Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2007 z dne 10. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2007 z dne 10. 4. 2007

Kazalo

1757. Pravilnik o inšpekcijskem nadzoru delovnega časa pomorščakov, stran 4576.

Na podlagi prvega odstavka 183. člena Pomorskega zakonika (Uradni list RS, št. 120/06 - uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za promet
P R A V I L N I K
o inšpekcijskem nadzoru delovnega časa pomorščakov
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik ureja v skladu z Direktivo 1999/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 1999 o uveljavljanju določb o delovnem času pomorščakov na krovu ladij, ki pristajajo v pristaniščih Skupnosti (UL L št. 14 z dne 20. 1. 2000, str. 29), inšpekcijski nadzor nad izvajanjem predpisov o razporejanju delovnega časa pomorščakov.
2. člen
(pomen izrazov)
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. "ladja" je katero koli morsko plovilo, razen ribiškega plovila, v javni ali zasebni lasti, ki se navadno uporablja za pomorske trgovske posle;
2. ''država zastave'' je država, v kateri je ladja registrirana oziroma pod zastavo katere pluje;
3. "prijava" je vsakršna informacija ali poročilo člana posadke, združenja, sindikata ali katere koli osebe glede varnosti ladje ter varnosti in zdravja njene posadke.
3. člen
(priprava poročil)
(1) Če pomorski inšpektor prejme prijavo, katere ne šteje za očitno neutemeljeno, ali pridobi dokaz, da ladja, ki se prostovoljno nahaja v pristanišču Republike Slovenije, ne izpolnjuje standardov iz Konvencije o delovnem času pomorščakov in številu članov posadke na ladji (v nadaljnjem besedilu: Konvencija ILO št. 180), pripravi poročilo za državo zastave.
(2) Poveljniku ali ladjarju se ne sme razkriti identitete osebe, ki je podala prijavo.
4. člen
(pregled in podrobnejši pregled)
(1) Pomorski inšpektor mora pri opravljanju inšpekcijskega pregleda, z namenom, da ugotovi, ali ladja izpolnjuje zahteve iz Konvencije ILO št. 180, preveriti ali:
- je izdelana razpredelnica o razporeditvi dela na ladji v delovnem jeziku ali jezikih ladje in v angleščini na obrazcu iz Priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika, ali na drugem enakovrednem obrazcu, in je izobešena na krovu na lahko dostopnem mestu;
- je izdelana evidenca delovnega časa ali počitka pomorščakov v delovnem jeziku ali jezikih ladje in v angleščini na obrazcu iz Priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika, ali na drugem enakovrednem obrazcu, in se hrani na ladji ter obstaja dokaz, da je evidenco potrdil pristojni organ države zastave.
(2) Če pomorski inšpektor prejme prijavo ali če na podlagi ogledov na ladji meni, da so pomorščaki preutrujeni, mora opraviti podrobnejši pregled skladno s prejšnjim odstavkom. S podrobnejšim pregledom mora pomorski inšpektor ugotoviti, ali je zabeležen delovni čas ali počitek v skladu s standardi iz Konvencije ILO št. 180 in ali so bili ti standardi ustrezno upoštevani, pri čemer upošteva tudi vse druge zabeležke v zvezi s plovbo ladje.
5. člen
(odprava pomanjkljivosti)
(1) Če pregled ali podrobnejši pregled razkrije, da ladja ne izpolnjuje zahtev Konvencije ILO št. 180, lahko pomorski inšpektor ladji prepove izplutje iz pristanišča, dokler pomanjkljivosti niso odpravljene ali pomorščaki dovolj spočiti.
(2) Če obstajajo očitni dokazi, da je osebje za prvo stražo ali naslednje straže preutrujeno, pomorski inšpektor ladji prepove izplutje iz pristanišča, dokler ugotovljene pomanjkljivosti niso odpravljene ali pomorščaki dovolj spočiti.
6. člen
(nadaljnji postopki)
(1) Če je bilo ladji na podlagi prejšnjega člena prepovedano izplutje iz pristanišča, pomorski inšpektor obvesti poveljnika ladje, ladjarja, upravo države zastave ali konzularnega funkcionarja, v primeru njegove odsotnosti pa najbližjega diplomatskega predstavnika, o ugotovitvah pregledov iz 4. člena tega pravilnika, o izdanih odločbah in zahtevanih ukrepih.
(2) Pri opravljanju pregleda v skladu s tem pravilnikom mora pomorski inšpektor skrbeti, da ladja ni neupravičeno zadržana.
7. člen
(objava podatkov)
Podatki o ukrepih, sprejetih v skladu s 4. in 5. členom tega pravilnika, se objavijo po postopku, določenem v prvem odstavku 16. člena Pravilnika o inšpekcijskem nadzoru varnosti plovbe (Uradni list RS, št. 64/04).
8. člen
(izključitev ugodnejše obravnave)
Pri pregledu ladje, ki pluje pod zastavo države, ki ni podpisnica Konvencije ILO št. 180 ali Protokola h Konvenciji ILO št. 147 o minimalnih normativih v trgovski mornarici, mora pomorski inšpektor ravnati tako, da takšna ladja in njena posadka ni deležna ugodnejše obravnave kot ladja, ki pluje pod zastavo države, ki je pogodbenica Konvencije ILO št. 180, Protokola h Konvenciji ILO št. 147 ali obeh.
9. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-11/2007/11
Ljubljana, dne 21. marca 2007
EVA 2006-2411-0028
mag. Janez Božič l.r.
Minister
za promet