Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2007 z dne 29. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2007 z dne 29. 3. 2007

Kazalo

1386. Sklep o dokumentaciji za izdajo dovoljenj za opravljanje bančnih in finančnih storitev ter za statusna preoblikovanja, stran 3639.

Na podlagi 1. točke 82. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06) ter prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o dokumentaciji za izdajo dovoljenj za opravljanje bančnih in finančnih storitev ter za statusna preoblikovanja
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(Vsebina sklepa)
(1) Ta sklep določa podrobnejšo vsebino dokumentacije, ki jo mora banka in hranilnica (v nadaljevanju: banka) priložiti:
(a) zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje bančnih storitev po 83. členu Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06; v nadaljevanju: ZBan-1),
(b) zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje finančnih storitev po 88. členu ZBan-1,
(c) zahtevi za izdajo dovoljenja za statusna preoblikovanja po 90. členu ZBan-1 in za povečanje osnovnega kapitala banke s stvarnim vložkom, katerega predmet so delnice druge banke, po 2. točki osmega odstavka 43. člena ZBan-1,
(d) obvestilu Banke Slovenije o začetku opravljanja drugih storitev po 89. členu ZBan-1.
(2) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.
2. člen
(Opredelitve pojmov)
(1) Pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot v določbah ZBan-1, kot na primer:
(a) bančne storitve v 7. členu,
(b) pomožne storitve v 9. členu,
(c) banka v prvem odstavku 13. člena,
(d) sistem upravljanja v 124. členu.
(2) Za namen tega sklepa veljajo naslednje opredelitve pojmov:
(a) "finančne storitve" so vzajemno priznane finančne storitve iz 1. do 12. točke in 15. točke 10. člena ZBan-1 ter dodatne finančne storitve iz 1. do 4. točke in 6. točke prvega odstavka 11. člena ZBan-1;
(b) "druge storitve" so vzajemno priznane finančne storitve iz 13. in 14. točke 10. člena ZBan-1, dodatne finančne storitve iz 5. točke prvega odstavka 11. člena ZBan-1 ter pomožne storitve iz 9. člena ZBan-1.
(3) Za namen drugega poglavja tega sklepa se uporabljajo opredelitve pojmov, kot jih določa Sklep o upravljanju s tveganji in izvajanju procesa ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za banke in hranilnice (Uradni list RS, št. 135/06; v nadaljevanju: sklep o upravljanju s tveganji).
2. DOKUMENTACIJA ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE BANČNIH STORITEV
3. člen
(Splošno o dokumentaciji za izdajo dovoljenja za opravljanje bančnih storitev)
Zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje bančnih storitev mora banka zaradi ugotovitve izpolnjevanja pogojev iz prvega odstavka 86. člena ZBan-1 priložiti:
(a) dokumentacijo o skladnosti statusnega ustroja banke z določbami 2. poglavja ZBan-1,
(b) dokumentacijo o ustreznosti in primernosti načrtovanega sistema upravljanja za upravljanje s tveganji, ki jim bo banka izpostavljena pri opravljanju načrtovanih poslov,
(c) dokumentacijo o izpolnjevanju drugih pogojev.
2.1. Dokumentacija o statusnem ustroju banke
4. člen
(Dokumentacija o statusnem ustroju)
(1) Dokumentacija za ugotavljanje skladnosti statusnega ustroja banke z določbami 2. poglavja ZBan-1 mora vsebovati:
(a) statut banke v obliki overjenega prepisa notarskega zapisa,
(b) dokazila, da člani nadzornega sveta izpolnjujejo pogoje za opravljanje te funkcije v skladu z 72. členom ZBan-1,
(c) seznam delničarjev, ki mora za vsakega delničarja obsegati njegove osebne podatke in podatek o številu in deležu delnic, ki jih je prevzel ob ustanovitvi banke.
(2) Za dokazila iz točke (b) prvega odstavka tega člena se štejejo:
(a) dokazila o izobrazbi in delovnih izkušnjah, ki dokazujejo strokovno usposobljenost imenovanih članov nadzornega sveta v skladu s 1. točko prvega odstavka 72. člena ZBan-1,
(b) izpisek iz kazenske evidence ali druga oblika dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 2. točke prvega odstavka 72. člena ZBan-1.
2.2. Dokumentacija o sistemu upravljanja
5. člen
(Dokumentacija o sistemu upravljanja)
Dokumentacija za ugotavljanje ustreznosti in primernosti načrtovanega sistema upravljanja iz 124. člena ZBan-1 za upravljanje s tveganji, ki jim bo banka izpostavljena pri opravljanju načrtovanih poslov, mora vsebovati opis sistema upravljanja, ki vključuje dokumentacijo iz 6. do 8. člena tega sklepa o:
(a) organizacijskem ustroju,
(b) postopkih upravljanja s tveganji,
(c) sistemu notranjih kontrol.
6. člen
(Dokumentacija o organizacijskem ustroju)
Dokumentacija za presojo organizacijskega ustroja banke mora vsebovati:
(a) organigram, iz katerega je razvidno, da so upoštevana temeljna načela organiziranja, vključno z opisom razmejitev pristojnosti in odgovornosti ter komunikacijskih tokov med različnimi organizacijskimi ravnmi,
(b) pravilnike, navodila in drugi akte, ki opredeljujejo izvajanje vseh delovnih postopkov v okviru opravljanja bančnih storitev,
(c) dokumentacijo, iz katere sta razvidna sistem sprejemanja odločitev in odgovornost posameznikov, ki sprejemajo odločitve pri posameznih delovnih procesih v okviru opravljanja bančnih storitev,
(d) dokumentacijo, iz katere je razvidna politika za preprečevanje nastanka nasprotja interesov,
(e) dokumentacijo, iz katere je razvidno število zaposlenih, ki bodo izvajali bančne storitve, njihova izobrazbena struktura in strokovna usposobljenost ter dokumentacija, ki dokazuje strokovno usposobljenost vodilnih zaposlenih,
(f) dokumentacijo, iz katere je razvidna politika za doseganje visokih strokovnih standardov in etičnih vrednot pri poslovanju.
7. člen
(Dokumentacija o postopkih ugotavljanja, merjenja oziroma ocenjevanja, obvladovanja in spremljanja tveganj)
Dokumentacija za presojo postopkov ugotavljanja, merjenja oziroma ocenjevanja, obvladovanja in spremljanja tveganj banke mora vsebovati:
(a) strategije in politike prevzemanja tveganj in upravljanja s tveganji iz 3. člena sklepa o upravljanju s tveganji ter opis postopkov iz 16. člena sklepa o upravljanju s tveganji,
(b) pravila glede uvajanja novih produktov ali sistemov iz 17. člena sklepa o upravljanju s tveganji,
(c) pravila uporabe zunanjih izvajalcev iz 18. člena sklepa o upravljanju s tveganji,
(d) opis notranjega poročanja o tveganjih iz 19. člena sklepa o upravljanju s tveganji.
8. člen
(Dokumentacija o sistemu notranjih kontrol)
Dokumentacija za presojo sistema notranjih kontrol banke mora vsebovati:
(a) dokumentacijo, iz katere je razvidna organiziranost sistema notranjih kontrol z opisom:
– strukture notranjih kontrol in izvajanja notranjih kontrolnih dejavnosti na področju poročanja, delovnih postopkov, limitov za omejevanje izpostavljenosti tveganjem ter fizičnih kontrol,
– notranjih kontrolnih dejavnostih na področju informacijskih sistemov in spremljanja delovanja zaposlenih;
(b) dokumentacijo, iz katere je razvidna raven delovanja službe notranje revizije pri vseh delovnih procesih v okviru opravljanja bančnih storitev, vključno s:
– strategijo službe notranje revizije,
– opisom notranjega revidiranja in obsega aktivnosti v prvih dveh letih poslovanja pri posameznih delovnih procesih v okviru opravljanja bančnih storitev.
2.3. Dokumentacija o izpolnjevanju drugih pogojev
9. člen
(Dokumentacija o izpolnjevanju drugih pogojev)
Dokumentacija za ugotavljanje izpolnjevanja drugih pogojev za izdajo dovoljenja banki za opravljanje bančnih storitev mora vsebovati:
(a) poslovni načrt banke za prva tri leta poslovanja z opisom poslov, ki jih namerava banka opravljati,
(b) dokumentacijo glede tehnične opremljenosti prostorov, ki omogoča varno in nemoteno izvajanje poslovnih procesov v okviru opravljanja bančnih storitev ter zagotavlja ustrezno ločitev posameznih funkcij poslovanja in možnost njihove medsebojne povezave,
(c) strategijo razvoja informacijskih sistemov in politiko varnosti informacijskih sistemov, ki upošteva priporočila slovenskih standardov oSIST ISO/IEC 27001:2006, oSIST ISO/IEC 17799:2005 in SIST ISO/IEC 17799:2003, ki jih izdaja Slovenski inštitut za standardizacijo oziroma drug pooblaščeni organ,
(d) dokumentacijo glede sposobnosti pravočasnega, točnega in standardiziranega poročanja Banki Slovenije in drugim nadzornim institucijam.
3. DOKUMENTACIJA ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FINANČNIH STORITEV
10. člen
(Dokumentacija za izdajo dovoljenja za opravljanje finančnih storitev)
(1) Zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje finančnih storitev mora banka zaradi ugotovitve izpolnjevanja pogoja iz četrte točke prvega odstavka 86. člena ZBan-1 priložiti:
(a) dokumentacijo o ustreznosti in primernosti načrtovanega sistema upravljanja iz 124. člena ZBan-1 za upravljanje s tveganji, ki jim bo banka izpostavljena pri opravljanju načrtovanih poslov,
(b) dokumentacijo o izpolnjevanju drugih pogojev,
(c) dokaze o izpolnjevanju pogojev za opravljanje posamezne finančne storitve, ki jih določajo drugi zakoni, in jih ta sklep ne ureja.
(2) Za dokumentacijo iz točk (a) in (b) prvega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo določbe 2.2. in 2.3. poglavja tega sklepa.
(3) V kolikor banka zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje finančnih storitev vloži hkrati z zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje bančnih storitev, se zahtevana dokumentacija iz 2.2. in 2.3. poglavja tega sklepa za obe dovoljenji združi, razen v delih, kjer to ni smiselno.
4. DOKUMENTACIJA ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA STATUSNA PREOBLIKOVANJA IN POVEČANJE OSNOVNEGA KAPITALA BANKE S STVARNIM VLOŽKOM, KATEREGA PREDMET DO DELNICE DRUGE BANKE
11. člen
(Dokumentacija za izdajo dovoljenja za združitev– pripojitev ali spojitev)
(1) Banka, ki je udeležena pri pripojitvi kot prevzemna družba, mora zahtevi za izdajo dovoljenja za združitev priložiti dokumentacijo iz 2. poglavja tega sklepa v smiselnem obsegu.
(2) Banka, ki je udeležena pri pripojitvi kot prevzeta družba, mora zahtevi za izdajo dovoljenja za združitev priložiti:
(a) če prevzemna družba ni banka, dokumentacijo, iz katere izhaja, da je prenehala opravljati bančne storitve in da je obstoječe posle iz tega naslova bodisi zaključila bodisi prenesla na drugo pravno osebo z dovoljenjem za opravljanje bančnih storitev;
(b) če prevzemna družba hkrati vloži zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje bančnih storitev, dokumentacijo iz 2. poglavja tega sklepa v smiselnem obsegu.
(3) Banka, ki je udeležena pri spojitvi, mora zahtevi za izdajo dovoljenja za združitev priložiti:
(a) če prevzemna družba ne bo banka, dokumentacijo, iz katere izhaja, da je prenehala opravljati bančne storitve in da je obstoječe posle iz tega naslova bodisi zaključila bodisi prenesla na drugo pravno osebo z dovoljenjem za opravljanje bančnih storitev;
(b) če namerava prevzemna družba opravljati bančne storitve, dokumentacijo iz 2. poglavja tega sklepa v smiselnem obsegu.
(4) V primeru iz točke (b) tretjega odstavka tega člena morajo banke, ki so udeležene pri spojitvi, v imenu in za račun nove družbe zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje bančnih storitev prevzemne družbe priložiti dokumentacijo iz 2. poglavja tega sklepa.
(5) V primeru iz četrtega odstavka tega člena se zahtevana dokumentacija iz točke (b) tretjega odstavka in iz četrtega odstavka tega člena združi, razen v delih, kjer to ni smiselno.
12. člen
(Dokumentacija za izdajo dovoljenja za delitev)
(1) Banka, ki je udeležena pri delitvi, mora zahtevi za izdajo dovoljenja za delitev priložiti dokumentacijo iz 2. poglavja tega sklepa v smiselnem obsegu.
(2) Če zaradi izvedbe delitve iz prvega odstavka tega člena nastane nova družba, ki bo opravljala bančne storitve, mora banka, ki je udeležena pri delitvi, v imenu in za račun nove družbe zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje bančnih storitev priložiti dokumentacijo iz 2. poglavja tega sklepa.
13. člen
(Dokumentacija za izdajo dovoljenja za povečanje osnovnega kapitala banke s stvarnim vložkom, katerega predmet so delnice druge banke)
Banka, ki namerava povečati osnovni kapital s stvarnim vložkom, katerega predmet so delnice druge banke, mora zahtevi za izdajo dovoljenja iz 2. točke osmega odstavka 43. člena ZBan-1 priložiti dokumentacijo iz 2. poglavja tega sklepa v smiselnem obsegu.
14. člen
(Dokumentacija za izdajo dovoljenja za druga statusna preoblikovanja)
Določbe tega poglavja se smiselno uporabljajo tudi pri izdaji dovoljenj za druga statusna preoblikovanja, pri katerih je udeležena banka.
15. člen
(Dokumentacija glede zajamčenih vlog)
(1) Banka, ki je udeležena pri pripojitvi kot prevzemna banka, mora zahtevi za izdajo dovoljenja za združitev poleg dokumentacije iz 11. člena tega sklepa priložiti tudi dokumentacijo, iz katere izhaja, da bodo vlagatelji ustrezno obveščeni o njihovih pravicah v primeru prekoračitve zajamčene vloge zaradi združitve, kot je določeno v veljavnem Sklepu o sistemu zajamčenih vlog.
(2) Banke, ki so udeležene pri spojitvi, morajo zahtevi za izdajo dovoljenja za združitev poleg dokumentacije iz 11. člena tega sklepa priložiti tudi dokumentacijo, iz katere izhaja, da bodo vlagatelji ustrezno obveščeni o njihovih pravicah v primeru prekoračitve zajamčene vloge zaradi združitve, kot je določeno v veljavnem Sklepu o sistemu zajamčenih vlog.
5. DOKUMENTACIJA K OBVESTILU O ZAČETKU OPRAVLJANJA DRUGIH STORITEV
16. člen
(Dokumentacija k obvestilu o začetku opravljanja drugih storitev)
Banka mora k obvestilu o začetku opravljanja drugih storitev priložiti:
(a) poslovni načrt za prva tri leta opravljanja teh storitev, vključno z opisom poslov, ki jih namerava banka opravljati;
(b) dokumentacijo, iz katere je razviden opis sistema upravljanja iz 124. člena ZBan-1, ki vključuje dokumentacijo o organizacijskem ustroju, postopkih upravljanja s tveganji in sistemu notranjih kontrol iz 6. do 8. člena tega sklepa.
6. IZKAZOVANJE BANKE S TABLO IN NALEPKO
17. člen
(Tabla in nalepke)
(1) Banka Slovenije skupaj z odločbo o izdaji dovoljenja za opravljanje bančnih storitev izroči banki tablo z napisom Banka Slovenije, Dovoljenje za opravljanje bančnih storitev, za sedež banke in po eno nalepko z napisom Banka Slovenije, Dovoljenje za opravljanje bančnih storitev, za vsako njeno posamezno poslovalnico na podlagi predloženega seznama. Ob odprtju nove poslovalnice banka zaprosi Banko Slovenije za izdajo nove nalepke. Ob prenehanju poslovanja mora banka tablo in nalepke vrniti.
(2) Če je nalepka pri zamenjavi uničena, mora banka imenovati komisijo, ki o tem sestavi zapisnik. Banka posreduje zapisnik Banki Slovenije ali pa vrne uničeno nalepko.
(3) Banka Slovenije banki, ki to izrecno želi, izroči table in nalepke z dvojezičnim napisom (slovenskem in italijanskem ali slovenskem in madžarskem).
(4) Vsebino in obliko table in nalepke iz prvega odstavka tega člena določi Banka Slovenije z notranjim aktom.
7. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
18. člen
(Razmerje do obstoječih dovoljenj Banke Slovenije)
Če veljavna dovoljenja za opravljanje finančnih storitev ne dopuščajo opravljanja vseh storitev po 10. oziroma 11. členu ZBan-1, mora banka vložiti zahtevo za izdajo oziroma razširitev teh dovoljenj po ZBan-1.
19. člen
(Prenehanje uporabe sklepa)
Z dnem uveljavitve tega sklepa se preneha uporabljati Sklep o določitvi pogojev, ki jih mora izpolnjevati banka oziroma hranilnica za opravljanje bančnih oziroma drugih finančnih storitev (Uradni list RS, št. 83/04 in 38/06).
20. člen
(Uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 21. marca 2007
Predsednik
Sveta banke Slovenije
Mitja Gaspari l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti