Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2007 z dne 10. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2007 z dne 10. 4. 2007

Kazalo

1703. Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o določenih fluoriranih toplogrednih plinih, stran 4466.

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 - uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o izvajanju Uredbe (ES) o določenih fluoriranih toplogrednih plinih
1. člen
(namen uredbe)
S to uredbo se za izvajanje Uredbe (ES) št. 842/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2006 o določenih fluoriranih toplogrednih plinih (UL L št. 161 z dne 14. 6. 2006, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 842/2006/ES) določa pristojni organ, nadzorni organ in prekrške.
2. člen
(pristojni organ)
Pristojni organ za izvajanje Uredbe 842/2006/ES je ministrstvo, pristojno za okolje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
3. člen
(ministrstvo)
Zaradi izvajanja Uredbe 842/2006/ES opravlja ministrstvo naslednje naloge:
1. zbira in posreduje podatke Komisiji v skladu s 1. in 2. točko 5. člena Uredbe 842/2006/ES;
2. vzpostavi sistem poročanja v skladu s 4. točko 6. člena Uredbe 842/2006/ES;
3. obvesti Komisijo v skladu s 3. točko pod (b) 9. člena Uredbe 842/2006/ES;
4. obvesti Komisijo v skladu z 2. točko 13. člena Uredbe 842/2006/ES.
4. člen
(nadzorni organ)
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem Uredbe 842/2006/ES in te uredbe opravljajo inšpektorji, pristojni za okolje.
5. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 2.000 eurov do 30.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, če:
1. ravna v nasprotju s 1., 2., 3. in 6. točko 3. člena Uredbe 842/2006/ES;
2. ravna v nasprotju s 1. in 2. točko 4. člena Uredbe 842/2006/ES;
3. ravna v nasprotju s 1. in 2. točko 7. člena Uredbe 842/2006/ES;
4. ravna v nasprotju s 1. in 2. točko 8. člena Uredbe 842/2006/ES;
5. ravna v nasprotju s 1. točko 9. člena Uredbe 842/2006/ES.
(2) Z globo od 1.600 eurov do 25.000 eurov se kaznuje samostojni podjetnik posameznik, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 1.300 eurov do 4.100 eurov se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 1.300 eurov do 4.000 eurov se kaznuje odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(5) Z globo od 400 eurov do 1.200 eurov se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
6. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 4. julija 2007.
Št. 00719-29/2007/6
Ljubljana, dne 29. marca 2007
EVA 2007-2511-0010
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina