Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2007 z dne 29. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2007 z dne 29. 3. 2007

Kazalo

1397. Sklep o poročanju posameznih dejstev in okoliščin bank in hranilnic, stran 3776.

Na podlagi tretjega odstavka 13. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) v povezavi z 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. in 12. točko prvega odstavka 195. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06) ter na podlagi prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o poročanju posameznih dejstev in okoliščin bank in hranilnic
1. člen
(Vsebina sklepa)
(1) Ta sklep podrobneje določa o katerih dejstvih in okoliščinah banke in hranilnice (v nadaljevanju: banke) poročajo Banki Slovenije ter roke in način poročanja.
(2) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.
2. člen
(Podatki, ki se vpisujejo v register)
Dokazila o podatkih in spremembah podatkov, ki se vpisujejo v register, banka predloži Banki Slovenije najkasneje v petih delovnih dneh od prejema ustreznega sklepa pristojnega sodišča.
3. člen
(Sklic in sklepi skupščine)
(1) O sklicu skupščine banka obvesti Banko Slovenije s predložitvijo objave sklica skupščine v roku petih delovnih dni po objavi.
(2) Banka je dolžna seznaniti Banko Slovenije z vsemi sklepi, ki jih je sprejela skupščina, in najkasneje v roku petih delovnih dni od dneva zasedanja skupščine predložiti kopijo notarsko overjenega zapisnika s sprejetimi skupščinskimi sklepi, skupaj s prilogami. Pri obsežnejših spremembah statuta mora banka predložiti tudi čistopis statuta.
4. člen
(Sprememba kvalificiranih imetnikov)
Banka obvesti Banko Slovenije o vsaki spremembi lastniške strukture, na podlagi katere je imetnik delnic posredno ali neposredno udeležen v kapitalu ali pri glasovanju z več kot 10-, 20-, 33- ali 50- odstotnim deležem, najkasneje v petih delovnih dneh po vpisu spremembe v delniško knjigo pri Klirinško depotni družbi.
5. člen
(Razrešitev in imenovanje članov uprave)
Banka obvesti Banko Slovenije o razrešitvi in imenovanju članov uprave najkasneje v petih delovnih dneh po sprejetju sklepa pristojnega organa banke.
6. člen
(Odprtje, preselitev, zaprtje, začasno prenehanje podružnice ali predstavništva ter sprememba vrste poslov, ki jih opravlja podružnica)
Banka obvesti Banko Slovenije o nameravanem odprtju, preselitvi, zaprtju ali začasnem prenehanju podružnice ali predstavništva oziroma spremembah vrste poslov, ki jih opravlja podružnica, najkasneje v petih delovnih dneh pred dejansko realizacijo omenjenih dogodkov. Dolžnost obveščanja velja za banke s sedežem v Republiki Sloveniji in za banke držav članic ter bank tretjih držav, pri čemer za slednje samo v delu, ki se nanaša na njihovo poslovanje na območju Republike Slovenije.
7. člen
(Posli začasne prodaje oziroma odkupa, posoje oziroma izposoje vrednostnih papirjev ali blaga v primeru neporavnave obveznosti nasprotne stranke)
Banka nemudoma obvesti Banko Slovenije o poslih začasne prodaje oziroma odkupa in poslih posoje oziroma izposoje vrednostnih papirjev ali blaga, če nasprotna stranka ne poravna svojih obveznosti.
8. člen
(Sprememba kapitala banke, ki dosega ali presega 25 odstotkov kapitala)
Banka obvesti Banko Slovenije o vsaki načrtovani spremembi kapitala banke, ki dosega ali presega 25 odstotkov kapitala, pred spremembo, najkasneje v petih delovnih dneh po sprejetju sklepa pristojnega organa banke (npr. o izdaji novih delnic, podrejenih dolžniških instrumentov, odkupu lastnih delnic in drugem).
9. člen
(Pridobitev oziroma odtujitev delnic, poslovnih deležev, članskih pravic oziroma druge spremembe naložb v kapital)
(1) Banka četrtletno obvešča Banko Slovenije o svojih dejanskih in načrtovanih naložbah v kapital pravnih oseb z obrazcem POR-195/1, ki je sestavni del tega sklepa.
(2) V prvem delu obrazca (pod I.) banka vpiše knjigovodsko vrednost naložb v kapital finančnih družb, družb za pomožne bančne storitve in druge osebe. Banka poroča tudi o deležu, ki ga ima v kapitalu teh oseb in o deležu glasovalnih pravic in navede opis spremembe stanja glede na izkazano stanje v predhodnem poročilu (npr. nove naložbe v kapital, nominalno ali relativno povečanje oziroma zmanjšanje pri posamezni osebi).
(3) V drugem delu obrazca (pod II.) banka vpiše podatke o nameravani pridobitvi deležev v finančnih družbah in družbah za pomožne bančne storitve, na podlagi katerih bi postala imetnik kvalificiranega deleža ali povečala ta delež tako, da bi postala posredni ali neposredni imetnik 20-, 33- ali 50- odstotnega deleža. Vpišejo se načrtovani zneski, deleži in okvirni datumi za vse namere, aktualne na dan poročanja, ne glede na to, da so nekatere že bile predmet predhodnega poročila. Banka vpiše tudi nameravane odtujitve deležev, na podlagi katerih bi se njen delež zmanjšal pod meje iz prvega stavka tega odstavka.
(4) Rok za predložitev poročila po stanju na zadnji dan v letu je deseti delovni dan po izteku roka za predložitev računovodskih izkazov, za druga četrtletja pa je rok do 25. dne v naslednjem mesecu. Banka pošlje poročilo v papirni obliki in na elektronski način. Obliko in način elektronskega posredovanja poročila Banka Slovenije lahko predpiše z navodilom.
10. člen
(Pomembnejše spremembe v strukturi kapitala)
Banka obvesti Banko Slovenije o spremembah v strukturi kapitala večjih od 10 odstotnih točk, najkasneje en mesec pred objavo sklica zasedanja skupščine, na kateri naj bi bila sprejeta nameravana sprememba (npr. o povečanju oziroma zmanjšanju osnovnega kapitala iz ostalih sestavin kapitala in podobno).
11. člen
(Prenehanje opravljanja določenih storitev)
Banka obvesti Banko Slovenije o prenehanju opravljanja določenih storitev iz prvega odstavka 41. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06) najkasneje v petih delovnih dneh po sprejetju sklepa pristojnega organa banke.
12. člen
(Popravki po opravljenem revizijskem pregledu letnega poročila)
(1) Banka pošlje Banki Slovenije po opravljenem revizijskem pregledu letnega poročila in/ali konsolidiranega letnega poročila oziroma najkasneje v petih mesecih po izteku poslovnega leta izvod pisma upravi in nadzornemu svetu oziroma upravnemu odboru, ki ji je bilo vročeno s strani pooblaščenega revizorja.
(2) Če banka zaradi revidiranja računovodskega poročila izvede popravke v računovodskem poročilu, mora priložiti k pismu iz prvega odstavka tega člena pisno obrazložitev z vsemi popravki, ki vplivajo na računovodske izkaze in posledično na druga poročila, že posredovana Banki Slovenije za zadevno poslovno leto.
(3) Banka obrazloži revizorjeve popravke iz drugega odstavka tega člena, ki izhajajo iz računovodskega poročila, na sledeč način:
(a) revizorjeve popravke iz bilance stanja na priloženem obrazcu POR-195/2, ki je sestavni del tega sklepa. Revizorjeve popravke banka prikaže v kratki shemi bilance stanja in po posameznih kontih iz veljavnega kontnega okvira za banke in hranilnice, predpisanega s Sklepom o poslovnih knjigah in letnih poročilih bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 28/07; v nadaljevanju: sklep o poslovnih knjigah in letnih poročilih);
(b) revizorjeve popravke iz izkaza poslovnega izida na priloženem obrazcu POR-195/3, ki je sestavni del tega sklepa. Revizorjeve popravke banka prikaže v kratki shemi izkaza poslovnega izida in po posameznih kontih iz veljavnega kontnega okvira za banke in hranilnice, predpisanega s sklepom o poslovnih knjigah in letnih poročilih;
(c) revizorjeve popravke tveganih prevzetih zunajbilančnih obveznosti na priloženem obrazcu POR-195/4, ki je sestavni del tega sklepa. Banka prikaže revizorjeve popravke po vrstah zunajbilančnih obveznosti in po posameznih kontih iz veljavnega kontnega okvira za banke in hranilnice, predpisanega s sklepom o poslovnih knjigah in letnih poročilih.
(4) Revizorjeve popravke iz konsolidiranega računovodskega poročila banka obrazloži na način, ki izhaja iz tretjega odstavka tega člena, s tem da namesto prikaza po posameznih kontih iz veljavnega kontnega okvira za banke in hranilnice navede razloge za popravke in opis poslovnih dogodkov, na katere se popravki nanašajo.
(5) Če se zaradi revizorjevih popravkov spremenijo katerikoli podatki iz poročil, navedenih v tem odstavku, banka o tem poroča tako, da ta poročila z novimi podatki predloži Banki Slovenije:
(a) poročila in konsolidirana poročila o poročanju o kapitalu in kapitalskih zahtevah za posamezna tveganja v obliki obrazcev, ki so sestavni del Sklepa o poročanju o kapitalu in kapitalskih zahtevah bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 135/06);
(b) poročila in konsolidiranega poročila o veliki izpostavljenosti v obliki obrazcev, ki so sestavni del Sklepa o veliki izpostavljenosti bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 135/06);
(c) poročila o naložbah v kvalificirane deleže v osebah nefinančnega sektorja v obliki obrazca, ki je sestavni del Sklepa o naložbah bank in hranilnic v kvalificirane deleže v osebah nefinančnega sektorja (Uradni list RS, št. 135/06);
(d) poročila o razvrstitvi finančnih sredstev, merjenih po metodi odplačne vrednosti, in nekaterih prevzetih obveznosti po zunajbilančnih postavkah bank in hranilnic v obliki obrazcev, ki je sestavni del Navodila za izvajanje Sklepa o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 28/07).
(6) Določbe tega člena se smiselno uporabijo tudi za ravnanje banke po opravljenem revizijskem pregledu za obdobje, ki je krajše od poslovnega leta.
13. člen
(Obvestilo o uvedbi oziroma prenehanju ponudbe posamezne vrste produkta)
(1) Če namerava banka v okviru pridobljenega dovoljenja za opravljanje storitev uvesti novo posamezno vrsto produkta, mora Banko Slovenije obvestiti o tej nameri in o njegovi razvrstitvi v okviru njenih storitev, za katere ima dovoljenje. Banka mora natančno opredeliti lastnosti produkta, oblikovati natančen postopek njegovega uvajanja, to je najmanj izdelati podroben načrt s časovno opredelitvijo uvedbe novega produkta. V poskusnem obdobju mora biti obseg novega produkta omejen na obvladljivo raven. Zajete morajo biti vse organizacijske enote, ki bodo pozneje sodelovale pri delu, vključno s službo notranje revizije v okviru njenih nalog.
(2) Po uspešno končanem testnem obdobju, ko so ustrezno potrjeni vsi potrebni notranji akti (pravilniki, navodila ipd.), usposobljeno primerno število zaposlenih z ustreznim znanjem in izkušnjami, zagotovljena tehnična opremljenost in vzpostavljen sistem notranjih kontrol in učinkoviti postopki upravljanja s tveganji, uprava oziroma drug organ vodenja sprejme sklep o izpolnitvi pogojev za uvrstitev nove vrste produkta v ponudbo banke. O tem je banka dolžna Banko Slovenije obvestiti najmanj 14 dni pred začetkom trženja novega produkta. Prav tako mora uprava banke oziroma drug organ vodenja sprejeti sklep o prenehanju ponudbe in trženja posamezne vrste produkta ter o tem nemudoma obvestiti Banko Slovenije.
(3) Produkt je samostojna enota konkretne storitve in ga kot takega definira banka, s tem da ima vsaj eno od naslednjih lastnosti:
(a) namenjen je le določeni, opredeljeni ciljni skupini (segmentu bančnega ali finančnega trga);
(b) določeni so pogoji, ki jih morajo komitenti izpolnjevati za njegovo uporabo;
(c) določena je tarifa (cena) za njegovo uporabo;
(d) postopek njegovega uvajanja oziroma ponudbe je opredeljen;
(e) banka ima opredeljen sistem notranjih kontrol in spremljanja posameznega produkta;
(f) opredeljeni so postopki in načini za njegovo financiranje ali investiranje;
(g) ima specifičen profil tveganja.
14. člen
(Druga dejstva in okoliščine, pomembne za presojo, ali banka posluje v skladu s pravili o upravljanju s tveganji)
Če nastopijo dejstva ali okoliščine, zaradi katerih nastane pomembna izpostavljenost tveganjem oziroma se ta pomembno poveča, banka o tem nemudoma obvesti Banko Slovenije.
15. člen
(Prenehanje uporabe sklepa)
Z dnem uveljavitve tega sklepa se preneha uporabljati Sklep o podrobnejši vsebini poročil iz 127. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 32/99, 89/99, 71/01 in 89/03).
16. člen
(Uveljavitev sklepa)
(1) Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena se določbe 12. člena tega sklepa prvič uporabijo za revizijski pregled letnega poročila za leto 2007.
Ljubljana, dne 21. marca 2007
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Mitja Gaspari l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti