Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2007 z dne 10. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2007 z dne 10. 4. 2007

Kazalo

1743. Odlok o proračunu Občine Renče - Vogrsko za leto 2007, stran 4554.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 - UPB1), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02 - ZJU in 110/02 - ZDT-B) ter 18. člena Statuta Občine Renče - Vogrsko (Uradne objave št. 6/02 in 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05 in 24/06) je svet Občine Renče - Vogrsko na 6. redni seji dne 29. 3. 2007 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Renče - Vogrsko za leto 2007
SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Renče - Vogrsko za leto 2007 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obsega zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
VIŠINA IN STRUKTURA PRORAČUNA
2. člen
Proračun sestavljata splošni in posebni del proračuna.
Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja. Za leto 2007 je na ravni podskupin kontov določen v naslednjih zneskih:
I.    SPLOŠNI DEL PRORAČUNA
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.    SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)      3.324.787
     TEKOČI PRIHODKI (70+71)            3.324.787
70    DAVČNI PRIHODKI                2.304.787
     700 Davki na dohodek in dobiček        1.824.578
     703 Davki na premoženje             305.209
     704 Domači davki na blago in storitve      175.000
71    NEDAVČNI PRIHODKI               1.020.000
     710 Udeležba na dobičku in dohodki
     od premoženja                  982.500
     711 Takse in pristojbine               0
     712 Globe in druge denarne kazni           0
     713 Prihodki od prodaje blaga in storitev       0
     714 Drugi nedavčni prihodki           37.500
72    KAPITALSKI PRIHODKI                  0
     720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev       0
     722 Prihodki od prodaje zemljišč in
     neopredmetenih dolgoročnih sredstev          0
73    PREJETE DONACIJE                   0
     730 Prejete donacije iz domačih virov         0
74    TRANSFERNI PRIHODKI                  0
     740 Transferni prihodki iz drugih
     javnofinančnih institucij               0
     741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
     iz sredstev proračuna Evropske unije         0
II.   SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)        3.324.787
40    TEKOČI ODHODKI                 828.187
     400 Plače in drugi izdatki zaposlenim      141.633
     401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost  21.785
     402 Izdatki za blago in storitve        648.917
     409 Rezerve                   15.879
41    TEKOČI TRANSFERI                901.955
     410 Subvencije                  33.334
     411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom  435.242
     412 Transferi neprofitnim organizacijam in
     ustanovam                    114.533
     413 Drugi tekoči domači transferi        318.846
42    INVESTICIJSKI ODHODKI             1.341.525
     420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev    1.341.525
43    INVESTICIJSKI TRANSFERI             253.120
     430 ***Investicijski transferi            0
     431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim
     osebam, ki niso proračunski uporabniki     126.667
     432 Investicijski transferi proračunskim
     uporabnikom                   126.453
III.   PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
     (I. - II.)                      0
     (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)
III/1.  PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - 7102)
     - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez
     prihodkov od obresti minus skupaj odhodki
     brez plačil obresti)               -1.250
III/2.  TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) -
     (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki
     in tekoči transferi)             1.594.645
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
     KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)           0
75    PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
     KAPITALSKIH DELEŽEV                  0
     750 Prejeta vračila danih posojil           0
     751 Prodaja kapitalskih deležev            0
     752 Kupnine iz naslova privatizacije         0
V.    DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
     (440+441+442)                     0
44    DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV    0
     443 Povečanje namenskega premoženja v
     javnih skladih in drugih pravnih osebah
     javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti   0
VI.   PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
     KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. -              0
 
C) RAČUN FINANCIRANJA
VII.   ZADOLŽEVANJE (500+501)                0
50    ZADOLŽEVANJE                     0
     500 Domače zadolževanje                0
IX.   SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
     (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)              0
X.    NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)            0
XI.   NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)            0
XII.   STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12.
     PRETEKLEGA LETA                    0
----------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni sestavni del proračuna je tudi Načrt razvojnih programov.
Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov sta sestavna dela proračuna in se objavita na spletni strani Občine Renče - Vogrsko.
3. člen
Proračunska rezerva je organizirana kot proračunski sklad. Proračunska rezerva se v letu 2007 oblikuje v višini 15.879 EUR. Proračunska rezerva se uporablja za namene določene v 49. členu Zakona o javnih financah.
Župan lahko na predlog službe za finance samostojno odloča o porabi do 20.000 EUR zbranih razpoložljivih sredstev proračunske rezerve za posamezni namen. O tem pismeno obvesti občinski svet.
V primerih porabe sredstev, ki presegajo višino določeno v prejšnjem odstavku, odloča občinski svet s posebnim odlokom.
IZVRŠEVANJE PRORAČUNA
4. člen
Sredstva občinskega proračuna se praviloma delijo med letom enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlih obveznosti v skladu z likvidnostnim položajem.
Neposredni uporabniki občinskega proračuna so občinski svet, nadzorni odbor, župan, občinska uprava in krajevne skupnosti. Posredni uporabniki sredstev občinskega proračuna so javni zavodi in javni skladi, katerih ustanovitelj oziroma soustanovitelj je občina.
Uporabniki občinskega proračuna so dolžni uporabljati sredstva občinskega proračuna le za namene, ki so opredeljeni v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter področjih proračunske porabe v skladu s Programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov.
Neposredni uporabnik (npr. krajevna skupnost) lahko v tekočem letu za projekte iz načrta razvojnih programov prične s postopkom prevzemanja obveznosti za celotno vrednost del, ki je vključena v načrt razvojnih programov, po pridobitvi predhodnega soglasja občinskega sveta.
Pri investicijskih projektih, kjer so poleg občinskega proračuna predvideni drugi viri financiranja, se črpanje občinskih lastnih sredstev vrši v sorazmernem deležu glede na pridobljena sredstva iz drugih virov.
Uporabniki občinskega proračuna ne smejo prevzemati na račun proračuna obveznosti, ki presegajo s proračunom določena sredstva za posamezne namene.
5. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
- prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01), ki se uporabijo za namene, določene v tem zakonu,
- okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,
- taksa za obremenjevanje voda,
- sredstva iz državnega proračuna,
- sredstva iz EU,
- prihodki krajevnih skupnosti Bukovica in Volčja Draga, Renče in Vogrsko (prihodki od najemnin in grobarin, dotacije).
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v tekočem letu se prenesejo v proračun naslednjega leta.
6. člen
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika - župan.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan lahko s pisnimi sklepi v posebnem delu proračuna prerazporedi sredstva med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe.
7. člen
Pogodbe za nabavo blaga, naročilo storitev in oddajo gradenj v breme proračunskih sredstev se lahko sklene samo v skladu s predpisi o javnem naročanju in navodili župana.
Sredstva subvencij, posojil in drugih oblik pomoči neproračunskim porabnikom se dodelijo na podlagi predhodno izvedenega javnega razpisa v sredstvih javnega obveščanja. Način dodelitve in višina dodeljenih sredstev mora biti usklajena s predpisi o državnih pomočeh.
Pred dodeljevanjem sredstev dotacij, subvencij, posojil in drugih oblik pomoči je potrebno skleniti pogodbo med občino ter proračunskim porabnikom ali neproračunskim porabnikom sredstev.
8. člen
Razpolaganje s finančnim in stvarnim premoženjem občine se opravi v skladu z vladno uredbo in na podlagi predhodno izvedenega javnega razpisa (javna ponudba, javno vabilo k dajanju ponudb, javna dražba), razen za zasedena stanovanja, nepremičnine v solastništvu, zamenjave nepremičnin v javnem interesu, oddajanje stanovanj zaposlenim pri neposrednem uporabniku. Kupnina od prodaje nepremičnin se uporabi le za nakup nepremičnin.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnini pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Neposredni porabniki občinskega proračuna krajevne skupnosti morajo za vse pravne posle, ki imajo za posledico prevzem obveznosti ali odtujitev sredstev v vrednosti nad 4.000 EUR predhodno pridobiti pisno soglasje župana.
9. člen
Občina se lahko likvidnostno zadolži največ do višine 5% sprejetega proračuna, če zaradi neenakomernega pritekanja prejemnikov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti. Likvidnostni dolg mora biti poravnan najkasneje do 31. 12. 2007, o zadolžitvi pa odloča župan.
Vsi neposredni in posredni uporabniki proračuna morajo na zahtevo službe za finance prosta denarna sredstva najprej ponuditi proračunu, če je to potrebno za zagotovitev likvidnosti oziroma za izvrševanje proračuna.
10. člen
Občina ne bo dajala poroštev za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je. V kolikor pa bi bilo to potrebno, se bodo poroštva sprejemala s sklepom občinskega sveta.
11. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz 77. člena Zakona o javnih financah, lahko župan dolžniku do višine 1.000 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
POROČANJE
12. člen
Javna podjetja, javni gospodarski zavodi, javni skladi in podjetja, kjer je Občina Renče - Vogrsko soustanoviteljica so dolžni predložiti letno poročilo z bilančnimi podatki do 31. 3. tekočega leta za preteklo leto ter trimesečna poročila o stanju zadolženosti.
13. člen
Proračunski porabniki lahko porabijo lastne prihodke za razvoj svoje dejavnosti.
O višini in porabi lastnih prihodkov proračunski porabniki poročajo Občini Renče - Vogrsko ob oddaji letnega poročila z bilancami do 28. 2. tekočega leta za preteklo leto.
14. člen
Župan Občine Renče - Vogrsko najkasneje v mesecu septembru in konec leta poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2007 in njegovi realizaciji z ustreznimi obrazložitvami.
Rebalans proračuna se sprejme s sklepom občinskega sveta in objava ni potrebna.
15. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-01-11/2007-1
Bukovica, dne 29. marca 2007
Župan
Občine Renče - Vogrsko
Aleš Bucik l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti