Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2007 z dne 29. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2007 z dne 29. 3. 2007

Kazalo

1399. Sklep o imetnikih kvalificiranih deležev bank in hranilnic, stran 3784.

Na podlagi 59. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06) ter prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o imetnikih kvalificiranih deležev bank in hranilnic
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(Vsebina sklepa)
(1) Ta sklep ureja:
(a) podrobnejša merila za presojo primernosti bodočega imetnika kvalificiranega deleža banke oziroma hranilnice (v nadaljevanju: bodoči kvalificirani imetnik);
(b) podrobnejšo vsebino dokumentacije, ki jo je treba priložiti zahtevi za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža;
(c) podrobnejšo vsebino in način pošiljanja obvestil imetnika kvalificiranega deleža Banki Slovenije.
(2) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.
2. člen
(Opredelitve pojmov)
Pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot v določbah Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06; v nadaljevanju: ZBan-1), kot na primer:
(a) finančna družba v petem odstavku 15. člena,
(b) finančni holding v prvem odstavku 16. člena,
(c) mešani poslovni holding v drugem odstavku 16. člena,
(d) mešani finančni holding v tretjem odstavku 16. člena,
(e) kvalificirani delež v 23. členu,
(f) nadrejena družba v prvem odstavku 25. člena,
(g) tesna povezanost v 28. členu,
(h) skupina povezanih oseb v prvem odstavku 30. člena,
(i) oseba v posebnem razmerju z banko v 6. točki 164. člena.
2. MERILA ZA PRESOJO PRIMERNOSTI BODOČEGA IMETNIKA KVALIFICIRANEGA DELEŽA
3. člen
(Pravnoorganizacijska oblika)
(1) Bodoči kvalificirani imetnik mora imeti ustrezno pravnoorganizacijsko obliko, ki zagotavlja najmanj tolikšen osnovni kapital, kot je potreben za vsaj minimalno ekonomsko varnost upnikov.
(2) Šteje se, da ima bodoči kvalificirani imetnik ustrezno pravnoorganizacijsko obliko, če je organiziran v obliki kapitalske družbe v pomenu, opredeljenem v drugi alinei tretjega odstavka 3. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06 in 60/06 – popr.).
4. člen
(Dejavnost)
(1) Primerni bodoči kvalificirani imetniki so finančne družbe, če izpolnjujejo pogoje določene s tem sklepom.
(2) Druge družbe ne morejo biti imetniki kvalificiranega deleža v banki oziroma hranilnici (v nadaljevanju: banka), če jim ta delež omogoča izvajanje pomembnega vpliva na upravljanje.
(3) Za namen prvega odstavka tega člena je finančni holding tudi finančni holding iz točke (a) tretjega odstavka 3. člena Direktive 2006/49/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o kapitalski ustreznosti investicijskih podjetij in kreditnih institucij (UL L št. 177 z dne 30. junija 2006, str. 201).
5. člen
(Finančni položaj)
(1) Finančni položaj bodočega kvalificiranega imetnika ne sme ogrožati poslovanja banke v skladu s pravili o upravljanju s tveganji.
(2) Šteje se, da je pogoj iz prvega odstavka tega člena izpolnjen, če je bilo preteklo poslovanje bodočega kvalificiranega imetnika v zadnjih treh poslovnih letih uspešno in stabilno ter brez statusnih sprememb in reorganizacij, ki poslabšujejo preglednost lastniške in organizacijske strukture ter poslovanja.
(3) Pri presoji okoliščin iz prvega odstavka tega člena Banka Slovenije ocenjuje:
(a) finančno moč bodočega kvalificiranega imetnika,
(b) njegovo sposobnost za pridobivanje finančnih sredstev v prihodnje,
(c) njegovo integriteto (poslovno etičnost),
(d) njegov sistem upravljanja s tveganji,
(e) vir investiranega kapitala.
6. člen
(Preglednost lastniške strukture)
(1) Lastniška struktura bodočega kvalificiranega imetnika mora biti pregledna.
(2) Če je osnovni kapital družbe razdeljen na delnice, se šteje, da je lastniška struktura bodočega kvalificiranega imetnika pregledna, če se vsaj polovica delnic glasi na ime (imenske delnice).
7. člen
(Računovodski izkazi)
(1) Računovodski izkazi morajo biti resnični in pošteni.
(2) Šteje se, da so računovodski izkazi resnični in pošteni, če je pooblaščeni revizor izdelal mnenje brez pridržkov in če so bili javno objavljeni.
8. člen
(Preglednost finančnih naložb)
Bodoči kvalificirani imetnik mora zagotoviti pregledno strukturo svojih finančnih naložb. V primeru kapitalskih naložb v druge finančne družbe mora bodoči kvalificirani imetnik imeti lastniški delež, ki mu omogoča vpliv na upravljanje teh družb.
9. člen
(Strateška usmeritev glede naložb v finančne družbe)
(1) Bodoči kvalificirani imetnik mora imeti izdelano pisno strategijo, iz katere izhaja, da je investiranje v kvalificirane deleže v bankah oziroma v drugih finančnih družbah in upravljanje le-teh del te strategije.
(2) V primeru kapitalskih naložb v finančne družbe mora strategija urejati tudi izvajanje ustreznega vpliva na upravljanje teh družb.
10. člen
(Druge ekonomske značilnosti bodočega kvalificiranega imetnika, ki so pomembne za presojo njegovega vpliva na uresničevanje pravil o upravljanju s tveganji)
(1) Če bi bodoči kvalificirani imetnik zaradi pridobitve delnic postal oseba v posebnem razmerju z banko, izpostavljenost banke do tega bodočega kvalificiranega imetnika ne sme preseči 20% njenega kapitala oziroma vsota vseh izpostavljenosti do oseb v posebnem razmerju z banko ne sme presegati 200% njenega kapitala.
(2) Pri ugotavljanju izpostavljenosti in izračunu omejitev izpostavljenosti do posamezne osebe iz prvega odstavka tega člena se kot bodoči kvalificirani imetniki štejejo tudi osebe, ki skupaj z njimi tvorijo skupino povezanih oseb.
11. člen
(Izpolnjevanje zahtev glede trdnega in zanesljivega sistema upravljanja na ravni skupine ali podskupine)
(1) Če bo bodoči kvalificirani imetnik v banki pridobil položaj nadrejenega finančnega holdinga ali mešanega poslovnega holdinga, mora skupaj z ostalimi podrejenimi družbami zagotoviti, da so organizacijski ustroj, procesi in sistemi znotraj skupine dosledni in dobro integrirani, tako da je omogočena nemotena priprava vseh podatkov in informacij, pomembnih za nadzor banke na posamični in konsolidirani podlagi.
(2) Šteje se, da je pogoj iz prvega odstavka tega člena izpolnjen, če so izpolnjene obveznosti iz petega odstavka 289. člena ZBan-1.
12. člen
(Dobro ime ter ustreznost sposobnosti in izkušenj članov oziroma članic poslovodstva nadrejenega finančnega holdinga ali mešanega poslovnega holdinga)
(1) Če bo bodoči kvalificirani imetnik v banki pridobil položaj nadrejenega finančnega holdinga ali mešanega poslovnega holdinga, morajo imeti člani oziroma članice poslovodstva (v nadaljevanju: člani) bodočega kvalificiranega imetnika dobro ime ter ustrezne sposobnosti in izkušnje za vodenje poslov tega holdinga.
(2) Šteje se, če se ne dokaže drugače, da je pogoj iz prvega odstavka tega člena izpolnjen, če vsak član poslovodstva iz prvega odstavka tega člena izpolnjuje naslednje pogoje:
(a) ima ustrezne osebnostne lastnosti in najmanj triletne izkušnje, potrebne za vodenje banke, ki jih je pridobil na podlagi zaposlitve oziroma drugega pravnega razmerja z banko ali drugo pravno osebo primerljive velikosti in dejavnosti kakor banka, ali ki je strokovnjak na teh področjih;
(b) da ni bil pravnomočno obsojen na kazen zapora več kot tri mesece zaradi:
– naklepno storjenih kaznivih dejanj zoper gospodarstvo ali
– zaradi naslednjih kaznivih dejanj, storjenih zaradi malomarnosti: ogrožanje varnosti pri delu, prikrivanje, izdaja in neupravičena pridobitev poslovne tajnosti, pranje denarja, izdaja uradne tajnosti, povzročitev splošne nevarnosti ali izdaja državne tajnosti, ki še niso bila izbrisana iz kazenske evidence.
(3) Banka Slovenije lahko določi, da mora član poslovodstva iz drugega odstavka tega člena, v postopku odločanja o izdaji dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža, opraviti svojo predstavitev.
3. DOKUMENTACIJA, KI JO JE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA IZDAJO DOVOLJENJA
13. člen
(Dokumentacija)
(1) Bodoči kvalificirani imetnik mora zahtevi za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža priložiti:
(a) izpisek iz sodnega registra oziroma drugega ustreznega javnega registra;
(b) statut bodočega kvalificiranega imetnika oziroma, glede na pravnoorganizacijsko obliko bodočega kvalificiranega imetnika, drug akt iz katerega je razviden organizacijski ustroj;
(c) izpisek delničarjev iz knjige delničarjev oziroma, glede na pravnoorganizacijsko obliko bodočega kvalificiranega imetnika, drug ustrezen dokaz o njegovi lastniški strukturi;
(d) letni poročili, ki vsebujeta primerljive podatke predhodnega leta, za zadnji dve poslovni leti;
(e) revizorjevo poročilo k letnemu poročilu za zadnje poslovno leto;
(f) če je od zadnjega poslovnega leta minilo že več kot 9 mesecev, računovodske izkaze za tekoče poslovno leto, z revizorjevim mnenjem;
(g) seznam oseb, ki so v razmerju tesne povezanosti z bodočim kvalificiranim imetnikom z opisom načina povezave;
(h) opis finančnih naložb, posebej kapitalskih in z deležem v upravljanju;
(i) strategijo glede investiranja in upravljanja s kvalificiranimi deleži v bankah oziroma deleži v drugih finančnih družbah;
(j) seznam oseb, ki skupaj z bodočim kvalificiranim imetnikom tvorijo skupino povezanih oseb po prvem odstavku 30. člena ZBan-1;
(k) informacije in dokumentacijo o virih investiranega kapitala;
(l) če bodoči kvalificirani imetnik pridobi položaj nadrejenega finančnega holdinga ali mešanega poslovnega holdinga, še dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 11. in 12. člena tega sklepa:
– da vse osebe v skupini izpolnjujejo zahteve glede organizacijskega ustroja, upravljanja s tveganji in sistema notranjih kontrol,
– smiselno izpolnjen vprašalnik v obliki obrazca VPR iz Sklepa o dokumentaciji za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za člana uprave banke in hranilnice (Uradni list RS, št. 28/07) in
– izpis iz kazenske evidence, da posameznik ni bil pravnomočno obsojen na kazen zapora več kot tri mesece zaradi kaznivih dejanj iz točke (b) drugega odstavka 12. člena tega sklepa.
(2) Če je bodoči kvalificirani imetnik nadrejena družba v skupini, mora predložiti dokazila iz točk (d) do (f) prvega odstavka tega člena tudi na konsolidirani podlagi.
4. OBVEŠČANJE BANKE SLOVENIJE
14. člen
(Pošiljanje obvestil)
(1) Če namerava kvalificirani imetnik, ki je pridobil dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deleža, odtujiti delnice tako, da bi se zaradi tega njegov delež zmanjšal pod mejo, za katero velja dovoljenje, mora najmanj en delovni dan pred nameravano odtujitvijo delnic o tem pisno obvestiti Banko Slovenije. V pisnem obvestilu navede tudi velikost predvidenega zmanjšanja deleža.
(2) Kvalificirani imetnik mora Banko Slovenije nemudoma obvestiti o vsaki združitvi ali delitvi, pri kateri je udeležen, in o vsaki drugi statusni spremembi. Pisnemu obvestilu mora priložiti izpisek iz registra oziroma drugega ustreznega javnega registra.
(3) Nadrejeni finančni holding in mešani finančni holding, ki ima v skladu z dovoljenjem za pridobitev kvalificiranega deleža položaj banki nadrejene družbe, mora Banko Slovenije obvestiti tudi o vsaki spremembi članov poslovodstva.
5. KONČNI DOLOČBI
15. člen
(Prenehanje uporabe sklepa)
Z dnem uveljavitve tega sklepa se preneha uporabljati Sklep o obveščanju o nameravani odtujitvi delnic (Uradni list RS, št. 109/99).
16. člen
(Uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 21. marca 2007
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Mitja Gaspari l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti