Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2007 z dne 29. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2007 z dne 29. 3. 2007

Kazalo

1416. Sklep o letnem poročilu in trimesečnih računovodskih izkazih zavarovalnic – SKL 2007, stran 3816.

Strokovni svet Agencije za zavarovalni nadzor na podlagi 2. in 3. točke 160. člena in 2. točke 256. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUE in 9/07; v nadaljevanju: ZZavar) izdaja
S K L E P
o letnem poročilu in trimesečnih računovodskih izkazih zavarovalnic – SKL 2007
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Ta sklep določa podrobnejšo vsebino letnega poročila zavarovalnic ter zavarovalnih in pozavarovalnih pool-ov (v nadaljevanju: zavarovalnica). Določila tega sklepa se smiselno uporabljajo tudi za pokojninske družbe, ustanovljene po zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje in za Slovensko zavarovalno združenje v delu, ki se nanaša na poslovanje škodnega sklada.
(2) Ta sklep določa tudi vrste in sheme trimesečnih računovodskih izkazov zavarovalnic in pokojninskih družb.
2. člen
(1) Letno poročilo zavarovalnice obsega računovodsko poročilo in poslovno poročilo. Vsebovati mora podatke in pojasnila v obsegu, ki je predpisan z zakonom, ki ureja poslovanje gospodarskih družb, z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja in tem sklepom.
(2) V uvodna poglavja revidiranega letnega poročila mora zavarovalnica vključiti mnenje pristojnega organa zavarovalnice glede letnega poročila.
(3) Letno poročilo zavarovalnice morata podpisati predsednik in vsaj še en član uprave.
II. RAČUNOVODSKO POROČILO
3. člen
Računovodsko poročilo obsega računovodske izkaze in pojasnila k računovodskim izkazom.
1. Vrste in sheme računovodskih izkazov
4. člen
(1) Letne računovodske izkaze zavarovalnic sestavljajo:
– bilanca stanja,
– izkaz poslovnega izida,
– izkaz denarnih tokov,
– izkaz gibanja kapitala s prikazom uporabe bilančnega dobička ali bilančne izgube.
(2) Trimesečne računovodske izkaze sestavljajo:
– bilanca stanja,
– izkaz poslovnega izida.
(3) Računovodski izkazi morajo biti izdelani po predpisanih shemah, ki so priloga tega sklepa in so njegov sestavni del (Priloga 1).
2. Sestavljanje računovodskih izkazov
5. člen
(1) Zavarovalnica sestavi bilanco stanja na podlagi podatkov iz knjigovodskega stanja računov, predpisanih s kontnim okvirom za zavarovalnice. Bilanca stanja prikazuje stanje sredstev in stanje obveznosti do virov sredstev. Postavke bilance stanja se izkazujejo v treh stolpcih, pri čemer se v prvem stolpcu izkažejo podatki na zadnji dan poslovnega leta, v drugem stolpcu podatki na zadnji dan predhodnega poslovnega obdobja, v tretjem stolpcu pa indeks rasti.
(2) Postavke bilance stanja v trimesečnih računovodskih izkazih se izkazujejo v treh stolpcih, pri čemer se v prvem stolpcu izkažejo podatki za zadnji dan obdobja, za katerega se sestavljajo računovodski izkazi, v drugem stolpcu podatki na zadnji dan prejšnjega poslovnega leta, v tretjem stolpcu pa indeks rasti.
(3) Zavarovalnica, ki opravlja zavarovalne posle v zavarovalni skupini življenjskih in zavarovalni skupini premoženjskih zavarovanj, sestavi letno in trimesečno bilanco stanja posebej za življenjska zavarovanja, posebej za premoženjska zavarovanja in za zavarovalnico kot celoto.
(4) Zavarovalnica, ki opravlja posle dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja (v nadaljevanju: dopolnilno zavarovanje), mora v bilanci stanja za premoženjska zavarovanja izkazati vse postavke sredstev in obveznosti, ki se nanašajo na dopolnilno zavarovanje, ločeno od drugih postavk premoženjskega zavarovanja.
6. člen
(1) Zavarovalnica sestavi izkaz poslovnega izida na podlagi knjigovodskih podatkov o prihodkih in odhodkih v obdobju, za katerega se sestavljajo računovodski izkazi. Izkaz poslovnega izida prikazuje prihodke, odhodke in poslovni izid v poslovnem letu Postavke izkaza poslovnega izida se izkazujejo v treh stolpcih, pri čemer se v prvem stolpcu izkažejo podatki zadnjega poslovnega leta, v drugem stolpcu podatki predhodnega poslovnega leta, v tretjem stolpcu pa indeks rasti.
(2) Postavke izkaza poslovnega izida v trimesečnih računovodskih izkazih se izkazujejo v treh stolpcih, pri čemer se v prvem stolpcu izkažejo podatki obdobja, za katerega se sestavljajo, v drugem stolpcu podatki istega obdobja v predhodnem letu, v tretjem stolpcu pa indeks rasti.
(3) Zavarovalnica prenese donos naložb (prihodki od naložb zmanjšani za odhodke od naložb), v višini, ki ne pripada zavarovalno-tehničnim rezervacijam življenjskih zavarovanj (donos naložb, ugotovljen v izkazu izida iz življenjskih zavarovanj, zmanjšan za seštevek donosov naložb kritnih skladov, ki jih oblikuje v skladu s 1. do 5. točko drugega odstavka 127. člena ZZavar in kritnih skladov po pokojninskih načrtih) iz izkaza izida iz življenjskih zavarovanj v izračun čistega izida zavarovalnice.
(4) Zavarovalnica prenese donos naložb, ki pripada zavarovalno-tehničnim rezervacijam premoženjskih zavarovanj, razen zdravstvenih zavarovanj, iz izračuna čistega izida zavarovalnice v izkaz izida iz premoženjskih zavarovanj, razen zdravstvenih zavarovanj.
7. člen
(1) Zavarovalnica sestavi izkaz denarnih tokov po posredni metodi.
(2) Izkaz denarnih tokov je računovodski izkaz, v katerem so prikazane spremembe stanja denarnih sredstev in njihovih ustreznikov za poslovno leto ali medletna obdobja, za katera se sestavlja.
(3) Podatki v izkazu denarnih tokov se zaradi primerjave prikazujejo v treh stolpcih, pri čemer se v prvem stolpcu izkažejo uresničeni podatki v obravnavanem obračunskem obdobju, v drugem stolpcu uresničeni podatki v prejšnjem obračunskem obdobju, v tretjem stolpcu pa indeks rasti.
8. člen
(1) Zavarovalnica sestavi izkaz gibanja kapitala v obliki sestavljene razpredelnice, ki mu doda prikaz bilančnega dobička ali bilančne izgube.
(2) Primerjavo med uresničenimi podatki za obravnavano obračunsko obdobje in uresničenimi podatki za prejšnje obračunsko obdobje zavarovalnica prikaže med pojasnili.
9. člen
V računovodskih izkazih se v stolpce za zneske prejšnjega leta vnašajo podatki iz revidiranih računovodskih izkazov.
10. člen
V računovodskih izkazih se izkazujejo denarni zneski zaokroženi na en euro.
11. člen
Zavarovalnica, ki zaradi združitve ali delitve preneha obstajati med letom, za potrebe Agencije za zavarovalni nadzor (v nadaljevanju: Agencija) sestavi bilanco stanja in izkaz poslovnega izida po stanju na dan pred vpisom združitve oziroma delitve v register. Zavarovalnica predloži računovodska izkaza Agenciji najpozneje v roku dveh mesecev po vpisu združitve oziroma delitve v register.
3. Pojasnila k računovodskim izkazom
12. člen
(1) Zavarovalnica mora v pojasnilih k računovodskim izkazom razkriti uporabljene temeljne računovodske usmeritve, pojasniti posamezne rešitve in uporabljene metode vrednotenja postavk v računovodskih izkazih, morebitne spremembe računovodskih usmeritev in vrednotenja z oceno vpliva na sredstva, obveznosti do virov sredstev, poslovni izid in finančni položaj zavarovalnice, pomembnejše dogodke po datumu bilance stanja, ki vplivajo na izdelane računovodske izkaze ter davčne obveznosti zavarovalnice.
(2) Zavarovalnica mora v pojasnilih k računovodskim izkazom zagotoviti vse informacije, ki jih predpisuje zakon o gospodarskih družbah ter vsa razkritja, ki jih za posamezne postavke računovodskih izkazov kot potrebna razkritja navajajo mednarodni standardi računovodskega poročanja in ta sklep.
13. člen
(1) Zavarovalnica v pojasnilih k posameznim postavkam bilance stanja prikaže vsa razkritja, ki so opredeljena v zakonu o gospodarskih družbah in mednarodnih standardih računovodskega poročanja, poleg teh pa razkrije še:
1. delež dolgoročnih finančnih naložb, ki pri izdajatelju predstavljajo podrejene instrumente;
2. celotne dolgove družbe, pokrite z vrednostnimi papirji, ki jih je družba položila kot jamstvo, z navedbo narave in oblike vrednostnega papirja; ti podatki se morajo razkriti ločeno za vsako postavko dolgov;
3. podatke o podrejenih obveznostih, in sicer za vsako novo zadolžitev, ki presega 10% celotnega zneska podrejenih obveznosti, znesek zadolžitve, valuto, v kateri je obveznost nominirana, obrestno mero, datum zapadlosti, pogoje podrejenosti ter obstoj kakršnihkoli določb za konverzijo podrejene obveznosti v kapital ali v kakšno drugo obveznost;
4. rezervacije za že nastale, a še ne prijavljene škode, ki so vključene v škodnih rezervacijah;
5. podatke o kosmati matematični rezervaciji in podatke o pozavarovalnem delu matematične rezervacije za vsak kritni sklad;
6. prikaz sredstev in obveznosti za vsak kritni sklad, izdelana po predpisani shemi, ki je priloga tega sklepa (Priloga 1: Prikaz sredstev in obveznosti kritnega sklada);
7. terjatve iz naslova upravljanja vzajemnega pokojninskega sklada in obveznosti za plačilo razlike do zajamčenega donosa vzajemnega pokojninskega sklada.
14. člen
Zavarovalnica v pojasnilih k posameznim postavkam izkaza poslovnega izida prikaže vsa razkritja, ki so opredeljena v zakonu, ki ureja poslovanje gospodarskih družb in mednarodnih standardih računovodskega poročanja, poleg tega pa razkrije naslednje:
1. v primeru, ko zavarovalnica, ki opravlja zavarovalne posle sklepanja in izvrševanja pogodb o premoženjskem in življenjskem pozavarovanju (v nadaljevanju: pozavarovalnica), za izkazovanje celotnega poslovanja uporablja izkaz izida iz premoženjskih zavarovanj, razen zdravstvenih zavarovanj, prikaže kosmate obračunane premije razvrščene na zavarovalne posle premoženjskih zavarovanj in zavarovalne posle življenjskih zavarovanj;
2. osnove za prenos razporejenih donosov naložb, ki jih zavarovalnica prenaša med zavarovalno-tehničnim delom izida in izračunom čistega izida zavarovalnice; ločeno prikaže prihodke in odhodke iz naložb zavarovalno-tehničnih rezervacij in iz lastnih virov, posebej za premoženjska zavarovanja razen zdravstvenih zavarovanj, za življenjska zavarovanja in za zdravstvena zavarovanja, razčlenjeno kot v B) II. in IX. oziroma D) IV. in VII;
3. izkaz izida kritnega sklada za vsak kritni sklad, izdelan po predpisanih shemah, ki so priloga tega sklepa (Priloga 1: Izkazi izida kritnih skladov);
4. prihodke in odhodke iz naslova upravljanja vzajemnih pokojninskih skladov, ki jih je zavarovalnica prikazala v izračunu čistega izida zavarovalnice;
5. prihodke in odhodke ter finančni rezultat poslovnih enot v tujini.
15. člen
(1) Zavarovalnica v pojasnilih k trimesečnim računovodskim izkazom prikaže prikaz sredstev in obveznosti kritnih skladov ter izkaz izida kritnih skladov.
(2) Zavarovalnica k računovodskim izkazom drugega trimesečja (polletni računovodski izkaz) dodatno priloži tudi pojasnila predpisana z mednarodnim računovodskim standardom 34 (MRS 34).
III. POSLOVNO POROČILO ZAVAROVALNICE
1. Vsebina poslovnega poročila zavarovalnice
16. člen
(1) Poslovno poročilo mora vsebovati uravnoteženo in celovito analizo razvoja in izidov poslovanja zavarovalnice ter njenega finančnega položaja, ki ustreza obsegu in kompleksnosti njenega poslovanja.
(2) Poslovno poročilo zavarovalnice mora vsebovati poročilo o poslovanju zavarovalnice za poslovno leto ter izbrane računovodske in finančne kazalnike poslovanja.
2. Poročilo o poslovanju zavarovalnice za poslovno leto
17. člen
(1) Poročilo o poslovanju zavarovalnice obsega najmanj opis splošnega gospodarskega okolja, poslovne usmeritve, pregled poslovanja, finančni rezultat, finančni položaj, opis glavnih tveganj in negotovosti, s katerimi se zavarovalnica sooča, podatke o delniškem kapitalu in delničarjih oziroma kapitalu in številu članov družbe za vzajemno zavarovanje, opis dosedanjega razvoja in pričakovani razvoj zavarovalnice, druge podatke, ki so pomembni za delovanje pravne osebe in vse podatke oziroma opis vseh pomembnejših dogodkov, ki so nastopili po koncu poslovnega leta.
(2) Zavarovalnica v opisu splošnega gospodarskega okolja oriše glavne dejavnike, ki so posredno ali neposredno vplivali na uspešnost poslovanja. Če zavarovalnica posluje v pomembnejšem obsegu tudi v državah članicah in tretjih državah, mora predstaviti tudi značilnosti gospodarskih gibanj v teh državah in vpliv le-teh na njene posle.
(3) V okviru poslovnih usmeritev zavarovalnica predstavi dolgoročne cilje poslovne politike in navede načrtovane aktivnosti za doseganje le-teh v naslednjem letu. Zavarovalnica navede, v kolikšni meri so se predvidevanja v poslovnem letu uresničila.
(4) V pregledu poslovanja zavarovalnica podrobno oriše posamezne zavarovalne vrste ter navede število zavarovancev in število sklenjenih zavarovanj v okviru zavarovalne vrste.
(5) V predstavitvi finančnega rezultata zavarovalnica razčleni prihodke in odhodke poslovnega leta po zavarovalnih vrstah.
(6) Zavarovalnica prikaže finančni položaj s strukturo aktive in pasive bilance stanja po posameznih vrstah sredstev oziroma obveznosti do virov sredstev ter pojasni spremembe posameznih postavk v primerjavi s predhodnim letom.
(7) V opisu glavnih tveganj in negotovosti, s katerimi se sooča, zavarovalnica prikaže izpostavljenost najmanj tržnim, kreditnim, likvidnostnim in operativnim tveganjem, ostalim tveganjem pa, če je to pomembno za presojo premoženja in obveznosti zavarovalnice, njenega finančnega položaja ter poslovnega izida. Poleg tega zavarovalnica v navedenem opisu prikaže tudi ukrepe in cilje na področju upravljanja z navedenimi tveganji.
(8) Zavarovalnica, ki je organizirana kot delniška družba, prikaže podatke o glavnih delničarjih, njihovem deležu in številu izdanih delnic, družba za vzajemno zavarovanje pa prikaže število zavarovalnih pogodb, ki jih imajo člani z družbo.
(9) Nadalje zavarovalnica v poročilu o poslovanju opiše dosedanji razvoj in pričakovani razvoj zavarovalnice, v okviru katerega prikaže tudi aktivnosti zavarovalnice na področju raziskav in podatke o investicijskih vlaganjih.
(10) Zavarovalnica v poročilu o poslovanju prikaže tudi druge podatke, ki so pomembni za delovanje pravne osebe, kot so organizacijska shema, podatki o poslovni mreži, shematičen prikaz poslovne mreže, aktivnosti podružnic zavarovalnice v državah članicah in tretjih državah, podatki o zaposlenih in izobrazbeni strukturi, podatki o članih uprave in članih nadzornega sveta, podatki o informacijski podpori, informacije povezane z varstvom okolja, predloži izjavo o skladnosti s kodeksom upravljanja ter druge podatke, za katere ocenjuje, da prispevajo k boljši predstavitvi.
(11) Zavarovalnica v poročilu o poslovanju prikaže tudi vse pomembnejše dogodke, ki so nastopili po koncu poslovnega leta.
(12) Zavarovalnica poslovnemu poročilu predloži tudi poročilo o razmerjih z obvladujočo družbo.
3. Izbrani računovodski in finančni kazalniki poslovanja
18. člen
(1) Zavarovalnica prikaže naslednje kazalnike poslovanja:
– rast kosmate obračunane premije (indeks),
– čista obračunana zavarovalna premija v% od kosmate obračunane zavarovalne premije,
– gibanje kosmatih obračunanih odškodnin (indeks),
– povprečna odškodnina,
– škodni rezultat,
– stroški poslovanja v% od kosmate obračunane zavarovalne premije,
– stroški pridobivanja zavarovanj v% od kosmate obračunane zavarovalne premije,
– učinki naložb v% od povprečnega stanja naložb (iz stanja na začetku in koncu leta),
– čiste škodne rezervacije v% od čistih prihodkov od zavarovalnih premij,
– kosmati dobiček oziroma izguba tekočega leta v% od čiste obračunane premije,
– kosmati dobiček oziroma izguba tekočega leta v% od povprečnega kapitala,
– kosmati dobiček oziroma izguba tekočega leta v% od povprečne aktive,
– kosmati dobiček oziroma izguba tekočega leta na delnico,
– čisti dobiček oziroma izguba v% od povprečnega kapitala,
– razpoložljivi kapital zavarovalnice v% od čiste zavarovalne premije,
– razpoložljivi kapital zavarovalnice v% od minimalnega kapitala,
– razpoložljivi kapital zavarovalnice v% od zavarovalno-tehničnih rezervacij,
– razpoložljivi kapital zavarovalnice v% od terjatev iz pozavarovanja in zavarovalno-tehničnih rezervacij, ki odpadejo na pozavarovatelje,
– čista obračunana zavarovalna premija glede na povprečno stanje kapitala in zavarovalno-tehničnih rezervacij,
– čista obračunana zavarovalna premija glede na povprečno stanje kapitala,
– povprečno stanje čistih zavarovalno-tehničnih rezervacij glede na čiste prihodke od zavarovalnih premij,
– kapital glede na čisto prenosno premijo,
– kapital glede na obveznosti do virov sredstev,
– čiste zavarovalno-tehnične rezervacije glede na obveznosti do virov sredstev,
– čiste matematične rezervacije glede na čiste zavarovalno-tehnične rezervacije,
– kosmata obračunana zavarovalna premija glede na število redno zaposlenih.
(2) V poslovnem poročilu se prikažejo kazalniki za zadnje zaključeno poslovno leto in predhodno poslovno leto.
(3) Izračun kazalnikov je sestavni del tega sklepa (Priloga 2). Agencija z navodili predpiše enotno metodologijo za izračun kazalnikov.
IV. KONSOLIDIRANO LETNO POROČILO
1. Konsolidirano letno poročilo
19. člen
(1) Konsolidirano letno poročilo je sestavljeno iz konsolidiranega računovodskega poročila in konsolidiranega poslovnega poročila družb, ki so vključene v konsolidacijo.
(2) Za pripravo konsolidiranega letnega poročila je zadolžena zavarovalnica, ki je nadrejena družba eni ali več družbam (v nadaljevanju: nadrejena zavarovalnica).
2. Konsolidirano računovodsko poročilo
20. člen
(1) Konsolidirano računovodsko poročilo sestoji iz konsolidiranih računovodskih izkazov, sestavljenih po predpisanih shemah, ki so priloga k temu sklepu in so njegov sestavni del (Priloga 1) in priloge s pojasnili h konsolidiranim računovodskim izkazom.
(2) Pri sestavljanju konsolidiranih računovodskih izkazov nadrejena zavarovalnica upošteva določbe zakona, ki ureja poslovanje gospodarskih družb, določila mednarodnih standardov računovodskega poročanja in tega sklepa.
(3) Nadrejena zavarovalnica je dolžna poskrbeti, da vse zavarovalnice in druge družbe v skupini uporabljajo enotne računovodske usmeritve za podobne poslovne dogodke, enake metode vrednotenja postavk in da so postavke v ločenih računovodskih izkazih vseh zavarovalnic in drugih družb v skupini enako formalno predstavljene, oziroma, da v nasprotnem primeru odvisne in pridružene zavarovalnice in druge družbe v skupini sestavijo posebne računovodske izkaze za potrebe uskupinjenja, ki se razlikujejo od njihovih uradnih računovodskih izkazov.
3. Priloga s pojasnili h konsolidiranim računovodskim izkazom
21. člen
(1) Zavarovalnica v pojasnilih h konsolidiranim računovodskim izkazom razkrije pomembnejše računovodske smernice, na katerih so zasnovani računovodski izkazi zavarovalniške skupine.
(2) Zavarovalnica zagotovi v pojasnilih h konsolidiranim računovodskim izkazom dodatna pojasnila za vse postavke v konsolidiranih računovodskih izkazih. Za vsebino in obseg pojasnil se smiselno uporabljajo določbe iz 3. točke II. poglavja tega sklepa. Poleg pojasnil, ki so zahtevana v 3. točki II. poglavja tega sklepa, zavarovalnice navedejo še naslednje:
1. podatke o nazivu in sedežu zavarovalnice in družb, ki so vključene v konsolidacijo, deležih v kapitalu zavarovalnice in družb ter nominalnih zneskih kapitalskih deležev v zavarovalnicah in družbah, vključenih v konsolidiranje;
2. podatke o nazivu in sedežu družb, ki niso vključene v konsolidiranje in deležih v kapitalu ter nominalnih zneskih kapitalskih deležev v teh družbah z utemeljitvijo, zakaj niso vključene v konsolidiranje;
3. celotni znesek, ki je v konsolidirani bilanci stanja prikazan kot dolg, pokrit z vrednostnimi papirji, ki so jih družbe položile kot jamstvo, vključene v konsolidacijo, z navedbo narave in oblike vrednostnega papirja;
4. celotni znesek vseh finančnih obveznosti, ki niso vključene v konsolidirano bilanco stanja, tako da so podatki v pomoč pri ocenjevanju finančnega stanja družb, vključenih v konsolidacijo;
5. podatke o zneskih izplačil, ki so bila med poslovnim letom odobrena članom uprave ali nadzornih svetov nadrejene zavarovalnice za opravljanje njihovih nalog v nadrejeni zavarovalnici in podrejenih družbah;
6. povprečno število zaposlenih v poslovnem letu ter število zaposlenih na zadnji dan leta, glede na stopnjo izobrazbe, v družbah, vključenih v konsolidacijo.
4. Konsolidirano poslovno poročilo
22. člen
(1) Konsolidirano poslovno poročilo mora vsebovati vsaj pošten pregled razvoja in poslovne usmeritve družb ter predstavitev poslovanja skupine in njenega položaja z opisom temeljnih tveganj in negotovosti, ki jim je skupina podvržena. Kolikor je potrebno za razumevanje takega razvoja, uspešnosti ali položaja, analiza vključuje tako finančne, in kjer je to ustrezno, nefinančne kazalnike uspešnosti.
(2) V okviru navedenega mora nadrejena zavarovalnica predstaviti tudi osnovne podatke o družbah v skupini. Podatki o družbah v skupini morajo obsegati shematski prikaz, naziv družbe, vrsto dejavnosti, delež v kapitalu, delež glasovalnih pravic, nominalno vrednost kapitalskega deleža po stanju na zadnji dan poslovnega leta ter organe upravljanja.
V. ROKI ZA POROČANJE
23. člen
(1) Nerevidirano letno poročilo za poslovno leto v obsegu, predpisanem s tem sklepom, razen prikaza uporabe bilančnega dobička ali bilančne izgube in izbranih kazalcev poslovanja iz 18. člena tega sklepa, predložijo zavarovalnice najkasneje v treh mesecih po preteku koledarskega leta, pozavarovalnice pa v štirih mesecih po preteku koledarskega leta.
(2) Izbrane kazalnike poslovanja iz 18. člena tega sklepa predložijo zavarovalnice in pozavarovalnice v okviru revidiranega letnega poročila v roku, določenem s 167. členom ZZavar. Prikaz uporabe bilančnega dobička ali bilančne izgube predložijo zavarovalnice in pozavarovalnice k revidiranemu letnemu poročilu oziroma v roku 8 dni po sprejemu sklepov na seji skupščine. K revidiranemu letnemu poročilu in revizijskemu poročilu morajo predložiti mnenje pristojnega organa v roku osmih dni po prejemu tega mnenja oziroma zavarovalnice najkasneje v šestih mesecih, pozavarovalnica in pozavarovalni pool pa najkasneje v sedmih mesecih po izteku koledarskega leta.
(3) Nadrejena zavarovalnica v zavarovalniški skupini predloži konsolidirane računovodske izkaze in pojasnila h konsolidiranim računovodskim izkazom z enomesečnim zamikom glede na rok, določen v prvem in drugem odstavku tega člena.
(4) Zavarovalnice predložijo trimesečne računovodske izkaze za prvo trimesečje do 31. 5., za polletje do 31. 8. in za devet mesecev do 30. 11. tekočega leta, pozavarovalnice pa z enomesečnim zamikom.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
24. člen
(1) Računovodske izkaze v skladu s tem sklepom je potrebno prvič izdelati za prvo trimesečje leta 2007.
(2) V bilanci stanja po stanju na dan 31. 12. 2007 se postavke izkazujejo v štirih stolpcih, pri čemer se v prvem stolpcu izkažejo podatki na zadnji dan poslovnega leta, v drugem stolpcu podatki na dan 31. 12. 2006 po mednarodnih standardih računovodskega poročanja, v tretjem stolpcu na dan 31. 12. 2006 po slovenskih računovodskih standardih (2006), v četrtem stolpcu pa indeks rasti.
(3) Agencija za zavarovalni nadzor lahko predpiše sporočanje podatkov po tem sklepu tudi v elektronski obliki.
(4) Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(5) Z dnem začetka veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o letnem poročilu in trimesečnih računovodskih izkazih zavarovalnic – SKL 2002 (Uradni list RS, št. 111/02, 129/03, 74/04, 139/04, 89/05 in 31/06).
Ljubljana, dne 26. marca 2007
EVA 2007-1611-0085
Predsednik
strokovnega sveta
Agencije za zavarovalni nadzor
dr. Mihael Perman l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti