Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2007 z dne 17. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2007 z dne 17. 4. 2007

Kazalo

1836. Uredba o emisiji snovi v zrak iz naprav za pridobivanje svinca in njegovih zlitin iz sekundarnih surovin, stran 4872.

Na podlagi tretjega odstavka 17. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD in 66/06 – odl. US) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o emisiji snovi v zrak iz naprav za pridobivanje svinca in njegovih zlitin iz sekundarnih surovin
1. člen
(namen)
(1) Ta uredba v skladu z Direktivo Sveta 84/360/EGS z dne 28. junija 1984 o boju proti onesnaževanju zraka iz industrijskih obratov (UL L št. 188 z dne 16. 7. 1984, str. 20), zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta z dne 23. decembra 1991 o standardiziranju in racionaliziranju poročil o izvajanju določenih direktiv, ki se nanašajo na okolje (UL L št. 377 z dne 31. 12. 1991, str. 48), določa za naprave za pridobivanje svinca in njegovih zlitin iz sekundarnih surovin po pirometalurškem postopku (v nadaljnjem besedilu: naprave za pridobivanje svinca in njegovih zlitin iz sekundarnih surovin) v zvezi z emisijo snovi v zrak:
– določitev naprav za pridobivanje svinca in njegovih zlitin iz sekundarnih surovin,
– posebne mejne vrednosti emisije za nekatere snovi v odpadnih plinih,
– ukrepe v zvezi z zmanjševanjem emisije snovi v zrak in
– prilagoditev obstoječih naprav za pridobivanje svinca in njegovih zlitin iz sekundarnih surovin določbam te uredbe.
(2) Za vprašanja o emisiji snovi v zrak iz naprav za pridobivanje svinca in njegovih zlitin iz sekundarnih surovin, ki niso urejena s to uredbo, se uporablja predpis, ki ureja emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja. Za vprašanja obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak iz naprav za pridobivanje svinca in njegovih zlitin iz sekundarnih surovin se uporablja predpis, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja.
2. člen
(uporaba)
(1) Določbe te uredbe se uporabljajo za naprave za pridobivanje svinca in njegovih zlitin iz sekundarnih surovin, v katerih se izvaja eden ali več naslednjih tehnoloških procesov:
– skladiščenje sekundarnih svinčevih surovin, vključno s stroji oziroma vozili za prevoz surovin na območju skladiščenja,
– drobljenje odpadnih svinčevih kislinskih baterij,
– uporaba ločevalnih naprav sekundarnih surovin,
– taljenje svinčenih kovinskih ostankov ali redukcijo svinčevih spojin v pečeh,
– rafiniranje surovega svinca ali izdelavo rafiniranega svinca in svinčevih spojin v pečeh,
– neposredna predelava sekundarnih svinčevih surovin v plavžih,
– rafiniranje surovega svinca v kotlih ter izdelava svinčevih zlitin.
(2) Naprave za pridobivanje svinca in njegovih zlitin iz sekundarnih surovin se uvrščajo med naprave iz skupine naprav za proizvodnjo barvnih kovin iz rude, koncentratov ali sekundarnih surovin z metalurškimi, kemičnimi ali elektrolitskimi postopki, ki je v Uredbi o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07) označena s številko 3.3.1.
(3) Naprave za pridobivanje svinca in njegovih zlitin iz sekundarnih surovin so podrobneje opisane v Referenčnem dokumentu o najboljših razpoložljivih tehnikah v proizvodnji neželeznih kovin 2002/C12/04 z dne 21. decembra 2001 za namene Direktive Sveta 96/61/ES o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja okolja (UL C št. 12 z dne 16. 1. 2002, str. 5), ki je dostopen preko spletne strani Agencije Republike Slovenije za okolje.
3. člen
(mejne vrednosti emisije snovi)
(1) Mejne vrednosti emisije snovi za naprave za pridobivanje svinca in njegovih zlitin iz sekundarnih surovin so določene v preglednici iz priloge 1, ki je sestavni del te uredbe.
(2) Vrednosti emisije snovi se ugotavljajo za vsak posamičen izpust naprave za pridobivanje svinca in njegovih zlitin iz sekundarnih surovin posebej.
(3) Razpršeno emisijo snovi iz naprave za pridobivanje svinca in njegovih zlitin iz sekundarnih surovin je treba pri vrednotenju emisije snovi oceniti in količine izpuščenih snovi prišteti emisiji snovi iz izpustov naprave za pridobivanje svinca in njegovih zlitin iz sekundarnih surovin.
(4) Izmerjene koncentracije v odpadnih plinih iz plavža za neposredno predelavo sekundarnih svinčevih surovin se preračunajo na 3-odstotno vsebnost kisika v odpadnih plinih.
4. člen
(ukrepi za zmanjševanje emisije snovi)
Upravljavec naprave za pridobivanje svinca in njegovih zlitin iz sekundarnih surovin mora pri načrtovanju in obratovanju naprav zagotoviti naslednje ukrepe za zmanjševanje emisije snovi v zrak:
– skladiščenje surovin in vmesnih produktov pridobivanja svinca v zaprtih prostorih,
– priključitev naprav separacije za pripravo sekundarnih surovin na ustrezno čistilno napravo za čiščenje odpadnih plinov,
– čiščenje odpadnih plinov peči oziroma plavžev v suhih odpraševalnih napravah (vrečasti filtri),
– zajemanje odpadnih plinov, kjer se naprave polnijo z vložkom in odlivata svinec ali žlindra z napami, in čiščenje teh plinov v suhih odpraševalnih napravah,
– zmanjševanje emisije žveplovega dioksida, ki nastaja kot produkt zgorevanja fosilnih goriv in reducentov (koks, antracit) ter reakcij žvepla ali žveplovih spojin vložka, z uporabo goriva z majhno vsebnostjo žvepla, z razžveplanjem paste svinčevih spojin, z razžveplanjem odpadnih plinov ali z dodajanjem snovi, ki vežejo žveplo,
– priključitev pokritih rafinacijskih kotlov na suhe odpraševalne naprave za čiščenje odpadnih plinov,
– nadzor temperature v rafinacijskih kotlih in
– pri kondicioniranju taline se heksakloretan ne uporablja.
5. člen
(inšpekcijski nadzor)
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja inšpekcija, pristojna za varstvo okolja.
6. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 4.000 eurov do 40.000 eurov se za prekršek kaznuje upravljavec naprave za pridobivanje svinca in njegovih zlitin iz sekundarnih surovin, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če ravna v nasprotju s 4. ali 7. členom te uredbe.
(2) Z globo od 1.200 eurov do 4.100 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba upravljavca naprave za pridobivanje svinca in njegovih zlitin iz sekundarnih surovin.
7. člen
(prilagoditev obstoječih naprav za pridobivanje svinca in njegovih zlitin iz sekundarnih surovin)
(1) Upravljavec obstoječe naprave za pridobivanje svinca in njegovih zlitin iz sekundarnih surovin mora prilagoditi njeno obratovanje mejnim vrednostim emisije snovi iz prvega odstavka 3. člena te uredbe najpozneje do 31. decembra 2010.
(2) Do prilagoditve obstoječe naprave za pridobivanje svinca in njegovih zlitin iz sekundarnih surovin določbam te uredbe se za mejne vrednosti emisije snovi za obstoječe naprave za pridobivanje svinca in njegovih zlitin iz sekundarnih surovin uporabljajo mejne vrednosti emisije snovi, ki so določene v preglednici priloge 2, ki je sestavni del te uredbe.
8. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o emisiji snovi v zrak iz naprav za pridobivanje svinca in njegovih zlitin iz sekundarnih surovin (Uradni list RS, št. 73/94 in 41/04 – ZVO-1).
9. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-19/2007/5
Ljubljana, dne 5. aprila 2007
EVA 2007-2511-0075
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
              PRILOGA 1

Preglednica: Mejne vrednosti emisije snovi za naprave za
pridobivanje svinca in njegovih zlitin iz sekundarnih surovin.
+----------------------------+---------------------------------+
|  Vrsta emisije snovi   |    Mejna koncentracija    |
+----------------------------+---------------------------------+
|celotni prah        |       5 mg/m3       |
+----------------------------+---------------------------------+
|vsota anorganskih delcev  |                 |
|II. nevarnostne skupine   |       2 mg/m3       |
+----------------------------+---------------------------------+
|vsota anorganskih delcev  |                 |
|III. nevarnostne skupine  |       2 mg/m3       |
+----------------------------+---------------------------------+
|arzen razen arzina, izražen |                 |
|kot As,           |           0,15 mg/m3 |
|              |                 |
|če je masni pretok arzena  |                 |
|(razen arzina), izražen ko |      0,4 mg/m3      |
|As, enak ali manjši od 0,4 |                 |
|g/h             |                 |
+----------------------------+---------------------------------+
|dioksini in furani     |                 |
|              |      0,4 ng/m3      |
+----------------------------+---------------------------------+
|žveplovi dioksid, izražen  |     450 mg/m3 (a)     |
|kot SO2           |                 |
+----------------------------+---------------------------------+
|žveplov trioksid, izražen  |                 |
|              |      60 mg/m3       |
|kot SO2           |                 |
+----------------------------+---------------------------------+


(a) velja za uporabo težkega kurilnega olja v skladu s
predpisom, ki ureja fizikalno-kemijske lastnosti tekočih goriv


 
             PRILOGA 2

Preglednica: Mejne vrednosti emisije snovi za obstoječe naprave
za pridobivanje svinca in njegovih zlitin iz sekundarnih
surovin.
+-----------------------------+--------------------------------+
|   Vrsta emisije snovi   |   Mejna koncentracija    |
+-----------------------------+--------------------------------+
|celotni prah         |      10 mg/m3      |
+-----------------------------+--------------------------------+
|vsota anorganskih delcev II. |      5 mg/m3       |
|nevarnostne skupine     |                |
+-----------------------------+--------------------------------+
|vsota anorganskih delcev   |      5 mg/m3       |
|III. nevarnostne skupine   |                |
+-----------------------------+--------------------------------+
|arzen razen arzina, izražen |      0,15 mg/m3      |
|kot As,           |                |
|               |                |
|če je masni pretok arzena  |      0,4 mg/m3      |
|(razen arzina), izražen ko  |                |
|As, enak ali manjši od 0,4  |                |
|g/h             |                |
+-----------------------------+--------------------------------+
|dioksini in furani      |      0,4 ng/m3      |
+-----------------------------+--------------------------------+
|žveplovi oksidi, izraženi  |                |
|               |      800 mg/m3      |
|kot SO2           |                |
+-----------------------------+--------------------------------+

AAA Zlata odličnost