Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2007 z dne 29. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2007 z dne 29. 3. 2007

Kazalo

1431. Odlok o občinskih taksah v Občini Tržič, stran 3863.

Na podlagi 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06), 21. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo in 21/06 – odločba US), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo; ZP-1-UPB4), Zakona o uvedbi eura (Uradni list RS, št. 114/06) ter 10. in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01) je Občinski svet Občine Tržič na 4. redni seji dne 21. 3. 2007 sprejel
O D L O K
o občinskih taksah v Občini Tržič
I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določi obveznost plačevanja občinske takse v Občini Tržič, zavezance za plačilo takse, vrsto in višino takse ter postopek odmere, obračuna in plačila takse.
Prihodki od občinskih taks so vir financiranja občine.
Taksni predmeti
2. člen
V Občini Tržič se plačuje občinsko takso za:
1. uporabo javnih površin za prirejanje razstav in zabavnih prireditev;
2. oglaševanje na javnih mestih;
3. parkiranje na javnih površinah;
4. uporabo javnega prostora za kampiranje;
5. druge oblike uporabe javne površine, če tako določa zakon.
Plačilo občinske takse iz prvega odstavka tega člena se ne zahteva, če je to za posamezne primere z zakonom prepovedano, ali je predpisan ali s pogodbo dogovorjen drug način plačila.
Taksni zavezanci
3. člen
Taksni zavezanec za plačilo občinske takse je pravna oseba ali posameznik, ki uporablja predmete, za katere so določene občinske takse. Če ni mogoče ugotoviti uporabnika, je taksni zavezanec lastnik taksnega predmeta.
Nastanek, prijava in prenehanje taksne obveznosti
4. člen
Taksni zavezanci si morajo pred postavitvijo taksnega predmeta pridobiti dovoljenje Urada za urejanje prostora občinske uprave Občine Tržič za vse taksne predmete, ki fizično posegajo na javno površino, so postavljeni na javnih napravah ali objektih, ali kakorkoli vplivajo na promet.
5. člen
Taksni zavezanec je pristojnemu uradu občinske uprave Občine Tržič dolžan prijaviti nastanek taksne obveznosti oziroma namestitve taksnega predmeta osem dni pred njenim nastankom. Taksna obveznost nastane z dnem namestitve taksnega predmeta.
V primeru, ko je taksna obveznost določena v letnem znesku, mora taksni zavezanec pristojnemu uradu občinske uprave Občine Tržič prijaviti število taksnih predmetov do 31. januarja za tekoče leto.
Prijava taksne obveznosti mora vsebovati:
– podatke o zavezancu (ime pravne osebe, oziroma posameznika iz 3. člena tega odloka, sedež, prebivališče, matična in davčna številka, odgovorna oseba ipd.),
– čas in kraj uporabe oziroma namestitve taksnega predmeta,
– opis taksnega predmeta (velikost, število ipd.),
– druge priloge na zahtevo pristojnega urada občinske uprave Občine Tržič.
Taksni zavezanec je dolžan pristojnemu uradu občinske uprave Občine Tržič v roku 8 dni od dneva nastanka sporočiti vsako spremembo, ki bi lahko vplivala na obračun občinske takse. Takšna sprememba se upošteva od dneva, ko sprememba nastane.
6. člen
Pristojni urad občinske uprave Občine Tržič na podlagi prijave taksne obveznosti iz 5. člena taga odloka taksnemu zavezancu izda odločbo, v kateri dovoli uporabo taksnega predmeta in odmeri občinsko takso.
V primeru, da taksni zavezanec ne prijavi nastanka taksne obveznosti, v prijavi navede neresnične podatke oziroma pristojnemu uradu občinske uprave ne sporoči spremembe, ki bi vplivala na obračun občinske takse, pristojni urad z odločbo odmeri takso po podatkih, ki jih ugotovi sam oziroma občinsko redarstvo, ki opravlja nadzor nad izvajanjem tega odloka. V takšnem primeru je taksni zavezanec dolžan plačati občinsko takso za nazaj, skupaj z zamudnimi obrestmi ter globo.
7. člen
Taksna obveznost preneha z dnevom, v katerem je zavezanec obvestil pristojni občinski upravni organ za nadzor o odstranitvi taksnega predmeta oziroma o prenehanju uporabe.
V primeru, ko je bila občinska taksa plačana v letnem znesku, pa je taksna obveznost prenehala pred potekom leta, za katerega je bila odmerjena, se taksnemu zavezancu povrne presežek plačane takse.
Dejstvo, da zavezanec taksnega predmeta začasno ne uporablja, ne vpliva na taksno obveznost.
Višina občinske takse
8. člen
Višina občinske takse za posamezne taksne predmete iz 2. člena tega odloka je opredeljena s številom točk v tarifah občinskih taks, ki je kot posebni del priloga in sestavni del tega odloka.
Občinska taksa za posamezni taksni predmet se izračuna tako, da se število točk iz tarife občinskih taks pomnoži z vrednostjo točke za izračun občinske takse.
Vrednost točke za obračun občinskih taks se usklajuje enkrat letno do konca meseca decembra za naslednje leto v skladu z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin, ki ga objavi Statistični urad Republike Slovenije.
Vrednost točke na podlagi prejšnjega odstavka tega člena izračuna Urad za finance Občine Tržič, ki jo s sklepom potrdi župan Občine Tržič in se objavi v občinskem glasilu.
Obračun in plačilo občinske takse
9. člen
Na podlagi odločb iz 6. člena tega odloka se taksa obračuna v začetku štirimesečnega obdobja za tekoče obdobje.
Kot osnova za obračun občinske takse se upošteva vrednost točke, ki velja na dan obračuna.
Taksa se plačuje vnaprej, oziroma tako, kot je določeno v odločbi.
10. člen
Če taksni zavezanec ne plača obveznosti v roku, izda pristojni urad občinske uprave Občine Tržič predlog za izterjavo zapadle obveznosti Davčni upravi Republike Slovenije.
Pravica do izterjave neplačane občinske takse zastara v dveh letih po preteku roka, v katerem bi morala biti plačana.
Pravica do povrnitve preveč plačane občinske takse zastara v dveh letih po preteku roka, v katerem bi morala biti taksa vrnjena.
Oprostitve plačila takse
11. člen
Plačila občinskih taks so oproščeni državni organi in Občina Tržič.
Plačila občinskih taks so oproščene organizacije oziroma društva s sedežem v občini Tržič pri opravljanju turistične, kulturne, športne, gasilske in humanitarne dejavnosti ter objave političnih strank v predvolilnem obdobju.
Plačila občinskih taks so oproščene tudi objave zaradi zaščite zdravstvenega varstva ljudi in živali ter objave zavodov s področja vzgoje in izobraževanja v zvezi z njihovo redno dejavnostjo.
Poleg oprostitev iz prvih treh odstavkov tega člena ter taksnih oprostitev, navedenih v tarifi komunalnih taks tega odloka, lahko pristojni urad občinske uprave Občine Tržič na podlagi predhodnega soglasja župana, oprosti posamezne taksne zavezance plačila občinske takse oziroma določi olajšavo pri plačilu občinske takse, kadar gre za prireditev ali dejavnost, ki je posebnega pomena za življenje občanov Občine Tržič.
II. NADZOR NAD IZVAJANJEM ODLOKA
12. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja občinsko redarstvo Občine Tržič.
Občinsko redarstvo Občine Tržič na terenu ugotavlja, ali je uporaba oziroma namestitev taksnega predmeta dovoljena in prijavljena ter preverja resničnost podatkov, navedenih v prijavi taksne obveznosti.
Občinsko redarstvo lahko zaradi neplačevanja občinske takse odredi odstranitev taksnega predmeta. Stroške, povezane z izvajanjem odstranitve taksnega predmeta krije taksni zavezanec.
III. KAZENSKE DOLOČBE
13. člen
Z globo 250 EUR se kaznuje za prekršek fizično osebo:
1. ki ne prijavi taksnega predmeta, za katerega je predpisano plačilo občinske takse;
2. ki v prijavi nastanka taksnega predmeta navede neresnične ali zavajajoče podatke, pomembne za obračun taksne obveznosti;
3. ki postavi taksni predmet brez dovoljenja pristojnega občinskega upravnega organa.
Pravno osebo, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena, se kaznuje z globo 1250 EUR.
Posameznik, ki v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti stori prekršek iz prvega odstavka tega člena, se kaznuje z globo 800 EUR.
Za prekršek iz prvega odstavka se odgovorno osebo pravne osebe kaznuje z globo 250 EUR.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
Z uveljavitvijo tega odloka vrednost točke za odmero taksnih obveznosti znaša 0,29 EUR.
15. člen
Predmet odmere občinske takse po tem odloku so tudi taksni predmeti, ki so na dan uveljavitve tega odloka v uporabi, pa zanje občinska taksa ni bila plačana ali odmerjena.
Taksni zavezanci so dolžni taksne predmete iz prvega odstavka tega člena prijaviti Uradu za gospodarstvo in družbene dejavnosti Občine Tržič v roku 60 dni po uveljavitvi tega odloka.
16. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o komunalnih taksah v občini Tržič (Uradni list RS, št. 69/02, 11/03, 89/04 in 120/05).
Za taksne predmete, za katere je bila zavezancem odmerjena komunalna taksa v letu 2006, se v primeru nespremenjene taksne obveznosti za tekoče leto 2007, izda odločba o odmeri občinske takse v skladu z določili tega odloka.
17. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
V. POSEBNI DEL
TARIFE OBČINSKIH TAKS
Tarifa št. 1: Za uporabo javnih površin za prirejanje razstav in zabavnih prireditev
Za uporabo javnih površin in drugih javnih prostorov, za prirejanje razstav in drugih zabavnih prireditev (opravljanje gostinske, trgovske in drugih dejavnosti), se plača dnevna taksa v višini:
----------------------------------------------------------------
Tarifna
št.      Opis taksnega predmeta      Število točk/dan
----------------------------------------------------------------
1.1      za vsak m2 površine              0,5
----------------------------------------------------------------
Opombe:
a) Za javno površino po tej tarifi se štejejo ulice, ceste, trgi, pločniki, hodniki za pešce, zelenice in parkirišča, druge urejene in neurejene javne površine na območju občine Tržič ter javni prostori in površine v lasti Občine Tržič, ki se uporabljajo za javne namene.
b) Taksni zavezanec po tej tarifni številki je uporabnik javnih površin in drugih javnih prostorov ali prireditelj razstav in drugih zabavnih prireditev.
Tarifa št. 2: Za oglaševanje na javnih mestih
Za reklamne napise, objave, oglase, ozvočevalna sredstva ter podobna sredstva za reklamiranje in sporočila, ki so postavljeni, pritrjeni ali drugače označeni na javnih mestih, se plača:
----------------------------------------------------------------
Tarifna     Opis taksnega predmeta  Število točk/leto
št.
----------------------------------------------------------------
2.1       za reklamne table na
         avtobusnih postajališčih        730
2.2       za reklamne table pravnih
         oseb in samostojnih
         podjetnikov, ki
         oglašujejo firmo,
         dejavnost, izdelek,           500
         storitev ipd. (v skupni
         površini do 2 m2)
2.3       za elektronske reklamne
         table – svetlobne napise        330
2.4       za izvesne table in
         napise nad vhodi in           180
         izložbami
2.5       za vitrine, v katerih se
         razstavlja blago ali
         predstavlja dejavnost
2.5.1      zunaj poslovne stavbe:         300
2.5.2      za vitrine velikosti do 2        600
         m2
         za vitrine velikosti nad
         2 m2
2.6       za elektronske reklamne
         panoje na vsak začeti m2        400
         površine
2.7       za prenosne ulične
         reklamne panoje             600
         vendar za posamezen kos         75
         najmanj
2.8       za male in velike (jumbo)
         reklamne panoje (do 12         1450
         m2)
2.9       za osvetljene (jumbo)
         reklamne panoje (do 12         1700
         m2)
2.10       za slikovno ali pisno
         obdelane stene zgradb      60/ m2/leto
----------------------------------------------------------------
Za uporabo naslednjih plakatnih oziroma oglaševalskih objektov na javni površini, znaša mesečna občinska taksa za posamezen plakatni oziroma oglaševalski objekt:
----------------------------------------------------------------
Tarifna     Opis taksnega predmeta       Število
št.                        točk/mesec
----------------------------------------------------------------
2.11       za reklamne table na           15
         drogovih javne razsvetljave
2.12       za nosilce čezcestnih
         transparentov              80
         vendar za posamezno
         postavitev transparenta         50
         najmanj
----------------------------------------------------------------
Za nameščanje plakatov na oglasnih deskah, oglaševalskih stebrih in vitrinah znaša dnevna taksa za en plakat:
----------------------------------------------------------------
Tarifna    Opis taksnega predmeta        Število
št.                        točk/dan
----------------------------------------------------------------
2.13     plakat velikosti             1
       formata A3 in manjši
2.14     plakat večji od             2
       velikosti formata A3
----------------------------------------------------------------
Opombe:
a) Za uporabo taksnih predmetov po tarifnih številkah 2.13 in 2.14, je potrebno plačati stroške nameščanja in odstranjevanja plakatov.
b) Ne šteje se za taksni predmet ena objava firme ali en drug napis, ki je po zakonu obvezen, pod pogojem, da po vsebini ustreza veljavnim predpisom; vsaka nadaljnja označba šteje kot reklamni napis.
c) Na podlagi Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe na področju izgradnje in vzdrževanja javne razsvetljave na območju občine Tržič (Uradni list RS, št. 61/02), koncesionar, ki je izbran za izvajanje gospodarske javne službe na področju izgradnje in vzdrževanja javne razsvetljave na območju občine Tržič za nameščanje in vzdrževanje transparentov in reklamnih tabel na drogovih javne razsvetljave (točka 2.11 in 2.12), pridobiva finančna sredstva iz cene za opravljene storitve, ki jih zaračunava neposredno uporabnikom storitev.
Tarifa št. 3: Za parkiranje na javnih površinah
Za uporabo nerezerviranih posebnih javnih parkirnih prostorov z dovolilnico znaša letna taksa za eno dovolilnico:
----------------------------------------------------------------
Tarifna Opis taksnega predmeta          Število
št.                       točk/leto
----------------------------------------------------------------
3.1   za stanovalce               20
3.2   za gospodarske
     subjekte in
     posameznike, ki
     opravljajo razne
     dejavnosti in jim je
     bližina vozil zaradi            60
     narave dela nujno
     potrebna in svojega
     dela ne morejo
     opraviti v dostavnem
     času
3.3   za uporabo posebnih
     javnih parkirnih
     prostorov                 130
     z dovolilnico, daljšo
     od
     predpisane
----------------------------------------------------------------
Za uporabo javnih parkirnih mest znaša občinska taksa:
----------------------------------------------------------------
Tarifna    Opis taksnega           Število
št.      predmeta            točk/časovno
                         enoto
----------------------------------------------------------------
3.4      1 ura parkirnine         1,5/uro
3.5      vsaka nadaljnja ura        1/uro
        parkirnine
3.6      dnevna parkirnina         6/dan
3.7      mesečna dovolilnica       50/mesec
3.8      letna dovolilnica        170/leto
----------------------------------------------------------------
Opombe:
a) Taksni zavezanec po tej tarifni številki je vsakokratni uporabnik javnega prostora.
b) Uporabo javnega prostora za parkiranje dovoljuje za promet pristojni urad občinske uprave Občine Tržič v skladu s predpisi, ki ureja ureditev prometa v Občini Tržič.
c) Parkirnino pobira neposredno na kraju samem oseba, ki je pooblaščena za pobiranje parkirnin s strani župana Občine Tržič.
Tarifa št. 4: Uporaba javnega prostora za kampiranje
Za uporabo javnega prostora za kampiranje znaša taksa dnevno za vsak začeti m2:
----------------------------------------------------------------
Tarifna     Opis taksnega predmeta     Število
št.                       točk/dan
----------------------------------------------------------------
4.1       Asfaltirane, betonske,      0,5
         tlakovane in podobno
         utrjene površine
4.2       Utrjene makadamske        0,4
         površine
4.3       Zelene površine         0,6
4.4       Druge (neutrjene)        0,3
         površine
----------------------------------------------------------------
Opomba:
a) Taksni predmet je začasna uporaba javnega prostora za določen namen (kot npr. šotorenje), ki ne predstavlja izvirne namembnosti tega prostora.
Št. 354-12/2007-42
Tržič, dne 21. marca 2007
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti