega razreda (podžupan VI).
Plačni razred podžupana določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil.
Podžupanu Občine Benedikt, ki opravlja funkcijo poklicno, pripada dodatek za delovno dobo v višini 0,3% od osnovne plače za vsako zaključeno leto delovne dobe.
Podžupanu Občine Benedikt, ki opravlja funkcijo nepoklicno, pripada plačilo za opravljanje funkcije v višini 50% osnovne plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno.
Župan lahko odloči, da je plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana tudi nižje od 50% osnovne plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno, in sicer glede na pooblastila, vsebino in obseg dela, dogovorjen z županom.
Podžupanu, ki funkcijo opravlja nepoklicno, ne pripada dodatek za delovno dobo.
Plača podžupana oziroma plačilo za opravljanje funkcije podžupana vključuje tudi udeležbo na sejah Občinskega sveta Občine Benedikt in udeležbo na sejah drugih delovnih teles občinskega sveta in drugih občinskih organov.
6. člen
Plačilo za opravljanje funkcije člana Občinskega sveta Občine Benedikt je sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta oziroma seji delovnih teles občinskega sveta in drugih občinskih organov. Letni znesek sejnin, vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta in drugih občinskih organov, ki se izplača posameznemu članu Občinskega sveta Občine Benedikt, ne sme presegati 15% letne plače župana.
Sejnine se članom Občinskega sveta Občine Benedikt določijo v odstotku glede na osnovno plačo župana za poklicno opravljanje funkcije brez njegovega dodatka za delovno dobo, in sicer za:
– vodenje seje občinskega sveta (po pooblastilu
župana ali zaradi nadomeščanja po zakonu       5,90%
– udeležbo na redni seji občinskega sveta       4,00%
– udeležbo na izredni seji občinskega sveta      2,40%
– predsedovanje seji delovnega telesa
občinskega sveta ali seji drugega
občinskega organa                   3,20%
– udeležbo na seji delovnega telesa ali drugega
občinskega organa, katerega član je,         1,60%.
Plačilo za opravljanje funkcije vključuje tudi stroške prihoda na sejo.
Plačilo za opravljanje funkcije se izplačuje na podlagi evidence prisotnosti, in sicer za najmanj 50% časovne prisotnosti na seji. Plačilo za opravljanje funkcije se izplačuje za redne in izredne seje. V primeru prekinjene seje, se za nadaljevanje seje izplača 50% plačila za opravljanje funkcije. Za korespondenčno sejo se plačilo za opravljanje funkcije ne izplačuje.
7. člen
Osnova za obračun plače oziroma plačila za nepoklicno opravljanje funkcije na podlagi tega pravilnika je znesek mesečne plače župana za poklicno opravljanje funkcije brez dodatka za delovno dobo.
Plača oziroma plačilo posameznega občinskega funkcionarja se ugotovi tako, da se osnova za obračun plače pomnoži z odstotkom, določenim v 6. členu tega pravilnika.
8. člen
Predsedniku in članom nadzornega odbora se določijo nagrade v odstotku glede na osnovno plačo župana za poklicno opravljanje funkcije brez dodatka za delovno dobo.
Letni znesek sejnin, ki se izplača predsedniku in posameznemu članu nadzornega odbora, ne sme presegati 15% letne plače župana
Predsedniku nadzornega odbora pripada za vodenje seje nadzornega odbora nagrada, in sicer 5,90% vrednosti osnovne plače župana.
Članom nadzornega odbora pripada za udeležbo na seji nadzornega odbora nagrada, in sicer 2,70% vrednosti osnovne plače župana.
Sejnina vključuje tudi stroške prihoda na sejo.
Sejnina se izplačuje na podlagi evidence prisotnosti.
9. člen
Člani volilnih organov imajo zaradi dela v volilnih organih ob vsakih volitvah pravico do enkratnega nadomestila. Nadomestilo se izplača na podlagi odločb o imenovanju.
Predsednik občinske volilne komisije in njegov namestnik ter tajnik imajo ob vsakih splošnih volitvah pravico do nadomestila v skladu z Zakonom o lokalnih volitvah oziroma veljavno zakonodajo.
Člani občinske volilne komisije in njihovi namestniki imajo pravico do nadomestila v skladu z Zakonom o lokalnih volitvah oziroma veljavno zakonodajo.
Predsedniki in člani volilnih odborov ter njihovi namestniki imajo ob vsakem glasovanju pravico do nadomestila v skladu z veljavno zakonodajo.
10. člen
Predsedniku delovnega telesa občinskega sveta oziroma drugega občinskega organa, ki jih imenujeta občinski svet ali župan in ni član občinskega sveta, pripada sejnina za udeležbo na sejah, ki je določena v odstotku glede na osnovno plačo župana za poklicno opravljanje funkcije brez dodatka za delovno dobo, in sicer 2,00% vrednosti osnovne plače župana.
Članu delovnega telesa občinskega sveta oziroma drugega občinskega organa, ki jih imenujeta občinski svet ali župan in ni član občinskega sveta, pripada sejnina za udeležbo na sejah, ki je določena v odstotku glede na osnovno plačo župana za poklicno opravljanje funkcije brez dodatka za delovno dobo, in sicer 0,80% vrednosti osnovne plače župana.
Sejnina vključuje tudi stroške prihoda na sejo.
Sejnina se izplačuje na podlagi evidence prisotnosti.
11. člen
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračil, nadomestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te pravice.
Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo. Pravico do povračila potnih stroškov lahko občinski funkcionar uveljavlja, če gre za službeno potovanje izven območja Občine Benedikt. Stroški prevoza se povrnejo v skladu s predpisi, ki veljajo za povračila stroškov zaposlenim v državnih organih.
Občinski funkcionar ima pravico do dnevnice za službena potovanja v skladu s predpisi, ki veljajo za povračila stroškov zaposlenim v državnih organih.
Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti. Stroški prenočevanja se povrnejo na podlagi predloženega računa v skladu s predpisi, ki veljajo za povračila stroškov zaposlenim v državnih organih.
Občinski funkcionar uveljavlja pravice do povračila stroškov na podlagi predhodno izdanega naloga za službeno potovanje, ki ga izda župan.
Za službeno potovanje župana izda potni nalog direktor občinske uprave oziroma druga pooblaščena oseba.
12. člen
Sredstva za izplačevanje plač in drugih prejemkov po tem pravilniku, ki jih imajo občinski funkcionarji, se zagotovijo iz sredstev proračuna.
13. člen
Plače in nagrade na podlagi tega pravilnika se izplačujejo dvakrat letno, razen plače in nagrade za župana in podžupana, ki se izplačujejo mesečno.
Prejemki, določeni v 11. členu tega pravilnika, se izplačujejo enkrat mesečno, in sicer do 15. dne v mesecu za pretekli mesec.
14. člen
Plače in nagrade se usklajujejo skladno s spremembo zneska mesečne plače župana za poklicno opravljanje funkcije brez dodatka za delovno dobo.
15. člen
Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na člane delovnih teles občinskega sveta oziroma drugega občinskega organa, ki niso člani občinskega sveta, se smiselno uporabljajo tudi za izplačilo sejnin članom štaba za civilno zaščito, uredniškega odbora in članom drugih delovnih teles občinskega sveta oziroma drugega občinskega organa, ki jih ustanovi ali imenuje občinski svet ali župan.
Osebam, ki vodijo delovna telesa in organe iz prvega odstavka tega člena, pripada nagrada v dvojnem določenem znesku.
16. člen
Sestavni del evidence o opravljenem delu članov občinskega sveta, delovnih teles občinskega sveta oziroma drugega občinskega organa so seznami prisotnosti na seji, ki jih predsedujoči oddajo v tajništvu Občine Benedikt.
17. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah in povračilih stroškov članov delovnih teles v Občini Benedikt (Uradni list RS, št. 71/99).
18. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2007.
Št. 10010-005/2007-3
Benedikt, dne 13. aprila 2007
Župan
Občine Benedikt
Milan Gumzar l.r.

AAA Zlata odličnost