Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2007 z dne 29. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2007 z dne 29. 3. 2007

Kazalo

1430. Odlok o proračunu Občine Tržič za leto 2007, stran 3860.

Na podlagi 1., 3., 10., 11. in 13. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02), 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 59/99, 70/00, 51/02, 108/03 in 72/05), Odredbe o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00), Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04, 117/14 in 141/04), Pravilnika o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05 – popr.), 18. in 86. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99 in 20/01)in Zakona o financiranju občin (ZFO-1) (Uradni list RS, št. 123/06) je Občinski svet Občine Tržič na 4. redni seji dne 21. 3. 2007 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Tržič za leto 2007
1. člen
Z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2007 (v nadaljevanju: proračun) se določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna in obseg zadolževanja javnega sektorja na ravni občine.
2. člen
Proračun Občine Tržič za leto 2007 se določa v naslednjih zneskih:
                              V EUR
----------------------------------------------------------------
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
----------------------------------------------------------------
Skupina Podskupina             Proračun za leto
                            2007
----------------------------------------------------------------
         I. SKUPAJ PRIHODKI       13.268.370
         (70+71+72+73+74)
         TEKOČI PRIHODKI (70+71)     8.341.182
70   *     DAVČNI PRIHODKI         7.492.393
    700    Davki na dohodek in       6.679.248
         dobiček
    703    Davki na premoženje        747.231
    704    Domači davki na blago in      65.914
         storitve
    706    Drugi davki               0
71   *     NEDAVČNI PRIHODKI         848.789
    710    Udeležba na dobičku in      516.831
         dohodki od premoženja
    711    Takse in pristojbine        26.665
    712    Denarne kazni           23.092
    713    Prihodki od prodaje        27.694
         blaga in storitev
    714    Drugi nedavčni prihodki      254.507
72   *     KAPITALSKI PRIHODKI       1.259.308
    720    Prihodki od prodaje        692.517
         osnovnih sredstev
    721    Prihodki od prodaje           0
         zalog
    722    Prihodki od prodaje        566.791
         zemljišč in
         nematerialnega
         premoženja
73   *     PREJETE DONACIJE         178.000
    730    Prejete donacije iz           0
         domačih virov
    731    Prejete donacije iz        178.000
         tujine
74   *     TRANSFERNI PRIHODKI       3.489.880
    740    Transferni prihodki iz     3.489.880
         drugih javnofinančnih
         institucij
    741    Prejeta sredstva iz drž.        0
         proračuna iz sredstev
         proračuna EU
         II. SKUPAJ ODHODKI       14.221.662
         (40+41+42+43)
40   *     TEKOČI ODHODKI         3.193.346
    400    Plače in drugi izdatki      597.516
         zaposlenim
    401    Prispevki delodajalcev      106.409
         za socialno varnost
    402    Izdatki za blago in       2.337.757
         storitve
    403    Plačila domačih obresti      70.975
    409    Rezerve              80.689
41   *     TEKOČI TRANSFERI        3.259.280
    410    Subvencije             58.893
    411    Transferi posameznikom      760.084
         in gospodinjstvom
    412    Transferi neprofitnim       431.018
         organizacijam in
         ustanovam
    413    Drugi tekoči transferi     2.009.285
    414    Tekoči transferi v           0
         tujino
42   *     INVESTICIJSKI ODHODKI      6.448.405
    420    Nakup in gradnja        6.448.405
         osnovnih sredstev
43   *     INVESTICIJSKI TRANSFERI     1.320.631
    430    Investicijski transferi         0
    431    Investicijski transferi     1.213.845
         pravnim in f.osebam, ki
         niso prorač.uporab.
    432    Investicijski transferi      106.786
         proačunskim uporabnikom
         III. PRORAČUNSKI         –953.292
         PRESEŽEK OZ.
         PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
----------------------------------------------------------------
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
----------------------------------------------------------------
Skupina Podskupina
----------------------------------------------------------------
         IV. PREJETA VRAČILA           0
         DANIH POSOJIL IN PRODAJA
         KAPITALSKIH DELEŽEV
         (750+751+752)
75   *     PREJETA VRAČILA DANIH          0
         POSOJIL
    750    Prejeta vračila danih          0
         posojil
    751    Prodaja kapitalskih           0
         deležev
    752    Kupnine iz naslova           0
         privatizacije
         V. DANA POSOJILA IN        18.008
         POVEČANJE KAPITALSKIH
         DELEŽEV (440+441+442)
44   *     DANA POSOJILA IN          18.008
         POVEČANJE KAPITALSKIH
         DELEŽEV
    440    Dana posojila              0
    441    Povečanje kapitalskih       18.008
         deležev in naložb
    442    Poraba sredstev kupnin         0
         iz naslova privatizacije
         VI. PREJETA MINUS DANA      –18.008
         POSOJILA IN SPREMEMBE
         KAPITALSKIH DELEŽEV
         (IV.-V.)
----------------------------------------------------------------
C. RAČUN FINANCIRANJA
----------------------------------------------------------------
Skupina Podskupina
----------------------------------------------------------------
         VII. ZADOLŽEVANJE (500)     1.523.118
50   *     ZADOLŽEVANJE          1.523.118
    500    Domače zadolževanje       1.523.118
         VIII. ODPLAČILA DOLGA       688.533
         (550)
55   *     ODPLAČILA DOLGA          688.533
    550    Odplačila domačega dolga     688.533
         IX. SPREMEMBA STANJA       –136.715
         SREDSTEV NA RAČUNU
         (I.+IV.+VII.-II.-V.-
         VIII.)
         X. NETO ZADOLŽEVANJE       834.585
         (VII.-VIII.)
         XI. NETO FINANCIRANJE       953.292
         (VI.+VII.-VIII.-IX=-III)
----------------------------------------------------------------
– Stanje sredstev na računih konec 31. 12. 2006 vključno s KS 209.805,00 EUR,
– Koriščenje sredstev, ki so ostala na računih, v letu 2007 136.715,00 EUR.
Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna Občine Tržič so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja, ki so sestavni deli odloka. Načrt razvojnih programov je priloga k temu odloku.
3. člen
Proračun obsega skupen znesek predvidenih prejemkov in skupen znesek predvidenih izdatkov. V bilanci prihodkov in odhodkov so prihodki izkazani po njihovih vrstah in virih, odhodki pa v skupnih zneskih in po posameznih namenih. Prihodki in odhodki so v posebnem delu bilance prihodkov in odhodkov razporejeni po natančnejših namenih.
4. člen
Kot sestavni del Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2007 se potrjujejo tudi osnutki finančnih načrtov krajevnih skupnosti v Občini Tržič.
Skladno s 17. členom Odloka o krajevnih skupnostih na območju Občine Tržič (Uradni list RS, št. 67/98) sveti krajevnih skupnosti po sprejemu občinskega proračuna sprejmejo predlog finančnega načrta.
5. člen
Sredstva proračuna se delijo med letom praviloma enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlosti obveznosti, če med občino in uporabnikom ni drugače določeno z odlokom ali pogodbo.
6. člen
Uporabniki morajo sredstva, ki so jim bila zagotovljena v proračunu, uporabljati za namene, za katere so jim bila dana in ki so opredeljena v bilanci prihodkov in odhodkov ter v skladu s predpisi o njihovi uporabi oziroma razpolaganju z njimi.
7. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan lahko določi pristojne organe in strokovne službe, ki so nosilci porabe sredstev na posameznih proračunskih postavkah.
Za izvrševanje finančnih načrtov krajevnih skupnosti so odgovorni predsedniki krajevnih skupnosti.
8. člen
Župan oziroma od njega pooblaščena oseba lahko samostojno prerazporeja sredstva med konti v okviru proračunske postavke in po potrebi odpira nove konte.
Predsednik krajevne skupnosti oziroma od njega pooblaščena oseba lahko v svojem finančnem načrtu samostojno prerazporeja sredstva med konti v okviru proračunske postavke in po potrebi odpira nove konte.
9. člen
Če prihodki med letom ne pritekajo v predvideni višini, lahko župan, da bi ohranil proračunsko ravnovesje, začasno zmanjša zneske sredstev, ki so v proračunu razporejeni za posamezne namene, ali začasno, največ do 45 dni, zadrži uporabo teh sredstev.
10. člen
Župan lahko v okviru skupnega obsega proračunskih sredstev spremeni namen in višino sredstev za posamezne namene, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila zagotovljena sredstva, vendar največ do 20% sredstev. Pri izračunu zneska, ki se prerazporeja med dvema proračunskima postavkama s sklepom župana, se upošteva 20% od vrednosti večje proračunske postavke.
Predsednik krajevne skupnosti s sklepom odloča o prerazporeditvah med posameznimi proračunskimi postavkami v svojem finančnem načrtu, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katera so bila zagotovljena sredstva, vendar največ do 20% sredstev. Pri izračunu zneska, ki se prerazporeja med dvema proračunskima postavkama, se upošteva 20% od vrednosti večje proračunske postavke.
Spremembe namena in višine sredstev za posamezni namen, ki presegajo pogoje iz prvega in drugega odstavka tega člena, se opravijo s spremembo proračuna, ki ga potrdi Občinski svet.
11. člen
Nabava osnovnih sredstev, naročanje gradenj in izvajanje investicijskega vzdrževanja se izvaja v skladu z načrtom nabav in gradenj. Ne glede na to določilo lahko župan spremeni postavke v načrtu nabav in gradenj.
Skupni obseg pravic porabe, ki jih župan uporabi skladno s prejšnjim odstavkom, mora biti skladen z ustreznimi postavkami v proračunu za tekoče leto, vključno z dovoljenimi prerazporeditvami na podlagi tega odloka. V breme proračunov prihodnjih let pa lahko prevzema navedene obveznosti skladno s pogoji iz 12. člena tega odloka.
12. člen
Župan lahko prevzema obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih, če je že odprta postavka – konto v proračunu tekočega leta.
Skupaj prevzete obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih, iz naslova:
– Investicijskih odhodkov in investicijskih transferov ne smejo presegati 70% sredstev skupin odhodkov “42-investicijski odhodki” in “43-investicijski transferi”.
– Drugih odhodkov proračuna ne smejo presegati 30% sredstev skupin odhodkov “40-tekoči odhodki” in “41-tekoči transferi”.
Omejitve iz prejšnjega odstavka se ne nanašajo na namenske prejemke in izdatke proračuna ter na prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Namenski prejemki proračuna so donacije, namenski prejemki proračunskega sklada, prihodki od lastne dejavnosti, prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja in odškodnine iz naslova zavarovanj in drugi prejemki, ki jih kot namenske prihodke in prejemke opredeljuje Zakon o izvrševanju proračuna. Namenski prihodki proračuna so tudi okoljske takse in vplačani prispevki občanov, namenjeni za sofinanciranje investicij. Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov povečata obseg teh izdatkov in proračun.
V primeru pridobitve namenskih prejemkov ima župan pravico odpreti novo postavko v proračunu. Sredstva za novo odprto postavko se zagotovijo iz namenskih prejemkov in s prerazporeditvijo sredstev iz drugih postavk, v tem primeru prerazporeditev lahko preseže 20% sredstev na določeni postavki, ne glede na določila 10. člena tega odloka.
13. člen
Župan lahko v letu 2007 za odhodke za investicije in investicijske transfere razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključena v načrt razvojnih programov za leta 2007–2010, če so za ta namen že načrtovane pravice uporabe na ustrezni proračunski postavki za leto 2007.
14. člen
Proračun obsega kot nerazporejeni del prihodkov tudi tekočo proračunsko rezervo za financiranje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče predvideti zadostnih sredstev.
O uporabi tekoče proračunske rezerve odloča župan do zneska 4.200,00 EUR za posamezni namen.
15. člen
V proračunu občine se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad.
V proračunsko rezervo občine se najkasneje do 31. 12. 2007 izloči 0,5% skupno doseženih letnih prihodkov proračuna.
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.
Občinski svet pooblašča župana, da odloča o uporabi proračunske rezerve do višine 4.200 EUR, vendar samo enkrat za isti namen.
16. člen
Odredbodajalec za sredstva proračuna je župan oziroma od župana pooblaščena oseba.
17. člen
Pravni posli nad vrednostjo 2.000,00 EUR, ki jih sklepajo krajevne skupnosti z območja Občine Tržič, so veljavni le ob predhodnem pisnem soglasju župana Občine Tržič. Pri nabavi opreme, naročanju investicijsko projektne dokumentacije in naročanju investicijsko-vzdrževalnih del, je vedno potrebno predhodno pisno soglasje župana, ne glede na vrednost pravnih poslov, ki jih sklepajo krajevne skupnosti.
18. člen
Župan lahko na prošnjo dolžnika odloži plačilo, dovoli obročno plačilo dolga ali spremeni predvideno dinamiko plačila dolga, če se s tem bistveno izboljšajo možnosti za plačilo dolga dolžnika, od katerega sicer ne bi bilo mogoče izterjati celotnega dolga.
Župan lahko do višine 0,5% skupnih prihodkov iz 2. člena tega odloka odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjatve v nesorazmerju z višino terjatve.
Kot dolgovi po tem členu se ne štejejo dolgovi iz naslova obveznih dajatev.
19. člen
Dolgoročno zadolževanje Občine Tržič v letu 2007 je možno na način in v skladu z določili Zakona o javnih financah in Zakona o financiranju občin, do višine, ki je opredeljena v splošnem delu proračuna in za investicije, ki so navedene v obrazložitvah splošnega dela proračuna.
Občina se lahko likvidnostno zadolži pod pogoji in na način, ki je določen v 85. členu Zakona o javnih financah.
Pravne osebe javnega sektorja, in sicer javna podjetja ter podjetja, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje, se v letu 2007 lahko zadolžijo in izdajo poroštva drugim pravnim osebam do skupne višine 70.000,00 EUR, in sicer na način in pod pogoji, ki jih določata Zakon o javnih financah in Zakon o financiranju občin.
Pogoj za zadolževanje in izdajanje poroštev pravnih oseb javnega sektorja je pisno soglasje župana Občine Tržič.
20. člen
Vsi uporabniki proračunskih sredstev so dolžni uporabo proračunskih sredstev načrtovati in o uporabi sredstev preteklega leta poročati pristojnim uradom občinske uprave Občine Tržič.
Župan lahko za neposredne uporabnike proračuna s posebnim navodilom določi postopke in roke ter dokumente za medletno poročanje o izvrševanju finančnega načrta, ki je sestavni del občinskega proračuna.
Neposredni in posredni uporabniki občinskega proračuna morajo pripraviti zaključni račun svojega finančnega načrta in letno poročilo za preteklo leti skupaj z obrazložitvami ter ju poslati županu najkasneje do 28. februarja tekočega leta.
21. člen
Uporabnikom proračunskih sredstev, ki ne ravnajo v sladu s 4., 19. in 20. členom tega odloka, lahko župan delno ali v celoti začasno ustavi proračunsko financiranje, dokončno pa na predlog župana Občinski svet Občine Tržič.
22. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 4101-142/2006-51
Tržič, dne 21. marca 2007
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti