Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2007 z dne 10. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2007 z dne 10. 4. 2007

Kazalo

1739. Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Nova Gorica in Občine Renče - Vogrsko v obdobju januar–junij 2007, stran 4548.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU in 110/02 - ZDT-B) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05) sta Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 29. marca 2007 in Občinski svet Občine Renče - Vogrsko na seji dne 29. marca 2007 sprejela
S K L E P
o začasnem financiranju Mestne občine Nova Gorica in Občine Renče - Vogrsko v obdobju januar-junij 2007
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Mestne občine Nova Gorica in Občine Renče - Vogrsko v obdobju od 1. januarja do 30. junija 2007 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen
Začasno financiranje temelji na proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2006. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah in Odlokom o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2006.
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
----------------------------------------------------------------
A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV            V EUR
----------------------------------------------------------------
   I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)     14.887.418
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70  DAVČNI PRIHODKI                 9.413.820
71  NEDAVČNI PRIHODKI                4.520.321
72  KAPITALSKI PRIHODKI                550.877
73  PREJETE DONACIJE                     0
74  TRANSFERNI PRIHODKI                402.400
   II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)       13.726.398
40  TEKOČI ODHODKI                  4.618.798
41  TEKOČI TRANSFERI                 5.523.898
42  INVESTICIJSKI ODHODKI              2.502.957
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI             1.080.745
   III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI
   PRIMANJKLJAJ)                  1.161.020
----------------------------------------------------------------
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
----------------------------------------------------------------
   IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)             38.980
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL            38.980
   V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV (440+441+442)                  0
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV      0
   VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
   KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V).           38.980
----------------------------------------------------------------
C.  RAČUN FINANCIRANJA
----------------------------------------------------------------
   VII. ZADOLŽEVANJE (500)                 0
   IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH)
   (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)            1.200.000
----------------------------------------------------------------
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
5. člen
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2007 dalje.
Št. 410-9/2006
Nova Gorica, dne 29. marca 2007
Župan
Mestne občine Nova Gorica
Mirko Brulc l.r.
Nova Gorica, dne 29. marca 2007
Župan
Občine Renče - Vogrsko
Aleš Bucik l.r.

AAA Zlata odličnost