Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2007 z dne 29. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2007 z dne 29. 3. 2007

Kazalo

1396. Sklep o poročanju podružnic bank držav članic, stran 3775.

Na podlagi prvega odstavka 31. člena in tretjega odstavka 13. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) in prvega odstavka 234. člena v povezavi s 1. točko tretjega odstavka 97. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o poročanju podružnic bank držav članic
1. člen
(Splošne določbe)
(1) Ta sklep določa način poročanja podružnic bank držav članic (v nadaljevanju: podružnic), ki na območju Republike Slovenije opravljajo bančne oziroma vzajemno priznane finančne storitve, zaradi izvrševanja pristojnosti in nalog Banke Slovenije na področju denarne politike, spremljanja likvidnostnega tveganja, statistike in uresničevanja jamstva za vloge (1. točka tretjega odstavka 97. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06; v nadaljevanju: ZBan-1)).
(2) Ne glede na določbe tega sklepa morajo podružnice na zahtevo Banke Slovenije posredovati poročila in informacije o vseh zadevah, pomembnih za opravljanje nadzora oziroma izvrševanje drugih pristojnosti in nalog Banke Slovenije (prvi odstavek 234. člena ZBan-1).
(3) Ne glede na določbe tega sklepa veljajo za podružnico banke države članice vse določbe drugih zakonov in na tej podlagi izdanih podzakonskih predpisov, ki sicer veljajo za banke s sedežem v Republiki Sloveniji in katerih namen je zaščita javnih koristi (2. točka drugega odstavka 97. člena ZBan-1).
(4) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.
2. člen
(Poročanje zaradi spremljanja likvidnostnega tveganja)
Podružnica mora poročati o količnikih likvidnosti in tokovih likvidnosti v skladu s Sklepom o minimalnih zahtevah za zagotavljanje ustrezne likvidnostne pozicije bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 28/07) in v skladu z Navodilom za izvajanje Sklepa o minimalnih zahtevah za zagotavljanje ustrezne likvidnostne pozicije bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 28/07).
3. člen
(Poročanje za statistične namene)
(1) Podružnica mora poročati v skladu z Navodilom o pošiljanju mesečnih poročil o knjigovodskem stanju računov (Uradni list RS, št. 28/07).
(2) Podružnica mora poročati v skladu s Sklepom o poročanju monetarnih finančnih institucij (Uradni list RS, št. 77/04) in Navodilom za izvajanje Sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij N-1 (Uradni list RS, št. 6/06).
(3) Podružnica mora poročati v skladu s Sklepom o poročanju podatkov za namene statistike finančnih računov (Uradni list RS, št. 60/05) in Navodilom za izvajanje Sklepa o poročanju podatkov za namene statistike finančnih računov N-2 (Uradni list RS, št. 60/05).
(4) Podružnica mora poročati v skladu s Sklepom o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino (Uradni list RS, št. 92/03 in 56/04) in Navodilom za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino (Uradni list RS, št. 102/03, 135/03, 64/04, 9/05, 20/06, 76/06 in 128/06) ter Navodilom o poročanju o poslih z vrednostnimi papirji (Uradni list RS, št. 102/03).
(5) Podružnica mora poročati o oceni izgub iz kreditnega tveganja v skladu s Sklepom o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 28/07) in Navodilom za izvajanje Sklepa o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 28/07) oziroma na obrazcih RAZ-1 in RAZ-2. Na obrazcu RAZ-1 se izpolnijo le stolpci od 1 do 10 ter stolpca 14 in 21.
(6) Če je podružnica pooblaščena za opravljanje menjalniških poslov, mora poročati v skladu s Sklepom o opravljanju menjalniških poslov (Uradni list RS, št. 92/03) in Navodilom za izvajanje Sklepa o opravljanju menjalniških poslov (Uradni list RS, št. 96/03, 56/04 in 97/04).
(7) Če je podružnica obveznik po 1. točki Sklepa o pošiljanju podatkov o uporabi sodobnih plačilnih instrumentov (Uradni list RS, št. 135/03), mora poročati v skladu z Navodilom za izvajanje Sklepa o pošiljanju podatkov o uporabi sodobnih plačilnih instrumentov (Uradni list RS, št. 90/06).
(8) Podružnica mora poročati o medbančnih depozitih v skladu s Sklepom o poročanju o medbančnih depozitih (Uradni list RS, št. 103/06) in v skladu z Navodilom o vsebini in načinu poročanja o medbančnih depozitih (Uradni list RS, št. 105/06).
(9) Podružnica mora poročati v skladu s Sklepom o poročanju efektivnih obrestnih mer bank in hranilnic v skladu z zakonom o potrošniških kreditih (Uradni list RS št. 56/04).
(10) Podružnica mora poročati v skladu s Sklepom o pogojih, ki jih mora izpolnjevati bančni kreditni posrednik (Uradni list RS, št. 28/07).
4. člen
(Poročanje za uresničevanje jamstva za vloge)
(1) Če se podružnica na podlagi četrtega odstavka 98. člena ZBan-1 vključi v sistem zajamčenih vlog v Republiki Sloveniji za dopolnitev ravni oziroma obsega jamstva, ki velja v državi sedeža banke, mora poročati podatke, ki jih ob vključitvi v sistem zajamčenih vlog v Republiki Sloveniji določi Banka Slovenije.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena podružnica polletno poroča o številu vlagateljev pri podružnici, katerih vloge so zajamčene po sistemu zajamčenih vlog v državi sedeža banke, in znesek njihovih skupnih vlog, ločeno za fizične in pravne osebe.
(3) Rok za predložitev poročila iz prvega in drugega odstavka tega člena je po stanju ob koncu junija najkasneje do konca septembra tekočega leta, po stanju ob koncu decembra pa najkasneje do konca februarja naslednjega leta.
5. člen
(Prenehanje uporabe sklepa)
Z dnem uveljavitve tega sklepa se preneha uporabljati Sklep o poročanju podružnic bank držav članic (Uradni list RS, št. 43/04, 56/04, 135/04, 114/05 in 11/06).
6. člen
(Uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 21. marca 2007
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Mitja Gaspari l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti