Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2007 z dne 17. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2007 z dne 17. 4. 2007

Kazalo

1844. Uredba o emisiji snovi v zrak iz naprav za proizvodnjo cementa, stran 4895.

Na podlagi tretjega odstavka 17. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD in 66/06 – odl. US) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o emisiji snovi v zrak iz naprav za proizvodnjo cementa
1. člen
(namen)
(1) Ta uredba v skladu z Direktivo Sveta 84/360/EGS z dne 28. junija 1984 o boju proti onesnaževanju zraka iz industrijskih obratov (UL L št. 188 z dne 16. 7. 1984, str. 20), zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta z dne 23. decembra 1991 o standardiziranju in racionaliziranju poročil o izvajanju določenih direktiv, ki se nanašajo na okolje (UL L št. 377 z dne 31. 12. 1991, str. 48), določa za naprave za proizvodnjo cementa v zvezi z emisijo snovi v zrak:
– določitev naprav za proizvodnjo cementa,
– posebne mejne vrednosti emisije za nekatere snovi v odpadnih plinih,
– ukrepe v zvezi z zmanjševanjem emisije snovi v zrak in
– prilagoditev obstoječih naprav za proizvodnjo cementa določbam te uredbe.
(2) Za vprašanja o emisiji snovi v zrak iz naprav za proizvodnjo cementa, ki niso urejena s to uredbo, se uporablja predpis, ki ureja emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja. Za obratovalni monitoring emisije snovi v zrak iz naprav za proizvodnjo cementa se uporablja predpis, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja.
2. člen
(uporaba)
(1) Določbe te uredbe se uporabljajo za naprave za proizvodnjo cementa, v katerih se izvaja eden ali več naslednjih tehnoloških procesov:
– skladiščenje in priprava surovin,
– skladiščenje in priprava goriv,
– žganje cementnega klinkerja v pečeh, vključno z napravami za doziranje surovin in goriv,
– priprava in skladiščenje produktov in
– pakiranje in odprema produktov.
(2) Naprave za proizvodnjo cementa se uvrščajo med naprave iz skupine naprav za proizvodnjo cementnega klinkerja ali cementov, ki je v Uredbi o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07) označena s številko 2.3.
(3) Naprave za proizvodnjo cementa so podrobneje opisane v Referenčnem dokumentu o najboljših razpoložljivih tehnikah industrije cementa in apna 2005/C12/04 z dne 21. decembra 2001 za namene Direktive Sveta 96/61/ES o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja okolja (UL C št. 12 z dne 16. 1. 2002, str. 5), ki je dostopen preko spletne strani Agencije Republike Slovenije za okolje.
(4) Če se v pečeh za žganje cementnega klinkerja sosežigajo ali sežigajo odpadki, se za emisije snovi v zrak iz peči za žganje cementnega klinkerja uporabljajo mejne vrednosti emisije snovi, določene s predpisom, ki ureja emisijo snovi v zrak iz sežigalnic odpadkov in pri sosežigu odpadkov.
3. člen
(mejne vrednosti emisije snovi)
(1) Če masni pretok celotnega prahu iz vseh izpustov naprav za proizvodnjo cementa presega 0,5 kg/h, je mejna koncentracija celotnega prahu za posamezen izpust 20 mg/m3, sicer pa je mejna koncentracija celotnega prahu 150 mg/m3.
(2) Mejne koncentracije snovi v odpadnih plinih za vsak izpust iz peči za žganje cementnega klinkerja so:
1. 350 mg/m3 za žveplove diokside, izražene kot SO(2),
2. 500 mg/m3 za dušikove okside, izražene kot NO(2) in
3. 5 mg/m3 za benzen.
(3) V odpadnih plinih iz peči za žganje cementnega klinkerja se ne ugotavlja koncentracija amoniaka in organskih snovi, razen če se te snovi uporabljajo pri čiščenju odpadnih plinov iz peči za žganje cementnega klinkerja, pri čemer pa se mejne koncentracije za amoniak in organske snovi, določene v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi iz nepremičnih virov onesnaževanja, ne uporabljajo.
(4) Koncentracije snovi v odpadnih plinih iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena se določajo za vsak posamičen izpust naprave za proizvodnjo cementa.
(5) Če se kot surovina ali gorivo uporabljajo odpadne snovi s pomembno vsebnostjo organskih snovi ali amoniaka, katerih uporaba ni urejena s predpisom, ki ureja emisijo snovi v zrak iz sežigalnic odpadkov in pri sosežigu odpadkov, mora biti dovod odpadnih snovi izveden preko dovoda surovin v peč, kjer pogoji omogočajo izgorevanja amoniaka in organskih snovi.
(6) Razpršeno emisijo snovi iz naprav za proizvodnjo cementa je treba pri vrednotenju emisije snovi iz naprav za proizvodnjo cementa oceniti in količine izpuščenih snovi prišteti emisiji snovi iz izpustov naprave za proizvodnjo cementa.
(7) Izmerjene koncentracije snovi v odpadnih plinih peči za žganje cementnega klinkerja se preračunajo na 10-odstotno vsebnost kisika v odpadnih plinih.
(8) Ne glede na velikost masnega pretoka snovi v odpadnih plinih peči za žganje cementnega klinkerja upravljavcu peči ni treba zagotavljati trajnega merjenja in prikazovanja koncentracije ogljikovega monoksida, fluora in njegovih plinastih anorganskih spojin ter klora in njegovih plinastih anorganskih spojin.
4. člen
(ukrepi zmanjševanja emisije snovi)
(1) Upravljavec naprave za proizvodnjo cementa mora zagotoviti izločanje prahu iz odpadnih plinov z uporabo vrečastih filtrov, filtrov z nasuto plastjo, elektrostatskih filtrov ali aerociklonov.
(2) Upravljavec naprave za proizvodnjo cementa mora pri načrtovanju in obratovanju naprav zagotoviti naslednje ukrepe za zmanjševanje emisije snovi v zrak:
– pazljivo ravnanje z materiali pri prevozu surovin in izdelkov, prevoz z majhnim obribom materiala in izogibanje padanju in stresanju materiala z velikih višin za zmanjšanje prašenja,
– čiščenje odpadnih plinov, ki ustrezajo najboljšim razpoložljivim tehnikam,
– pri pečeh z napravami za hlajenje cementnega klinkerja, sušilnikih, napravah za mletje in prevoz, silosih in prekladalnih napravah njihovo obratovanje pri podtlaku ter zajemanje in odpraševanje zraka, ki pri tem nastaja,
– vračanje prahu surovin, prahu surove moke, prahu peči za žganje cementnega klinkerja, prahu cementnega klinkerja, premogovega prahu in cementnega prahu, ki v različni sestavi in zrnatosti nastaja pri posameznih postopkih proizvodnje cementa, v celoti v postopek proizvodnje cementa na ustreznih mestih naprave za proizvodnjo cementa in
– izločanje alkalijskih, žveplovih, klorovih, fluorovih in drugih spojin, ki se pojavljajo v napravah za izločanje teh snovi iz procesa, z odpraševalnimi napravami in njihovo ponovno dodajanje zmesi surovin, če to ne vpliva škodljivo na kakovost končnega proizvoda.
(3) Upravljavec naprave za proizvodnjo cementa mora pri načrtovanju in obratovanju naprave zagotoviti naslednje ukrepe za zmanjševanje razpršene emisije snovi v zrak na mestih, kjer se izvajajo skladiščenje, pakiranje, pretovarjanje surovin in trdnih goriv ter pri pakiranju in odpremi proizvodov, in sicer:
– zaščita pred vetrom z uporabo protivetrnih ovir,
– utrjevanje manipulativnih površin, mokrenje transportnih poti in manipulativnih površin,
– premično in nepremično vakuumsko odsesavanje in
– zapiranje silosov ter zajem prahu z vrečastimi filtri pri polnjenju in praznjenju silosov.
5. člen
(inšpekcijski nadzor)
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja inšpekcija, pristojna za varstvo okolja.
6. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 4.000 eurov do 40.000 eurov se za prekršek kaznuje upravljavec naprave za proizvodnjo cementa, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če ravna v nasprotju s 4. ali 7. členom te uredbe.
(2) Z globo od 1.200 eurov do 4.100 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba upravljavca naprave za proizvodnjo cementa.
7. člen
(prilagoditev obstoječih naprav za proizvodnjo cementa)
(1) Upravljavec obstoječe naprave za proizvodnjo cementa mora prilagoditi obratovanje obstoječe naprave za proizvodnjo cementa mejnim vrednostim emisije snovi, določenim s to uredbo, najpozneje do 31. decembra 2010.
(2) Do prilagoditve obstoječe naprave za proizvodnjo cementa določbam te uredbe se za mejne koncentracije celotnega prahu za obstoječe naprave za proizvodnjo cementa uporabljajo naslednje vrednosti:
– 50 mg/m3 za posamičen izpust, če masni pretok celotnega prahu iz vseh izpustov naprave za proizvodnjo cementa presega 0,5 kg/h, in
– 150 mg/m3, če masni pretok celotnega prahu ni večji od 0,5 kg/h.
(3) Do prilagoditve obstoječe peči za žganje cementnega klinkerja določbam te uredbe se za mejne koncentracije za obstoječe peči za žganje cementnega klinkerja uporabljajo naslednje vrednosti:
– 400 mg/m3 za žveplove diokside, izražene kot SO(2), in
– 1.300 mg/m3 za dušikove okside, izražene kot NO(2), za peči s ciklonskim predgrevalnikom in izkoriščanjem toplote odpadnih plinov.
8. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o emisiji snovi v zrak iz naprav za pridobivanje cementa (Uradni list RS, št. 73/94 in 41/04 – ZVO-1).
9. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-12/2007/5
Ljubljana, dne 5. aprila 2007
EVA 2007-2511-0069
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti