Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2007 z dne 17. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2007 z dne 17. 4. 2007

Kazalo

1842. Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih plinskih turbin z vhodno toplotno močjo manj kot 50 MW in nepremičnih motorjev z notranjim zgorevanjem, stran 4891.

Na podlagi tretjega odstavka 17. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD in 66/06 – odl. US) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih plinskih turbin z vhodno toplotno močjo manj kot 50 MW in nepremičnih motorjev z notranjim zgorevanjem
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen)
(1) Ta uredba v skladu z Direktivo Sveta 84/360/EGS z dne 28. junija 1984 o boju proti onesnaževanju zraka iz industrijskih obratov (UL L št. 188 z dne 16. 7. 1984, str. 20), zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta z dne 23. decembra 1991 o standardiziranju in racionaliziranju poročil o izvajanju določenih direktiv, ki se nanašajo na okolje (UL L št. 377 z dne 31. 12. 1991, str. 48), določa za nepremične plinske turbine z vhodno toplotno močjo manj kot 50 MW in nepremične motorje z notranjim zgorevanjem:
– posebne mejne vrednosti emisije snovi,
– ukrepe v zvezi z zmanjševanjem emisije snovi v zrak,
– prilagoditev obstoječih nepremičnih plinskih turbin z vhodno toplotno močjo manj kot 50 MW in obstoječih nepremičnih motorjev z notranjim zgorevanjem tej uredbi.
(2) Za vprašanja emisij snovi v zrak iz nepremičnih plinskih turbin z vhodno toplotno močjo manj kot 50 MW in nepremičnih motorjev z notranjim zgorevanjem, ki niso urejena s to uredbo, se uporablja predpis, ki ureja emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja. Za vprašanja obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak iz teh plinskih turbin in motorjev se uporablja predpis, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja.
2. člen
(pojmi)
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
1. nepremični motor z notranjim zgorevanjem je nepremična naprava, ki s tem, da gorivo zgoreva v enem ali več valjih z izmenično delujočimi bati, pretvarja toploto v mehansko delo z vrtenjem gredi (v nadaljnjem besedilu: motor);
2. nepremična plinska turbina z vhodno toplotno močjo manj kot 50 MW je nepremična naprava, ki izkorišča toploto plinov za opravljanje dela z neposrednim vrtenjem gredi in ima enega ali več vrtečih se kompresorjev, gorilnik za zgorevanje goriva in eno ali več turbin, njena vhodna toplotna moč pa je manjša od 50 MW (v nadaljnjem besedilu: plinska turbina);
3. emisija snovi je kakršen koli izpust snovi iz plinske turbine in motorja z notranjim zgorevanjem v zrak;
4. odpadni plini so odpadni plini iz plinske turbine ali motorja, ki so onesnaženi s snovmi v trdnem, tekočem ali plinastem stanju; njihov prostorninski pretok je izražen v kubičnih metrih na uro (m3/h) pri normni temperaturi 273 K in tlaku 101,3 kPa ter po korekciji za vsebnost vodnih hlapov v m3/h (v nadaljnjem besedilu: pri normnih pogojih);
5. vhodna toplotna moč plinske turbine ali motorja je toplotna moč, ki se izračuna na podlagi spodnje kurilnosti goriva in količine goriva, ki lahko pri trajnem pogonu plinske turbine ali motorja zgori v časovni enoti;
6. goriva so vse v plinsko turbino ali motor dovedene gorljive snovi, vključno z njihovimi negorljivimi sestavinami;
7. dimno število je merilo za sajavost dimnih plinov. Potemnelost filtrirnega papirja ima lestvico 10 polj različne intenzitete črnosti, pri čemer se ugotavlja, kateri stopnji v lestvici je počrnelost najbližja. Dimno število se meri pri tekočih in plinastih gorivih;
8. obstoječi motor je motor, ki obratuje na dan uveljavitve te uredbe;
9. obstoječa plinska turbina je plinska turbina, ki obratuje na dan uveljavitve te uredbe;
10. upravljavec plinske turbine ali motorja je pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali fizična oseba, ki ima v posesti plinsko turbino ali motor v času njegovega obratovanja ali oseba, ki je vložila zahtevo za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje plinske turbine ali motorja.
3. člen
(uporaba)
(1) Ta uredba se uporablja za posamično plinsko turbino ali posamičen motor, ki je namenjen pridobivanju električne energije ali toplote ali opravljanju mehanskega dela.
(2) Ta uredba se ne uporablja za motorje, katerih moč je manjša ali enaka 560 kW in za katere je izdano potrdilo o tipski odobritvi, iz katerega je razvidno, da so emisije snovi v zrak skladne z zahtevami predpisa, ki ureja emisije plinastih onesnaževal in delcev iz motorjev z notranjim zgorevanjem, namenjenih za vgradnjo v necestne premične stroje.
(3) Plinske turbine po tej uredbi se uvrščajo med naprave iz skupine nepremičnih plinskih turbin z vhodno toplotno močjo manj kot 50 MW, ki so v Uredbi o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07) označene s številko 1.4, motorji po tej uredbi pa se uvrščajo med naprave iz skupin nepremičnih motorjev z notranjim zgorevanjem, ki so v tem predpisu označeni s številkama 1.5 in 8.1.2.
(4) Ta uredba se uporablja tudi za plinsko turbino z vhodno močjo 50 MW ali več, če je bilo zanjo izdano gradbeno dovoljenje pred 27. novembrom 2002, ali je bila vložena zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja pred 27. novembrom 2002, in je plinska turbina začela obratovati najpozneje 27. novembra 2003.
II. MEJNE VREDNOSTI EMISIJE SNOVI
4. člen
(mejne vrednosti emisije snovi za plinske turbine)
Mejne vrednosti emisije snovi za plinske turbine so:
1. mejna vrednost dimnega števila je pri obratovanju 2 in pri zagonu 4, če se uporabljajo tekoča goriva;
2. mejna koncentracija ogljikovega monoksida je 100 mg/m3, če je obremenitev plinske turbine 70- ali več odstotna;
3. mejna koncentracija dušikovega monoksida in dušikovih dioksidov, izraženih kot NO(2), je:
– 75 mg/m3 za pogon na zemeljski plin, če je obremenitev plinske turbine 70- ali več odstotna. Pri plinskih turbinah z enostavnim plinskim procesom, katerih izkoristek znaša pri 15 °C, 101,3 kPa in relativni zračni vlagi 60 odstotkov več kot 32 odstotkov, se mejna koncentracija izračuna tako, da se 75 mg/m³ pomnoži s količnikom med izkoristkom plinske turbine, če je ta večji od 32 odstotkov, in izkoristkom 32 odstotkov,
– 150 mg/m3 za pogon na druga plinasta goriva in tekoča goriva;
4. računska vsebnost kisika v odpadnih plinih plinske turbine 15 odstotkov.
5. člen
(mejne vrednosti emisije snovi za motorje)
(1) Mejne vrednosti emisije snovi za motorje so:
1. mejna koncentracija celotnega prahu 20 mg/m3;
2. mejna koncentracija ogljikovega monoksida:
– 300 mg/m3 za motorje na prisilni vžig ali kompresijski vžig na tekoča goriva in plinasta goriva razen bioplina, plina iz čistilnih naprav in rudniškega plina;
– 650 mg/m3 na prisilni vžig na bioplin in plin iz čistilnih naprav, če je vhodna toplotna moč 3 MW ali več;
– 1.000 mg/m3 na prisilni vžig na bioplin in plin iz čistilnih naprav, če je vhodna toplotna moč manjša od 3 MW;
– 650 mg/m3 na prisilni vžig na rudniški plin;
– 650 mg/m3 na kompresijski vžig na bioplin in plin iz čistilnih naprav, če je vhodna toplotna moč 3 MW ali več;
– 2.000 mg/m3 na kompresijski vžig na bioplin in plin iz čistilnih naprav, če je vhodna toplotna moč manjša od 3 MW;
– 650 mg/m3 za motorje, ki uporabljajo odlagališčni plin;
3. mejna koncentracija dušikovega monoksida in dušikovih dioksidov, izraženih kot NO(2):
1. tekoča goriva:
– 500 mg/m3 pri motorjih na kompresijski vžig, če je vhodna toplotna moč 3 MW ali več;
– 1.000 mg/m3 pri motorjih na kompresijski vžig, če je vhodna toplotna moč manjša od 3 MW;
2. plinasta goriva:
– 500 mg/m3 pri motorjih na prisilni vžig s pogonom na bioplin ali plin iz čistilnih naprav, če je vhodna toplotna moč 3 MW ali več;
– 1.000 mg/m3 pri motorjih na prisilni vžig s pogonom na bioplin ali plin iz čistilnih naprav, če je vhodna toplotna moč manjša od 3 MW;
– 500 mg/m3 pri motorjih na razredčeno zmes goriva in zraka in štiritaktni ottov s pogonom na bioplin in plin iz čistilnih naprav;
– 500 mg/m3 pri motorjih na razredčeno zmes goriva in zraka in prisilni vžig s pogonom na druga plinasta goriva;
– 500 mg/m3 pri motorjih, ki uporabljajo odlagališčni plin;
3. za druge 4-valjne motorje na prisilni vžig: 250 mg/m3;
4. za druge 2-valjne motorje: 800 mg/m3;
4. mejna koncentracija formaldehida 60 mg/m3, pri čemer se vsebnost formaldehida v odpadnih plinih ugotavlja, če se v motorju uporablja kot gorivo odlagališčni plin, bioplin, plin iz čistilnih naprav ali odpadno mineralno ali jedilno olje;
5. računska vsebnost kisika v odpadnih plinih je 5 odstotkov.
(2) Mejne vrednosti emisije snovi iz prejšnjega odstavka se uporabljajo tudi za motorje, v katerih se kot gorivo uporablja odpadno mineralno ali jedilno olje.
III. OBRATOVALNI MONITORING EMISIJE SNOVI
6. člen
(obratovalni monitoring emisije snovi)
(1) Upravljavec plinske turbine in motorja mora zagotoviti izvajanje občasnih meritev emisije snovi v skladu s predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring emisije snovi v zrak.
(2) Občasne meritve emisije snovi se ne opravljajo na plinskih turbinah in motorjih, če njihov obratovalni čas ne presega 300 ur letno in so plinske turbine oziroma motorji namenjeni samo za pogon rezervnega ali zasilnega napajanja elektrike. Upravljavec plinske turbine ali motorja iz tega odstavka mora vsako leto do 31. marca predložiti ministrstvu, pristojnemu za okolje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), poročilo o obratovanju naprav za preteklo leto, iz katerega je razvidno, da obratovalni čas v preteklem letu ni presegal 300 ur.
(3) Občasne meritve niso potrebne, če ima plinska turbina ali motor vgrajene umerjene merilnike emisije snovi za trajno merjenje emisije snovi.
7. člen
(opravljanje trajnih meritev za prah in ogljikov monoksid)
(1) Za plinske turbine in motorje mora upravljavec plinske turbine oziroma motorja glede na vrste goriva in vhodno toplotno moč zagotoviti opravljanje trajnih meritev za merjenje koncentracij:
– celotnega prahu za motorje, če je njihova vhodna toplotna moč večja od 25 MW, in
– ogljikovega monoksida za plinske turbine in motorje, če je njihova vhodna toplotna moč večja od 2,5 MW.
(2) Trajne meritve iz prejšnjega odstavka se ne opravljajo na plinskih turbinah in motorjih, če njihov obratovalni čas ne presega 300 ur letno in so plinske turbine oziroma motorji namenjeni samo za pogon rezervnega ali zasilnega napajanja elektrike. Upravljavec plinske turbine ali motorja iz prejšnjega stavka mora vsako leto do 31. marca predložiti ministrstvu poročilo o obratovanju naprav za preteklo leto, iz katerega je razvidno, da obratovalni čas v preteklem letu ni presegal 300 ur.
IV. NADZOR
8. člen
(inšpekcijski nadzor)
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja inšpekcija, pristojna za varstvo okolja.
V. KAZENSKE DOLOČBE
9. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 4.000 do 40.000 eurov se za prekršek kaznuje upravljavec plinske turbine ali motorja, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če ravna v nasprotju s 6., 7., 10. in 11. členom te uredbe.
(2) Z globo od 40 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje upravljavec plinske turbine ali motorja, ki je fizična oseba, če ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 6. člena in 10. členom te uredbe.
(3) Z globo od 1.200 do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba upravljavca plinske turbine oziroma motorja.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
(prilagoditev obstoječih plinskih turbin)
(1) Upravljavec obstoječe plinske turbine mora prilagoditi obratovanje obstoječe plinske turbine mejnim vrednostim emisije snovi iz 4. člena te uredbe najpozneje do 31. decembra 2010.
(2) Do prilagoditve obstoječe plinske turbine tej uredbi se za mejne vrednosti emisij snovi za obstoječe plinske turbine uporabljajo mejne vrednosti emisije snovi iz 4. člena te uredbe, razen za koncentracijo dušikovih oksidov, za katere je mejna koncentracija 200 mg/m3 za tekoča goriva in 100 mg/m3 za plinasta goriva.
11. člen
(prilagoditev obstoječih motorjev)
(1) Upravljavec obstoječega motorja mora prilagoditi obratovanje obstoječega motorja mejnim vrednostim emisije snovi iz 5. člena te uredbe najpozneje do 31. decembra 2010.
(2) Do prilagoditve obstoječega motorja tej uredbi se za mejne vrednosti emisij snovi za obstoječe motorje uporabljajo naslednje mejne vrednosti emisije snovi:
1. mejna koncentracija celotnega prahu je 130 mg/m3;
2. mejna koncentracija ogljikovega monoksida je:
– 650 mg/m3 za motorje na tekoča goriva in plinasta goriva razen bioplina, plina iz čistilnih naprav in rudniškega plina;
– 1.500 mg/m3 za motorje na bioplin in plin iz čistilnih naprav, če je vhodna toplotna moč 3 MW ali več;
– 2.500 mg/m3 za motorje na bioplin in plin iz čistilnih naprav, če je vhodna toplotna moč manjša od 3 MW;
3. mejna koncentracija dušikovih oksidov je:
– 1.000 mg/m3 za motorje na plinasta goriva, če je vhodna toplotna moč motorja 3 MW ali več;
– 2.000 mg/m3 za motorje na plinasta goriva, če je vhodna toplotna moč motorja manj kot 3 MW;
– 2.000 mg/m3 za motorje na ekstra lahko kurilno olje, če je vhodna toplotna moč motorja 3 MW ali več, in
– 4.000 mg/m3 za motorje na ekstra lahko kurilno olje, če je vhodna toplotna moč motorja manj kot 3 MW.
12. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih motorjev z notranjim zgorevanjem in iz nepremičnih plinskih turbin (Uradni list RS, št. 73/94, 51/98, 46/02, 92/03 in 41/04 – ZVO-1).
13. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-18/2007/6
Ljubljana, dne 5. aprila 2007
EVA 2007-2511-0078
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina