Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2007 z dne 26. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2007 z dne 26. 4. 2007

Kazalo

2048. Pravilnik o uporabi fonogramov, stran 5334.

Na podlagi 84. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 21/95 s spremembami) ter 60. člena Statuta Zavoda za uveljavljanje pravic glasbenih izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije (v nadaljevanju Zavod) je svet Zavoda na seji dne 13. 3. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o uporabi fonogramov
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje, pod katerimi lahko uporabniki – fizične ali pravne osebe (v nadaljevanju uporabniki) na območju Republike Slovenije uporabljajo komercialne fonograme (v nadaljevanju uporaba).
2. člen
Vsako uporabo fonograma mora uporabnik prijaviti Zavodu, ta pa uporabniku odmeri nadomestilo za uporabo (v nadaljevanju nadomestilo).
3. člen
Uporabniki so dolžni v 15 dneh po uporabi fonogramov Zavodu posredovati sporede vseh uporabljenih fonogramov, v primeru plačevanja pavšalnega mesečnega zneska pa so dolžni sporede posredovati enkrat mesečno.
4. člen
Dolžnosti uporabnika so:
– da po odmeri nadomestila poravna odmerjeni znesek nadomestila v postavljenem roku, uporabnik, ki plačuje nadomestilo v pavšalnem znesku, pa mora v rokih, določenih s tem pravilnikom, s skupnim sporazumom ali individualno pogodbo, poravnavati zneske mesečnega pavšala;
– da izpolnjuje tudi druge pogoje, določene za posamezen način uporabe, ki jih opredeljuje ta pravilnik, skupni sporazum ali individualna pogodba;
– da spoštuje izvajalske in moralne pravice izvajalcev ter vse pravice proizvajalcev fonogramov.
Vsako drugačno ravnanje bo Zavod obravnaval kot kršitev pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov.
5. člen
Uporabnikom ni treba prijavljati uporabe fonogramov pri pouku v šolah in vrtcih, če se le-ti uporabljajo v okviru redne šolske dejavnosti, ter v glasbenih šolah.
Uporabo fonogramov pri izvenšolskih dejavnostih, za katere morajo udeleženci plačevati šolnino, članarino ali kakršnokoli drugo nadomestilo (razen glasbenih šol), morajo uporabniki prijaviti najpozneje 10 delovnih dni pred začetkom šolskega leta ali tečaja, Zavod pa bo odmeril enkratno nadomestilo za uporabo v času trajanja šolskega leta ali tečaja.
Nadomestilo mora uporabnik poravnati pred pričetkom izvenšolske dejavnosti ali tečaja, če ni v skupnem sporazumu ali individualni pogodbi določeno drugače.
6. člen
Dobrodelne prireditve so proste plačila nadomestila, s tem, da morajo organizatorji znesek nadomestila, ki bi ga morali plačati za uporabo fonogramov, v roku, določenem za plačilo nadomestila, nakazati Zavodu in obenem navesti, na kateri račun se bodo stekala sredstva za dobrodelne namene.
Zavod bo nadomestilo iz prejšnjega odstavka tega člena v 15 dneh nakazal na račun, odprt za dobrodelna sredstva.
Organizatorji dobrodelnih prireditev morajo Zavodu poleg seznama uporabljenih fonogramov posredovati tudi potrebna dokazila o dobrodelnosti prireditve.
V primeru, da Zavod oceni, da fonogrami niso bili uporabljeni na prireditvi, katere izkupiček je namenjen izključno v dobrodelne namene, o tem v 8 dneh po prejemu plačila obvesti uporabnika in mu postavi dodaten rok za predložitev potrebnih dokazil o dobrodelnosti prireditve.
Zavod bo uporabo fonogramov na tej prireditvi obravnaval in obračunal kot vsako drugo uporabo v primeru:
– da uporabnik tudi v postavljenem roku ne predloži zadostnih in verodostojnih dokazil,
– da Zavod glede na kriterije, določene v tem pravilniku, ugotovi, da prireditev ni bila dobrodelna.
V primeru, da Zavod ugotovi, da je uporabnik v dobrodelne namene uporabil le del sredstev, zbranih na prireditvi, lahko uporabnika oprosti plačila le za sorazmerni del sredstev, zbranih in uporabljenih v dobrodelne namene.
7. člen
Za dobrodelne prireditve veljajo:
– prireditve, katerih organizator je organizacija, registrirana kot nepridobitna organizacija za dobrodelne dejavnosti;
– prireditve, na katerih nastopajo vsi nastopajoči brezplačno, organizator oziroma uporabnik pa predloži ustrezna dokazila;
– prireditve, katerih finančna dokumentacija, ki jo mora organizator Zavodu predložiti najpozneje v 15 dneh po prireditvi, dokazuje, da stroški ne presegajo 35% vseh prihodkov.
8. člen
Zavod z reprezentativnimi združenji uporabnikov, ki v skladu z zakonom uporabljajo varovana dela iz repertoarja Zavoda sklepa skupne sporazume predvsem o pogojih in načinih uporabe teh del ter višini nadomestil za njihovo uporabo.
9. člen
Višino nadomestila za uporabo fonogramov Zavod odmerja na podlagi sklenjenih skupnih sporazumov in individualnih pogodb. Če skupni sporazumi in individualne pogodbe niso sklenjeni, se nadomestilo določa na podlagi veljavne tarife Zavoda.
10. člen
Uporabniki morajo v rokih in na način, določen s tem pravilnikom, posredovati podatke o tem, katere fonograme so uporabili (v nadaljevanju spored). Spored ima naravo finančnega dokumenta, zato uporabnik odgovarja za pravilnost in resničnost podatkov.
11. člen
Spored iz prejšnje točke tega pravilnika mora vsebovati naslednje podatke:
– popoln in pravilen naslov posnetka oz. uporabljenega fonograma;
– izvajalca;
– proizvajalca fonograma, pri katerem je bil posnetek izdan;
– datum uporabe;
– način uporabe.
Zavod lahko po potrebi določi, da morajo uporabniki za vsako uporabo, lahko pa tudi le za posamezne načine uporabe posredovati še morebitne druge podatke, potrebne za pravilen obračun nadomestila in poznejšo razdelitev honorarjev.
Zavod uporabnikom določi poseben obrazec ali obliko (npr. računalniški spored) za prijavo uporabljenih fonogramov, ki se nahaja na internetni strani Zavoda.
12. člen
Skupaj s sporedom morajo uporabniki v skladu s sklenjenim skupnim sporazumom in individualno pogodbo oziroma tarifo Zavoda posredovati tudi relevantne podatke, ki jih bo Zavod uporabil kot osnovo za obračun nadomestila (v nadaljevanju besedila: osnova). Če je mogoče določiti osnovo na več načinov, se osnova določi na način, ki je v tem pravilniku naveden pred drugimi možnimi načini.
Osnova se določa glede na:
– število potencialnih poslušalcev;
– količino uporabljenih fonogramov;
– prihodek, ustvarjen pri uporabi fonogramov (vstopnina, konzumacija, povišanje cen v času uporabe fonogramov), ali podrejeno;
– stroškovni proračun prireditve, ali podrejeno;
– bruto honorar nastopajočih na prireditvi, če je ta višji kot pa dohodki od prireditve.
V primeru, ko ni mogoče predložiti podatkov za odmero nadomestila po prejšnjem načinu (če je vstop prost, če nastopajoči nastopajo brezplačno ipd.), se podlaga določi glede na število sedežev ali možnih obiskovalcev ali na m2 ozvočenega prostora Zavoda v skladu s tarifo Zavoda.
V primeru, da je prireditev, na kateri se uporabljajo fonogrami, brez prihodkov in vsi nastopajoči nastopajo brezplačno ali če znaša nadomestilo manj, kot je najnižji pavšalno določeni znesek za posamezen način uporabe, in za osnovo ni mogoče vzeti nobenega drugega podatka o prireditvi ali uporabi fonogramov, se osnova ne določa, ampak uporabnik plača pavšalno nadomestilo, določeno s tarifo za tisti način uporabe, na kakršnega je bil fonogram uporabljen.
13. člen
V primeru, da podatki za določitev osnove iz prejšnjega člena tega pravilnika, ki jih posreduje uporabnik, ne zadostujejo za odmero osnove ali pa Zavod oceni, da so neverodostojni, lahko od uporabnika zahteva, da v postavljenem roku dopolni podatke ali predloži dodatna dokazila o podatkih, na podlagi katerih se bo obračunala osnova.
Če uporabnik v postavljenem roku ne dopolni podatkov ali predloži dodatnih verodostojnih dokazil, lahko Zavod sam poskuša najti podatke, ki bi lahko predstavljali osnovo. V primeru, da takih podatkov ni mogoče najti, podatki, ki jih je predložil uporabnik, pa so nerealni in odstopajo od podatkov, značilnih za uporabo fonogramov, ki jo je prijavil uporabnik, lahko Zavod po svoji lastni oceni določi višino osnove tako, da uporabi povprečne podatke za siceršnjo uporabo fonogramov na način, ki ga je prijavil uporabnik.
14. člen
Ta pravilnik začne veljati peti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 13. marca 2007
Predsednik
sveta Zavoda IPF
Sašo Fajon l.r.

AAA Zlata odličnost