Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2007 z dne 29. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2007 z dne 29. 3. 2007

Kazalo

1426. Sklep o podaljšanju začasnega financiranja Občine Kobarid za april 2007, stran 3854.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 43/95, 8/00, 79/00, 53/02, 74/02, 80/03) je Občinski svet Občine Kobarid na nadaljevanju 4. izredne seje dne 20. 3. 2007 sprejel
S K L E P
o podaljšanju začasnega financiranja Občine Kobarid za april 2007
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Kobarid (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. aprila do 30. aprila 2007 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2006. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Kobarid za leto 2006 (Uradni list RS, št. 34/06; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |A. BILANCA PRIHODKOV IN    |        v EUR|
|     |ODHODKOV            |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |                | Proračun april 2007|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |I. SKUPAJ PRIHODKI       |       253.930|
|     |(70+71+72+73+74)        |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |TEKOČI PRIHODKI (70+71)    |       240.293|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|70    |DAVČNI PRIHODKI        |       195.086|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |700 Davki na dohodek in    |       193.000|
|     |dobiček            |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |703 Davki na premoženje    |         835|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |704 Domači davki na blago in  |        1.252|
|     |storitve            |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |706 Drugi davki        |          0|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|71    |NEDAVČNI PRIHODKI       |       45.207|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |710 Udeležba na dobičku in   |       45.207|
|     |dohodki od premoženja     |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |711 Takse in pristojbine    |          0|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |712 Denarne kazni       |          0|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |713 Prihodki od prodaje blaga |          0|
|     |in storitev          |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |714 Drugi nedavčni prihodki  |          0|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|72    |KAPITALSKI PRIHODKI      |          0|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |720 Prihodki od prodaje    |          0|
|     |osnovnih sredstev       |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |721 Prihodki od prodaje zalog |          0|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |722 Prihodki od prodaje    |          0|
|     |zemljišč in neopredmetenih   |          |
|     |dolgoročnih sredstev      |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|73    |PREJETE DONACIJE        |          0|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |730 Prejete donacije iz    |          0|
|     |domačih virov         |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |731 Prejete donacije iz tujine |          0|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|74    |TRANSFERNI PRIHODKI      |       13.637|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |740 Transferni prihodki iz   |       13.637|
|     |drugih javnofinančnih     |          |
|     |institucij           |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |                |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |II. SKUPAJ ODHODKI       |       281.364|
|     |(40+41+42+43)         |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|40    |TEKOČI ODHODKI         |       113.186|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |400 Plače in drugi izdatki   |       46.710|
|     |zaposlenim           |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |401 Prispevki delodajalcev za |        6.505|
|     |socialno varnost        |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |402 Izdatki za blago in    |       58.683|
|     |storitve            |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |403 Plačila domačih obresti  |        1.289|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |409 Rezerve          |          0|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|41    |TEKOČI TRANSFERI        |       153.394|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |410 Subvencije         |         736|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |411 Transferi posameznikom in |       43.731|
|     |gospodinjstvom         |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |412 Transferi neprofitnim   |       14.638|
|     |organizacijam in ustanovam   |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |413 Drugi tekoči domači    |       94.288|
|     |transferi           |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |414 Tekoči transferi v tujino |          0|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|42    |INVESTICIJSKI ODHODKI     |        6.955|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |420 Nakup in gradnja osnovnih |        6.955|
|     |sredstev            |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|43    |INVESTICIJSKI TRANSFERI    |        6.445|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |430 Investicijski transferi  |        6.445|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |                |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.– |       –27.434|
|     |II.) (PRORAČUNSKI       |          |
|     |PRIMANJKLJAJ)         |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |                |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN |          |
|     |NALOŽB             |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |IV. PREJETA VRAČILA DANIH   |          0|
|     |POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH |          |
|     |DELEŽEV (750+751+752)     |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|75    |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL |          0|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |750 Prejeta vračila danih   |          0|
|     |posojil            |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |751 Prodaja kapitalskih    |          0|
|     |deležev            |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |752 Kupnine iz naslova     |          0|
|     |privatizacije         |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |                |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE |          0|
|     |KAPITALSKIH DELEŽEV      |          |
|     |(440+441+442+443)       |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|44    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE   |          0|
|     |KAPITALSKIH DELEŽEV      |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |440 Dana posojila       |          0|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |441 Povečanje kapitalskih   |          0|
|     |deležev in naložb       |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |442 Poraba sredstev kupnin iz |          0|
|     |naslova privatizacije     |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |443 Povečanje namenskega    |          0|
|     |premoženja v javnih skladih in |          |
|     |drugih osebah javnega prava,  |          |
|     |ki imajo premoženje v svoji  |          |
|     |lasti             |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |VI. PREJETA MINUS DANA     |          0|
|     |POSOJILA IN SPREMEMBE     |          |
|     |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)  |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |                |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |C. RAČUN FINANCIRANJA     |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |                |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |VII. ZADOLŽEVANJE (500)    |          0|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|50    |ZADOLŽEVANJE          |          0|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |500 Domače zadolževanje    |          0|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |                |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)  |        5.633|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|55    |ODPLAČILA DOLGA        |        5.633|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |550 Odplačila domačega dolga  |        5.633|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |                |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)   |      – 33.067|
|     |SREDSTEV NA RAČUNIH      |          |
|     |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)   |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |                |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |X. NETO ZADOLŽEVANJE      |       – 5.633|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |(VII.-VIII.)          |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |                |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |XI. NETO FINANCIRANJE     |       27.434|
|     |(VI.+VII.-VIII.-IX.)      |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |                |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH   |       204.000|
|     |PRETEKLEGA KVARTALA      |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |9009 Splošni sklad za drugo  |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
(posebni del proračuna)
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – podkontov in so priloga k temu sklepu ter so na vpogled v tajništvu Občine Kobarid.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
5. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije, in odlok o proračunu.
6. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. KONČNA DOLOČBA
7. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije (ali v uradnem glasilu občine), uporablja pa se od 1. aprila 2007 dalje.
Št. 410-43/06
Kobarid, dne 20. marca 2007
Župan
Občine Kobarid
Robert Kavčič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti