Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2007 z dne 29. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2007 z dne 29. 3. 2007

Kazalo

1423. Odlok o proračunu Občine Grosuplje za leto 2007, stran 3849.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah – ZJF (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99 in 36/02) je Občinski svet Občine Grosuplje na 7. redni seji dne 21. 3. 2007 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Grosuplje za leto 2007
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Grosuplje za leto 2007 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se za leto 2007 določa v naslednjih zneskih:
+---------------------------------------------+----------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |        |
+--------+---------------+--------------------+----------------+
|    |        |          |   v EUR   |
+------------------------+--------------------+----------------+
|            |          |    Proračun|
+---------------------------------------------+----------------+
|Skupina/Podskupina kontov          |      2007|
+--------+-----------------+------------------+----------------+
|    |         |         |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |I. SKUPAJ PRIHODKI         |   14.633.845|
|    |(70+71+72+73+74)          |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)       |   12.543.473|
+--------+------------------------------------+----------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI           |    9.657.379|
+--------+-------------+----------------------+----------------+
|    |       |           |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|700   |Davki na dohodek in dobiček     |    7.556.652|
+--------+------------------------------------+----------------+
|703   |Davki na premoženje         |    1.284.325|
+--------+------------------------------------+----------------+
|704   |Domači davki na blago in storitve  |     816.402|
+--------+-------------+----------------------+----------------+
|    |       |           |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI          |    2.886.094|
+--------+-------------+----------------------+----------------+
|    |       |           |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|710   |Udeležba na dobičku in dohodki od  |    1.119.630|
|    |premoženja             |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|711   |Takse in pristojbine        |     39.643|
+--------+-----------------+------------------+----------------+
|712   |Denarne kazni  |         |      3.505|
+--------+------------------------------------+----------------+
|713   |Prihodki od prodaje blaga in    |     39.953|
|    |storitev              |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|714   |Drugi nedavčni prihodki       |    1.683.363|
+--------+------------------------------------+----------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI         |     896.991|
+--------+-------------+----------------------+----------------+
|    |       |           |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|720   |Prihodki od prodaje osnovnih    |     317.142|
|    |sredstev              |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|722   |Prihodki od prodaje zemljišč in   |     579.849|
|    |nematerialnega premoženja      |        |
+--------+-------------+----------------------+----------------+
|    |       |           |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|73   |PREJETE DONACIJE          |     42.147|
+--------+-------------+----------------------+----------------+
|    |       |           |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|730   |Prejete donacije iz domačih virov  |     42.147|
+--------+-------------+----------------------+----------------+
|    |       |           |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI         |    1.151.234|
+--------+-------------+----------------------+----------------+
|    |       |           |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|740   |Transferni prihodki iz drugih    |    1.151.234|
|    |javnofinančnih institucij      |        |
+--------+-------------+----------------------+----------------+
|    |       |           |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)  |   16.166.898|
+--------+------------------------------------+----------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI           |    3.253.822|
+--------+-------------+----------------------+----------------+
|    |       |           |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|400   |Plače in drugi izdatki zaposlenim  |     658.644|
+--------+------------------------------------+----------------+
|401   |Prispevki delodajalcev za socialno |     102.621|
|    |varnost               |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|402   |Izdatki za blago in storitve    |    2.215.475|
+--------+------------------------------------+----------------+
|403   |Plačila domačih obresti       |     101.819|
+--------+-------------+----------------------+----------------+
|409   |Rezerve   |           |     175.263|
+--------+-------------+----------------------+----------------+
|    |       |           |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI          |    5.010.012|
+--------+-------------+----------------------+----------------+
|    |       |           |        |
+--------+-------------+----------------------+----------------+
|410   |Subvencije  |           |     103.051|
+--------+------------------------------------+----------------+
|411   |Transferi posameznikom in      |    2.902.261|
|    |gospodinjstvom           |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|412   |Transferi neprofitnim        |     815.495|
|    |organizacijam in ustanovam     |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|413   |Drugi tekoči domači transferi    |    1.189.205|
+--------+-------------+----------------------+----------------+
|    |       |           |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI        |    5.404.596|
+--------+-------------+----------------------+----------------+
|    |       |           |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|420   |Nakup in gradnja osnovnih sredstev |    5.404.596|
+--------+-------------+----------------------+----------------+
|    |       |           |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|43   |INVESICIJSKI TRANSFERI       |    2.498.468|
+--------+-------------+----------------------+----------------+
|    |       |           |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|431   |Investicijski transferi pravnim in |    2.133.282|
|    |fizičnim osebam, ki niso      |        |
|    |proračunski uporabniki       |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|432   |Investicijski transferi       |     365.186|
|    |proračunskim uporabnikom      |        |
+--------+-------------+----------------------+----------------+
|    |       |           |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK      |   –1.533.053|
|    |ali PRIMANJKLJAJ (I. -II.)     |        |
+--------+-------------+----------------------+----------------+
|    |       |           |        |
+---------------------------------------------+----------------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB    |        |
+--------+-------------+----------------------+----------------+
|    |       |           |      v EUR|
+----------------------+----------------------+----------------+
|           |           |    Proračun|
+---------------------------------------------+----------------+
|Skupina/Podskupina kontov          |      2007|
+---------+------------+----------------------+----------------+
|     |      |           |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |IV. PREJETA VRAČILA DANIH POS.   |     188.198|
|     |IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV    |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|75    |PREJETA VRAČILA DANIH POS.     |     188.198|
|     |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV   |        |
+---------+------------+----------------------+----------------+
|     |      |           |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|750   |Prejeta vračila danih posojil   |     181.939|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|751   |Prodaja kapitalskih deležev    |        0|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|752   |Kupnine iz naslova privatizacije  |      6.259|
+---------+------------+----------------------+----------------+
|     |      |           |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE   |        0|
|     |KAPITALSKIH DELEŽEV        |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|44    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE     |        0|
|     |KAPITALSKIH DELEŽEV        |        |
+---------+------------+----------------------+----------------+
|     |      |           |        |
+---------+------------+----------------------+----------------+
|440   |Dana    |           |        0|
|     |posojila  |           |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|441   |Povečanje kapitalskih deležev in  |        0|
|     |naložb               |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|442   |Poraba sredstev kupnin iz naslova |        0|
|     |privatizacije           |        |
+---------+------------+----------------------+----------------+
|     |      |           |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |VI. PREJETA MINUS DANA POSO.    |     188.198|
|     |IN SPREMEM.KAPITAL.DELEŽ. (IV.-V.) |        |
+---------+------------+----------------------+----------------+
|     |      |           |        |
+---------------------------------------------+----------------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA            |        |
+---------------------------------------------+----------------+
|                       |      v EUR|
+----------------------+----------------------+----------------+
|           |           |    Proračun|
+---------------------------------------------+----------------+
|Skupina/Podskupina kontov          |      2007|
+---------+------------+----------------------+----------------+
|     |      |           |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |VII. ZADOLŽEVANJE          |    1.251.878|
+--------+------------------------------------+----------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE            |    1.251.878|
+--------+-------------+----------------------+----------------+
|    |       |           |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|500   |Domače zadolževanje         |    1.251.878|
+--------+-------------+----------------------+----------------+
|    |       |           |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |VIII. ODPLAČILA DOLGA        |     211.359|
+--------+------------------------------------+----------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA           |     211.359|
+--------+-------------+----------------------+----------------+
|    |       |           |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|550   |Odplačila domačega dolga      |     211.359|
+--------+-------------+----------------------+----------------+
|    |       |           |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)     |    –304.336|
|    |SREDSTEV NA RAČUNIH         |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)     |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)  |    1.040.519|
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-  |    1.533.053|
|    |VIII.-IX.=-III.)          |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH   |     304.336|
|    |DNE 31.12.2006           |        |
|    |(9009 Splošni sklad za drugo)    |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih proračunskih uporabnikov. Vsak posamezni finančni načrt je razdeljen na področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Posamezni podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni proračunskih postavk-kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Grosuplje.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Pravice porabe na proračunskih postavkah: 0406002 Namenska sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami-uprava, 0518005 Namenska sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami-knjižnica in 0519004 Namenska sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami-VVZ, ki niso porabljene v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.
Vsi prihodki posamezne krajevne skupnosti, ki v tekočem letu niso porabljeni, se kot sredstva na računih prenesejo v naslednje leto, namen njihove porabe pa posamezna krajevna skupnost določi v svojem finančnem načrtu za naslednje leto, in sicer na postavkah z oznako LS (lastna sredstva).
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Na predlog predlagatelja finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru področja proračunske porabe (določene s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov) v posebnem delu proračuna. Pri tem prerazporeditve ne smejo presegati 10% obsega proračunske postavke.
Župan odloča tudi o odprtju novega štirimestnega konta v okviru proračunske postavke, če je to potrebno za izvedbo pravilne knjigovodske evidence. Šestmestne podkonte pa določa računovodska služba glede na vsebino poslovnega dogodka in predpisanega kontnega načrta.
Prerazporeditev pravice porabe iz drugega odstavka tega člena in odprtje novega konta iz tretjega odstavka tega člena župan odobri s pisnim sklepom, iz katerega je razvidno, na kateri proračunski postavki in kontu se pravica porabe povečuje in na katerih se zmanjšuje, tako da ostane proračun uravnotežen, oziroma na kateri proračunski postavki se odpira nov konto.
O prerazporeditvah pravic porabe in o odpiranju novih kontov v finančnih načrtih krajevnih skupnosti, ki so sestavni del občinskega proračuna, odloča predsednik krajevne skupnosti, in sicer na enak način, kot je določeno v drugem, tretjem in četrtem odstavku tega člena, razen zadnjega stavka drugega odstavka tega člena, ki za krajevne skupnosti ne velja.
Župan dvakrat letno poroča občinskemu svetu o izvedenih prerazporeditvah. Prvič poroča v okviru poročila o izvrševanju proračuna za prvo polletje, drugič pa v okviru zaključnega računa, ko občinskemu svetu poroča o veljavnem proračunu in njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni proračunski uporabnik lahko v tekočem letu za investicijske odhodke in investicijske transfere razpiše javno naročilo za celotno vrednost večletnega projekta, če je vključen v načrt razvojnih programov in če so zanj že načrtovane pravice porabe na postavki proračuna za tekoče leto. V razpisnih pogojih javnega naročila se morajo opredeliti pogoji za sklenitev pogodbe na način iz naslednjega odstavka.
Neposredni proračunski uporabnik lahko v letu 2007 prevzema obveznosti s pogodbami, ki zahtevajo plačilo investicijskih odhodkov in investicijskih transferov v prihodnjih letih, v višini, ki ne sme presegati 90% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
– v letu 2008 do višine 80% navedenih pravic porabe,
– v ostalih prihodnjih letih pa 10% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg obveznosti neposrednega uporabnika, prevzetih v letu 2007, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 30% obsega pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz drugega in tretjega odstavka tega člena ne veljajo:
– za prevzemanje obveznosti z najemnimi in zakupnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika in
– za prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih proračunskih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(omejitev višine sklepanja pravnih poslov krajevnih skupnosti)
Vsi pravni posli krajevne skupnosti, ki so večji od 4.200 EUR, so veljavni le, če krajevna skupnost pred sklenitvijo pogodbe ali izdajo naročilnice pridobi pisno soglasje župana.
8. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Predstojnik neposrednega uporabnika (župan, oziroma v primeru krajevnih skupnosti predsednik sveta) lahko spreminjata vrednosti v načrtu razvojnih programov na enak način, kot je določeno prerazporejanje pravic porabe v 5. členu tega odloka.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
9. člen
(proračunski skladi)
Proračunski sklad je proračunska rezerva, oblikovana po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2007 oblikuje v višini 9.000 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 7.000 EUR župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
10. člen
(splošna proračunska rezervacija)
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, ki so nujno potrebni in za katere v proračunu niso zagotovljene pravice porabe, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da pravica porabe ni zagotovljena v zadostnem obsegu.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
11. člen
(odpis dolga)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 2.000 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE
12. člen
(zadolževanje)
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2007 lahko zadolži do višine 1.251.878 EUR, in sicer za naslednje investicije:
– Investicije v šole – podružnična OŠ Žalna in
– Zadrževalnik Bičje.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
(začasno financiranje v letu 2008)
V primeru začasnega financiranja Občine Grosuplje v letu 2008, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
14. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4100-1/2006
Grosuplje, dne 21. marca 2007
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti