Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2007 z dne 29. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2007 z dne 29. 3. 2007

Kazalo

1421. Odlok o proračunu Občine Črnomelj za leto 2007, stran 3844.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS,št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in 110/02) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03 in 106/05) je Občinski svet Občine Črnomelj na 4. seji dne 15. 3. 2007 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Črnomelj za leto 2007
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Črnomelj za leto 2007 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+--------------------------------------------------------------+
|                            v eurih|
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |Skupina/Podskupina kontov    |   Proračun leta|
|     |                 |       2007|
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |I. SKUPAJ PRIHODKI        |    11.849.984|
|     |(70+71+72+73+74)         |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |TEKOČI PRIHODKI (70+71)     |     8.559.251|
+---------+---------------------------------+------------------+
|70    |DAVČNI PRIHODKI         |     7.726.308|
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |700 Davki na dohodek in dobiček |     6.977.128|
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |703 Davki na premoženje     |      508.038|
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |704 Domači davki na blago in   |      241.142|
|     |storitve             |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|71    |NEDAVČNI PRIHODKI        |      832.943|
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |710 Udeležba na dobičku in    |      227.842|
|     |dohodki od premoženja      |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |711 Takse in pristojbine     |      29.210|
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |712 Denarne kazni        |      20.865|
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |713 Prihodki od prodaje blaga in |      108.496|
|     |storitev             |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |714 Drugi nedavčni prihodki   |      446.530|
+---------+---------------------------------+------------------+
|72    |KAPITALSKI PRIHODKI       |      700.836|
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |720 Prihodki od prodaje osnovnih |      250.376|
|     |sredstev             |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |722 Prihodki od prodaje zemlj. in|      450.460|
|     |nematerialnega premoženja    |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|73    |PREJETE DONACIJE         |      243.760|
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |730 Prejete donacije iz domačih |      243.760|
|     |virov              |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|74    |TRANSFERNI PRIHODKI       |     2.310.668|
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |740 Transferni prihodki iz drugih|     2.077.503|
|     |javnofinančnih institucij    |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |741 Prejeta sred. iz dražavn.  |      233.165|
|     |proračuna iz sredstev pror. EU  |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|78    |PREJETA SRED. IZ EVROPSKE UNIJE |      35.469|
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |787 Prejeta sred. od drugih   |      35.469|
|     |evropskih institucij       |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |                 |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) |    11.860.190|
+---------+---------------------------------+------------------+
|40    |TEKOČI ODHODKI          |     2.215.329|
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |400 Plače in drugi izdatki    |      611.033|
|     |zaposlenim            |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |401 Prispevki delodajalcev za  |      94.860|
|     |socialno varnost         |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |402 Izdatki za blago in storitve |     1.454.353|
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |403 Plačila domačih obresti   |      25.872|
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |409 Rezerve           |      29.211|
+---------+---------------------------------+------------------+
|41    |TEKOČI TRANFERI         |     3.961.116|
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |410 Subvencije          |      126.850|
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |411 Transferi posameznikom in  |     1.972.824|
|     |gospodinjstvom          |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |412 Transferi neprofitnim    |      540.118|
|     |organizacijam in ustanovam    |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |413 Drugi tekoči domači transferi|     1.321.324|
+---------+---------------------------------+------------------+
|42    |INVESTICIJSKI ODHODKI      |     5.040.231|
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |420 Nakup in gradnja osnovnih  |     5.040.231|
|     |sredstev             |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|43    |INVESTICIJSKI TRANSFERI     |      643.514|
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |431 Investicijski transferi   |      169.356|
|     |pravnim in fizičnim osebam, ki  |         |
|     |niso proračunski uporabniki   |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |432 Investicijski transferi   |      474.158|
|     |proračunskim uporabnikom     |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |                 |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |III. PRORAČUNSKI PRIMANKLJAJ (I. |      –10.206|
|     |– II.)              |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN  |         |
|     |NALOŽB              |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |Skupina/Podskupina kontov    |   Proračun leta|
|     |                 |       2007|
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL|         0|
|     |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV  |         |
|     |(750+751+752)          |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|75    |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  |         0|
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |750 Prejeta vračila danih posojil|         0|
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |751 Prodaja kapitalskih deležev |         0|
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |752 Kupnine iz naslova      |         0|
|     |privatizacije          |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |                 |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE  |         0|
|     |KAPITALSKIH DELEŽEV       |         |
|     |(440+441+442+443)        |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|44    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE    |         0|
|     |KAPITALSKIH DEL.         |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |440 Dana posojila        |         0|
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |441 Povečanje kapitalskih deležev|         0|
|     |in naložb            |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |442 Poraba sredstev kupnin iz  |         0|
|     |naslova privatizacije      |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |443 Povečanje namenskega     |         0|
|     |premoženja v javnih skladih in  |         |
|     |drugih osebah javnega prava, ki |         |
|     |imajo premož. v svoji lasti   |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |                 |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA |         0|
|     |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV |         |
|     |(IV. – V.)            |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |                 |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |C. RAČUN FINANCIRANJA      |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |Skupina/Podskupina kontov    |   Proračun leta|
|     |                 |       2007|
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |VII. ZADOLŽEVANJE (500)     |         0|
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |ZADOLŽEVANJE           |         0|
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |500 Domače zadolževanje     |         0|
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |                 |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)   |      112.252|
+---------+---------------------------------+------------------+
|55    |ODPLAČILA DOLGA         |      112.252|
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |550 Odplačila domačega dolga   |      112.252|
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |                 |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |IX. ZMANJŠANJE SREDSTEV NA    |     –122.458|
|     |RAČUNIH (I. + IV. + VII. – II. – |         |
|     |V. – VIII.)           |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |                 |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)|     –112.252|
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |                 |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.- |      10.206|
|     |VIII.-IX             |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |                 |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE  |      122.458|
|     |31.12 PRETEKLEGA LETA      |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |9009 Splošni sklad za drugo   |      122.458|
+---------+---------------------------------+------------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Črnomelj.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
4. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01), ki se uporabijo za namene, določene v tem zakonu,
– prihodki ožjih delov lokalnih skupnosti: prispevek pri gradnji infrastrukture,
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,
– prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije,
– drugi prihodki, ki jih določi župan.
5. člen
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2007 in njegovi realizaciji.
6. člen
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 60% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na prejemnika in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
Pravni posli, ki jih sklene krajevna skupnost v okviru rednega poslovanja do višine 1.000 EUR in pravni posli investicijskega značaja do višine 5.000 EUR, razen razpolaganja s premoženjem, so veljavni brez predhodnega soglasja župana.
8. člen
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20%, mora predhodno potrditi občinski svet.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
9. člen
Proračunska rezerva se v letu 2007 oblikuje v višini 20.865 eurov.
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 5.000 EUR odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
10. člen
Sredstva splošne proračunske rezervacije, kot nerazporejeni del proračunskih prejemkov, so namenjena za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA
11. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 200 eurov odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
12. člen
Občina se v letu 2007 ne bo zadolževala, niti izdajala poroštev.
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja. Pogoje zadolževanja določi občinski svet in na njihovi podlagi izda soglasje k zadolževanju.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Črnomelj v letu 2007, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
14. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2007 dalje.
Št. 410-360/2005
Črnomelj, dne 15. marca 2007
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti