Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2007 z dne 29. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2007 z dne 29. 3. 2007

Kazalo

1393. Navodilo za izvajanje Sklepa o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic, stran 3763.

Na podlagi tretjega odstavka 29. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) in drugega odstavka 27. člena Sklepa o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 28/07) izdaja guverner Banke Slovenije
N A V O D I L O
za izvajanje Sklepa o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic
I. NAMEN NAVODILA
1. S tem navodilom se predpisuje vsebina in oblika ter način izpolnjevanja in pošiljanja poročila o razvrstitvi finančnih sredstev, merjenih po metodi odplačne vrednosti, in nekaterih prevzetih obveznosti po zunajbilančnih postavkah bank in hranilnic (v nadaljevanju: poročilo).
Poročilo iz prvega odstavka banka oziroma hranilnica (v nadaljevanju: banka) predloži v obliki obrazcev:
– RAZ-1: Razvrstitev finančnih sredstev, merjenih po metodi odplačne vrednosti, in nekaterih prevzetih obveznosti po zunajbilančnih postavkah, ki sestoji iz podrobne razporeditve bilančnih terjatev (sredstev) in zunajbilančnih obveznosti banke po posameznih dolžnikih, razvrstitve določenih postavk v bonitetne skupine, ocene potrebne oslabitve finančnih sredstev, merjenih po metodi odplačne vrednosti, oziroma oblikovanja rezervacij za nekatere prevzete obveznosti po zunajbilančnih postavkah po mednarodnih standardih računovodskega poročanja (v nadaljevanju: MSRP) in ugotovitve oslabitve finančnih sredstev oziroma rezervacij za nekatere prevzete obveznosti po zunajbilančnih postavkah kot določa Sklep o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 28/07; v nadaljevanju: sklep);
– RAZ-2: Celotna izpostavljenost do fizičnih oseb in
– REZ: Zbirni pregled razvrstitve finančnih sredstev, merjenih po metodi odplačne vrednosti, in nekaterih prevzetih obveznosti po zunajbilančnih postavkah.
II. NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA RAZ-1 in RAZ-2
2. Obrazec RAZ-1 vsebuje 21 stolpcev, katerih vsebina je naslednja:
STOLPEC št.:
 
1 – matična številka
Vnese se sedemmestna matična številka pravne osebe iz Poslovnega registra Agencije za javnopravne evidence in storitve.
Sedemmestna matična številka iz Poslovnega registra se vnese tudi za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost in imajo matično številko (samostojne podjetnike posameznike in druge); za osebe, ki sicer opravljajo dejavnost, vendar nimajo matičnih številk, pa se vpišejo številke 9999910 za skupino A, 9999911 za skupino B, 9999912 za skupino C, 9999913 za skupino D, 9999914 za skupino E in 9999915 za skupino P.
Za druge fizične osebe (ki ne opravljajo dejavnosti) oziroma prebivalstvo se vnesejo številke 9999900 za skupino A, 9999901 za skupino B, 9999902 za skupino C, 9999903 za skupino D, 9999904 za skupino E in 9999907 za skupino P.
Ne glede na prvi odstavek te točke se v primeru, da banka izkazuje potencialno obveznost iz naslova upravljanja premoženja pokojninske družbe, vpiše številka 9999905; v primeru, da banka izkazuje potencialno obveznost iz naslova upravljanja vzajemnega pokojninskega sklada pa se vpiše številka 9999906.
Ne glede na prvi odstavek te točke, se pri tujih pravnih osebah (iz držav članic ali drugih tujih držav), ki so banke, vpiše SWIFT koda v skladu z BIC directory. Za tuje osebe, ki nimajo SWIFT kod (nekatere banke in druge tuje osebe), se uporablja zaporedna številka tujega dolžnika in šifra države. Primer: prva pravna oseba iz Italije: 0001380, iz Hrvaške 0001191, ..., druga pravna oseba iz Italije 0002380, iz Hrvaške 0002191 ...
Nazivi dolžnikov, matične številke in SWIFT kode morajo biti ažurirani, torej preverjeni s Poslovnim registrom oziroma BIC directory za SWIFT kode.
Banka zaveže vse pravne osebe in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, da jo obveščajo o matičnih številkah (oziroma kodah), spremembah naziva in statusnih spremembah.
 
2 – naziv dolžnika
Dolžniki banke so domače in tuje pravne ter fizične osebe. V obrazec RAZ-1 se posamično vnašajo pravne osebe (domače in tuje) in tiste fizične osebe, ki opravljajo dejavnost ter imajo matično številko in do katerih banka izkazuje izpostavljenost.
Posamično pomeni, da se vsaka pravna oseba in fizična oseba, ki opravlja dejavnost in ima matično številko, vnese v eno vrstico.
Pod naziv dolžnika se vnese naziv – firma dolžnika in kraj, kjer je sedež dolžnika. Firma in sedež se lahko vneseta v skrajšani obliki.
Ne glede na zgornjo opredelitev dolžnikov se v primeru, ko banka izkazuje potencialno obveznost iz naslova upravljanja vzajemnega pokojninskega sklada, pod naziv dolžnika vnese 'pokojninski sklad v upravljanju (naziv sklada)'. V primeru, da banka izkazuje potencialno obveznost iz naslova upravljanja premoženja pokojninske družbe, se pod naziv dolžnika vnese 'premoženje pokojninske družbe v upravljanju (naziv družbe)'.
Fizične osebe, ki opravljajo dejavnost in nimajo matičnih številk, se v obrazec RAZ-1 vnesejo v skupnem seštevku pod naziv "podjetniki" in sicer v več vrstic, za vsako skupino razvrstitve posebej.
Fizične osebe, ki ne opravljajo dejavnosti, se v obrazec RAZ-1 vnesejo v skupnem seštevku pod naziv "prebivalstvo", in sicer v več vrstic, za vsako skupino razvrstitve posebej.
V obrazcu RAZ-2 se največji dolžniki v skupini „podjetniki” in „prebivalstvo” prikažejo posamično, in sicer: v prvem delu obrazca 10 fizičnih oseb (prebivalcev) po višini skupne izpostavljenosti banke do teh oseb (stolpec 4), od najvišje do najnižje, in prav tako v drugem delu posamično 10 fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost (podjetnikov), vendar nimajo matičnih številk.
 
3 do 6 – bilančne terjatve (finančna sredstva) in zunajbilančne obveznosti
V posamezne stolpce se vnesejo zneski vseh bilančnih terjatev in zunajbilančnih obveznosti do dolžnika ne glede na metodo merjenja postavk (skupaj celotna izpostavljenost banke do enega dolžnika), četudi se določene postavke v nadaljevanju poročila ne razvrščajo.
Pod finančna sredstva po odplačni vrednosti (stolpec 3) se zajemajo stanja računov iz postavk bilance stanja A. V. in A. VI. v bruto znesku (ne zmanjšana za oslabitve).
Pod finančna sredstva po pošteni in nabavni vrednosti (stolpec 4) se zajemajo stanja računov iz postavk bilance stanja A. II., A. III., A. IV., A. VII., A.VIII. in A. XIII.
Pod drugo (stolpec 5) se zajemajo stanja računov iz postavk bilance stanja A.IX., A. XI., A.XIV., A.XV., razen zalog, plemenitih kovin in presežka sredstev iz notranjih razmerij in poslovanja po pooblastilu ter postavka A.XVI.
Pod zunajbilančne obveznosti (stolpec 6) se zajemajo stanja računov zunajbilančne evidence B.-1 do B.-4.
Ne glede na prejšnji odstavek se izvedeni (izpeljani) finančni instrumenti zajemajo v višini izračunane kreditne nadomestitvene vrednosti.
 
7 – skupaj izpostavljenost
Je seštevek stolpcev od 3 do 6.
 
8 – 10 znesek postavk za razvrstitev (osnova za izračun oslabitve oziroma rezervacije)
Vnese se znesek vseh finančnih sredstev, merjenih po metodi odplačne vrednosti, in nekaterih prevzetih obveznosti po zunajbilančnih postavkah, kot določa sklep, in seštevek teh postavk.
 
11 – razvrstitev postavk v skupino A
Vnese se znesek iz stolpca 8 oziroma 9, in sicer v delu, ki je na podlagi sklepa razvrščen v skupino A.
 
12 – razvrstitev postavk v ostale skupine
Vnese se znesek iz stolpca 8 oziroma 9, in sicer v delu, ki je na podlagi sklepa razvrščen v skupino P, B, C, D ali E.
 
13 – oznaka skupine
Vnese se oznaka skupine za stolpec 12 (P, B, C, D ali E).
V primeru, da je znesek postavk za razvrstitev v skupine (stolpec 8 oziroma 9) enak nič, banka pa ima postavke, ki se ne razvrščajo (stolpec 7), se v stolpcu 13 – oznaka skupine označi z nič (0) oziroma se pusti prazno polje. Označena z nič (0) oziroma prazna so tudi vsa mesta v nadaljevanju obrazca.
 
14 – oslabitve oziroma izgube po MSRP v %
Vnese se % (z dvema decimalkama) potrebnih oslabitev finančnih sredstev oziroma ugotovljenih izgub iz prevzetih obveznosti po zunajbilančnih postavkah po MSRP.
 
15 – znesek potrebnih oslabitev oziroma rezervacij po MSRP
Vnese se znesek potrebnih oslabitev oz. rezervacij za prevzete zunajbilančne obveznosti po MSRP.
 
16 – izkazane oslabitve oziroma rezervacije po MSRP
Vnese se znesek knjigovodsko izkazanih oslabitev finančnih sredstev oziroma oblikovanih rezervacij za prevzete obveznosti po zunajbilančnih postavkah za posameznega dolžnika v izkazu poslovnega izida po stanju na dan poročila.
 
17 – dodatno potrebne oslabitve oziroma rezervacije po MSRP
Vnese se znesek dodatno potrebnih oslabitev finančnih sredstev in rezervacij za prevzete obveznosti po zunajbilančnih postavkah po MSRP (stolpec 15 minus stolpec 16).
 
18 – znesek oslabitev oziroma izgub pri skupinskem ocenjevanju po sklepu
Vnese se znesek ugotovljenih oslabitev za finančna sredstva oziroma rezervacij za prevzete obveznosti po zunajbilančnih postavkah, ki se ocenjujejo skupinsko, izračunanih na podlagi odstotkov iz 24. člena sklepa.
 
19 – odbitna postavka od temeljnega kapitala banke
Pri postavkah, ki se ocenjujejo posamično, se vnese znesek iz stolpca 17, pri postavkah, ki se ocenjujejo skupinsko, je znesek enak razliki stolpca 18 in 16.
 
20 – oznaka skupine brez zavarovanja
Vnese se oznaka skupine (A do E), v katero bi bil uvrščen dolžnik v primeru, če banka zanj ne bi pridobila prvovrstnih in primernih zavarovanj ter zavarovanj z zastavo premičnin in nepremičnin.
Oznaka skupine brez zavarovanja se vnese pri izpostavljenostih (dolžnikih), ki jih banka slabi posamično (imajo v stolpcu 13 oznako P), kot tudi pri tistih, ki jih slabi skupinsko. Banka razvrsti dolžnika v skupine od A do E glede na oceno njegovega finančnega položaja, njegovo zmožnost zagotavljanja zadostnega denarnega pritoka za redno izpolnjevanje obveznosti do banke, glede na izpolnjevanje dolžnikovih obveznosti do banke v preteklosti, ter upoštevaje kriterije za posamezno skupino kot izhajajo iz 13. člena sklepa.
 
21 – število dni zamude
Vnese se število dni zamude, s katero je dolžnik po stanju na dan poročanja plačeval pomembne obveznosti do banke. Kot pomembna obveznost se šteje seštevek vseh neporavnanih obveznosti posameznega dolžnika do banke, ki je enak ali večji od 1.000 EUR. Dnevi zamude začnejo teči s prvim dnem, ko je skupni znesek dospelih neporavnanih obveznosti enak ali večji od 1.000 EUR. Če je število dni zamude enako nič, se vnese (0). Polje se pusti prazno v primeru, ko je znesek postavk za razvrstitev enak nič, v primeru izpostavljenosti do skupin iz drugega odstavka 2. točke II. poglavja tega navodila oziroma v vseh drugih primerih, ko vnos števila dni zamude ni smiseln.
 
3. Pri razvrstitvi banka zajema izpostavljenosti do dolžnika samo enkrat. Tako se v primeru, da je za pokritje nekritega akreditiva odobreno okvirno posojilo, zunajbilančna obveznost banke do tega komitenta izkaže le enkrat, čeprav je v knjigovodski evidenci banke izkazana dvakrat.
 
4. Znesek bilančnih terjatev, ki jih na dan izpolnitve poročila ni mogoče razporediti na posameznega dolžnika (prehodni računi), terjatve do delavcev banke, manjše terjatve za zneske provizij in obresti ter druge podobne terjatve, se praviloma razvrsti v skupino A. Banka vpiše v obrazec skupni znesek teh terjatev, kot dolžnik pa se vpiše naziv in matična številka banke.
 
5. Banka v obrazcu RAZ-1 ne poroča izpostavljenosti do dolžnikov, manjših od 500 EUR.
 
6. V obrazec niso zajete naslednje postavke iz bilance stanja:
− denar v blagajni in stanje na računih pri CB (postavka A.I.);
– opredmetena osnovna sredstva (postavka A.X.);
− neopredmetena dolgoročna sredstva (postavka A.XII.).
III. NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA REZ
7. Obrazec REZ vsebuje 10 stolpcev, katerih vsebina je naslednja:
 
STOLPEC št.:
 
1 – skupina razvrstitve
Vnese se skupina razvrstitve P, A, B, C, D in E.
 
2, 3 in 4 – znesek razvrščenih postavk
Vnesejo se seštevki finančnih sredstev, merjenih po metodi odplačne vrednosti (stolpec 8 iz RAZ-1), oziroma prevzetih obveznosti po zunajbilančnih postavkah (stolpec 9 iz RAZ-1) po posameznih skupinah ter seštevek le-teh po posameznih skupinah (stolpec 10 iz RAZ-1).
 
5 – izkazane oslabitve po MSRP
Vnesejo se knjigovodsko izkazane oslabitve finančnih sredstev, merjenih po metodi odplačne vrednosti po MSRP po posameznih skupinah razvrstitve.
 
6 – izkazane rezervacije po MSRP
Vnesejo se knjigovodsko izkazane rezervacije za prevzete obveznosti po zunajbilančnih postavkah po MSRP po posameznih skupinah razvrstitve.
 
7 – skupaj izkazane oslabitve in rezervacije po MSRP
Vnese se seštevek zneskov stolpca 5 in 6.
 
8 – dodatno potrebne oslabitve oziroma rezervacije po MSRP
Vnese se znesek dodatno potrebnih oslabitev finančnih sredstev, merjenih po metodi odplačne vrednosti, in rezervacij za prevzete obveznosti po zunajbilančnih postavkah po MSRP iz obrazca RAZ-1, stolpec 17 po posameznih skupinah razvrstitve.
 
9 – znesek oslabitev oz. izgub pri skupinskem ocenjevanju po sklepu
Vnese se znesek ugotovljenih oslabitev za finančna sredstva oziroma rezervacij za prevzete obveznosti po zunajbilančnih postavkah, ki se ocenjujejo skupinsko, izračunanih na podlagi odstotkov iz 24. člena sklepa iz obrazca RAZ-1, stolpec 18 po skupinah od A do E.
 
10 – odbitna postavka od temeljnega kapitala
Vnese se znesek iz obrazca RAZ-1, stolpec 19.
IV. NAČIN POŠILJANJA POROČIL
8. Banka pošlje Banki Slovenije poročilo o izvajanju določil sklepa na obrazcu RAZ-1 oziroma v obliki računalniškega izpisa.
Banka hkrati z obrazcem RAZ-1 predloži Banki Slovenije tudi pregled celotne izpostavljenosti banke do fizičnih oseb na obrazcu RAZ-2 ter zbirni pregled razvrstitve finančnih sredstev, merjenih po metodi odplačne vrednosti, in nekaterih prevzetih obveznosti po zunajbilančnih postavkah na obrazcu REZ. Obrazci so sestavni del tega navodila. Zneski v obrazcih se vpisujejo v tisoč eurov.
9. Banka posreduje Banki Slovenije poročilo RAZ-1 o izvajanju določil sklepa tudi na elektronski način.
Obvezna oblika zapisa je:
Štev.  Naziv polja        Tip  Dolžina Vrednost
1.   Matična številka banke   N    7
2.   Oznaka obrazca       N    2    02
3.   Vrsta podatkov       N    1     1
4.   Leto            N    4
5.   Mesec            N    2
6.   Matična številka dolžnika  A    11
7.   Naziv dolžnika       A    60
8.   Finančna sredstva po    N    13
    odplačni vrednosti
9.   Finančna sredstva po    N    13
    pošteni in nabavni
    vrednosti
10.   Drugo            N    13
11.   Zunajbilančne obveznosti  N    13
12.   Finančna sredstva po    N    13
    odplačni vrednosti za
    razvrstitev
13.   Prevzete obveznosti po   N    13
    zunajbilančnih postavkah
    za razvrstitev
14.   Znesek razvrstitve v A   N    13
15.   Znesek razvrstitve v    N    13
    ostale skupine
16.   Oznaka skupine       A    1
17.   Oslabitve oz. izgube po   N    5
    MSRP v odstotku
18.   Znesek potrebnih      N    13
    oslabitev oz. rezervacij
    po MSRP
19.   Izkazane oslabitve oz.   N    13
    rezervacije
20.   Znesek oslabitev oz.    N    13
    izgub pri skupinskem
    ocenjevanju po Sklepu BS
21.   Oznaka skupine brez     A    1
    zavarovanja
22.   Število dni zamude     A    4
Dodatna pojasnila:
– oznaka N pomeni numeričen podatek, A pa alfabetski;
– vsi numerični podatki so predstavljeni v decimalni obliki (COBOL format);
– vsi zneski so nepredznačeni, dolžina je 13 znakov, brez decimalnih mest;
– polje 'odstotek oslabitve oz. izgub' vsebuje petmestno število tako, da so tri mesta rezervirana za celo število, dve mesti pa za decimalki (Primer: 13% = 01300; 12,654% = 01265; 12,656 = 01266);
– polji 'oznaka obrazca' in 'vrsta podatkov' vsebujeta stalne vrednosti (02 in 1);
– polje 'matična številka' vsebuje številko, ki jo določi Agencija za javnopravne evidence in storitve (za domače pravne osebe in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost in imajo matično številko);
– vodilni (identifikacijski) zapis pri elektronskem pošiljanju podatkov ni predviden.
10. Banka prvič izpolni stolpec 21 poročila RAZ-1 po stanju na dan 30. september 2007.
11. Z dnem uveljavitve tega navodila se preneha uporabljati Navodilo za izvajanje Sklepa o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 96/05, 45/06, 74/06 in 137/06).
12. Navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 21. marca 2007
Mitja Gaspari l.r.
Guverner
Banke Slovenije

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti