Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007

Kazalo

1612. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o nadzoru izvajanja predpisov o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi, stran 4206.

Na podlagi tretjega odstavka 33. člena in četrtega odstavka 34. člena Zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (Uradni list RS, št. 16/07 - uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o nadzoru izvajanja predpisov o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi
1. člen
V Uredbi o nadzoru izvajanja predpisov o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi (Uradni list RS, št. 34/06) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»Ta uredba v skladu z Direktivo 2006/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o minimalnih pogojih za izvajanje Uredb Sveta (EGS) št. 3820/85 in (EGS) št. 3821/85 o socialni zakonodaji v zvezi z dejavnostmi v cestnem prometu in razveljavitvi Direktive Sveta 88/599/EGS (UL L št. 102 z dne 11. 4. 2006, str. 35), v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2006/22/ES, določa obseg in strukturo nadzora, način priprave programa nadzora, način izvajanja pooblastil, sestavine nadzora na cesti in v prostorih prevoznikov, vsebino in način opravljanja nadzora nad delovnim časom, odmori in počitki oseb, ki opravljajo mobilno dejavnost, za katere veljata Uredba 561/2006/ES in Uredba 3821/85/EGS ali AETR, če se uporablja na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES, in opravljanje nadzora nad delom pooblaščenih delavnic ter zbiranje in pošiljanje statističnih podatkov o opravljenih nadzorih in obrazcev v zvezi z nadzorom in poročilom.«.
2. člen
V prvem odstavku 3. člena se oznaka »3820/85/EGS« nadomesti z oznako »561/2006/ES«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Prometni inšpektorat organizira preverjanje tako, da se od 1. maja 2006 preveri en odstotek delovnih dni voznikov vozil, za katere veljata Uredba 561/2006/ES in Uredba 3821/85/EGS ali AETR, ter se najmanj 15 odstotkov skupnega števila preverjenih delovnih dni preveri na cesti in najmanj 30 odstotkov v prostorih podjetij. Odstotek glede obveznosti preverjanja delovnih dni voznikov vozil, za katere veljata Uredba 561/2006/ES in Uredba 3821/85/EGS ali AETR, se zviša na najmanj dva odstotka po 1. januarju 2008 in na najmanj tri odstotke po 1. januarju 2010 ter se od 1. januarja 2008 najmanj 30 odstotkov skupnega števila preverjenih delovnih dni preveri na cesti in najmanj 50 odstotkov v prostorih podjetij.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Število preverjenih voznikov na cesti, število preverjanj v prostorih podjetij, število preverjenih delovnih dni in število in vrsta prijavljenih kršitev z navedbo, ali je šlo pri tem za prevoz potnikov ali blaga, se vključijo v informacije, predložene Komisiji v skladu s prvim odstavkom 17. člena Uredbe 561/2006/ES.«.
3. člen
Drugi odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Cestna preverjanja vključujejo sestavine, navedene v prilogi I (del A) k Direktivi 2006/22/ES.«.
V tretjem odstavku se oznaka »3820/85/EGS« nadomesti z oznako »561/2006/ES«.
Četrti odstavek se črta.
4. člen
V drugem odstavku 7. člena se oznaka »3820/85/EGS« nadomesti z oznako »561/2006/ES«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Preverjanja v prostorih podjetij vključujejo sestavine, navedene v prilogi I k Direktivi 2006/22/ES.«.
Za tretjim odstavkom se dodata nov četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»(4) Podjetja, odgovorna za voznike, hranijo zapise, poročila o rezultatih in druge pomembne podatke o pri njih izvedenih pregledih in o preverjanjih njihovih voznikov na cesti, ki so jim jih predali nadzorni organi.
(5) V okviru preverjanj v prostorih podjetja se upoštevajo vsi podatki in dokumenti iz prejšnjega odstavka.«.
Dosedanji četrti odstavek postane šesti odstavek.
5. člen
Prvi odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Nadzorni organi posredujejo prometnemu inšpektoratu za preteklo leto statistične podatke o opravljenih nadzorih, kot so določeni na obrazcu iz prvega odstavka 35. člena zakona, in statistične podatke iz drugega odstavka 10.a člena te uredbe, najkasneje do 15. februarja.«.
V drugem in tretjem odstavku se oznaka »93/172/EGS« nadomesti z oznako »93/173/EGS«.
6. člen
Za 10. členom se doda novi 10.a člen, ki se glasi:
»10.a člen
(statistični podatki)
(1) Nadzorni organi zbirajo statistične podatke o preverjanjih na podlagi podatkov obrazca, določenega z Odločbo Komisije 93/173/EGS ali drugo odločbo, ki to odločbo nadomesti ali spremeni.
(2) Poleg podatkov iz prejšnjega odstavka se zbirajo še naslednji podatki o opravljenih preverjanjih:
- za cestne preglede: glede na vrsto ceste (avtocesta, magistralna cesta ali druga javna cesta), državo registracije pregledanega vozila in vrsto tahografa (analogni ali digitalni);
- za preverjanja v prostorih podjetij: glede na vrsto prevozne dejavnosti (ali je dejavnost mednarodna ali domača, potniška ali tovorna, za svoj račun ali za najem in plačilo), velikost voznega parka podjetja in vrsto tahografa (analogni ali digitalni).«.
7. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»11. člen
(kazenske določbe)
(1) Z globo od 1600 do 3300 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki izda certifikat v nasprotju z drugim odstavkom 9. člena te uredbe.
(2) Z globo od 300 do 600 eurov se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 400 do 800 eurov se kaznuje za prekršek tehnik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.«.
8. člen
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
»12. člen
(kazenske določbe)
(1) Z globo od 1600 do 3300 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ne obvesti prometnega inšpektorata o neizvedljivosti prenosa ali izpisa podatkov v skladu z drugim odstavkom 9. člena te uredbe.
(2) Z globo od 300 do 600 eurov se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 400 do 800 eurov se kaznuje za prekršek tehnik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.«.
9. člen
Za 12. členom se doda 12.a člen, ki se glasi:
»12.a člen
(oprema)
Nadzorni organi iz prvega odstavka 32. člena zakona zagotovijo, da imajo za opravljanje nalog iz 4. in 7. člena te uredbe ustrezno standardno opremo v skladu s prilogo II k Direktivi 2006/22/ES.«.
KONČNA DOLOČBA
10. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00721-5/2007/5
Ljubljana, dne 22. marca 2007
EVA 2007-2411-0006
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost