Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2007 z dne 29. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2007 z dne 29. 3. 2007

Kazalo

1398. Sklep o pogojih, ki jih mora izpolnjevati bančni kreditni posrednik, stran 3782.

Na podlagi prvega odstavka 20. člena Zakona o potrošniških kreditih (Uradni list RS, št. 77/04 – uradno prečiščeno besedilo) ter prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o pogojih, ki jih mora izpolnjevati bančni kreditni posrednik
1. člen
(Vsebina in uporaba sklepa)
(1) Ta sklep ureja pogoje, ki jih morajo za opravljanje kreditnega posredovanja pri sklepanju kreditnih pogodb iz 2. člena Zakona o potrošniških kreditih (Uradni list RS, št. 77/04 – uradno prečiščeno besedilo) izpolnjevati kreditni posredniki bank in hranilnic (v nadaljevanju: bančni kreditni posredniki).
(2) Določbe tega sklepa se smiselno uporabljajo tudi za podružnice bank držav članic in podružnice bank tretjih držav, ki na območju Republike Slovenije opravljajo storitve iz prvega odstavka tega člena, ter njihove kreditne posrednike.
2. člen
(Opredelitev bančnega kreditnega posrednika)
(1) Bančni kreditni posrednik je lahko fizična ali pravna oseba, ki v okviru svoje dejavnosti, poslovanja ali poklica opravlja kreditno posredovanje pri sklepanju kreditnih pogodb za banko ali hranilnico (v nadaljevanju: banka), ki ima dovoljenje za dajanje potrošniških kreditov.
(2) Za bančnega kreditnega posrednika se ne šteje:
– oseba, ki jo je banka pooblastila, da v imenu in za račun banke sklepa kreditne pogodbe,
– oseba, ki posreduje za banko, pri kateri je zaposlena.
3. člen
(Način pridobitve statusa bančnega kreditnega posrednika)
(1) Bančni kreditni posrednik lahko opravlja storitve kreditnega posredovanja le na podlagi pooblastila v pisni pogodbi, ki jo je sklenil z banko.
(2) Kreditno posredovanje se sme opravljati le za banko, ki je upravičena na območju Republike Slovenije opravljati storitve iz prvega odstavka 1. člena tega sklepa.
4. člen
(Izkazovanje statusa bančnega kreditnega posrednika)
(1) Banka izda posameznemu bančnemu kreditnemu posredniku pisno izjavo, iz katere je razviden njegov status.
(2) Pred začetkom opravljanja posameznega posla kreditnega posredovanja se mora bančni kreditni posrednik potrošniku izkazati s pisno izjavo banke, za katero posreduje.
(3) V poslovnih prostorih bančnega kreditnega posrednika mora biti na vidnem mestu objavljena izjava banke, za katero posreduje.
5. člen
(Prepovedana dejanja)
(1) Bančni kreditni posrednik ne sme zahtevati in ne sprejeti izpolnitve denarne obveznosti stranke za račun banke, za katero posreduje.
(2) Bančni kreditni posrednik ne sme od potrošnika zahtevati plačila storitve kreditnega posredovanja ali nadomestila stroškov, ki jih je imel s svojim posredovanjem.
6. člen
(Odgovornost)
(1) Če bančni kreditni posrednik prekorači svoja pooblastila ali če pri opravljanju storitev kreditnega posredovanja kako drugače povzroči škodo potrošniku, sta banka in bančni kreditni posrednik za škodo odgovorna solidarno.
(2) Klavzula o solidarni odgovornosti mora biti sestavni del pogodbe iz 3. člena tega sklepa.
7. člen
(Evidence bančnega kreditnega posrednika)
Bančni kreditni posrednik mora voditi evidenco o vrsti, številu in obsegu poslov, sklenjenih s svojim posredovanjem.
8. člen
(Poročanje Banki Slovenije)
(1) Banka poroča Banki Slovenije o vseh sklenjenih pogodbah, njihovih spremembah ali prenehanju veljavnosti sklenjenih pogodb z bančnimi kreditnimi posredniki v roku treh delovnih dni. Banka posreduje Banki Slovenije, Oddelku za nadzor bančnega poslovanja podatke o kreditnih posrednikih po elektronski pošti na obrazcu KP, ki je sestavni del tega sklepa. Javni ključ za PGP šifriranje obrazca KP je objavljen na internetni strani (http://www.bsi.si/poslovanje-bank-in-podjetij-r.asp?MapaId=737).
(2) Služba notranje revizije banke mora najmanj enkrat letno opraviti pregled poslovanja banke z bančnimi kreditnimi posredniki in izvajanja sklenjenih pogodb o kreditnem posredovanju. Pisno poročilo o ugotovitvah pregleda z navedbo vrst, števila in obsega poslov, sklenjenih prek bančnih kreditnih posrednikov, mora banka posredovati Banki Slovenije v roku 30 dni po koncu poslovnega leta.
(3) V primeru bank držav članic, ki storitve iz prvega odstavka 1. člena tega sklepa opravljajo neposredno, izpolnijo obveznosti iz prvega odstavka tega člena kreditni posredniki sami. Dodatno morajo takoj po sklenitvi pogodbe o kreditnem posredovanju z banko države članice predložiti kopijo sklenjene pogodbe in v roku 30 dni po koncu poslovnega leta pisno poročati o vrsti, številu in obsegu poslov, ki so bili sklenjeni na podlagi posamezne pogodbe o kreditnem posredovanju.
9. člen
(Register bančnih kreditnih posrednikov)
Banka Slovenije vodi register bančnih kreditnih posrednikov na podlagi podatkov iz 7. člena tega sklepa.
10. člen
(Prenehanje uporabe sklepa)
Z dnem, ko začne veljati ta sklep, se preneha uporabljati Sklep o pogojih, ki jih mora izpolnjevati bančni kreditni posrednik (Uradni list RS, št. 36/04 in 38/05).
11. člen
(Uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 21. marca 2007
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Mitja Gaspari l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti