Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2007 z dne 17. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2007 z dne 17. 4. 2007

Kazalo

1847. Uredba o državnem lokacijskem načrtu za mednarodni mejni prehod Zavrč, stran 4906.

Na podlagi petega odstavka 10. člena Zakona o graditvi objektov na mejnih prehodih (Uradni list RS, št. 111/01, 110/02 – ZGO-1 in 14/07) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o državnem lokacijskem načrtu za mednarodni mejni prehod Zavrč
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(podlaga za državni lokacijski načrt)
(1) S to uredbo se ob upoštevanju Odloka o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04) sprejme državni lokacijski načrt za mednarodni mejni prehod Zavrč (v nadaljnjem besedilu: državni lokacijski načrt).
(2) Državni lokacijski načrt je izdelalo podjetje Arcus, d.o.o., Kranj, pod št. projekta DLN 63/05, v marcu 2007.
2. člen
(vsebina)
(1) Ta uredba določa ureditveno območje, zasnovo projektnih rešitev za prometno infrastrukturo, za objekte in spremljajoče objekte, za urejanje komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture, za urbanistično, arhitekturno in krajinsko oblikovanje, rešitve in ukrepe za varovanje okolja, kulturne dediščine, ohranjanje narave in trajnostne rabe naravnih dobrin, druge ureditve, rešitve za zaščito pred nesrečami, etapnost izvedbe, obveznosti investitorja in izvajalcev ter dopustna odstopanja.
(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so grafično prikazane in pojasnjene v državnem lokacijskem načrtu, ki je skupaj z obveznimi prilogami na vpogled na Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za prostor, in pri službi, pristojni za urejanje prostora, v Občini Zavrč.
II. UREDITVENO OBMOČJE
3. člen
(obseg ureditvenega območja)
(1) Ureditveno območje državnega lokacijskega načrta obsega:
– območje mednarodnega mejnega prehoda Zavrč (v nadaljnjem besedilu: MMP Zavrč) z vsemi spremljajočimi objekti in ureditvami,
– območja prestavitev in ureditev infrastrukturnih objektov in naprav.
(2) Funkcionalno ureditev območja MMP Zavrč, dimenzije ter umestitev posameznih ureditev in objektov prikazuje grafični del državnega lokacijskega načrta.
(3) Ureditveno območje državnega lokacijskega načrta obsega parcele oziroma dele parcel, na katerih so načrtovani trajni objekti in ureditve z vsemi spremljajočimi objekti in ureditvami, ter parcele oziroma dele parcel, na katerih so predvidene ureditve za izvedbo državnega lokacijskega načrta, po izvedbi katerih se na njih vzpostavi prejšnje stanje (območja novogradenj komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture, ki jih zahteva gradnja MMP Zavrč).
(4) Ureditveno območje državnega lokacijskega načrta obsega naslednje parcele oziroma dele parcel v katastrski občini Zavrč:
29/1, 29/2, 30, 31/1, 31/2, 31/3, 31/4, 31/6, 31/7, 31/8, 31/9, 31/10, 31/11, 31/12, 31/13, 31/14, 31/15, 32/1, 32/2, 32/3, 32/4, 32/5, 32/6, 33/1, 33/2, 34/1, 34/2, 35, 37, 38/1, 39/1, 39/2, 39/3, 39/4, 47/9, 172/1(R 1-228-cesta), 172/2 (R 1-228-cesta), 177/8 in 177/10.
(5) Območja prestavitev, odstranitev, novogradenj in ureditev komunalnih naprav, energetskih naprav ter omrežja zvez in drugih ureditev, ki jih zahteva gradnja MMP Zavrč v katastrski občini Zavrč:
a) vodovod:
47/8, 47/15, 53, 172/1(R 1-228-cesta), 172/3, 174/2, 174/3, 174/6 in 174/15;
b) električno omrežje – visoka napetost:
32/2, 32/3, 33/1, 38/1, 38/2, 39/1, 39/2, *42, 46/1, 46/2 in 175/1;
c) telekomunikacijski vodi:
32/2, 32/3, 33/1, 38/1, 38/2, 39/1, 39/2, *42, 46/1 in 46/2.
III. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE INFRASTRUKTURE
4. člen
(prometne površine)
(1) MMP Zavrč je postavljen na državni cesti R 1-228 Spuhlja–Zavrč (v nadaljnjem besedilu: glavna cesta) neposredno ob državni meji pred mejno črto od km 13,4 + 77,76 do km 13,9 + 32,24. Glavna cesta se pred državno mejo razširi v mejno ploščad, na kateri poteka potniški in blagovni promet ob izstopu iz države in vstopu vanjo, z objekti za mejni nadzor, tik pred državno mejo se spet zoži na obstoječo širino.
(2) Obstoječa glavna cesta širine 7,0 m, ki poteka po ravnini in v premem poteku, se na območju ploščadi MMP Zavrč razširi na širino 100 m na območju parkirišč za tovornjake in na širino 75 m na območju objekta policije in carine.
(3) Zaradi zaznavanja in preglednosti so deli ploščadi MMP Zavrč kljub administrativni omejitvi hitrosti projektirani ob upoštevanju računske hitrosti 90 km/h.
(4) Za dostop do občinske čistilne naprave in zemljišča na severovzhodni strani območja MMP Zavrč se zgradi dostopna makadamska pot.
5. člen
(ploščad za pretok potnikov – vstop v državo in izstop iz nje)
Na ploščadi za pretok potnikov pri vstopu v državo in izstopu iz nje so naslednji objekti:
– ploščad s šestimi voznimi pasovi, od tega dva za avtobuse, za pretok potnikov pod nadstrešnico,
– prometni otoki s kabinami policije in carine za nadzor nad potniškim in blagovnim prometom,
– objekt policije in carine,
– parkirišče za službena vozila policije in carine z 9 parkirnimi mesti,
– parkirišče za začasno ustavljanje avtobusov,
– parkirišče s 5 parkirnimi mesti za pregled osebnih vozil,
– parkirišče za zaposlene z 31 parkirnimi mesti.
6. člen
(ploščad za blagovni promet – izstop iz države)
Na ploščadi za blagovni promet pri izstopu iz države so naslednje ureditve in objekti za nadzor nad pretokom blaga s tovornimi vozili:
– parkirišče za tovornjake z 20 parkirnimi mesti,
– ploščad z enim voznim pasom in rampo za pregled vozil pod nadstrešnico,
– prometni otok s kabino carine in policije.
7. člen
(ploščad za blagovni promet – vstop v državo)
Na ploščadi za blagovni promet pri vstopu v državo so naslednji objekti in ureditve za nadzor nad pretokom blaga s tovornimi vozili:
– ploščad z dvema voznima pasovoma, rampo in tehtnico za pregled vozil pod nadstrešnico objekta policije in carine,
– kabina carine in policije z rampo vzdolž osrednjega objekta policije in carine,
– parkirišče za tovornjake z 20 parkirnimi mesti,
– javne sanitarije,
– objekt carine in špedicije z dvema voznima pasovoma ter rampo s kabino carine za pregled vozil pod nadstrešnico.
8. člen
(prečni prerezi cest)
(1) Prečni prerez glavne ceste pri vstopu v državo in izstopu iz nje pri objektu policije in carine je 33,50 m, in sicer:
– vozišče 5 × 3,50 m + 2 × 3,00 m,
– otoki 4 × 2,50 m.
(2) Prečni prerez terminala za tovornjake pri vstopu v državo pri objektu policije in carine je 9,20 m, in sicer:
– vozišče 2 × 3,50 m,
– otok 2,20 m.
(3) Prečni prerez terminala za tovornjake pri vstopu v državo pri objektu carine in špedicije je 7,00 m, in sicer:
– vozišče 2 × 3,50 m.
(4) Prečni prerez dovozne ceste k parkirišču za zaposlene je 5,00 m, in sicer:
– vozišče 2 × 2,50 m.
(5) Prečni prerez ceste pri navezavi na državno cesto je 7,00 m, in sicer:
– vozišče 2 × 3,50 m.
(6) Prečni prerez ceste pri vstopu v državo je 7,00 m, in sicer:
– vozišče 2 × 3,50 m.
9. člen
(kolesarski in pešpromet)
(1) Za kolesarski promet niso predvidene ločene kolesarske steze.
(2) Na območju MMP Zavrč sta po osrednjem delu ploščadi med objektoma carine in špedicije ter glavnim objektom policije in carine ter med objektom carine in špedicije ter parkiriščem za zaposlene urejena hodnika za pešce širine 1,50 m.
IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV OBJEKTOV IN SPREMLJAJOČIH OBJEKTOV
10. člen
(objekti)
Objekti MMP Zavrč so:
– objekt policije in carine, višinski gabarit P + 1, z nadstrešnicama nad parkiriščema za službena vozila,
– nadstrešnica nad ploščadjo za nadzor nad blagovnim prometom pri izstopu iz države, minimalna svetla višina nad koto asfaltiranega vozišča je 5,40 m,
– nadstrešnica nad ploščadjo za nadzor nad blagovnim prometom pri vstopu v državo, minimalna svetla višina nad koto asfaltiranega vozišča je 5,40 m,
– objekt carine in špedicije pri nadzoru nad blagovnim prometom pri vstopu v državo, višinski gabarit P, z nadstrešnico nad ploščadjo za nadzor nad tovornimi vozili, minimalna svetla višina nad koto asfaltiranega vozišča je 5,40 m,
– agregat, višinski gabarit P,
– javne sanitarije, višinski gabarit P.
11. člen
(spremljajoči objekti)
(1) Ob vstopu na območje MMP Zavrč so znotraj ograjenega območja kot sestavni del objekta za carinski nadzor nad blagovnim prometom pri vstopu v državo nameščeni tipski zabojniki špedicije.
(2) Ob parkirišču za tovornjake pri vstopu v državo je postavljen objekt javnih sanitarij.
V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV ZA UREJANJE KOMUNALNE, ENERGETSKE IN TELEKOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE
12. člen
(odvodnjavanje cestnega telesa)
Padavinska odpadna voda z utrjenih cestnih in parkirnih površin ploščadi se vodi po ceveh iz materiala, neprepustnega za vodo, skozi peskolove v lovilnike olj, standardizirane s predpisi, in naprej v ponikovalna polja. Ponikovalna polja morajo biti v največji mogoči meri zaščitena pred vplivi s povoznih in manipulativnih površin. Omogočeno mora biti neškodljivo odvajanje zalednih voda.
13. člen
(kanalizacija)
(1) Predviden je ločen kanalizacijski sistem za odvod odpadnih voda – posebej za vodo s strešin, posebej za vodo s ploščadi in cest ter posebej za fekalno vodo.
(2) Padavinska odpadna voda z utrjenih površin se vodi po ceveh iz materiala, neprepustnega za vodo, skozi peskolove v lovilnike olj, standardizirane s predpisi, in naprej v ponikovalna polja.
(3) Padavinska voda s strešin se vodi posebej neposredno v ponikovalnico in ponikovalna polja.
(4) Predvideni objekti na območju MMP Zavrč nimajo kletnih etaž, ki bi se odvodnjavale v zunanjo kanalizacijo prek internih črpališč. Komunalne odpadne vode iz objektov na območju mejnega prehoda (objekt policije in carine ter objekt carine in špedicije) se vodijo po kanalu fekalne kanalizacije do biološke čistilne naprave, ki je predvidena za 60 ekoloških enot. Čistilna naprava je postavljena na območju zelenice pri objektu javnih sanitarij. Prečiščena odpadna voda se vodi v ponikovalnice, ki so na območju navedene zelenice.
14. člen
(vodovod in hidrantno omrežje)
Za oskrbo s sanitarno, pitno in požarno vodo se območje MMP Zavrč naveže s cevovodom premera 125 mm na obstoječo prečrpalnico, na vejo sistema iz vodohrana Turški vrh.
15. člen
(elektroenergetsko omrežje)
(1) Zaradi povečane odjemne moči za objekt MMP Zavrč se obstoječi jamborski transformator moči 160 kVA zamenja z novo transformatorsko postajo moči 2 × 1000 kVA, priključenim na omrežje z zemeljskim 20-kilovoltnim priključkom od zadnjega droga. Nizkonapetostni razvod je predviden do vseh objektov in naprav na območju mejnega prehoda v ustrezni kabelski kanalizaciji.
(2) Carinski in policijski objekt je opremljen z dizelskim generatorskim agregatom, s katerim se v celoti oskrbuje nujne porabnike ob izpadu električne napetosti.
(3) Ploščad se osvetli s svetilkami z navzdol usmerjenimi svetlobnimi snopi višine od 10 m do 15 m, nameščenimi večinoma na ločilnih otokih.
(4) Predvidena je javna razsvetljava celotne ploščadi z napajanjem z ločenega odjemnega mesta.
16. člen
(telekomunikacijsko omrežje)
Območje se priključi na telekomunikacijsko omrežje s podaljšanjem zemeljskega kabla od obstoječega telekomunikacijskega priključka do razvodne omarice, od koder je predviden razvod do vseh uporabnikov na območju MMP Zavrč v ustrezni kabelski kanalizaciji.
17. člen
(ogrevanje objektov)
Objekti se ogrevajo z utekočinjenim naftnim plinom, ki se hrani v treh rezervoarjih, vsak s prostornino 5 m3. Dva sta postavljena na območju zelenice na severozahodni strani objekta policije in carine, eden na območju zelenice na južni strani objekta carine in špedicije pri nadzoru nad blagovnim prometom pri vstopu v državo.
18. člen
(križanja infrastrukturnih vodov)
Križanja in medsebojni odmiki predvidenih in obstoječih infrastrukturnih vodov se izvedejo v skladu s standardi.
VI. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTURNO IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE
19. člen
(oblikovanje objektov)
(1) Objekti in nadstrešnice imajo jekleno konstrukcijo, sestavljeno iz navpičnih stebrov in vodoravnih nosilcev oziroma jeklenih okvirjev, sidranih v armirane betonske temelje. Ostrešje je konstrukcija jeklenih nosilcev s podkonstrukcijo za kritino.
(2) Nadstrešnice so ločena konstrukcija. Glavni vhodi v objekte za zaposlene, uporabnike in neposredni vhodi za stranke v postopku so s pločnikov ob voznih površinah. Ob vzdolžnih komunikacijah – hodnikih so nanizani pisarne, prostori za stranke, skupni prostori za zaposlene, arhivi, priročna skladišča, itn.
(3) Fasade objektov so plašč profiliranih tipskih plošč iz jeklene, pocinkane, barvane pločevine, zasteklitve in lesenih oblog.
(4) Strehe so ravne iz profiliranih tipskih plošč iz jeklene, pocinkane in barvane pločevine.
20. člen
(oblikovanje drugih prostih površin in obcestnega prostora)
(1) Zaradi večje preglednosti in odprtosti prostora se večji del zelenih površin zaseje s travo.
(2) Posamezne skupine srednje visokih dreves se posadijo kot vodila za orientacijo v prostoru in se izmenjavajo z izbranimi vrstami skupin zimzelenih grmovnic. Poleg tega se zasadijo skupine grmovnic, ki cvetijo zgodaj spomladi, in skupine grmovnic, ki cvetijo pozno v jesen.
(3) Zagotoviti je treba redno vzdrževanje in ohranjanje oblike zasaditve.
(4) Za preprečitev nenadzorovanega dostopa na ploščad za blagovni promet se postavi varovalna žična ograja višine 2,0 m, prilagojena poteku prometnih poti in prometnemu režimu na MMP Zavrč.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, OHRANJANJE NARAVE, KULTURNE DEDIŠČINE IN TRAJNOSTNE RABE NARAVNIH DOBRIN
21. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Pri gradnji je treba upoštevati naslednje ukrepe za zmanjšanje vpliva hrupa:
– gradnja naj poteka le podnevi med 7. in 19. uro, ponoči samo zaradi neodložljivih del;
– v skladu s predpisi, ki urejajo emisije hrupa strojev, je za nove stroje določena največja dovoljena zvočna moč za večino gradbenih strojev v odvisnosti od čiste inštalirane moči. Proizvajalci morajo stroje označiti z vrednostmi njihove zvočne moči in zagotoviti, da niso presežene;
– če se delovne naprave ne uporabljajo, jih je treba izklapljati (npr. daljši postanki tovornjakov, bagrov ipd.).
(2) Prve meritve hrupa v okolju se opravijo v skladu s predpisi, ki urejajo hrup, najpozneje v petnajstih mesecih po začetku obratovanja MMP Zavrč. Meritve je treba opraviti med največjimi obremenitvami MMP Zavrč. Nadaljnje spremljanje hrupa poteka odvisno od rezultatov prvih meritev.
(3) Za povečanje varstva pred hrupom se prometne površine prevlečejo s tihim asfaltom.
22. člen
(varstvo zraka)
(1) Projektant in izvajalec gradbenih del morata zagotoviti, da se v okolici gradbišča in pozneje ob obratovanju objekta ne presegajo mejne vrednosti onesnaževal v zraku. Natančni ukrepi za preprečitev in zmanjšanje onesnaženja zraka morajo biti podrobno opredeljeni v projektni dokumentaciji.
(2) Treba je zagotoviti stalen nadzor nad tehnično brezhibnostjo gradbenih strojev in drugih prevoznih sredstev ter njihovo ustrezno in racionalno obratovanje.
(3) Vse manipulativne površine (vstopna in izstopna ploščad z voznimi pasovi, parkirni prostori) morajo biti utrjene in morajo omogočati čiščenje ob nezgodah. Brežine morajo biti ozelenjene. Natančno je treba izdelati tudi načrte za ravnanje ob nezgodah (razlitje, raztros, požari ipd.).
23. člen
(varstvo voda)
Med gradnjo in obratovanjem MMP Zavrč je treba zagotoviti nadzor nad kakovostjo izvedbe in obstojnostjo zaščitnih ukrepov v skladu s poslovnikom, ki ga je treba obvezno pripraviti pred začetkom gradnje in obratovanja MMP Zavrč, v katerem je treba upoštevati tudi vse spremembe projekta zaradi morebitnih nepredvidenih dogodkov med gradnjo. Preprečiti je treba nenadzorovano razlivanje odpadnih voda med gradnjo in obratovanjem. Transformator in dizelski generatorski agregat morata biti postavljena v ustrezno dimenzionirane lovilne sklede.
24. člen
(ohranjanje narave)
Območje MMP Zavrč je na desnem bregu rokava reke Drave z imenom Rukavac, ki spada med vodotoke l. reda. Načrtovana ureditev sicer posega deloma na območje, ki je opredeljeno kot posebno območje varstva (SPA) SI5000011 Drava in kot EPO Drava – spodnja (IŠ 41 500), vendar minimalno in le na območju, kjer je že obstoječ mejni prehod oziroma asfaltirane površine.
25. člen
(varovanje objektov in območij kulturne dediščine)
(1) Na ureditvenem območju državnega lokacijskega načrta so naslednje evidentirane enote kulturne dediščine, vpisane v Register nepremične kulturne dediščine (RKD):
– Zavrč – arheološko najdišče Prodnica (EŠD 14510) in
– območje kompleksnega varstva kulturne dediščine v odprtem prostoru Borl (OKV št. 3).
(2) Na zavarovanih območjih kulturne dediščine iz prejšnjega odstavka je treba ohranjati obstoječa prostorska razmerja in krajinske kvalitete (gozdne robove v vidnih stikih z dediščino, značilne silhuete, vedute in poglede, razgledišča in druge krajinske strukture). Investitor mora pred gradnjo zagotoviti arheološko zavarovalno izkopavanje (na zemljiščih s parc. št. 38/1 (del), 39/2 (del), 39/1 (del), 39/3 (del), 39/4, 33/2, 33/1 (del), 32/3 (del), 32/4, 32/5, 32/6, 32/2 (del), 32/1 (del), 31/8 (del), 31/9, 31/10, 31/14, 31/7 (del), 31/11, 31/13, 31/4 (del), k.o. Zavrč) ter arheološki nadzor med gradnjo (na parc. št. 31/6, 31/12 in 31/15, 31/3 (del), 31/2 (del), 31/1 (del), 30 (del), 29/1 (del), 29/2 (del), k. o. Zavrč).
26. člen
(zbiranje in odvoz odpadkov)
Komunalni odpadki na območju MMP Zavrč se zbirajo v tipskih zabojnikih, ki se redno praznijo, odpadki pa organizirano odvažajo na komunalno odlagališče.
VIII. DRUGE UREDITVE
27. člen
(potrebne rušitve)
(1) Obstoječe ureditve MMP Zavrč, ki so namenjene policijski in carinski službi ter špedicijam in so sestavljene iz tipskih zabojnikov in nadstrešnic se skupaj z obstoječo komunalno ureditvijo odstranijo.
(2) Poruši in odstrani se poslovni objekt na parcelah št. 31/12 in 31/15, k. o. Zavrč.
28. člen
(odlagališče presežka materiala)
(1) Z odstranitvijo asfalta obstoječega cestišča nastane okoli 400 m3 odpadkov bitumenske mešanice, ki se odpelje na odlagališče Cestnega podjetja Maribor.
(2) Drug gradbeni material, ki nastane z rušitvijo gradbenih objektov na območju obstoječega MMP Zavrč, se v soglasju z Občino Zavrč odpelje na najbližje obstoječe odlagališče, ki ima pridobljena potrebna dovoljenja.
29. člen
(ravnanje z rodovitno zemljo)
Rodovitna zemlja se odgrne in ustrezno skladišči ter uporabi za urejanje zelenih površin.
IX. REŠITVE ZA ZAŠČITO PRED NESREČAMI
30. člen
(zaščita pred požarom)
(1) Požarna varnost objektov na MMP Zavrč je zagotovljena z dovozom za intervencijska vozila po obstoječi cesti. Zgraditev vodovoda in hidrantnega omrežja pa zagotavlja preskrbo s požarno vodo. Ob požaru in drugih nesrečah so zagotovljene površine za varen umik ljudi in živali na utrjene površine ter na površine v okolici.
(2) Voda za gašenje požara se zagotavlja s hidrantnim omrežjem v skladu s predpisom, ki ureja tehnične normative za zunanje in notranje hidrantno omrežje za gašenje požarov.
(3) Med gradnjo mora izvajalec ravnati v skladu s predpisom, ki ureja varstvo pred požarom v naravnem okolju.
X. ETAPNOST IZVEDBE
31. člen
(etape izvajanja)
Gradnja MMP Zavrč je predvidena v eni etapi ter obsega komunalno opremljanje območja in gradnjo ploščadi MMP Zavrč z vsemi zunanjimi ureditvami in objekti.
XI. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV
32. člen
(monitoring)
(1) Investitor mora zagotoviti celostno izvajanje monitoringa med obratovanjem in gradnjo MMP Zavrč za področja hrupa in varstvo zraka. Zavezanec za izvedbo monitoringa med gradnjo je izvajalec gradbenih del, med obratovanjem pa ministrstvo, pristojno za upravo.
(2) Imisija hrupa in zraka se meri na stanovanjski hiši Zavrč 9 a, ki je na zemljišču s parcelno št. 38/3, k. o. Zavrč. Stanje se spremlja v skladu s predpisi. Rezultati monitoringa so javni, investitor mora poskrbeti za dostopnost podatkov.
(3) Dodatni ustrezni in zaščitni ukrepi, ki jih mora investitor izvesti na podlagi rezultatov monitoringa, so:
– dodatne tehnične in prostorske rešitve,
– dodatne zasaditve in zgostitve vegetacije,
– sanacija poškodovanih območij, naprav ali drugih prostorskih sestavin,
– sprememba rabe prostora in
– drugi ustrezni ukrepi.
33. člen
(organizacija gradbišča)
Gradbišče se organizira tako, da se zagotovi dvosmerni promet na glavni cesti. K načrtu gradbišča in za ureditev obvozov in delnih zapor med gradnjo mora investitor pridobiti soglasja pristojnih organov in organizacij.
34. člen
(dodatne obveznosti)
Poleg vseh obveznosti, navedenih v tej uredbi, so obveznosti investitorja in izvajalca med gradnjo in po dograditvi tudi:
– zagotoviti potek prometa,
– zagotoviti nemoten dovoz in dostop do sosednjih zemljišč med gradnjo in po dograditvi,
– obnoviti infrastrukturne vode in druge objekte, če se zaradi gradnje MMP Zavrč zaradi prevelikih obremenitev ali tresljajev poškodujejo,
– zagotoviti zavarovanje gradbišča za varno in nemoteno uporabo sosednjih objektov in zemljišč,
– v skladu s predpisi čim prej odpraviti morebitne negativne posledice, ki bi nastale zaradi graditve mejnega prehoda in obratovanja rekonstruirane ceste,
– zagotoviti nemoteno komunalno oskrbo objektov po vseh obstoječih infrastrukturnih napeljavah,
– med gradnjo zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo na gradbišču za preprečitev onesnaženja okolja in voda zaradi prevoza, skladiščenja in uporabe tekočega goriva in drugih škodljivih snovi oziroma ob nezgodi zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev.
XII. DOPUSTNA ODSTOPANJA
35. člen
(dopustna odstopanja)
(1) Vse umestitve in dimenzije, navedene v tej uredbi, se natančneje določijo v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja. Tloris in višina objektov in ureditev se lahko razlikujeta od opredeljenih za ± 10 odstotkov.
(2) Pri uresničitvi državnega lokacijskega načrta so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev, določenih s to uredbo, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju prometnih, geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer najdejo take rešitve, ki so oblikovno, prometnotehnično ali okoljevarstveno primernejše ter ne poslabšujejo prostorskih in okoljskih razmer.
(3) Odstopanja od tehničnih rešitev iz prejšnjega odstavka ne smejo biti v nasprotju z javnim interesom. Z njimi morajo soglašati organi in organizacije, na katere se nanašajo.
XIII. NADZOR
36. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor.
XIV. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
37. člen
(občinski prostorski akti)
Z dnem uveljavitve te uredbe se za ureditveno območje državnega lokacijskega načrta, določenega v 3. členu te uredbe, šteje, da so spremenjene in dopolnjene prostorske sestavine naslednjih občinskih prostorskih aktov:
– Dolgoročni plan občine Ptuj za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 11/86, 20/88, 2/90, 12/93 in 16/94);
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Ptuj za obdobje 1986–2000 za območje občine Zavrč, dopolnjenega v letu 1996 (Uradni list RS, št. 14/97);
– Družbeni plan Občine Ptuj za obdobje 1986–1990 (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 25/86, 28/86, 12/87, 28/90, 32/90, 25/91, 12/93 in 16/94);
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana občine Ptuj za obdobje 1986–1990 za območje Občine Zavrč, dopolnjenega v letu 1996 (Uradni list RS, št. 14/97);
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Zavrč (Uradni list RS, št. 30/03);
– Odlok o sprejemu prostorsko ureditvenih pogojev za območje občine Ptuj izven mesta Ptuj (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 20/92 in 22/92 – popr.);
– Odlok o spremembi odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za območje občine Ptuj izven mesta Ptuj (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 27/93);
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za območje občine Ptuj izven mesta Ptuj (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 26/94);
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Zavrč (Uradni list RS, št. 51/97).
38. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-31/2007/6
Ljubljana, dne 5. aprila 2007
EVA 2007-2511-0105
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost