Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2007 z dne 29. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2007 z dne 29. 3. 2007

Kazalo

1422. Odlok o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2007, stran 3846.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 26/97, 70/97,10/98, 74/98, 70/00, 87/01 in 51/02 ter 6/94, 45/94, 20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 68/98, 12/99, 36/99, 59/99, 94/00, 100/00, 28/01, 16/02, 108/03 in 77/04 – odločba US RS), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 16. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 37/99) je Občinski svet Občine Dobrepolje na 4. redni seji dne 22. 3. 2007 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2007
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Dobrepolje za leto 2007 določajo struktura in višina proračuna, postopki izvrševanja ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna se pripravi in sprejme in objavi na ravni kontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se za leto 2007 določa v naslednji višini:
+--------------------------------------------------------------+
|                             v EUR|
+--------------------------------------------+-----------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |         |
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|      |Skupina/Podskupina kontov    |  Proračun 2007|
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|      |I. SKUPAJ PRIHODKI       |    3.054.130|
|      |(70+71+72+73+74)        |         |
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|      |TEKOČI PRIHODKI (70+71)     |    2.544.658|
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|70     |DAVČNI PRIHODKI         |    2.101.297|
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|700    |Davki na dohodek in dobiček   |    1.902.854|
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|703    |Davki na premoženje       |     174.032|
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|704    |Domači davki na blago in    |      24.411|
|      |storitve            |         |
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|71     |NEDAVČNI PRIHODKI        |     443.361|
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|710    |Udeležba na dobičku in dohodki |     151.450|
|      |od premoženja          |         |
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|711    |Takse in pristojbine      |      8.346|
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|712    |Globe in denarne kazni     |      2.713|
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|713    |Prihodki od prodaje blaga in  |      2.504|
|      |storitev            |         |
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|714    |Drugi nedavčni prihodki     |     278.348|
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|72     |KAPITALSKI PRIHODKI       |      20.865|
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|720    |Prihodki od prodaje osnovnih  |         |
|      |sredstev            |         |
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|722    |Prihodki od prodaje zemljišč in |      20.865|
|      |nematerialnega premoženja    |         |
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|73     |PREJETE DONACIJE        |        0|
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|730    |Prejete donacije iz domačih   |        0|
|      |virov              |         |
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|74     |TRANSFERNI PRIHODKI       |     488.607|
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|740    |Transferni prihodki iz drugih  |     488.607|
|      |javnofinančnih institucij    |         |
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|      |II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)|    4.134.918|
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|40     |TEKOČI ODHODKI         |     679.859|
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|400    |Plače in drugi izdatki     |     153.293|
|      |zaposlenim           |         |
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|401    |Prispevki delodajalcev za    |      24.832|
|      |socialno varnost        |         |
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|402    |Izdatki za blago in storitve  |     470.142|
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|403    |Plačila domačih obresti     |         |
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|409    |Rezerve             |      31.592|
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|41     |TEKOČI TRANSFERI        |    1.028.237|
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|410    |Subvencije           |      3.630|
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|411    |Transferi posameznikom in    |     667.876|
|      |gospodinjstvom         |         |
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|412    |Transferi neprofitnim      |     155.258|
|      |organizacijam in ustanovam   |         |
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|413    |Drugi tekoči domači transferi  |     201.473|
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|42     |INVESTICIJSKI ODHODKI      |    1.497.159|
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|420    |Nakup in gradnja osnovnih    |    1.497.159|
|      |sredstev            |         |
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|43     |INVESICIJSKI TRANSFERI     |     929.663|
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|430    |Investicijski transferi     |         |
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|431    |Investicijski transferi pravnim |     876.121|
|      |in fiz. osebam, ki niso pror.  |         |
|      |uporabniki           |         |
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|432    |Investicijski transferi     |      53.542|
|      |proračunskim uporabnikom    |         |
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|      |III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK ali  |    –1.080.788|
|      |PRIMANJKLJAJ (I. -II.)     |         |
+--------------------------------------------+-----------------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB    |         |
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|      |Skupina/Podskupina kontov    |  Proračun 2007|
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|      |IV. PREJETA VRAČILA DANIH POS. |      16.691|
|      |IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV   |         |
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|75     |PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN  |      16.691|
|      |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV   |         |
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|750    |Prejeta vračila danih posojil – |      16.691|
|      |od posameznikov         |         |
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|751    |Prodaja kapitalskih deležev   |        0|
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|752    |Kupnine iz naslova privatizacije|        0|
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|      |V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE  |        0|
|      |KAPITALSKIH DELEŽEV       |         |
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|44     |DANA POSOJILA IN POVEČANJE   |        0|
|      |KAPITALSKIH DELEŽEV       |         |
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|440    |Dana posojila          |        0|
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|441    |Povečanje kapitalskih deležev in|        0|
|      |naložb             |         |
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|442    |Poraba sredstev kupnin iz    |        0|
|      |naslova privatizacije      |         |
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|      |VI. PREJETA MINUS DANA POSO.IN |      16.691|
|      |SPREMEM. KAPITAL. DELEŽ. (IV.- |         |
|      |V.)               |         |
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|C.     |RAČUN FINANCIRANJA       |         |
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|      |Skupina/Podskupina kontov    |  Proračun 2007|
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|      |VII. ZADOLŽEVANJE        |        0|
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|50     |ZADOLŽEVANJE          |        0|
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|500    |Domače zadolževanje       |        0|
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|      |VIII. ODPLAČILA DOLGA      |         |
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|55     |ODPLAČILA DOLGA         |         |
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|550    |Odplačila domačega dolga    |         |
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|      |IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)   |    –1.064.097|
|      |SREDSTEV NA RAČUNIH       |         |
|      |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)   |         |
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|      |X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII)|         |
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|      |XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-|    –1.080.788|
|      |VIII.-IX.=-III)         |         |
+-----------+--------------------------------+-----------------+
|      |XII. PRENOS SREDSTEV NA RAČUNIH |    1.064.097|
+-----------+--------------------------------+-----------------+
Posebni del proračuna sestavlja finančni načrt neposrednega uporabnika, ki je razdeljen na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisano s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Program je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni proračunskih postavk-podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Dobrepolje.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
4. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (UPB1-3/07), ki se uporabijo za namen, določene v tem zakonu ter drugi prihodki, ki jih določi občina.
5. člen
Proračunskih sredstev ni mogoče razporejati, razen pod pogoji in na način, ki jih določa ta odlok, upoštevaje strukturo proračuna.
Razporejanje sredstev med bilanco prihodkov in odhodkov, računom finančnih terjatev in naložb in računom financiranja ni dovoljeno.
Če se v teku izvrševanja proračuna ugotovi, da so potrebna dodatna dela ali storitve, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti, so pa nujna za izvrševanje predpisov ali za izvršitev storitev, se dodatni odhodki poravnajo s sredstvi drugih postavk posameznega področja proračuna.
O prenosu sredstev med področji in glavnimi programi v okviru posameznega področja, določenimi v bilanci odhodkov, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog na posameznem področju, za katera so bila zagotovljena sredstva z občinskim proračunom, odloča župan in sicer: na področju vseh vrst investicij in vzdrževanju cest do višine 12.600 EUR, na ostalih področjih pa do višine 4.200 EUR.
Župan odloča tudi o odprtju novega štirimestnega konta v okviru proračunske postavke, če je to potrebno za izvedbo pravilne knjigovodske evidence.
Prerazporeditev pravice porabe iz četrtega odstavka tega člena in odprtje novega konta iz petega odstavka tega člena, župan odobri s pisnim sklepom iz katerega je razvidno, na kateri proračunski postavki in kontu se pravica porabe povečuje in na katerih se zmanjšuje, tako da ostane proračun uravnotežen, oziroma na kateri proračunski postavki se odpira nov konto.
Župan dvakrat letno poroča občinskemu svetu o izvedenih prerazporeditvah. Prvič poroča v okviru poročila o izvrševanju proračuna za prvo polletje, drugič pa v okviru zaključnega računa, ko občinskemu svetu poroča o veljavnem proračunu in njegovi realizaciji.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Med letom prispela proračunska sredstva za določen namen, se lahko porabijo za namen, za katerega so bila prejeta.
6. člen
Neposredni proračunski uporabnik lahko v tekočem letu za investicijske odhodke in investicijske transfere razpiše javno naročilo za celotno vrednost večletnega projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na postavki proračuna za tekoče leto. V razpisnih pogojih javnega naročila se morajo opredeliti pogoji za sklenitev pogodbe na način iz naslednjega odstavka.
Neposredni proračunski uporabnik lahko v letu 2007 prevzema obveznosti s pogodbami, ki zahtevajo plačilo investicijskih odhodkov in investicijskih transferov v prihodnjih letih, v višini, ki ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
– v letu 2008 do višine 60% navedenih pravic porabe,
– v ostalih prihodnjih letih pa 10% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg obveznosti neposrednega uporabnika, prevzetih v letu 2007, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% obsega pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz 2. in 3. odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi in zakupnimi pogodbami.
Prevzete obveznosti se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
Predstojnik neposrednega uporabnika (župan) lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov do 20% njihove vrednosti. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.
8. člen
Proračunski sklad je proračunska rezerva, oblikovana po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2007 oblikuje v višini 4.173 EUR.
O uporabi sredstev proračunske rezerve občine za namene iz 2. odstavka 49. člena Zakona o javnih financah do višine 6.259 EUR za posamezen namen, odloča župan in o uporabi sredstev obvesti občinski svet.
9. člen
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se dodeljujejo:
– za naloge, ki so neodložljive in za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in ki po svoji vsebini sodijo v javno porabo na ravni občine in
– za naloge, za katere se med letom izkaže, da v proračunu zanje niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ki jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.
Porabljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo pri uporabnikih na postavko, na katero se nanašajo, če takšne postavke ni, pa se zanje odpre nova postavka.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije občinskega proračuna do višine 6.259 EUR za posamezen namen, odloča župan.
10. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna (v nadaljnjem besedilu: uporabniki) so dolžni uporabljati sredstva občinskega proračuna le za namene, ki so opredeljeni v posebnem delu občinskega proračuna, ki je sestavni del tega odloka.
Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegle z občinskim proračunom določena sredstva za posamezne namene.
Uporabniki so dolžni občinski upravi predložiti finančne načrt za naslednje proračunsko obdobje do 31. oktobra tekočega leta in poročilo o porabi proračunskih sredstev za preteklo leto do 1. marca.
11. člen
Sredstva za opravljanje nalog na posameznih področjih dejavnosti se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki urejajo posamezno področje.
Poraba sredstev za opravljanje nalog na posameznih področjih se dogovori s pogodbo v pisni obliki. Sredstva za posamezno nalogo se izplačajo na podlagi obračuna za izvršeno nalogo, izstavljenega računa, zahtevka oziroma sklepa župana.
Proračunski uporabniki morajo za nabavo opreme, investicijska in vzdrževalna dela, druge storitve in subvencije skleniti pogodbo z izvajalcem oziroma uporabnikom storitve v skladu z zakonom, ki ureja javna naročila.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
12. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 100 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
13. člen
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina Dobrepolje, v letu 2007 ne sme preseči skupne višine glavnic do največ 5% realiziranih prihodkov v letu 2007. O dajanju soglasij k zadolževanju javnih podjetij in javnih zavodov odloča župan.
Izdana poroštva se štejejo v obseg možnega zadolževanja občine.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
V primeru, da do konca leta 2007 ne bi bil sprejet proračun za leto 2008, se v obdobju začasnega financiranja Občine Dobrepolje v letu 2008 uporablja ta odlok in sklep župana o začasnem financiranju.
15. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 410-1/07
Videm, dne 22. marca 2007
Župan
Občine Dobrepolje
Janez Pavlin l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti