Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2007 z dne 29. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2007 z dne 29. 3. 2007

Kazalo

1395. Sklep o podatkih, ki jih morajo objaviti podružnice bank držav članic, stran 3774.

Na podlagi tretjega odstavka 204. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06) in prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o podatkih, ki jih morajo objaviti podružnice bank držav članic
1. člen
(Vsebina sklepa)
(1) Ta sklep določa podrobnejši obseg podatkov, ki jih morajo objaviti podružnice bank držav članic, ki na območju Republike Slovenije opravljajo bančne oziroma vzajemno priznane finančne storitve (v nadaljevanju: podružnice).
(2) Ta sklep se uporablja tudi za posebne finančne institucije držav članic iz prvega odstavka 101. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06; v nadaljevanju: ZBan-1).
(3) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.
2. člen
(Obveznost banke države članice)
Letno poročilo in konsolidirano letno poročilo banke države članice je sestavljeno in revidirano v skladu s predpisi države, v kateri ima banka države članice sedež. Kot zadnji rok za izpolnitev dolžnosti iz drugega odstavka 210. člena ZBan-1 se šteje rok, ki je predpisan v državi članici sedeža banke.
3. člen
(Objava računovodskih izkazov banke države članice)
Podružnica je dolžna najkasneje v 15 dneh po izteku roka za javno objavo v državi članici sedeža banke na svojih spletnih straneh objaviti revidirane računovodske izkaze in revidirane konsolidirane računovodske izkaze banke države članice skupaj z mnenjema revizorja.
4. člen
(Objava podružnice in obveznost pooblaščenega revizorja)
(1) Hkrati z objavo po 3. členu tega sklepa mora podružnica objaviti še naslednje podatke:
1. Povprečno število zaposlenih v podružnici.
2. Bilančna vsota podružnice po stanju zadnjega dne v letu.
3. Postavke iz izkaza poslovnega izida, določene z Navodilom za izdelavo bilance stanja in izkaza poslovnega izida bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 28/07; v nadaljevanju: navodilo), ki ustrezajo oznakam:
– Prihodki iz obresti (I.1.1)
– Prihodki iz dividend (I.2)
– Prihodki iz opravnin (provizij) (I.3.1)
– Čisti dobički/izgube iz finančnih sredstev in obveznosti, namenjenih trgovanju (I.5)
– Drugi poslovni dobički (I.10.1)
– Administrativni stroški (II.)
– Davek iz dohodka pravnih oseb iz rednega poslovanja (X.).
4. Postavke iz bilance stanja in zunajbilance, določene z navodilom, ki ustrezajo oznakam:
– Finančna sredstva, namenjena trgovanju (A.II.)
– Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo (A.IV.)
– Krediti:
• bankam (A.V.1)
• strankam, ki niso banke (A.V.2)
– Finančna sredstva v posesti do zapadlosti (A.VI.)
– Finančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti (brez izdanih dolžniških vrednostnih papirjev in podrejenih obveznosti):
• do bank (seštevek P.IV.1.1, P.IV.1.2, P.IV.1.3, P.IV.2.1, P.IV.2.2)
• do strank, ki niso banke (seštevek P.IV.1.4, P.IV.1.5, P.IV.1.6, P.IV.2.3, P.IV.2.4)
– Izdani dolžniški vrednostni papirji, merjeni po odplačni vrednosti (P.IV.3)
– Možne obveznosti iz naslova akreditivov in indosamentov (B.1)
– Jamstva in sredstva dana v zastavo za obveznosti strank (B.2)
– Prevzete finančne obveznosti (B.3).
(2) Pooblaščeni revizor mora pregledati pravilnost podatkov iz prvega odstavka tega člena.
(3) Skupaj s podatki iz prvega odstavka tega člena podružnica objavi tudi informacijo, da je pooblaščeni revizor potrdil pravilnost teh podatkov.
5. člen
(Zneski v eurih)
Vsi denarni zneski iz 4. člena tega sklepa morajo biti izraženi v eurih.
6. člen
(Objava v slovenskem jeziku)
Vse objave po tem sklepu morajo biti v slovenskem jeziku.
7. člen
(Prenehanje uporabe sklepa)
Z dnem uveljavitve tega sklepa se preneha uporabljati Sklep o objavi povzetka revidiranega letnega poročila in drugih podatkov za podružnice bank držav članic (Uradni list RS, št. 104/06).
8. člen
(Uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za podatke, ki jih mora objaviti podružnica za poslovno leto 2007, razen glede objave po 3. členu in prvemu odstavku 4. člena tega sklepa, ki velja že za podatke za poslovno leto 2006.
Ljubljana, dne 21. marca 2007
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Mitja Gaspari l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti