Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2007 z dne 17. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2007 z dne 17. 4. 2007

Kazalo

1849. Uredba o določitvi ureditvenega območja meddržavnega mejnega prehoda Razkrižje, stran 4912.

Na podlagi 3. člena v povezavi s 5. členom Zakona o graditvi objektov na mejnih prehodih (Uradni list RS, št. 111/01, 110/02 – ZGO-1 in 14/07) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o določitvi ureditvenega območja meddržavnega mejnega prehoda Razkrižje
1. člen
S to uredbo se določi ureditveno območje meddržavnega mejnega prehoda Razkrižje (v nadaljnjem besedilu: mejni prehod) na podlagi Elaborata za ugotavljanje javne koristi za meddržavni mejni prehod Razkrižje, ki ga je izdelal Proplus, d.o.o., Maribor pod št. 32/E/2006 januarja 2007, in je na vpogled na Ministrstvu za javno upravo, Direktoratu za investicije, nepremičnine in skupne službe državne uprave, Tržaška 21, Ljubljana.
2. člen
(1) Ureditveno območje mejnega prehoda obsega:
a) nepremičnine, potrebne za opravljanje varnostnega, carinskega in inšpekcijskega nadzora, ter neposredno okolico z objekti, ki so potrebni za smotrno in varno odvijanje prometa, in sicer zemljišča oziroma dele zemljišč parc. št. 555, 554/3, 560/3, 587/2, 730/1 in 744/2, vse k.o. Razkrižje;
b) trase za izgradnjo infrastrukturnih objektov in naprav, potrebnih za nemoteno delovanje mejnega prehoda, ki so električni vod, vodovod, kanalizacija ter telefonski kabel, ki sicer potekajo znotraj ureditvenega območja, razen za:
– električni priključni NN kabel v dolžini cca 1 m, ki bo potekal po zemljišču parc. št. 554/1, k.o. Razkrižje, in v dolžini cca 5 m, ki bo potekal po zemljišču parc. št. 554/2, k.o. Razkrižje,
– kanalizacijo, za katero se opravi zamenjava kanalizacijske cevi v dolžini cca 3,5 m, ki bo potekala po zemljišču parc. št. 744/1, rušitev dela greznice na zemljišču parc. št. 744/4, rušitev in izvedba nove odtočne glave na zemljišču parc. št. 554/2, rušitev obstoječih kanalov in iztočnih glav v dolžini cca 3,5 m ter izvedba novih v dolžini cca 3,5 m na zemljišču parc. št. 560/2, vse k.o. Razkrižje.
(2) Meja ureditvenega območja je prikazana v elaboratu iz prejšnjega člena in je razvidna iz pregledne situacije v merilu 1:1000, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.
3. člen
Urbanistična podlaga za določitev ureditvenega območja mejnega prehoda je prostorski izvedbeni akt občine Razkrižje. Ureditveno področje mejnega prehoda urejajo:
– Odlok o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana občine Ljutomer za obdobje 1986–2000 in družbenega plana občine Ljutomer za obdobje 1986–1990 za območje občine Razkrižje dopolnjen v letu 2001 (Uradni list RS, št. 73/04),
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za prostorsko celoto občine Ljutomer (Uradni list SRS, št. 27/89, in Uradni list RS, št. 8/91, 18/92, 50/97, 29/98 in 39/03),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za prostorsko celoto občine Ljutomer za območje občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 65/05).
4. člen
Območje mejnega prehoda zajema zemljišča, namenjena:
– za novogradnjo, postavitev objekta carine, policije in nadstrešnice,
– za odstranitev obstoječih objektov,
– za rušitev vseh utrjenih površin in izvedbo novih voznih površin,
– za ureditev parkirišč in potrebne infrastrukture,
– za zunanjo ureditev.
5. člen
Šteje se, da je za namene gradnje iz prejšnjega člena na ureditvenem območju iz 2. člena te uredbe izkazana javna korist.
6. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe lahko pooblaščeni investitor prične s pripravljalnimi deli na območju mejnega prehoda.
7. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-16/2007/8
Ljubljana, dne 5. aprila 2007
EVA 2007-3111-0030
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost