Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2007 z dne 29. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2007 z dne 29. 3. 2007

Kazalo

1417. Navodilo o spremembah in dopolnitvah Navodila o načinu elektronskega poročanja zavarovalnice o naložbah kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada ter o naložbah, ki niso financirane iz zavarovalno-tehničnih rezervacij, stran 3839.

Na podlagi 6. in 9. točke 109. člena ter na podlagi 2. točke 256. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUE in 9/07; v nadaljevanju: ZZavar) izdaja Agencija za zavarovalni nadzor
N A V O D I L O
o spremembah in dopolnitvah Navodila o načinu elektronskega poročanja zavarovalnice o naložbah kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada ter o naložbah, ki niso financirane iz zavarovalno-tehničnih rezervacij
1. člen
V Navodilu o načinu elektronskega poročanja zavarovalnice o naložbah kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada ter o naložbah, ki niso financirane iz zavarovalno-tehničnih rezervacij (Uradni list RS, št. 118/05; v nadaljevanju: navodilo) se besedilo zadnjega odstavka 1. točke tega navodila nadomesti z besedilom, ki se glasi: »Poročevalci pri sestavi poročila uporabljajo šifrante, ki so v prilogi tega navodila. Poročilo mora biti izpolnjeno v denarnih zneskih, zaokroženih na en euro. Vrednosti v tujih valutah se preračunajo v eure po tečaju tečajnice Banke Slovenije – referenčni tečaji ECB, ki je veljal na dan, za katerega se pripravlja poročilo.«.
2. člen
Pod zaporednima številkama (16) in (17), 2. točke tega navodila se besedilo »s slovenskimi računovodskimi standardi« nadomesti z besedilom »z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (Uredba 1606/2002/ES in Uredba 1725/2003/ES s spremembami)«.
3. člen
Pod zaporedno številko (23), 2. točke tega navodila se besedilo »Prevrednotovalni popravek kapitala« nadomesti z besedilom »Presežek iz prevrednotenja«.
4. člen
Besedilo pod zaporedno številko (25), 2. točke tega navodila se nadomesti z besedilom »Znesek natečenih obresti od naložb v depozite.«.
5. člen
Pod zaporedno številko (30), 2. točke tega navodila se za besedilo »2. odstavek« doda besedilo »2. člena«.
6. člen
Pod zaporedno številko (31), 2. točke tega navodila se besedilo prve alinee črta.
V obstoječi drugi alinei, ki postane prva alinea, se besedilo v oklepaju nadomesti z besedilom »(šifre 03.05, 03.06, 03.07 in 03.08)«.
V obstoječi peti alinei, ki postane četrta alinea, se za štirinajsto točko doda vejica ter besedilo »15., 16. in 17.«. Besedilo »šifro 03.02« se nadomesti z besedilom »šiframi 03.05, 03.06, 03.07 in 03.08«.
V obstoječi šesti alinei, ki postane peta alinea, se besedilo »19.01« nadomesti z besedilom »15.04«.
Doda se nova alinea, ki se glasi:
»– v primeru, da gre za izveden finančni instrument, se vpiše zaporedna številka transakcije pod katero je ta evidentiran v tabeli po sklepu, ki ureja podrobnejša pravila za uporabo izvedenih finančnih instrumentov.«.
7. člen
V prilogi »PRILOGA – ŠIFRANTI, ki so potrebni za izpolnitev navodila:« (v nadaljevanju: priloga), se besedilo v oklepaju 2. točke nadomesti z besedilom »(uporaba numerične kode, primer: 978 za euro)«.
8. člen
V 4. točki priloge, se v podtočkah 4.2.2. in 4.2.3. besedi »zavarovanec« in »zavarovancu« nadomestita z besedilom »zavarovalec, zavarovanec ali drugi upravičenec« oziroma »zavarovalcu, zavarovancu ali drugemu upravičencu«.
V podtočki 4.2.4. se beseda »KSTO« nadomesti z besedo »KST«.
Doda se nova podtočka 4.2.5., ki se glasi:
»KSKI: kritni sklad za zavarovanja s kapitalizacijo izplačil;«.
Dosedanje podtočke 4.2.5. do 4.2.7. postanejo podtočke 4.2.6. do 4.2.8..
V obstoječi podtočki 4.2.6., ki postane podtočka 4.2.7. se beseda »KSZZD« nadomesti z besedo »KSZD«.
9. člen
5. točka priloge se spremeni tako, da se glasi:
 
»5. šifrant vrst in podvrst naložb:
+-----------------+-----------------+--------------------------+
|Vrsta naložbe  |Podvrsta naložbe |Naložba          |
+-----------------+-----------------+--------------------------+
|01        |01        |Državni vrednostni papirji|
+-----------------+-----------------+--------------------------+
|01        |02        |Vrednostni papirji BS   |
+-----------------+-----------------+--------------------------+
|01        |03        |Vrednostni papirji    |
|         |         |mednarodne finančne    |
|         |         |organizacije       |
+-----------------+-----------------+--------------------------+
|01        |04        |Vrednostni papirji z   |
|         |         |jamstvom         |
+-----------------+-----------------+--------------------------+
|02        |01        |Dolžniški vrednostni   |
|         |         |papirji z organiziranega |
|         |         |trga s stalnim donosom  |
+-----------------+-----------------+--------------------------+
|02        |02        |Dolžniški vrednostni   |
|         |         |papirji z organiziranega |
|         |         |trga s spremenljivo    |
|         |         |obrestno mero       |
+-----------------+-----------------+--------------------------+
|02        |03        |Dolžniški vrednostni   |
|         |         |papirji z organiziranega |
|         |         |trga vezani na košarico  |
|         |         |delnic          |
+-----------------+-----------------+--------------------------+
|02        |04        |Sestavljeni dolžniški   |
|         |         |vrednostni papirji z   |
|         |         |organiziranega trga    |
+-----------------+-----------------+--------------------------+
|02        |05        |Drugi dolžniški vrednostni|
|         |         |papirji z organiziranega |
|         |         |trga           |
+-----------------+-----------------+--------------------------+
|03        |01        |Dolžniški vrednostni   |
|         |         |papirji z neorganiziranega|
|         |         |trga s stalnim donosom  |
+-----------------+-----------------+--------------------------+
|03        |02        |Dolžniški vrednostni   |
|         |         |papirji z neorganiziranega|
|         |         |trga s spremenljivo    |
|         |         |obrestno mero       |
+-----------------+-----------------+--------------------------+
|03        |03        |Dolžniški vrednostni   |
|         |         |papirji z neorganiziranega|
|         |         |trga vezani na košarico  |
|         |         |delnic          |
+-----------------+-----------------+--------------------------+
|03        |04        |Drugi dolžniški vrednostni|
|         |         |papirji z neorganiziranega|
|         |         |trga           |
+-----------------+-----------------+--------------------------+
|03        |05        |Dolžniški vrednostni   |
|         |         |papirji z neorganiziranega|
|         |         |trga, z zavezo      |
|         |         |izdajatelja, da bodo   |
|         |         |uvrščeni na organiziran  |
|         |         |trg, s stalnim donosom  |
+-----------------+-----------------+--------------------------+
|03        |06        |Dolžniški vrednostni   |
|         |         |papirji z neorganiziranega|
|         |         |trga, z zavezo      |
|         |         |izdajatelja, da bodo   |
|         |         |uvrščeni na organiziran  |
|         |         |trg, s spremenljivo    |
|         |         |obrestno mero       |
+-----------------+-----------------+--------------------------+
|03        |07        |Dolžniški vrednostni   |
|         |         |papirji z neorganiziranega|
|         |         |trga, z zavezo      |
|         |         |izdajatelja, da bodo   |
|         |         |uvrščeni na organiziran  |
|         |         |trg, vezani na košarico  |
|         |         |delnic          |
+-----------------+-----------------+--------------------------+
|03        |08        |Drugi dolžniški vrednostni|
|         |         |papirji z neorganiziranega|
|         |         |trga, z zavezo      |
|         |         |izdajatelja, da bodo   |
|         |         |uvrščeni na organiziran  |
|         |         |trg            |
+-----------------+-----------------+--------------------------+
|04        |01        |Lastniški vrednostni   |
|         |         |papirji z organiziranega |
|         |         |trga           |
+-----------------+-----------------+--------------------------+
|05        |01        |Lastniški vrednostni   |
|         |         |papirji z neorganiziranega|
|         |         |trga           |
+-----------------+-----------------+--------------------------+
|06        |01        |Investicijski kuponi   |
|         |         |vzajemnih skladov, ki   |
|         |         |nalagajo izključno v   |
|         |         |vrednostne papirje in   |
|         |         |morajo po pravilih sklada |
|         |         |imeti več kot polovico  |
|         |         |naložb v vrednostnih   |
|         |         |papirjih, ki dajejo    |
|         |         |zajamčen donos      |
+-----------------+-----------------+--------------------------+
|06        |02        |Investicijski kuponi   |
|         |         |vzajemnih skladov, ki   |
|         |         |nalagajo izključno v   |
|         |         |vrednostne papirje in   |
|         |         |imajo po pravilih sklada |
|         |         |polovico ali manj naložb v|
|         |         |vrednostnih papirjih, ki |
|         |         |dajejo zajamčen donos   |
+-----------------+-----------------+--------------------------+
|06        |03        |Investicijski kuponi   |
|         |         |vzajemnih skladov, ki ne |
|         |         |nalagajo izključno v   |
|         |         |vrednostne papirje    |
+-----------------+-----------------+--------------------------+
|06        |04        |Delnice investicijskih  |
|         |         |družb, ki nalagajo    |
|         |         |izključno v vrednostne  |
|         |         |papirje in morajo imeti  |
|         |         |več kot polovico naložb v |
|         |         |vrednostnih papirjih, ki |
|         |         |dajejo zajamčen donos   |
+-----------------+-----------------+--------------------------+
|06        |05        |Delnice investicijskih  |
|         |         |družb, ki nalagajo    |
|         |         |izključno v vrednostne  |
|         |         |papirje in imajo polovico |
|         |         |ali manj naložb v     |
|         |         |vrednostnih papirjih, ki |
|         |         |dajejo zajamčen donos   |
+-----------------+-----------------+--------------------------+
|06        |06        |Delnice investicijskih  |
|         |         |družb, ki ne nalagajo   |
|         |         |izključno v vrednostne  |
|         |         |papirje          |
+-----------------+-----------------+--------------------------+
|07        |01        |Posojila zavarovana z   |
|         |         |zastavno pravico na    |
|         |         |nepremičnini       |
+-----------------+-----------------+--------------------------+
|07        |02        |Posojila zavarovana z   |
|         |         |zastavno pravico na    |
|         |         |nepremičnini, ki ne    |
|         |         |izpolnjuje pogojev iz 7. |
|         |         |točke prvega odstavka 121.|
|         |         |člena ZZavar       |
+-----------------+-----------------+--------------------------+
|08        |01        |Posojila bankam      |
+-----------------+-----------------+--------------------------+
|08        |02        |Posojila z jamstvom banke |
+-----------------+-----------------+--------------------------+
|09        |01        |Posojila zavarovana z   |
|         |         |zastavno pravico na    |
|         |         |vrednostnih papirjih   |
+-----------------+-----------------+--------------------------+
|09        |02        |Posojila zavarovana z   |
|         |         |zastavno pravico na    |
|         |         |vrednostnih papirjih, ki |
|         |         |niso zajeti v 9. točki  |
|         |         |prvega odstavka ZZavar  |
+-----------------+-----------------+--------------------------+
|10        |01        |Druga ustrezno zavarovana |
|         |         |posojila         |
+-----------------+-----------------+--------------------------+
|10        |02        |Druga posojila      |
+-----------------+-----------------+--------------------------+
|11        |01        |Predplačila na račun   |
|         |         |odkupne vrednosti     |
|         |         |zavarovalne police    |
+-----------------+-----------------+--------------------------+
|11        |02        |Posojila zavarovana z   |
|         |         |zavarovalno polico    |
+-----------------+-----------------+--------------------------+
|12        |01        |Nepremičnine in druge   |
|         |         |stvarne pravice na    |
|         |         |nepremičnini       |
+-----------------+-----------------+--------------------------+
|12        |02        |Nepremičnine, ki niso   |
|         |         |namenjene neposrednemu  |
|         |         |izvajanju zavarovalne   |
|         |         |dejavnosti in ne     |
|         |         |izpolnjujejo pogojev iz  |
|         |         |12. točke prvega odstavka |
|         |         |121. člena ZZavar ter   |
|         |         |druge stvarne pravice na |
|         |         |nepremičninah       |
+-----------------+-----------------+--------------------------+
|13        |01        |Opredmetena osnovna    |
|         |         |sredstva, razen zemljišč |
|         |         |in zgradb, ki se     |
|         |         |vrednotijo glede na    |
|         |         |amortizacijo po načelu  |
|         |         |preudarnosti in      |
|         |         |izpolnjujejo pogoje iz 17.|
|         |         |točke prvega odstavka 121.|
|         |         |člena ZZavar       |
+-----------------+-----------------+--------------------------+
|13        |02        |Opredmetena osnovna    |
|         |         |sredstva, ki ne      |
|         |         |izpolnjujejo pogojev iz  |
|         |         |17. točke prvega odstavka |
|         |         |121. člena ZZavar     |
+-----------------+-----------------+--------------------------+
|14        |01        |Depoziti v banki     |
+-----------------+-----------------+--------------------------+
|14        |02        |Potrdila o vlogah pri   |
|         |         |banki           |
+-----------------+-----------------+--------------------------+
|14        |03        |Depoziti pri hranilnicah |
+-----------------+-----------------+--------------------------+
|14        |04        |Potrdila o vlogah pri   |
|         |         |hranilnici        |
+-----------------+-----------------+--------------------------+
|15        |01        |Terjatve iz naslova    |
|         |         |povračila davkov     |
+-----------------+-----------------+--------------------------+
|15        |02        |Terjatve do garancijskih, |
|         |         |solidarnostnih in škodnih |
|         |         |skladov          |
+-----------------+-----------------+--------------------------+
|15        |03        |Kratkoročne terjatve iz  |
|         |         |naslova obresti od naložb |
|         |         |v depozite        |
+-----------------+-----------------+--------------------------+
|15        |04        |Terjatve do zavarovalcev |
|         |         |iz premoženjskih     |
|         |         |zavarovanj z dospelostjo |
|         |         |do 30 dni         |
+-----------------+-----------------+--------------------------+
|15        |05        |Terjatve do zavarovalnic |
|         |         |in pozavarovalnic za   |
|         |         |pozavarovalne premije z  |
|         |         |dospelostjo do 3 mesecev |
+-----------------+-----------------+--------------------------+
|15        |06        |Terjatve iz naslova    |
|         |         |prodaje vrednostnih    |
|         |         |papirjev, prodanih na   |
|         |         |datum ali dan pred datumom|
|         |         |poročanja, nastale zaradi |
|         |         |zamika pri poravnavi   |
+-----------------+-----------------+--------------------------+
|16        |01        |Gotovina v blagajni    |
+-----------------+-----------------+--------------------------+
|16        |02        |Gotovina na vpoglednem  |
|         |         |denarnem računu      |
+-----------------+-----------------+--------------------------+
|17        |01        |Plemenite kovine, dragi  |
|         |         |kamni, umetniška dela in |
|         |         |podobno tržljivo blago  |
+-----------------+-----------------+--------------------------+
|18        |01        |Deleži in udeležbe v   |
|         |         |gospodarskih družbah   |
+-----------------+-----------------+--------------------------+
|19        |01        |Druge finančne naložbe  |
+-----------------+-----------------+--------------------------+
|20        |01        |Izvedeni finančni     |
|         |         |instrumenti        |
+-----------------+-----------------+--------------------------+
|21        |01        |Druge vrste naložb na   |
|         |         |podlagi 4. odstavka 121. |
|         |         |člena ZZavar       |
+-----------------+-----------------+--------------------------+
|22        |01        |Ostale naložbe      |
+-----------------+-----------------+--------------------------+
«.
10. člen
V 6. točki priloge se besedilo »z uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije institucionalnih sektorjev (Uradni list RS, št. 56/98)« nadomesti z besedilom »z Uredbo o standardni klasifikaciji institucionalnih sektorjev (Uradni list RS, št. 13/06)«.
V podtočkah S.122 in S.222 se beseda »ustanove« nadomesti z besedo »institucije«.
V podtočkah S.123 in S.223 se beseda »zavarovalnic« nadomesti z besedilom »zavarovalnih družb«.
V podtočkah S.124 in S.224 se besedilo »pomožne finančne dejavnosti« nadomesti z besedilom »izvajalci pomožnih finančnih dejavnosti«.
V podtočkah S.125 in S.225 se beseda »zavarovalnice« nadomesti z besedilom »zavarovalne družbe«.
11. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne pri poročanju po stanju na dan 31. 3. 2007.
Poročilo o naložbah kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada ter o naložbah, ki niso financirane iz zavarovalno-tehničnih rezervacij po stanju na dan 31. 3. 2007, je potrebno predložiti v roku dveh mesecev po izteku omenjenega obdobja oziroma do 31. 5. 2007.
Ljubljana, dne 26. marca 2007
EVA 2007-1611-0083
Predsednik
strokovnega sveta
Agencije za zavarovalni nadzor
dr. Mihael Perman l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti