Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007

Kazalo

1696. Odlok o proračunu Občine Žužemberk za leto 2008, stran 4305.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU in 110/02 - ZDT-B) in 17. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/00 in 93/00) je Občinski svet Občine Žužemberk na predlog župana na 4. seji dne 29. 3. 2007 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Žužemberk za leto 2008
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Žužemberk za leto 2008 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+-------------------+----------------------+-------------------+
|A.         |BILANCA PRIHODKOV IN |      v eurih|
|          |ODHODKOV       |          |
+-------------------------------+------------------------------+
|Skupina/Podskupina       |      Proračun leta 2008|
|kontov/Konto          |               |
+-------------------+----------------------+-------------------+
|I.         |SKUPAJ PRIHODKI    |     4.251.931|
|          |(70+71+72+73+74)   |          |
+-------------------+----------------------+-------------------+
|          |TEKOČI PRIHODKI    |     3.013.499|
|          |(70+71)        |          |
+-------------------+----------------------+-------------------+
|70         |DAVČNI PRIHODKI    |     2.876.955|
+-------------------+----------------------+-------------------+
|          |700 Davki na dohodek |     2.709.845|
|          |in dobiček      |          |
+-------------------+----------------------+-------------------+
|          |703 Davki na     |      128.311|
|          |premoženje      |          |
+-------------------+----------------------+-------------------+
|          |704 Domači davki na  |       38.799|
|          |blago in storitve   |          |
+-------------------+----------------------+-------------------+
|          |706 Drugi davki    |         0|
+-------------------+----------------------+-------------------+
|71         |NEDAVČNI PRIHODKI   |      136.544|
+-------------------+----------------------+-------------------+
|          |710 Udeležba na    |       28.646|
|          |dobičku in dohodki  |          |
|          |od premoženja     |          |
+-------------------+----------------------+-------------------+
|          |711 Takse in     |       3.700|
|          |pristojbine      |          |
+-------------------+----------------------+-------------------+
|          |712 Globe in druge  |       8.198|
|          |denarne kazni     |          |
+-------------------+----------------------+-------------------+
|          |713 Prihodki od    |         0|
|          |prodaje blaga in   |          |
|          |storitev       |          |
+-------------------+----------------------+-------------------+
|          |714 Drugi nedavčni  |       96.000|
|          |prihodki       |          |
+-------------------+----------------------+-------------------+
|72         |KAPITALSKI PRIHODKI  |      224.000|
+-------------------+----------------------+-------------------+
|          |720 Prihodki od    |      119.000|
|          |prodaje osnovnih   |          |
|          |sredstev       |          |
+-------------------+----------------------+-------------------+
|          |721 Prihodki od    |         0|
|          |prodaje zalog     |          |
+-------------------+----------------------+-------------------+
|          |722 Prihodki od    |      105.000|
|          |prodaje zemljišč in  |          |
|          |neopredmetenih    |          |
|          |dolgoročnih sredstev |          |
+-------------------+----------------------+-------------------+
|73         |PREJETE DONACIJE   |         0|
+-------------------+----------------------+-------------------+
|          |730 Prejete donacije |         0|
|          |iz domačih virov   |          |
+-------------------+----------------------+-------------------+
|          |731 Prejete donacije |         0|
|          |iz tujine       |          |
+-------------------+----------------------+-------------------+
|74         |TRANSFERNI PRIHODKI  |     1.014.432|
+-------------------+----------------------+-------------------+
|          |740 Transferni    |     1.014.432|
|          |prihodki iz drugih  |          |
|          |javnofinančnih    |          |
|          |institucij      |          |
+-------------------+----------------------+-------------------+
|II.        |SKUPAJ ODHODKI    |     4.616.764|
|          |(40+41+42+43)     |          |
+-------------------+----------------------+-------------------+
|40         |TEKOČI ODHODKI    |      945.209|
+-------------------+----------------------+-------------------+
|          |400 Plače in drugi  |      151.546|
|          |izdatki zaposlenim  |          |
+-------------------+----------------------+-------------------+
|          |401 Prispevki     |       26.987|
|          |delodajalcev za    |          |
|          |socialno varnost   |          |
+-------------------+----------------------+-------------------+
|          |402 Izdatki za blago |      687.350|
|          |in storitve      |          |
+-------------------+----------------------+-------------------+
|          |403 Plačila domačih  |       20.326|
|          |obresti        |          |
+-------------------+----------------------+-------------------+
|          |409 Rezerve      |       59.000|
+-------------------+----------------------+-------------------+
|41         |TEKOČI TRANSFERI   |     1.261.497|
+-------------------+----------------------+-------------------+
|          |410 Subvencije    |       43.200|
+-------------------+----------------------+-------------------+
|          |411 Transferi     |      926.506|
|          |posameznikom in    |          |
|          |gospodinjstvom    |          |
+-------------------+----------------------+-------------------+
|          |412 Transferi     |      104.722|
|          |neprofitnim      |          |
|          |organizacijam in   |          |
|          |ustanovam       |          |
+-------------------+----------------------+-------------------+
|          |413 Drugi tekoči   |      187.069|
|          |domači transferi   |          |
+-------------------+----------------------+-------------------+
|          |414 Tekoči transferi |         0|
|          |v tujino       |          |
+-------------------+----------------------+-------------------+
|42         |INVESTICIJSKI     |     1.630.730|
|          |ODHODKI        |          |
+-------------------+----------------------+-------------------+
|          |420 Nakup in gradnja |     1.630.730|
|          |osnovnih sredstev   |          |
+-------------------+----------------------+-------------------+
|43         |INVESTICIJSKI     |      779.328|
|          |TRANSFERI       |          |
+-------------------+----------------------+-------------------+
|          |431 Investicijski   |      643.780|
|          |transferi pravnim in |          |
|          |fizičnim osebam, ki  |          |
|          |niso proračunski   |          |
|          |uporabniki      |          |
+-------------------+----------------------+-------------------+
|          |432 Investicijski   |      135.548|
|          |transferi       |          |
|          |proračunskim     |          |
|          |uporabnikom      |          |
+-------------------+----------------------+-------------------+
|III.        |PRORAČUNSKI PRESEŽEK |     - 364.833|
|          |(I.-II.)       |          |
|          |(PRORAČUNSKI     |          |
|          |PRIMANJKLJAJ)     |          |
+-------------------+----------------------+-------------------+
|          |           |          |
+-------------------+----------------------+-------------------+
|B.         |RAČUN FINANČNIH    |          |
|          |TERJATEV IN NALOŽB  |          |
+-------------------+----------------------+-------------------+
|IV.        |PREJETA VRAČILA    |         0|
|          |DANIH POSOJIL IN   |          |
|          |PRODAJA KAPITALSKIH  |          |
|          |DELEŽEV        |          |
|          |(750+751+752)     |          |
+-------------------+----------------------+-------------------+
|75         |PREJETA VRAČILA    |         0|
|          |DANIH POSOJIL     |          |
+-------------------+----------------------+-------------------+
|          |750 Prejeta vračila  |         0|
|          |danih posojil     |          |
+-------------------+----------------------+-------------------+
|          |751 Prodaja      |         0|
|          |kapitalskih deležev  |          |
+-------------------+----------------------+-------------------+
|          |752 Kupnine iz    |         0|
|          |naslova        |          |
|          |privatizacije     |          |
+-------------------+----------------------+-------------------+
|V.         |DANA POSOJILA IN   |         0|
|          |POVEČANJE       |          |
|          |KAPITALSKIH DELEŽEV  |          |
|          |(440+441+442+443)   |          |
+-------------------+----------------------+-------------------+
|44         |DANA POSOJILA IN   |         0|
|          |POVEČANJE       |          |
|          |KAPITALSKIH DELEŽEV  |          |
+-------------------+----------------------+-------------------+
|          |440 Dana posojila   |         0|
+-------------------+----------------------+-------------------+
|          |441 Povečanje     |         0|
|          |kapitalskih deležev  |          |
|          |in naložb       |          |
+-------------------+----------------------+-------------------+
|          |442 Poraba sredstev  |         0|
|          |kupnin iz naslova   |          |
|          |privatizacije     |          |
+-------------------+----------------------+-------------------+
|          |443 Povečanje     |         0|
|          |namenskega      |          |
|          |premoženja v javnih  |          |
|          |skladih in drugih   |          |
|          |osebah javnega    |          |
|          |prava, ki imajo    |          |
|          |premoženje v svoji  |          |
|          |lasti         |          |
+-------------------+----------------------+-------------------+
|VI.        |PREJETA MINUS DANA  |         0|
|          |POSOJILA IN      |          |
|          |SPREMEMBE       |          |
|          |KAPITALSKIH DELEŽEV  |          |
|          |(IV.-V.)       |          |
+-------------------+----------------------+-------------------+
|          |           |          |
+-------------------+----------------------+-------------------+
|C.         |RAČUN FINANCIRANJA  |          |
+-------------------+----------------------+-------------------+
|VII.        |ZADOLŽEVANJE (500)  |      418.000|
+-------------------+----------------------+-------------------+
|50         |ZADOLŽEVANJE     |      418.000|
+-------------------+----------------------+-------------------+
|          |500 Domače      |      418.000|
|          |zadolževanje     |          |
+-------------------+----------------------+-------------------+
|VIII.       |ODPLAČILA DOLGA    |       53.167|
|          |(550)         |          |
+-------------------+----------------------+-------------------+
|55         |ODPLAČILA DOLGA    |       53.167|
+-------------------+----------------------+-------------------+
|          |550 Odplačila     |       53.167|
|          |domačega dolga    |          |
+-------------------+----------------------+-------------------+
|IX.        |POVEČANJE       |         0|
|          |(ZMANJŠANJE)     |          |
|          |SREDSTEV NA RAČUNIH  |          |
|          |(I.+IV.+VII.-II.-V.- |          |
|          |VIII.)        |          |
+-------------------+----------------------+-------------------+
|X.         |NETO ZADOLŽEVANJE   |      364.833|
|          |(VII.-VIII.)     |          |
+-------------------+----------------------+-------------------+
|XI.        |NETO FINANCIRANJE   |      364.833|
|          |(VI.+VII.-VIII.-IX.) |          |
+-------------------------------+------------------------------+
|STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE |               0|
|31. 12. PRETEKLEGA LETA    |               |
+-------------------------------+------------------------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte ter podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Žužemberk.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke - podkonta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki od občanov, ki se namenijo za namene, za katere se pobirajo
2. prihodki požarne takse, ki se namenijo za investicijske transfere prostovoljnim gasilskim društvom za nakup opreme
3. pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, ki se namenijo za vzdrževanje gozdnih cest.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna, glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan.
Župan s pisnim poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2008 in njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2009 50% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 20% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 30% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski skladi so:
1. poračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2008 oblikuje v višini 45.000 eurov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 9.000 eurov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
Za potrebe, ki jih ob sprejemu proračuna za leto 2008 ni mogoče predvideti, oblikuje občina splošno proračunsko rezervacijo v višini 14.000 eurov. O porabi splošne proračunske rezervacije odloča župan v skladu z 42. členom Zakona o javnih financah.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA
9. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 100 eurov odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2008 lahko zadolži do višine 450.000 eurov, in sicer za naslednje investicije: ki bodo določene s sklepom občinskega sveta.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Žužemberk, v letu 2008 ne sme preseči skupne višine glavnic 10.000 eurov.
11. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se lahko v letu 2007 zadolžijo do skupne višine 32.050 eurov pod naslednjimi pogoji: da pridobijo soglasje občinskega sveta.
Pravne osebe, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje, se lahko v letu 2008 zadolžijo do skupne višine 100.000 eurov pod naslednjimi pogoji: da izda soglasje občinski svet.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
(začasno financiranje)
V obdobju začasnega financiranja v letu 2009, če bo potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitve začasnega financiranja.
13. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-726/2007-101
Žužemberk, dne 29. marca 2007
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l.r.