Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2007 z dne 29. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2007 z dne 29. 3. 2007

Kazalo

1388. Sklep o poslovnih knjigah in letnih poročilih bank in hranilnic, stran 3643.

Na podlagi prvega odstavka in 3. točke drugega odstavka 204. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06) in prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o poslovnih knjigah in letnih poročilih bank in hranilnic
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(Vsebina sklepa)
(1) Ta sklep podrobneje določa vrste in sheme računovodskih izkazov in konsolidiranih računovodskih izkazov bank in hranilnic (v nadaljevanju: bank), podrobnejšo vsebino letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila bank ter vsebino, obliko, način in roke za posredovanje mesečnih poročil o knjigovodskih postavkah bank.
(2) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.
(3) Določila tega sklepa se smiselno uporabljajo tudi za podružnice bank tretjih držav.
2. člen
(Uporaba določb ZGD-1 in MSRP)
Banka vodi poslovne knjige ter izdela letno in konsolidirano letno poročilo v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06 in 60/06 – popr.; v nadaljevanju: ZGD-1), mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, ki so opredeljeni z Uredbo 1606/2002/ES in Uredbo 1725/2003/ES (v nadaljevanju: MSRP), drugimi predpisi in tem sklepom.
2. KONTNI OKVIR
3. člen
(Splošno)
(1) Banka vodi knjigovodstvo po sistemu enotnih računov, predpisanih v Kontnem okviru za banke in hranilnice, ki je objavljen v prilogi tega sklepa in je njegov sestavni del.
(2) Sredstva, obveznosti in kapital, spremembe pri njih, prihodki in odhodki, ugotavljanje in razporeditev čistega poslovnega izida poslovnega leta banka izkazuje na predpisanih trištevilčnih oziroma štirištevilčnih računih kontnega okvira za banke v skladu z njihovo vsebino.
(3) Banka lahko predpisane račune še dodatno razčlenjuje skladno s svojimi potrebami.
3. MESEČNO POROČILO O KNJIGOVODSKIH POSTAVKAH
4. člen
(Mesečno poročilo)
(1) Banka pošilja Banki Slovenije mesečno poročilo o knjigovodskih postavkah (v nadaljevanju: mesečno poročilo o knjigovodskem stanju računov) iz svojega knjigovodstva. Mesečno poročilo izdela banka po stanju zadnjega dne v mesecu, za katerega poroča.
(2) Mesečno poročilo o knjigovodskem stanju računov vsebuje vse podatke iz knjigovodstva banke, ki je ažurirano, formalno, računsko in vsebinsko prekontrolirano, vključno z vsemi poslovnimi spremembami za zadnji dan v mesecu.
(3) Banka predloži Banki Slovenije mesečno poročilo o knjigovodskem stanju računov do šestega delovnega dneva v naslednjem mesecu. Mesečno poročilo po stanju na dan 31. december, za katerega banka predlaga tudi letne računovodske izkaze, predloži banka najkasneje do desetega delovnega dne naslednjega leta in vsebuje stanje na računih pred zaključnimi knjiženji.
(4) Za stanje na dan 31. december, ko banka izdela letne računovodske izkaze, izdela še posebno poročilo po opravljenih zaključnih knjiženjih in ga predloži Banki Slovenije v roku, ki je določen za oddajo letnih računovodskih izkazov, to je v dveh mesecih po koncu poslovnega leta.
(5) Banka pošilja mesečno poročilo o knjigovodskem stanju računov iz svojega knjigovodstva v obliki in na način, ki ga Banka Slovenije predpiše z navodili.
5. člen
(Skupno mesečno poročilo)
Banka, ki ima podružnico s sedežem v tujini, predloži še skupno mesečno poročilo s podatki podružnice do konca naslednjega meseca za mesec, na katerega se poročilo nanaša. Mesečno poročilo za stanje na dan 31. december predloži banka Banki Slovenije najkasneje do tridesetega delovnega dne v naslednjem letu in vsebuje stanje na računih pred zaključnimi knjiženji.
6. člen
(Mesečno poročilo v primeru združitve ali delitve)
Če banka zaradi združitve ali delitve preneha obstajati, mora njen pravni naslednik za to banko Banki Slovenije poslati mesečno poročilo o knjigovodskem stanju računov na dan pred vpisom združitve oziroma delitve v register do šestega delovnega dne v naslednjem mesecu.
7. člen
(Mesečno poročilo v primeru likvidacije ali stečaja)
Banka, nad katero se uvede likvidacijski ali stečajni postopek, pošlje Banki Slovenije mesečno poročilo o knjigovodskem stanju računov na dan pred začetkom postopka likvidacije ali stečaja do šestega delovnega dne po začetku postopka.
4. LETNO IN KONSOLIDIRANO LETNO POROČILO
8. člen
(Splošno)
(1) Banka za poslovno leto izdela letno poročilo, ki je sestavljeno iz računovodskega poročila in poslovnega poročila. Računovodsko poročilo je sestavljeno iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida na kratkih shemah ter iz izkaza denarnih tokov, izkaza gibanja kapitala in priloge s pojasnili k izkazom.
(2) Banka za poslovno leto izdela konsolidirano letno poročilo banke, ki je sestavljeno iz konsolidiranega računovodskega poročila in konsolidiranega poslovnega poročila družb, ki so vključene v konsolidacijo. Konsolidirano računovodsko poročilo je sestavljeno iz konsolidirane bilance stanja in konsolidiranega izkaza poslovnega izida na kratkih shemah ter iz konsolidiranega izkaza denarnih tokov, konsolidiranega izkaza gibanja kapitala in priloge s pojasnili h konsolidiranim izkazom.
(3) Letno poročilo oziroma konsolidirano letno poročilo morajo s podpisi potrditi člani uprave oziroma upravnega odbora.
(4) Letnemu poročilu oziroma konsolidiranemu letnemu poročilu banka priloži:
(a) revizorjevo poročilo, vključno z mnenjem o poslovanju z vrednostnimi papirji v skladu z zadevnimi predpisi,
(b) informacijo o sprejemu letnega poročila oziroma konsolidiranega letnega poročila pristojnega organa banke,
(c) predlog glede uporabe bilančnega dobička ali obravnavanja bilančne izgube,
(d) poročilo o razmerjih z obvladujočo družbo.
4.1. Računovodsko poročilo
9. člen
(Vrste in členitev računovodskih izkazov)
(1) Banka vključi v računovodsko poročilo računovodske izkaze na shemah, ki so priloga k temu sklepu in so njegov sestavni del. Računovodski izkazi so bilanca stanja in izkaz poslovnega izida na kratkih shemah ter izkaz denarnih tokov (po I. ali II. različici) in izkaz gibanja kapitala.
(2) Vsebino posameznih postavk in način izdelave računovodskih izkazov opredeljujejo MSRP in določila tega sklepa.
10. člen
(Izdelava računovodskih izkazov)
(1) Banka izdela bilanco stanja na podlagi podatkov iz knjigovodskega stanja računov, predpisanih s kontnim okvirom za banke. Banka Slovenije z navodili predpiše izdelavo bilance stanja.
(2) Banka izdela izkaz poslovnega izida na podlagi knjigovodskih podatkov o prihodkih in odhodkih v obdobju, za katerega se izdela izkaz poslovnega izida. Banka Slovenije z navodili predpiše izdelavo izkaza poslovnega izida.
(3) Banka izkaz denarnih tokov razčleni na denarne tokove pri poslovanju, denarne tokove pri naložbenju in denarne tokove pri financiranju. Izkaz denarnih tokov izdela po I. ali II. različici na način, ki izhaja iz shem izkaza denarnih tokov, priloženih k temu sklepu:
(a) banka v izkazu denarnih tokov po I. različici za prikaz denarnih tokov pri poslovanju uporabi neposredno metodo, tako da ustrezne postavke iz izkaza poslovnega izida dopolni s prejemki in izdatki oziroma spremembami poslovnih sredstev in poslovnih obveznosti v obdobju, za katerega se izkaz denarnih tokov izdela;
(b) banka v izkazu denarnih tokov po II. različici za prikaz denarnih tokov pri poslovanju uporabi posredno metodo, tako da čisti poslovni izid pred obdavčitvijo prilagodi za učinke, ki se ne nanašajo na denarne tokove pri poslovanju, in ga dopolni s spremembami poslovnih sredstev in poslovnih obveznosti v obdobju, za katerega se izkaz denarnih tokov izdela;
(c) banka ne glede na izbrano različico izkaza denarnih tokov uporabi za prikaz denarnih tokov pri naložbenju in denarnih tokov pri financiranju neposredno metodo;
(d) banka v izkazu denarnih tokov upošteva denarne ustreznike v skladu s svojo računovodsko usmeritvijo. Med denarne ustreznike praviloma vključi finančna sredstva, katerih rok zapadlosti od dneva nakupa je največ tri mesece.
(4) Banka izdela izkaz gibanja kapitala tako, da v ustrezne postavke vnese stanja posameznih sestavin kapitala predhodnega poslovnega leta, zneske sprememb posameznih sestavin kapitala v obračunskem obdobju, vključno z uporabo čistega dobička in pokrivanjem izgube v obračunskem obdobju, in stanja posameznih sestavin kapitala na koncu obračunskega obdobja. Banka v dodatni vrstici izkaže tudi zneske po posameznih sestavinah kapitala, iz katerih je sestavljen bilančni dobiček oziroma bilančna izguba za obračunsko obdobje, za katerega se izkaz gibanja kapitala izdela, če to ne vključi že med pojasnila k bilanci stanja v prilogo k računovodskim izkazom.
(5) Banka v računovodskih izkazih v stolpce za zneske prejšnjega leta vnese podatke iz revidiranih računovodskih izkazov za konec prejšnjega poslovnega leta.
(6) Kadar banka uporabi priložene sheme računovodskih izkazov za potrebe medletnega poročanja, za zneske prejšnjega leta vnese:
(a) v bilanco stanja podatke iz revidirane bilance stanja za konec prejšnjega poslovnega leta;
(b) v izkaz poslovnega izida, v izkaz denarnih tokov in v izkaz gibanja kapitala podatke za primerljivo obdobje prejšnjega poslovnega leta.
(7) Zneski v računovodskih izkazih se vpisujejo v tisoč eurov.
(8) V računovodskih izkazih ni treba prikazati postavk, katerih znesek je enak nič, razen če je to potrebno zaradi primerjave z zneskom teh postavk v prejšnjem poslovnem letu.
(9) V sheme računovodskih izkazov se lahko v izjemnih primerih, kot so na primer poslovne združitve, vnesejo dodatne vrstice, če je takšna predstavitev informacij določena z MSRP. Pri vnašanju dodatnih vrstic v kratki shemi bilance stanja in izkaza poslovnega izida je praviloma treba upoštevati členitev iz dolgih shem bilance stanja in izkaza poslovnega izida.
11. člen
(Predložitev letnih računovodskih izkazov)
Banka predloži letne računovodske izkaze za poslovno leto na predpisanih shemah Banki Slovenije najkasneje v dveh mesecih po koncu poslovnega leta. Banka predloži bilanco stanja in izkaz poslovnega izida na dolgih shemah.
12. člen
(Predložitev računovodskih izkazov v primeru združitve ali delitve)
Če banka zaradi združitve ali delitve preneha obstajati med poslovnim letom, njen pravni naslednik za to banko izdela bilanco stanja in izkaz poslovnega izida na dolgih shemah po stanju na dan pred vpisom združitve oziroma delitve v register in ju predloži Banki Slovenije najkasneje v dveh mesecih po vpisu združitve oziroma delitve v register.
13. člen
(Predložitev računovodskih izkazov v primeru likvidacije ali stečaja)
Banka, nad katero se uvede likvidacijski ali stečajni postopek, izdela bilanco stanja in izkaz poslovnega izida na dolgih shemah po stanju na dan pred začetkom postopka likvidacije ali stečaja in ju predloži Banki Slovenije najkasneje v dveh mesecih po dnevu začetka likvidacijskega ali stečajnega postopka.
14. člen
(Vrednotenje knjigovodskih postavk)
Banka vrednoti knjigovodske postavke skladno z MSRP in določili Sklepa o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 28/07).
15. člen
(Priloga s pojasnili k računovodskim izkazom)
(1) Banka v prilogi s pojasnili k računovodskim izkazom razkrije pomembnejše računovodske usmeritve, na katerih so zasnovani računovodski izkazi banke. V razkritju računovodskih usmeritev se med drugim pojasnijo morebitne spremembe računovodskih usmeritev, metode, ki so bile uporabljene za vrednotenje posameznih postavk v bilanci stanja, metode za izračun oslabitev sredstev in morebitnih odpisov, usmeritve oblikovanja rezervacij, usmeritve pripoznavanja prihodkov in odhodkov, davčne obveznosti banke in tečaj, po katerem je izvedla preračun vrednosti iz tujih valut v vrednosti v domači valuti.
(2) Priloga k računovodskim izkazom smiselno vsebuje vse podatke in informacije, ki jih predpisuje ZGD-1, in druga razkritja, ki jih zahtevajo MSRP in drugi predpisi.
(3) V pojasnilih k bilanci stanja na kratki shemi pa banka dodatno razkrije:
(a) postavke sredstev in obveznosti po preostali zapadlosti po skupinah:
– do enega meseca,
– več kot en mesec do treh mesecev,
– več kot tri mesece do enega leta,
– več kot eno leto do pet let in
– več kot pet let;
(b) delež finančnih sredstev, ki pri izdajatelju predstavljajo podrejene obveznosti;
(c) pregled prevzetih obveznosti in izvedenih finančnih instrumentov, neporavnanih na bilančni presečni dan, ki se vodijo v zunajbilančni evidenci, z zneskom po posameznih vrstah instrumentov. Banka posebej navede instrumente, ki se uporabljajo za zavarovanje pred obrestnim, tečajnim in drugimi tržnimi tveganji, in tiste, ki so bili sklenjeni za namene trgovanja;
(d) podatke o podrejenih obveznostih, in sicer vsako novo zadolžitev v poslovnem letu, ki presega 10% celotnega zneska podrejenih obveznosti, znesek zadolžitve, valuto nominacije, obrestno mero, datum zapadlosti, pogoje podrejenosti in obstoj kakršnih koli določb za konverzijo podrejene obveznosti v kapital ali v katero od drugih obveznosti;
(e) podrobne podatke o sredstvih, ki jih je banka zastavila v zavarovanje za svoje obveznosti ali za obveznosti tretjih oseb;
(f) podatke o razčlenitvi naložb v vrednostne papirje, na tiste, ki so uvrščeni na borzo, in tiste, ki niso, ne glede na to, v katero skupino finančnih sredstev so ti vrednostni papirji razporejeni;
(g) podatke o gibanju oslabitev finančnih sredstev in rezervacij;
(h) podatke o celotnem znesku sredstev in obveznosti, nominiranih v tujih valutah, preračunanih v tisoč eurov;
(i) podatke o delu poslovnoorganizacijskih enot v tujini, ki zajemajo najmanj podatek o bilančni vsoti in finančnem rezultatu poslovnega leta poslovno organizacijske enote.
(4) V pojasnilih k izkazu poslovnega izida na kratki shemi pa banka dodatno razkrije:
(a) podatke o prihodkih in odhodkih, ki jih banka ustvari na tujih trgih, če gre za pomemben delež v celotnih prihodkih in odhodkih;
(b) podatke o prihodkih iz opravljanja poslovodnih in zastopniških storitev tretjim osebam;
(c) podatke o odhodkih, ki jih je banka plačala iz naslova podrejenih obveznosti.
4.2. Poslovno poročilo
16. člen
(Sestavine poslovnega poročila)
Poslovno poročilo banke vsebuje tudi:
(a) poročilo o poslovanju banke za poslovno leto,
(b) upravljanje banke,
(c) poslovno mrežo,
(d) organizacijsko shemo banke,
(e) organizacijsko shemo skupine povezanih družb.
4.2.1. Poročilo o poslovanju banke za poslovno leto
17. člen
(Sestavine poročila o poslovanju banke)
(1) Poročilo o poslovanju banke za poslovno leto vsebuje:
(a) opis splošnega gospodarskega okolja,
(b) poslovne usmeritve,
(c) pomembnejše podatke in kazalnike poslovanja,
(d) delniški kapital in delničarje,
(e) opis razvoja banke,
(f) osnovne podatke o skupini povezanih družb.
(2) Banka v poročilo iz prvega odstavka tega člena ne vključi podatkov in informacij, ki so že zajete v okviru računovodskega poročila.
18. člen
(Opis splošnega gospodarskega okolja)
Banka v okviru splošnega gospodarskega okolja opiše glavne dejavnike, ki so posredno ali neposredno vplivali na njeno poslovanje. Če banka posluje v pomembnejšem obsegu tudi na tujih trgih, mora v tem poglavju predstaviti tudi značilnosti gospodarskih gibanj v teh državah in njihov vpliv na njene posle.
19. člen
(Poslovne usmeritve)
Pri poslovnih usmeritvah banka predstavi dolgoročne cilje poslovne politike in navede načrtovane aktivnosti za njihovo doseganje v naslednjem letu. Pri načrtovanju aktivnosti banka nameni posebno pozornost tudi ukrepom za upravljanje s tveganji.
20. člen
(Pomembnejši podatki in kazalniki poslovanja)
(1) Banka opiše posamezne vrste storitev in poslov, ločeno po skupinah strank glede na dejavnost, ki jo opravljajo (nefinančne družbe, banke, gospodinjstva), in ločeno za storitve in posle, opravljene v državi in v tujini.
(2) Banka prikaže strukturo sredstev, obveznosti in kapitala ter prevzetih zunajbilančnih obveznosti in pojasni spremembe posameznih postavk v primerjavi s prejšnjim poslovnim letom. Opiše izpostavljenosti banke kreditnemu tveganju, tržnim tveganjem, vključno z valutnim tveganjem, obrestnemu tveganju, operativnemu tveganju in likvidnostnemu tveganju, kjer banka opredeli svoj pristop k prevzemanju tveganj ter pojasni strategije za prevzemanje tveganj in upravljanje s tveganji. Pri razkrivanju izpostavljenosti posamezni vrsti tveganja zagotovi zadostne podatke in primerjalne podatke za prejšnje poslovno leto. Navede tudi podatke o oslabitvi sredstev in oblikovnih rezervacijah za izgube iz naslova izpostavljenosti različnim tveganjem in metodologijo njihovega določanja.
(3) Banka predstavi čisti poslovni izid poslovnega leta z razčlenitvijo prihodkov in odhodkov po njihovih osnovnih vrstah. Banka v tem delu razkrije, kako vplivajo posamezne vrste poslov na rezultat poslovanja oziroma kolikšen vpliv na rezultat imajo posli s pomembnejšimi tveganji in posli, ki jih banke opravljajo na tveganih geografskih območjih.
(4) Banka med pomembnejšimi podatki in kazalniki poslovanja praviloma prikaže tudi naslednje:
1. Iz bilance stanja:
– bilančno vsoto,
– skupni znesek vlog nebančnega sektorja:
• pravnih in drugih oseb,
• prebivalstva,
– skupni znesek kreditov nebančnemu sektorju:
• pravnim in drugim osebam,
• prebivalstvu,
– celotni kapital,
– oslabitve finančnih sredstev, merjenih po odplačni vrednosti, in rezervacije,
– obseg zunajbilančnega poslovanja (B.1 do B.4);
2. Iz izkaza poslovnega izida:
– čiste obresti,
– čiste neobrestne prihodke,
– stroške dela, splošne in administrativne stroške,
– amortizacijo,
– oslabitve in rezervacije,
– poslovni izid pred obdavčitvijo iz rednega in ustavljenega poslovanja,
– davek iz dohodka pravnih oseb iz rednega in ustavljenega poslovanja;
3. Število zaposlenih (stanje na koncu poslovnega leta);
4. Delnice:
– število delničarjev,
– število delnic,
– nominalna vrednost delnice oziroma pripadajoči znesek kosovne delnice v osnovnem kapitalu,
– knjigovodska vrednost delnice;
5. Izbor kazalnikov:
(a) kapital:
– količnik kapitalske ustreznosti,
(b) kvaliteta sredstev in prevzetih obveznosti:
– oslabitve finančnih sredstev, merjenih po odplačni vrednosti, in rezervacije za prevzete obveznosti/razvrščene aktivne bilančne in razvrščene zunajbilančne postavke,
(c) profitabilnost:
– obrestna marža,
– marža finančnega posredništva,
– donos na aktivo pred obdavčitvijo,
– donos na kapital pred obdavčitvijo,
– donos na kapital po obdavčitvi,
(d) stroški poslovanja:
– operativni stroški/povprečna aktiva,
(e) likvidnost:
– likvidna sredstva/kratkoročne vloge nebančnega sektorja,
– likvidna sredstva/povprečna aktiva.
(5) Banka prikaže v poročilu podatke in kazalnike iz četrtega odstavka tega člena za obdobje treh let, vključno s podatki za poslovno leto.
(6) Banka Slovenije z navodili predpiše izračun izbranih kazalnikov iz četrtega odstavka tega člena.
(7) Banka lahko prikaže tudi druge podatke in kazalnike, za katere ocenjuje, da so pomembni za predstavitev banke.
21. člen
(Delniški kapital in delničarji banke)
Banka prikaže podatke o delniškem kapitalu in njegovih sestavinah. Banka navede podatke o spremembah delniškega kapitala in razloge za spremembo, vključno z vplivom čistega poslovnega izida poslovnega leta in izplačanimi dividendami, ter podatke o novi izdaji delnic. Banka navede tudi število izdaj delnic, vrste izdanih delnic, njihovo skupno število in nominalno ter emisijsko vrednost posameznih izdaj. Banka prikaže tudi strukturo delničarjev (domači/tuji) na zadnji dan poslovnega leta in navede prvih deset največjih delničarjev banke ter njihov delež v delniškem kapitalu banke.
22. člen
(Opis razvoja banke)
Banka opiše razvoj banke in prikaže pomembnejše podatke, ki se nanašajo na delovanje banke, kot so podatki o poslovni mreži, podatki o investicijskih vlaganjih, podatki o zaposlenih in podatki o informacijski podpori ter druge, za katere ocenjuje, da prispevajo k boljši predstavitvi banke.
4.2.2. Upravljanje banke
23. člen
(Upravljanje banke)
V poročilu banka prikaže podatke o strukturi organov vodenja ali nadzora in o višjem vodstvu.
4.2.3. Shematični prikazi
24. člen
(Shematični prikazi)
Banka v poročilo vključi tudi shematični prikaz poslovne mreže, organizacijsko shemo banke in organizacijsko shemo skupine povezanih družb.
4.3. Konsolidirano računovodsko poročilo
25. člen
(Konsolidirani računovodski izkazi)
(1) Banka vključi v konsolidirano računovodsko poročilo konsolidirane računovodske izkaze na shemah, ki so priloga tega sklepa in so njegov sestavni del. Konsolidirani računovodski izkazi so konsolidirana bilanca stanja in konsolidirani izkaz poslovnega izida na kratkih shemah ter konsolidirani izkaz denarnih tokov (po I. ali II. različici) in konsolidirani izkaz gibanja kapitala. Banka vključi konsolidirani izkaz denarnih tokov na shemi izkaza denarnih tokov po I. različici ali shemi izkaza denarnih tokov po II. različici iz tretjega odstavka 10. člena tega sklepa.
(2) Pri izdelavi konsolidiranih računovodskih izkazov banka upošteva MSRP in smiselno določila 10. in 14. člena tega sklepa.
(3) Banka predloži letne konsolidirane računovodske izkaze za poslovno leto na predpisanih shemah Banki Slovenije najkasneje v treh mesecih po koncu poslovnega leta. Banka predloži bilanco stanja in izkaz poslovnega izida na dolgih shemah.
26. člen
(Priloga s pojasnili h konsolidiranim računovodskim izkazom)
(1) Banka v prilogi s pojasnili h konsolidiranim računovodskim izkazom razkrije pomembnejše računovodske usmeritve, na katerih so zasnovani konsolidirani računovodski izkazi.
(2) Priloga h konsolidiranim računovodskim izkazom vsebuje pojasnila za vse postavke v konsolidiranih računovodskih izkazih. Za vsebino in obseg pojasnil se smiselno uporabljajo določbe 15. člena tega sklepa. Poleg pojasnil iz prejšnjega stavka banka navede še naslednje:
(a) podatke o firmi in sedežu bank in družb, ki so vključene v konsolidacijo, deležih v kapitalu bank in družb ter nominalnih zneskih kapitalskih deležev v bankah in družbah, vključenih v konsolidacijo, razen nadrejene banke;
(b) podatke o firmi in sedežu družb, ki niso vključene v konsolidacijo, in deležih banke v njihovem kapitalu ter nominalnih zneskih kapitalskih deležev v teh družbah ter utemeljitev, zakaj niso vključene v konsolidacijo.
4.4. Konsolidirano poslovno poročilo
27. člen
(Konsolidirano poslovno poročilo)
Banka v konsolidiranem poslovnem poročilu predstavi zlasti:
(a) skupino družb, ki so vključene v konsolidacijo, in z njimi povezanih družb, njihove dejavnosti, strukturo organov upravljanja ali nadzora in posredne ter neposredne deleže banke v kapitalu oziroma glasovalnih pravicah teh družb z nominalno vrednostjo kapitalskih deležev banke na zadnji dan poslovnega leta;
(b) pričakovani razvoj in poslovne usmeritve banke in družb, ki so vključene v konsolidacijo, kot skupine;
(c) druge podatke, ki jih je potrebno razkriti na podlagi 16. do 24. člena tega sklepa o poslovnem poročilu banke, pri čemer se te določbe uporabljajo smiselno oziroma na način, da se poleg banke upoštevajo tudi družbe, ki so vključene v konsolidacijo.
5. PREDLOŽITEV IN JAVNA OBJAVA REVIDIRANEGA LETNEGA POROČILA IN REVIDIRANEGA KONSOLIDIRANEGA LETNEGA POROČILA
28. člen
(Splošno)
(1) Letno poročilo in konsolidirano letno poročilo banke pregleda pooblaščeni revizor na način in pod pogoji, določenimi z ZGD-1, Zakonom o revidiranju (Uradni list RS, št. 11/01, 118/05 in 42/06) in Sklepom o revizijskem pregledu letnega poročila bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 28/07).
(2) Banka predlagane popravke revizorja v letnih računovodskih izkazih knjiži najkasneje do izdelave mesečnega poročila o knjigovodskem stanju računov banke za 30. junij tekočega leta.
(3) Banka predloži revidirano letno poročilo in revidirano konsolidirano letno poročilo Banki Slovenije v osmih dneh po prejemu revizorjevega poročila, vendar ne kasneje kot v petih mesecih po koncu poslovnega leta.
(4) Banka predloži revidirano letno poročilo in revidirano konsolidirano letno poročilo zaradi javne objave skupaj z revizorjevim poročilom in predlogom razporeditve dobička ali obravnavanja izgube ter razporeditve dobička ali obravnavanja izgube, če to ni razvidno iz letnega poročila, Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve v osmih mesecih po koncu poslovnega leta in ga objavi na svojih javnih spletnih straneh v 15 dneh po sprejemu, vendar najkasneje v šestih mesecih po koncu poslovnega leta.
(5) Banka dan pred objavo letnega poročila iz tretjega odstavka tega člena sporoči Banki Slovenije naslov svoje javne spletne strani, na kateri bo letno poročilo objavljeno.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
29. člen
(Prenehanje uporabe sklepa)
(1) Z dnem uveljavitve tega sklepa se preneha uporabljati Sklep o poslovnih knjigah in letnih poročilih bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 64/05 in 45/06).
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena se za izdelavo letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2006 uporabi predpis iz prvega odstavka tega člena.
30. člen
(Uporaba določb)
(1) Ne glede na drugi odstavek 29. člena tega sklepa lahko banka za poslovno leto 2006 izkaz denarnih tokov iz 9. člena in tretjega odstavka 10. člena tega sklepa ter konsolidirani izkaz denarnih tokov iz 25. člena tega sklepa izdela po neposredni metodi oziroma po I. različici, ki vključuje zneske v tisoč tolarjev.
(2) Banka v bilanci stanja in konsolidirani bilanci stanja ne izpolni vrstic "Obresti od finančnih sredstev" in "Obresti za finančne obveznosti", če obresti v skladu z MSRP že izkazuje pri finančnih instrumentih, na katere se po vsebini nanašajo. Banka lahko vrstici iz predhodnega stavka v bilanci stanja in konsolidirani bilanci stanja izpolni zadnjič po stanju na dan 31. 12. 2008.
(3) Računi skupin 15, 190, 25, 290 in 9787 iz Kontnega okvira za banke in hranilnice iz 3. člena tega sklepa, ki so namenjeni evidentiranju obresti, nehajo veljati 1. 1. 2009, uporabljajo pa se do 28. 2. 2009.
31. člen
(Uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 21. marca 2007
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Mitja Gaspari l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti