Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2007 z dne 29. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2007 z dne 29. 3. 2007

Kazalo

1387. Sklep o dokumentaciji za izdajo dovoljenja za ustanovitev podružnice banke tretje države, stran 3641.

Na podlagi 1. točke 82. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06) ter prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o dokumentaciji za izdajo dovoljenja za ustanovitev podružnice banke tretje države
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(Vsebina sklepa)
(1) Ta sklep določa podrobnejšo vsebino dokumentacije, ki jo mora banka tretje države priložiti zahtevi za izdajo dovoljenja za ustanovitev podružnice v Republiki Sloveniji.
(2) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.
2. člen
(Opredelitve pojmov)
(1) Pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot v določbah Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06; v nadaljevanju: ZBan-1), kot na primer:
(a) bančne storitve v 7. členu,
(b) vzajemno priznane finančne storitve v 10. členu,
(c) banka v prvem odstavku 13. člena,
(d) tretja država v drugem odstavku 18. člena.
(2) Za namen 2. poglavja tega sklepa se uporabljajo opredelitve pojmov, kot jih določa Sklep o upravljanju s tveganji in izvajanju procesa ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za banke in hranilnice (Uradni list RS, št. 135/06; v nadaljevanju: sklep o upravljanju s tveganji).
2. DOKUMENTACIJA ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA USTANOVITEV PODRUŽNICE BANKE TRETJE DRŽAVE
3. člen
(Splošno o dokumentaciji)
Zahtevi za izdajo dovoljenja za ustanovitev podružnice banke tretje države (v nadaljevanju: podružnica) je treba poleg prilog iz 1. do 11. točke drugega odstavka 103. člena ZBan-1 priložiti naslednjo dokumentacijo, na podlagi katere je mogoče ugotoviti, ali je podružnica kadrovsko, tehnično in organizacijsko sposobna opravljati bančne oziroma druge vzajemno priznane finančne storitve (v nadaljevanju: storitve), na katere se nanaša zahteva:
(a) dokumentacijo o sistemu upravljanja,
(b) dokumentacijo o izpolnjevanju drugih pogojev.
2.1. Dokumentacija o sistemu upravljanja
4. člen
(Dokumentacija o sistemu upravljanja)
Dokumentacija za ugotavljanje ustreznosti in primernosti načrtovanega sistema upravljanja iz 124. člena ZBan-1 za upravljanje s tveganji, ki jim bo podružnica izpostavljena pri opravljanju načrtovanih poslov, mora vsebovati opis sistema upravljanja, ki vključuje dokumentacijo iz 5. do 7. člena tega sklepa o:
(a) organizacijskem ustroju,
(b) postopkih upravljanja s tveganji,
(c) sistemu notranjih kontrol.
5. člen
(Dokumentacija o organizacijskem ustroju)
Dokumentacija za presojo organizacijskega ustroja podružnice mora vsebovati:
(a) organigram, iz katerega je razvidno, da so upoštevana temeljna načela organiziranja, vključno z opisom razmejitev pristojnosti in odgovornosti ter komunikacijskih tokov med različnimi organizacijskimi ravnmi,
(b) pravilnike, navodila in druge akte, ki opredeljujejo izvajanje vseh delovnih postopkov v okviru opravljanja storitev,
(c) dokumentacijo, iz katere sta razvidna sistem sprejemanja odločitev in odgovornost posameznikov, ki sprejemajo odločitve pri posameznih delovnih procesih v okviru opravljanja storitev,
(d) dokumentacijo, iz katere je razvidna politika za preprečevanje nastanka nasprotja interesov,
(e) dokumentacijo, iz katere je razvidno število zaposlenih, ki bodo izvajali storitve, njihova izobrazbena struktura in strokovna usposobljenost, ter dokumentacijo, ki dokazuje strokovno usposobljenost vodilnih zaposlenih,
(f) dokumentacijo, iz katere je razvidna politika za doseganje visokih strokovnih standardov in etičnih vrednot pri poslovanju.
6. člen
(Dokumentacija o postopkih ugotavljanja, merjenja oziroma ocenjevanja, obvladovanja in spremljanja tveganj)
Dokumentacija za presojo postopkov ugotavljanja, merjenja oziroma ocenjevanja, obvladovanja in spremljanja tveganj podružnice mora vsebovati:
(a) strategije in politike prevzemanja tveganj in upravljanja s tveganji iz 3. člena sklepa o upravljanju s tveganji ter opis postopkov iz 16. člena sklepa o upravljanju s tveganji,
(b) pravila glede uvajanja novih produktov ali sistemov iz 17. člena sklepa o upravljanju s tveganji,
(c) pravila uporabe zunanjih izvajalcev iz 18. člena sklepa o upravljanju s tveganji,
(d) opis notranjega poročanja o tveganjih iz 19. člena sklepa o upravljanju s tveganji.
7. člen
(Dokumentacija o sistemu notranjih kontrol)
Dokumentacija za presojo sistema notranjih kontrol podružnice mora vsebovati:
(a) dokumentacijo, iz katere je razvidna organiziranost sistema notranjih kontrol z opisom:
– strukture notranjih kontrol in izvajanja notranjih kontrolnih dejavnosti na področju poročanja, delovnih postopkov, limitov za omejevanje izpostavljenosti tveganjem ter fizičnih kontrol,
– notranjih kontrolnih dejavnostih na področju informacijskih sistemov in spremljanja delovanja zaposlenih;
(b) dokumentacijo, iz katere je razvidna raven delovanja službe notranje revizije banke tretje države pri vseh delovnih procesih v okviru opravljanja storitev podružnice, vključno s:
– strategijo službe notranje revizije,
– opisom notranjega revidiranja in obsega aktivnosti v prvih dveh letih poslovanja pri posameznih delovnih procesih v okviru opravljanja storitev podružnice.
2.2. Dokumentacija o izpolnjevanju drugih pogojev
8. člen
(Dokumentacija o izpolnjevanju drugih pogojev)
Dokumentacija za ugotavljanje izpolnjevanja drugih pogojev za izdajo dovoljenja za ustanovitev podružnice mora vsebovati:
(a) dokumentacijo glede tehnične opremljenosti prostorov, ki omogoča varno in nemoteno izvajanje poslovnih procesov v okviru opravljanja storitev ter zagotavlja ustrezno ločitev posameznih funkcij poslovanja in možnost njihove medsebojne povezave,
(b) strategijo razvoja informacijskih sistemov in politiko varnosti informacijskih sistemov, ki upošteva priporočila slovenskih standardov oSIST ISO/IEC 27001:2006, oSIST ISO/IEC 17799:2005 in SIST ISO/IEC 17799:2003, ki jih izdaja Slovenski inštitut za standardizacijo oziroma drug pooblaščeni organ,
(c) dokumentacijo glede sposobnosti pravočasnega, točnega in standardiziranega poročanja Banki Slovenije in drugim nadzornim institucijam.
9. člen
(Opis jamstva za vloge)
Banka tretje države mora zahtevi za izdajo dovoljenja za ustanovitev podružnice predložiti podrobnejši opis jamstva za vloge, ki velja v državi sedeža banke. Opis mora vsebovati natančen in celovit pregled pravic in obveznosti vlagateljev oziroma bank ter opis formalnega postopka za uresničitev teh pravic in obveznosti.
3. IZKAZOVANJE PODRUŽNICE Z NALEPKO
10. člen
(Nalepka)
(1) Banka Slovenije skupaj z odločbo o izdaji dovoljenja za ustanovitev podružnice izroči banki tretje države po eno nalepko z napisom Banka Slovenije, Dovoljenje za opravljanje bančnih storitev, za vsako posamezno poslovalnico podružnice na podlagi predloženega seznama. Ob odprtju nove poslovalnice podružnica zaprosi Banko Slovenije za izdajo nove nalepke.
(2) Če je nalepka pri zamenjavi uničena, mora podružnica imenovati komisijo, ki o tem sestavi zapisnik. Podružnica posreduje zapisnik Banki Slovenije ali pa vrne uničeno nalepko.
(3) Vsebino in obliko nalepke iz prvega odstavka tega člena določi Banka Slovenije z notranjim aktom.
4. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
11. člen
(Prenehanje uporabe sklepa)
Z dnem uveljavitve tega sklepa se preneha uporabljati Sklep o določitvi dokumentacije, na podlagi katere je mogoče ugotoviti, ali je podružnica tuje banke sposobna opravljati storitve, na katere se nanaša zahteva tuje banke za izdajo dovoljenja za njeno ustanovitev (Uradni list RS, št. 109/99, 52/00 in 78/01).
12. člen
(Uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 21. marca 2007
Predsednik
Sveta banke Slovenije
Mitja Gaspari l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti