Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2007 z dne 17. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2007 z dne 17. 4. 2007

Kazalo

1837. Uredba o emisiji snovi v zrak iz naprav za proizvodnjo lesnih kompozitov, stran 4874.

Na podlagi tretjega odstavka 17. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD in 66/06 – odl. US) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o emisiji snovi v zrak iz naprav za proizvodnjo lesnih kompozitov
1. člen
(namen)
(1) Ta uredba v skladu z Direktivo Sveta 84/360/EGS z dne 28. junija 1984 o boju proti onesnaževanju zraka iz industrijskih obratov (UL L št. 188 z dne 16. 7. 1984, str. 20), zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta z dne 23. decembra 1991 o standardiziranju in racionaliziranju poročil o izvajanju določenih direktiv, ki se nanašajo na okolje (UL L št. 377 z dne 31. 12. 1991, str. 48), določa za naprave za proizvodnjo lesnih kompozitov v zvezi z emisijo snovi v zrak:
– določitev naprav za proizvodnjo lesnih kompozitov,
– posebne mejne vrednosti za nekatere snovi v odpadnih plinih in
– prilagoditev obstoječih naprav za proizvodnjo lesnih kompozitov določbam te uredbe.
(2) Za vprašanja o emisiji snovi v zrak iz naprav za proizvodnjo lesnih kompozitov, ki niso urejena s to uredbo, se uporablja predpis, ki ureja emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja. Za vprašanja obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak iz naprav za proizvodnjo lesnih kompozitov se uporablja predpis, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja.
2. člen
(uporaba)
(1) Določbe te uredbe se uporabljajo za naprave za proizvodnjo naslednjih lesnih kompozitov:
– vezani les: furnirne plošče, mizarske plošče, opažne plošče, vezane plošče iz različnih lesnih kompozitov, odpreski iz furnirja;
– iverne plošče: iverne plošče za splošne pohištvene in konstrukcijske ali gradbene namene, iverne plošče iz usmerjenega ploščatega iverja, ekstrudirane iverne plošče (polne in z odprtinami), iverno – mavčne plošče, odpreski iz lesnih iveri;
– vlaknene plošče: izolacijske vlaknene plošče, trde vlaknene plošče, srednje goste vlaknene plošče, vlakneno – mavčne plošče, odpreski iz lesnih vlaken.
(2) Naprave za proizvodnjo lesnih kompozitov se uvrščajo med naprave iz skupine naprav za proizvodnjo ivernih plošč, vlaknenih plošč ali izolacijskih plošč iz lesnih vlaken, ki je v Uredbi o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07) označena s številko 6.3.
3. člen
(mejne vrednosti emisije snovi)
(1) Mejne vrednosti emisije snovi za naprave za proizvodnjo lesnih kompozitov, razen za sušilnike iverja in lesnih vlaken ter stiskalnice pri proizvodnji plošč iz lesnih kompozitov, so določene v preglednici 1 iz priloge 1, ki je sestavni del te uredbe.
(2) Mejne vrednosti emisije snovi za sušilnike iverja in lesnih vlaken so določene v preglednici 2 iz priloge 1 te uredbe.
(3) Mejne vrednosti emisije snovi za stiskalnice pri proizvodnji plošč iz lesnih kompozitov so določene v preglednici 3 iz priloge 1 te uredbe.
(4) Pri vrednotenju emisije snovi v preglednicah 1, 2 in 3 iz priloge 1 te uredbe se izmerjene vrednosti ne preračunajo glede na vsebnost kisika v odpadnih plinih.
(5) Vrednosti emisije snovi se v odpadnih plinih ugotavljajo za vsak posamičen izpust naprav za proizvodnjo lesnih kompozitov posebej.
(6) Razpršeno emisijo snovi iz naprave za proizvodnjo lesnih kompozitov je treba pri vrednotenju emisije snovi oceniti in količine izpuščenih snovi prišteti emisiji snovi iz izpustov naprave za proizvodnjo in naprave za predelavo lesnih kompozitov.
4. člen
(ukrepi za zmanjševanje emisije snovi)
Upravljavec naprave za proizvodnjo lesnih kompozitov mora pri načrtovanju in obratovanju naprav zagotoviti uporabo veziv, ki povzročajo čim manjšo emisijo, kot so veziva z majhno vsebnostjo ali brez formaldehida.
5. člen
(inšpekcijski nadzor)
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja inšpekcija, pristojna za varstvo okolja.
6. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 4.000 eurov do 40.000 eurov se za prekršek kaznuje upravljavec naprave za proizvodnjo lesnih kompozitov, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če ravna v nasprotju z določbami 4. in 7. člena te uredbe.
(2) Z globo od 1.200 eurov do 4.100 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba upravljavca naprave za proizvodnjo lesnih kompozitov.
7. člen
(prilagoditev obstoječih naprav za proizvodnjo lesnih kompozitov)
(1) Upravljavec obstoječe naprave za proizvodnjo lesnih kompozitov mora prilagoditi obratovanje obstoječe naprave za proizvodnjo lesnih kompozitov mejnim vrednostim emisije snovi iz 3. člena te uredbe najpozneje do 31. decembra 2010.
(2) Do prilagoditve obstoječe naprave za proizvodnjo lesnih kompozitov določbam te uredbe se za mejne vrednosti emisije snovi za obstoječe naprave za proizvodnjo lesnih kompozitov uporabljajo mejne vrednosti emisije snovi, ki so določene v prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe.
(3) Mejne vrednosti emisije snovi za obstoječe sušilnike iverja in lesnih vlaken so določene v preglednici 2 iz priloge 2 te uredbe, pri čemer se za snovi, pri katerih so navedene računske vsebnosti kisika, pri vrednotenju emisije izmerjene vrednosti emisije snovi preračunajo glede na vsebnost kisika v odpadnih plinih.
8. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o emisiji snovi v zrak iz naprav za proizvodnjo in predelavo lesnih tvoriv (Uradni list RS, št. 73/94, 49/03 in 41/04 - ZVO 1).
9. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-16/2007/5
Ljubljana, dne 5. aprila 2007
EVA 2007-2511-0072
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
              PRILOGA 1

Preglednica 1: Mejne vrednosti emisije snovi za naprave za
proizvodnjo lesnih kompozitov razen za sušilnike iverja in
lesnih vlaken.
+------------------------------+-------------------------------+
|     Emisija prahu    |   Mejna koncentracija   |
+------------------------------+-------------------------------+
|celotni prah pri obdelavi   |      5 mg/m3      |
|trdih lesov          |                |
+------------------------------+-------------------------------+
|celotni prah iz brusilnikov  |      15 mg/m3      |
+------------------------------+-------------------------------+
|celotni prah iz vseh drugih  |                |
|naprav            |      20 mg/m3      |
+------------------------------+-------------------------------+


Preglednica 2: Mejne vrednosti emisije snovi za sušilnike
iverja in lesnih vlaken.
+------------------------------------------------+----------------------------+
|         Emisija snovi         |  Mejna koncentracija   |
+------------------------------------------------+----------------------------+
|celotni prah vključno z mineralnim prahom in s |              |
|pepelom pri neposrednem ogrevanju sušilnika   | 15 mg/m3 v mokrih plinih |
+------------------------------------------------+----------------------------+
|celotni prah iz sušilnika s posrednim      |              |
|ogrevanjem                   | 10 mg/m3 v mokrih plinih |
+------------------------------------------------+----------------------------+
|plinaste organske snovi, izražene kot celotni  |              |
|organski ogljik (TOC)              | 300 mg/m3 v mokrih plinih |
+------------------------------------------------+----------------------------+
|benzen                     |              |
|                        |     5 mg/m3      |
+------------------------------------------------+----------------------------+


Preglednica 3: Mejne vrednosti emisije snovi za stiskalnice pri
proizvodnji plošč iz lesnih kompozitov.
+------------------------------+-------------------------------+
|  Emisije organskih spojin  |   Mejni emisijski faktor  |
+------------------------------+-------------------------------+
|organske snovi I. nevarnostne | 0,12 kg/m3 proizvedenih plošč |
|skupine            |                |
+------------------------------+-------------------------------+
PRILOGA 2

Preglednica 1: Mejne koncentracije za obstoječe naprave za
proizvodnjo lesnih kompozitov razen za sušilnike iverja in
lesnih vlaken.
+----------------------------------+-------------------------------------+
|      Emisija prahu     |     Mejna koncentracija     |
+----------------------------------+-------------------------------------+
|celotni prah iz brusilnikov    |        15 mg/m3       |
+----------------------------------+-------------------------------------+
|celotni prah iz vseh drugih naprav|                   |
|                 |        20 mg/m3       |
+----------------------------------+-------------------------------------+


Preglednica 2: Mejne koncentracije za obstoječe sušilnike
iverja in lesnih vlaken.
+-------------------------------------------------------+----------------+
|           Emisija snovi           |   Mejna   |
|                            | koncentracija |
+-------------------------------------------------------+----------------+
|celotni prah vključno z mineralnim prahom in s pepelom | 50 mg/m3 v  |
|pri neposrednem ogrevanju sušilnika          | mokrih plinih |
+-------------------------------------------------------+----------------+
|celotni prah iz sušilnika s posrednim ogrevanjem    | 20 mg/m3 v  |
|                            | mokrih plinih |
+-------------------------------------------------------+----------------+
|plinaste anorganske klorovodikove spojine, izražene  |        |
|kot HCl, pri masnem pretoku > 0,3 kg/h (računska    |  30 mg/m3  |
|vsebnost kisika v odpadnih plinih je 17 %)       |        |
+-------------------------------------------------------+----------------+
|                            |        |
|dušikovi oksidi, izraženi kot NO2, pri masnem pretoku |  500 mg/m3  |
|> 5 kg/h (pri neposrednem sušenju, računska vsebnost  |        |
|kisika je 17 vol. %)                  |        |
+-------------------------------------------------------+----------------+
|ogljikov monoksid (samo za trdna goriva pri      |  250 mg/m3  |
|neposrednem sušenju in na merilnem mestu neposredno na |        |
|izhodu iz kurišča pred mešanjem z zunanjim zrakom,   |        |
|računska vsebnost kisika je 11 vol. %)         |        |
+-------------------------------------------------------+----------------+
|organske snovi, izražene kot celotni organski ogljik  |  50 mg/m3  |
|(TOC) (samo pri neposrednem sušenju na merilnem mestu |        |
|neposredno na izhodu iz kurišča pred mešanjem z    |        |
|zunanjim zrakom, računska vsebnost kisika je 11 vol.  |        |
|%)                           |        |
+-------------------------------------------------------+----------------+
|benzen (računska vsebnost kisika je 17 vol. %)     |  5 mg/m3   |
+-------------------------------------------------------+----------------+


Preglednica 3: Mejne koncentracije za obstoječe stiskalnice pri
proizvodnji plošč iz lesnih kompozitov.
+-----------------------------------+------------------------------------+
|   Emisije organskih spojin   |    Mejna koncentracija     |
+-----------------------------------+------------------------------------+
|organske snovi I. nevarnostne   |  0,12 kg/m3 proizvedenih plošč  |
|skupine              |                  |
+-----------------------------------+------------------------------------+
|organske snovi II. nevarnostne   |       100 mg/m3       |
|skupine              |                  |
+-----------------------------------+------------------------------------+   
              PRILOGA 2

Preglednica 1: Mejne koncentracije za obstoječe naprave za
proizvodnjo lesnih kompozitov razen za sušilnike iverja in
lesnih vlaken.
+----------------------------------+-------------------------------------+
|      Emisija prahu     |     Mejna koncentracija     |
+----------------------------------+-------------------------------------+
|celotni prah iz brusilnikov    |        15 mg/m3       |
+----------------------------------+-------------------------------------+
|celotni prah iz vseh drugih naprav|                   |
|                 |        20 mg/m3       |
+----------------------------------+-------------------------------------+


Preglednica 2: Mejne koncentracije za obstoječe sušilnike
iverja in lesnih vlaken.
+-------------------------------------------------------+----------------+
|           Emisija snovi           |   Mejna   |
|                            | koncentracija |
+-------------------------------------------------------+----------------+
|celotni prah vključno z mineralnim prahom in s pepelom | 50 mg/m3 v  |
|pri neposrednem ogrevanju sušilnika          | mokrih plinih |
+-------------------------------------------------------+----------------+
|celotni prah iz sušilnika s posrednim ogrevanjem    |        |
|                            | 20 mg/m3 v  |
|                            | mokrih plinih |
+-------------------------------------------------------+----------------+
|plinaste anorganske klorovodikove spojine, izražene  |  30 mg/m3  |
|kot HCl, pri masnem pretoku > 0,3 kg/h (računska    |        |
|vsebnost kisika v odpadnih plinih je 17 %)       |        |
+-------------------------------------------------------+----------------+
|dušikovi oksidi, izraženi kot NO2, pri masnem pretoku |  500 mg/m3  |
|> 5 kg/h (pri neposrednem sušenju, računska vsebnost  |        |
|kisika je 17 vol. %)                  |        |
+-------------------------------------------------------+----------------+
|ogljikov monoksid (samo za trdna goriva pri      |  250 mg/m3  |
|neposrednem sušenju in na merilnem mestu neposredno na |        |
|izhodu iz kurišča pred mešanjem z zunanjim zrakom,   |        |
|računska vsebnost kisika je 11 vol. %)         |        |
+-------------------------------------------------------+----------------+
|organske snovi, izražene kot celotni organski ogljik  |  50 mg/m3  |
|(TOC) (samo pri neposrednem sušenju na merilnem mestu |        |
|neposredno na izhodu iz kurišča pred mešanjem z    |        |
|zunanjim zrakom, računska vsebnost kisika je 11 vol.  |        |
|%)                           |        |
+-------------------------------------------------------+----------------+
|benzen (računska vsebnost kisika je 17 vol. %)     |  5 mg/m3   |
+-------------------------------------------------------+----------------+


Preglednica 3: Mejne koncentracije za obstoječe stiskalnice pri
proizvodnji plošč iz lesnih kompozitov.
+-----------------------------------+------------------------------------+
|   Emisije organskih spojin   |    Mejna koncentracija     |
+-----------------------------------+------------------------------------+
|organske snovi I. nevarnostne   |                  |
|skupine              |  0,12 kg/m3 proizvedenih plošč  |
+-----------------------------------+------------------------------------+
|organske snovi II. nevarnostne   |                  |
|skupine              |       100 mg/m3       |
+-----------------------------------+------------------------------------+

AAA Zlata odličnost