Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2007 z dne 29. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2007 z dne 29. 3. 2007

Kazalo

1391. Navodilo o pošiljanju mesečnih poročil o knjigovodskem stanju računov, stran 3755.

Na podlagi petega odstavka 4. člena Sklepa o poslovnih knjigah in letnih poročilih bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 28/07) in tretjega odstavka 13. člena v povezavi s tretjim odstavkom 29. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja guverner Banke Slovenije
N A V O D I L O
o pošiljanju mesečnih poročil o knjigovodskem stanju računov
1. To navodilo določa: vsebino, način izpolnjevanja, obliko in način pošiljanja ter kontrolo podatkov o knjigovodskem stanju računov.
I. Vsebina podatkov
2. Obveznik poročanja pošilja mesečno poročilo o knjigovodskem stanju računov na predpisanem obrazcu 01, ki je priloga št. 1 teh navodil. Obrazec 01 je sestavljen iz štirih skupin podatkov, in sicer:
1) Prva skupina z identifikacijskimi podatki vsebuje:
(1) matično številko obveznika,
(2) ime obveznika,
(3) oznako obrazca,
(4) vrsto podatkov,
(5) leto in
(6) mesec, za katerega obveznik sporoča podatke.
2) Druga skupina s podatki o prometu in stanju računov vsebuje:
(7) oznako računa,
(8) kratko ime računa,
(9) promet v breme,
(10) promet v dobro,
(11) saldo.
3) Tretja skupina s podatki o rekapitulaciji računovodskih razredov vsebuje:
(12) oznako razreda,
(13) kratko ime razreda,
(14) promet razreda v breme,
(15) promet razreda v dobro,
(16) saldo razreda,
(17) seštevek prometa in salda vseh razredov.
4) Četrta skupina vsebuje:
(18) ime, priimek in telefonsko številko osebe, ki je sestavila obrazec,
(19) ime, priimek in telefonsko številko osebe, ki je kontrolirala podatke,
(20) ime, priimek in telefonsko številko osebe, ki je odgovorna za podatke.
II. Način izpolnjevanja obrazca
3. Obveznik izpolni obrazec tako, da pod ustrezno zaporedno številko vpiše naslednje podatke:
(1) matično številko, ki jo ob vpisu v sodni register določi Zavod Republike Slovenije za statistiko;
(2) ime pravne osebe, kot je vpisana v sodni register in sedež pravne osebe;
(3) oznako obrazca: 01;
(4) znak 1, ko obveznik pošilja redno mesečno poročilo,
znak 2, ko obveznik sestavlja periodični oz. zaključni račun in je to poročilo sestavljeno po zaključnih knjiženjih;
znak 3, ko obveznik s poslovno enoto s sedežem v tujini pošilja skupno mesečno poročilo,
znak 4, ko obveznik s poslovno enoto s sedežem v tujini sestavlja skupno poročilo po zaključnih knjiženjih;
znak 5, ko obveznik pošilja zaključno poročilo v primeru spremembe statusa ali likvidacije;
(5) leto, na katero se poročilo nanaša;
(6) mesec, za katerega je sestavljeno poročilo;
(7) do (11) podatke o računih (oznako računa, kratko ime, računa, promet računa v breme in v dobro, saldo), ki jih uporablja obveznik v svojem knjigovodstvu;
Saldo računa ima pozitivni predznak (+) oz. je brez predznaka v primeru, da je promet v breme večji od prometa v dobro. V nasprotnem primeru ima saldo računa negativni predznak (-).
Obveznik sporoča promet in stanje računov iz svojega knjigovodstva po zadnjem nivoju računov, ki so predpisani v kontnem okviru za banke in hranilnice. To pomeni, da obveznik praviloma sporoča stanje in promet analitičnih, štirištevilčnih računov. V primeru, da kontni plan za banke ni razčlenjen na analitične račune, pa sporoča stanje in promet sintetičnih, trištevilčnih računov.
(12) oznako razreda od 0 do 9;
(13) kratko ime razreda iz kontnega okvira za banke in hranilnice;
(14) skupni promet v breme po posameznih razredih;
(15) skupni promet v dobro po posameznih razredih;
(16) saldo prometa razreda;
V primeru, da je skupni promet v breme večji od skupnega prometa v dobro, je saldo razreda
s pozitivnim predznakom (+), oz. je brez predznaka.
V primeru, da je skupni promet v dobro večji od prometa v breme, je saldo razreda z negativnim predznakom (-).
(17) seštevki prometa v dobro, prometa v breme in salda za vse razrede.
Zneske prometa v breme, v dobro in saldo vpisuje obveznik v tisočih eurov.
III. Oblika in način pošiljanja podatkov
4. Obveznik pošilja podatke na predpisanem obrazcu, ki je priloga št. 1 teh navodil, na naslednje načine:
 
1) Po BSNET-u
Po BSNET-u so dolžne pošiljati poročila banke, hranilnice in podružnice, ki so vključene v BSNET (lokalno omrežje med Banko Slovenije in poslovnimi bankami in nekaterimi hranilnicami).
• Naslov za posredovanje mesečnih poročil o knjigovodskem stanju računov bank, hranilnic in podružnic
   Country (C)           =   SI
  Administrative_domain (A)    =   MAIL
  Private_domain (P)       =   BSLO
  Organization (O)        =   BS
  Organization_unit (OU1)     =   APPSRVR
  Surname (S)           =   KNB
• “SUBJECT” v elektronskem sporočilu se navede v obliki:
 
KNBNNNNNNNLLLLMMPOBR01
 
kjer je:
KNB.......Konstanten tekst (oznaka aplikacije v BS)
NNNNNNN...7 mestna šifra banke iz registra poslovnih subjektov
     v RS
LLLL......Leto na katerega se nanaša poročilo
MM........Mesec, na katerega se nanaša poročilo
P.........Oznaka vrste podatkov
     1 – redno mesečno poročilo
     2 – zaključno poročilo
     3 – redno skupno poročilo (samo za Novo LB)
     4 – zaključno skupno poročilo (samo za Novo LB)
     5 – zaključno poročilo ob spremembi statusa in
       sstečaju/likvidaciji
OBR01.....Konstanten tekst (oznaka obrazca).
 
2) Po Internet mail-u
Obveznik, ki ni vključen v BSNET, lahko v dogovoru z Banko Slovenije posreduje podatke o knjigovodskem stanju računov prek Internet mail-a, za to pa potrebuje programsko opremo za enkripcijo in digitalni podpis (PGP). Podrobnosti prenosa ter izmenjava ključev obveznik uskladi s predstavnikom oddelka Informacijska tehnologija Banke Slovenije.
 
3) Ostali načini posredovanja poročila
3a) Na disketi
Podatki poslani na PC-disketi z IBM kompatibilnimi osebnimi računalniki morajo zadostiti naslednjim zahtevam:
– velikost diskete 3.5¨ (750 KB ali 1,44 MB),
– zapis v ASCII kodi.
3b) Obrazec na papirju
Obveznik, ki pošilja podatke na obrazcu v papirni obliki, vpiše identifikacijske podatke (t.j. podatke od (1) do (06)) samo na prvi strani obrazca. Na nadaljnjih straneh vpisuje podatke o stanju in prometu na računih (t.j. podatke od (7) do (11)) in zaporedno številko strani obrazca.
Obrazec mora biti na strani Rekapitulacija po razredih (tretja in četrta skupina podatkov) podatki od (12) do (20) opremljen z žigom obveznika.
5. Pri prenosu podatkov v elektronski obliki (način pod 1,2 in 3a) mora zapis vsebovati podatke od (1) do (8). Opis zapisa v COBOL-skem formatu je naslednji:
+-----------------------------+----------------+---------------+
|Naziv polja         |format     |vrednost    |
+-----------------------------+----------------+---------------+
|(1) matična številka     |9 (7)      |        |
+-----------------------------+----------------+---------------+
|(2) oznaka obrazca      |9 (2)      |01       |
+-----------------------------+----------------+---------------+
|(3) vrsta podatkov      |9 (1)      |1 do 5     |
+-----------------------------+----------------+---------------+
|(4) leto (LLLL)       |9 (4)      |        |
+-----------------------------+----------------+---------------+
|(5) mesec (MM)        |9 (2)      |        |
+-----------------------------+----------------+---------------+
|(6) oznaka računa      |X (4)      |        |
+-----------------------------+----------------+---------------+
|(7) promet v breme      |9 (15)     |        |
+-----------------------------+----------------+---------------+
|(8) promet v dobro      |9 (15)     |        |
+-----------------------------+----------------+---------------+
Dolžina zapisa je 50 znakov.
6. Obveznik, ki pošilja podatke v elektronski obliki, Banki Slovenije obvezno pošlje tudi računalniški izpis (papir) Poročila o knjigovodskem stanju računov- rekapitulacija po razredih (tretja skupina podatkov). Izpis mora biti opremljen z imenom osebe: ki je poročilo sestavila, ki je kontrolirala podatke, odgovorne osebe in njihovimi telefonskimi številkami (četrta skupina podatkov) ter žigom.
7. Diskete, na katerih obveznik pošilja podatke, bodo po končani obdelavi podatkov vrnjene obvezniku. Zato je potrebno na disketo čitljivo napisati:
– naziv, naslov in matično številko obveznika,
– število zapisov.
IV. Kontrola podatkov
8. Obveznik mora pred posredovanjem podatkov Banki Slovenije opraviti formalno, računsko in vsebinsko kontrolo vseh podatkov, vpisanih v obrazec.
Formalna kontrola zajema preverjanje obveznih podatkov, vpisanih v obrazec pod zaporednimi številkami od (1) do (17).
Računska kontrola zajema:
– matematično pravilnost seštevka za razred in za vse razrede skupaj,
– logične primerjave razlike prometa v breme in v dobro s saldom pri posameznih računih,
– enakost seštevka aktive in pasive v vseh stolpcih druge skupine podatkov s podatki v tretji skupini (rekapitulaciji).
Vsebinska kontrola zajema:
– pravilnost vpisanih podatkov,
– popolnost vpisa vseh računov, ki jih uporablja obveznik v svojem knjigovodstvu,
– popolnost zajetja podatkov vseh organizacijskih enot v sestavi obveznika.
9. Obveznik sestavlja mesečno poročilo o knjigovodskem stanju računov v skladu s tem navodilom in Sklepom o poslovnih knjigah in letnih poročilih bank in hranilnic.
10. Z dnem uveljavitve tega navodila se preneha uporabljati Navodilo o pošiljanju mesečnih poročil o knjigovodskem stanju računov (Uradni list RS, št. 100/06).
11. To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 21. marca 2007
Mitja Gaspari l.r.
Guverner
Banke Slovenije

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti