Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2007 z dne 10. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2007 z dne 10. 4. 2007

Kazalo

1708. Pravilnik o pomembnejših koncentracijah tveganj nadzorovanih oseb v finančnem konglomeratu, stran 4472.

Na podlagi prvega odstavka 28. člena Zakona o finančnih konglomeratih (Uradni list RS, št. 43/06) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o pomembnejših koncentracijah tveganj nadzorovanih oseb v finančnem konglomeratu
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa:
- opredelitev možnih vrst koncentracije tveganj oziroma izpostavljenosti na nivoju finančnega konglomerata,
- opredelitev pomembnejših koncentracij tveganj,
- obveznosti koordinatorja in drugih nadzornih organov v zvezi z izvajanjem nadzora pomembnejših koncentracij tveganj v finančnem konglomeratu,
- način in roke poročanja o pomembnejših koncentracijah tveganj.
2. člen
(pomen pojmov)
Pojmi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak pomen kakor v Zakonu o finančnih konglomeratih (Uradni list RS, št. 43/06; v nadaljnjem besedilu: ZFK).
3. člen
(opredelitev vrst koncentracije tveganj oziroma izpostavljenosti)
(1) Možne vrste koncentracije tveganj iz 5. člena ZFK se izkazujejo zlasti kot izpostavljenost do:
- nasprotnih strank, bodisi do posamezne osebe ali do skupine povezanih oseb,
- posameznih industrijskih, tehnoloških ali storitvenih sektorjev,
- istovrstnih poslov in izvajalcev storitev ter
- določenega geografskega območja (na primer večja izpostavljenost naravnim nesrečam, gospodarskim krizam, politični nestabilnosti).
(2) Za posamezno osebo po tem pravilniku štejeta tudi dve ali več oseb, ki so med seboj povezane tako, da predstavljajo eno samo tveganje (skupina povezanih oseb) in se zato ta skupina obravnava kot posamezna oseba.
2. POMEMBNEJŠE KONCENTRACIJE TVEGANJ IN OBVEZNOSTI KOORDINATORJA
4. člen
(pomembnejše koncentracije tveganj)
(1) Za pomembnejše koncentracije tveganj se štejejo izpostavljenosti oseb v finančnem konglomeratu (agregirano stanje) do nasprotne stranke iz prve alinee prvega odstavka 3. člena tega pravilnika, ki dosegajo ali presegajo 5% kapitala na ravni finančnega konglomerata, izračunanega v skladu s Pravilnikom za izračun dopolnilnih kapitalskih zahtev nadzorovanih oseb in za izračun prilagojenih kapitalskih zahtev nenadzorovanih oseb v finančnem konglomeratu (Uradni list RS, št. 8/07; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik za izračun dopolnilnih kapitalskih zahtev).
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko koordinator, po posvetovanju z drugimi udeleženimi nadzornimi organi in z osebo iz prvega odstavka 28. člena ZFK, v skladu s prvim odstavkom 29. člena ZFK in Prilogo II k Direktivi 2002/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2002 o dopolnilnem nadzoru kreditnih institucij, zavarovalnic in investicijskih družb v finančnem konglomeratu, ki spreminja Direktive Sveta 73/239/EGS, 79/267/EGS, 92/49/EGS, 92/96/EGS, 93/6/EGS in 93/22/EGS ter Direktivi 98/78/ES in 2000/12/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 35, z dne 11. 2. 2003, str.1) z odločbo določi pomembnejše koncentracije tveganj, kjer opredeli zlasti:
a) vrsto koncentracije tveganj iz prvega odstavka 3. člena tega pravilnika;
b) osnovo, od katere se določi prag za poročanje (na primer kapital, vsota premij, bilančna vsota, tehnične rezervacije);
c) prag, in sicer odstotek od osnove iz b) točke tega odstavka ali znesek koncentracije tveganj oziroma izpostavljenosti, ki se poroča.
5. člen
(obveznosti koordinatorja in drugih nadzornih organov)
(1) Pri opredelitvi pomembnejših koncentracij tveganj iz 4. člena tega pravilnika koordinator in drugi udeleženi nadzorni organi upoštevajo specifičnost skupine glede na storitve, ki jih opravlja, njeno strukturo, postopke upravljanja s kapitalom in tveganji iz 32. člena ZFK ter sisteme notranjih kontrol iz 33. člena ZFK.
(2) V zvezi z ustreznimi postopki upravljanja s kapitalom in tveganji mora koordinator na podlagi drugega odstavka 34. člena ZFK preveriti zlasti, ali so v finančnem konglomeratu zagotovljeni:
- ustrezni sistemi (postopki) ugotavljanja tveganj,
- ustrezni sistemi merjenja oziroma ocenjevanja tveganj, lahko tudi s korelacijskimi analizami,
- ustrezni sistemi spremljanja tveganj, vključno s poročanjem o tveganjih,
- ustrezni sistemi upravljanja in obvladovanja tveganj, vključno z določanjem omejitev pri koncentracijah tveganj,
- ustrezni sistemi preizkusov izjemnih, vendar verjetnih različnih scenarijev in situacij v kriznih razmerah.
(3) Za namen doseganja ciljev dopolnilnega nadzora koncentracije tveganj na ravni finančnega konglomerata lahko nadzorni organi v skladu s prvim odstavkom 29. člena ZFK za posamezni finančni konglomerat zahtevajo predložitev drugih dokazil za kvalitativno spremljanje koncentracije tveganj (na primer opis posla ali pogodbe, obrestne mere, opravnine - provizije, plačilni pogoji, zavarovanja, drugi posebni pogoji ali pojasnila).
(4) V skladu s prvim odstavkom 29. člena ZFK lahko nadzorni organi določijo količinske ali druge omejitve koncentracije tveganj na ravni finančnega konglomerata.
3. POROČANJE O POMEMBNEJŠIH KONCENTRACIJAH TVEGANJ IN UVELJAVITEV
6. člen
(obveznost posredovanja, izračuna in poročanja)
(1) Osebe v finančnem konglomeratu morajo osebi iz prvega odstavka 28. člena ZFK posredovati vse podatke in informacije, ki jih le-ta potrebuje za izpolnjevanje obveznosti na podlagi tega pravilnika in ZFK.
(2) Oseba, ki je na podlagi prvega odstavka 28. člena ZFK dolžna poročati koordinatorju o pomembnejših koncentracijah tveganj na ravni finančnega konglomerata, mora koordinatorju predložiti poročilo o pomembnejših koncentracijah tveganj in mu predložiti ustrezne podatke po stanju na zadnji dan vsakega polletja.
(3) Poročilo iz prejšnjega odstavka se predloži v pisni obliki. Če ni z odločbo iz drugega odstavka 4. člena tega pravilnika drugače določeno, je v poročilu treba navesti zlasti:
- pomembnejše koncentracije tveganj na ravni finančnega konglomerata, ki dosegajo ali presegajo prag iz prvega ali drugega odstavka 4. člena tega pravilnika, z ločenim prikazom izpostavljenosti do posameznih oseb in do skupine povezanih oseb ali druge vrste koncentracije tveganj iz prvega odstavka 3. člena tega pravilnika;
- vrednost izpostavljenosti iz prve alinee tega odstavka v tisoč EUR;
- delež (v %) izpostavljenosti iz prve alinee tega odstavka v razmerju do kapitala finančnega konglomerata, izračunanega v skladu s Pravilnikom za izračun dopolnilnih kapitalskih zahtev, ali druge osnove iz b) točke drugega odstavka 4. člena tega pravilnika.
(4) Koordinator lahko za posamezni finančni konglomerat z odločbo natančneje opredeli obliko in vsebino poročila iz prejšnjega odstavka.
(5) Rok za predložitev poročil je najpozneje do 30. aprila tekočega leta za stanje na dan 31. decembra preteklega leta in najpozneje do 30. septembra za stanje na dan 30. junija tekočega leta.
(6) Na zahtevo koordinatorja, je treba predložiti poročilo tudi po stanju na dan in v roku, ki ga določi koordinator.
7. člen
(predložitev prvega poročila)
Oseba iz drugega odstavka 6. člena tega pravilnika mora prvo poročilo na podlagi 6. člena tega pravilnika predložiti po stanju na dan 31. decembra 2007.
8. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 400-01-1/2004/
Ljubljana, dne 16. marca 2007
EVA 2007-1611-0046
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost