Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007

Kazalo

1282. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred utopitvami (ZVU-A), stran 3344.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred utopitvami (ZVU-A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred utopitvami (ZVU-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 8. marca 2007.
Št. 001-22-26/07
Ljubljana, dne 16. marca 2007
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VARSTVU PRED UTOPITVAMI (ZVU-A)
1. člen
V Zakonu o varstvu pred utopitvami (Uradni list RS, št. 44/00) se v celotnem besedilu beseda »upravljalec« v vseh sklonih nadomesti z besedo »upravljavec« v ustreznem sklonu, besedi »lokalna skupnost« v vseh sklonih, se nadomestita z besedami »samoupravna lokalna skupnost« v ustreznem sklonu, besede »minister, pristojen za zdravstvo« v vseh sklonih, se nadomestijo z besedami »minister, pristojen za zdravje« v ustreznem sklonu.
2. člen
V 5. členu se v drugi alinei besede »odprti ali zaprti bazeni« nadomestijo z besedo »bazenska«.
V četrti, peti in šesti alinei se besedilo spremeni tako, da se glasijo:
»- kopalno območje je kopalna voda s pripadajočim priobalnim zemljiščem, kjer se prosto kopa veliko število ljudi, določeno s predpisi o vodah;
- reševalec iz vode je oseba, ki je usposobljena za reševanje ljudi iz vode, za dajanje prve pomoči in za vzdrževanje reda na kopališčih oziroma za reševanje ljudi in dajanje prve pomoči pri reševanju na divjih vodah;
- oseba, usposobljena za reševanje iz vode je oseba, ki je usposobljena po posebnem programu za reševanje iz vode ter dajanje prve pomoči pri reševanju iz vode pri izvajanju dejavnosti na, v in ob vodi izven kopališč;«.
3. člen
V 6. členu se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»6. člen
(posegi v prostor in graditev kopališč)
Pri načrtovanju in izvajanju posegov v prostor ter pri graditvi kopališč, je treba upoštevati oziroma zagotoviti predpisane prostorske, gradbene in druge tehnične ukrepe za varstvo pred utopitvami, zlasti pa:
1. opredeliti dele kopališč glede na nameravano uporabo;
2. ravni in razrede vgrajenih gradbenih proizvodov;
3. naprave in opremo za varno obratovanje kopališč;
4. označitev kopališč;
5. urejene dostope in izstope iz vode;
6. neoviran dostop za reševalce in reševalna vozila;
7. označitev in primerno zavarovanje nevarnih mest;
8. določitev mest za namestitev opozorilnih napisov, predpisane reševalne opreme in sredstev za prvo pomoč.«.
4. člen
V 8. členu se drugi odstavek črta.
Dosedanji tretji, četrti in peti odstavek postanejo drugi, tretji in četrti odstavek.
5. člen
V 9. členu se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»9. člen
(javne prireditve, športne in druge dejavnosti)
(1) Organizator javnih prireditev na, v in ob vodi mora zagotoviti ustrezne ukrepe varstva pred utopitvami ter pridobiti dovoljenje pristojnega organa po predpisih o javnih zbiranjih, na morju pa dovoljenje Uprave Republike Slovenije za pomorstvo, po predpisih, ki urejajo varnost plovbe po morju. V postopku za izdajo dovoljenja mora izkazati, da je predvidel potrebne ukrepe varstva pred utopitvami, zlasti zadostno število reševalcev iz vode ali oseb, usposobljenih za reševanje iz vode, predpisano reševalno opremo in sredstva za reševanje iz vode.
(2) Organizacije, ki se ukvarjajo s športnimi dejavnostmi v skladu s predpisi o športu na, v in ob vodi, morajo upoštevati ukrepe varstva pred utopitvami in zagotoviti varnost sodelujočih ali udeležencev, prisotnost zadostnega števila reševalcev iz vode oziroma oseb, usposobljenih za reševanje iz vode ter predpisano reševalno opremo in sredstva za reševanje iz vode.
(3) Pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnosti organiziranja raftinga, kajakaštva, soteskanja in drugih dejavnosti na vodah s pridobitnim namenom, morajo zagotoviti za vsako skupino udeležencev prisotnost reševalca iz vode na divjih vodah oziroma osebe, usposobljene za reševanje iz vode ter predpisano reševalno opremo in sredstva za reševanje iz vode.«.
6. člen
V 10. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Izposojevalci opreme in sredstev iz prejšnjega odstavka morajo na vidnem mestu izobesiti navodila za izvajanje ukrepov varstva pred utopitvami, namenjena uporabnikom izposojene opreme in sredstev.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
7. člen
V 11. členu v 3. točki se za besedami »reševalcev iz vode« črta podpičje in doda besedilo »oziroma oseb, usposobljenih za reševanje iz vode;«.
8. člen
V 13. členu se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»13. člen
(usposabljanje pripadnikov in oseb za reševanje iz vode)
(1) Člani in pripadniki gasilskih, potapljaških in drugih reševalnih služb ter enot Civilne zaščite, ki so namenjene zaščiti in reševanju ob poplavah in drugih nesrečah na vodi, morajo biti usposobljeni za reševanje iz vode. Obseg in število pripadnikov, usposobljenih za reševanje iz vode, se določi z merili za organiziranje in opremljanje enot, služb in drugih operativnih sestav za zaščito, reševanje in pomoč. Člani in pripadniki služb in enot, ki so usposobljeni za reševanje iz vode, lahko opravljajo tudi naloge oseb, usposobljenih za reševanje iz vode v skladu s tem zakonom.
(2) Za reševanje iz vode in dajanje prve pomoči pri reševanju iz vode se lahko usposobijo polnoletne osebe z ustreznimi psihofizičnimi sposobnostmi in opravljenim preizkusom plavalnih sposobnosti. Člani in pripadniki služb in enot iz prejšnjega odstavka ter osebe, usposobljene za reševanje iz vode, morajo vsakih pet let opraviti preizkus usposobljenosti za reševanje in dajanje prve pomoči pri reševanju iz vode.
(3) Minister, pristojen za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, predpiše programe usposabljanja članov in pripadnikov služb in enot iz prvega odstavka tega člena ter programe usposabljanja oseb za reševanje iz vode, pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ter programe preizkusa usposobljenosti. Programi usposabljanja in preizkusi usposobljenosti se izvajajo na način in pod pogoji določenimi s predpisi o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.«.
9. člen
V 21. členu se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»21. člen
(kopališka dejavnost)
Kopališko dejavnost lahko opravlja pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost in ima priglašeno ustrezno dejavnost obratovanja z bazenom ali kopališčem ter izpolnjuje druge predpisane pogoje.«.
10. člen
22. in 23. člen se črtata.
11. člen
V 27. členu se doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Lastnik oziroma upravljavec kopališča mora na informacijskem mestu objaviti zlasti obvestila o največjem dovoljenem številu obiskovalcev kopališča, reševalnih poteh, rezultatih laboratorijskih preizkusov kopalne vode, temperaturi vode in zraka ter kopališki red.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek. V njem se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»(3) Kopališki red in obvestila iz prejšnjega odstavka morajo biti objavljena na vidnem mestu na kopališču.«.
12. člen
V 28. členu se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»28. člen
(varno obratovanje kopališča)
Lastnik oziroma upravljavec kopališča je med obratovanjem dolžan zagotoviti:
- stalno navzočnost predpisanega števila reševalcev iz vode, razen v bazenih, kjer skupna kopalna površina ne presega površine 200 m2 in globina vode v nobenem delu ne presega 1,35 m;
- opazovanje, reševanje in dajanje prve pomoči na območju kopališča ter izvajanje drugih ukrepov, ki omogočajo nemoteno in varno kopanje;
- higiensko vzdrževanje objektov, opreme, naprav in sredstev na kopališču;
- predpisane higienske zahteve za kopalno vodo v bazenskih kopališčih;
- objavo predpisanih obvestil v zvezi s higienskimi zahtevami za kopalno vodo;
- druge zahteve, predpisane za kopalne vode.«.
13. člen
V 31. členu se v prvem odstavku za besedo »srednjo« doda beseda »poklicno«.
V tretjem odstavku se besedi »vsako leto« nadomestita z besedami »vsako tretje leto«.
14. člen
V 32. členu se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»32. člen
(pristojnosti)
(1) Minister, pristojen za okolje in prostor, v soglasju z ministrom, pristojnim za zdravje, predpiše prostorske, gradbene in tehnične ukrepe za varno obratovanje kopališč ter zahteve za naprave, opremo in sredstva za varno obratovanje kopališč različnih vrst.
(2) Minister, pristojen za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, predpiše psihofizične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati reševalec iz vode, programe usposabljanja reševalcev iz vode, obseg in način izvajanja preizkusa usposobljenosti reševalcev iz vode, pogoje za izdajo pooblastil za izvajanje programov usposabljanja reševalcev iz vode, potrebno število reševalcev iz vode na kopališčih, oblačila z oznakami reševalcev iz vode, opremo in sredstva za reševanje iz vode, organizacijo in red na kopališčih ter dovoljeno število obiskovalcev na kopališču. Programe usposabljanja za reševalce iz vode na bazenskih in naravnih kopališčih predpiše v soglasju z ministrom, pristojnim za šport. V soglasju z ministrom, pristojnim za zdravje, ter ministrom, pristojnim za šport, predpiše tudi vrste kopališč in kopališke znake.
(3) Minister, pristojen za zdravje, predpiše minimalne higienske zahteve, ki jih morajo izpolnjevati kopališča, kopalna voda v bazenskih kopališčih, način ugotavljanja in spremljanja higienskih zahtev, pogoje za zagotavljanje higienskih zahtev za kopalne vode v bazenih, opremo in sredstva za dajanje prve pomoči, program usposabljanja za dajanje prve pomoči, obseg preizkusa usposobljenosti za dajanje prve pomoči in zdravniškega pregleda za reševalce iz vode ter pogoje za izvajanje programa in zdravniškega pregleda.
(4) Vlada predpiše minimalne higienske zahteve in standarde kakovosti kopalne vode na kopalnih območjih in v naravnih kopališčih.«.
15. člen
V 35. členu se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»35. člen
(pristojnosti inšpekcij)
(1) Nadzor nad izvajanjem tega zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov, ki se nanašajo na delovna področja posameznih ministrstev, neposredno opravljajo inšpektorji Inšpektorata Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor, Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije, Inšpektorata Republike Slovenije za delo, Prometnega inšpektorata Republike Slovenije, Inšpektorata Republike Slovenije za šolstvo in šport in Uprava Republike Slovenije za pomorstvo.
(2) Nadzor nad izvrševanjem določb drugega odstavka 7. člena, prvega odstavka 9. člena, 16. člena, 19. in 20. člena tega zakona ter na njegovi podlagi izdanih predpisov, poleg organov iz prejšnjega odstavka, izvaja tudi Policija.
(3) Zdravstveni inšpektor lahko pri opravljanju nadzorstva iz prvega odstavka tega člena začasno prepove uporabo kopalne vode v bazenskih kopališčih, če iz analize kopalne vode izhaja, da kopalna voda ni primerna za kopanje oziroma predstavlja tveganje za zdravje ljudi ali če neizpolnjeni pogoji za zagotavljanje higienskih zahtev za kopalno vodo, predstavljajo tveganje za zdravje ljudi.«.
16. člen
V 36. členu se v prvem odstavku napovedni stavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Z globo 1200 do 4000 eurov se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek v zvezi z opravljanjem dejavnosti:«.
5. točka se črta.
V 6. točki se besedilo v oklepaju »(tretji odstavek 8. člena);« nadomesti z besedilom »(drugi odstavek 8. člena);«.
7. točka se spremeni tako, da se glasi:
»7.če kot organizator javne prireditve na, v in ob vodi ne pridobi dovoljenja pristojnega organa po predpisih o javnih zbiranjih, na morju pa dovoljenja Uprave Republike Slovenije za pomorstvo oziroma, če ne zagotovi potrebnih ukrepov varstva pred utopitvami (prvi odstavek 9. člena);«.
Za 7. točko se dodata 7.a in 7.b točka, ki se glasita:
»7.a če pri športni dejavnosti v skladu s predpisi o športu na, v in ob vodi, ne upošteva ukrepov varstva pred utopitvami in ne zagotovi prisotnosti zadostnega števila reševalcev iz vode oziroma oseb usposobljenih za reševanje iz vode ter predpisane reševalne opreme in sredstev za reševanje iz vode (drugi odstavek 9. člena);
7.b če pri organiziranju raftinga, kajakaštva, soteskanja in drugih dejavnosti na vodah s pridobitnim namenom, za vsako skupino udeležencev ne zagotovi prisotnosti reševalca iz vode na divjih vodah oziroma osebe usposobljene za reševanje iz vode ter predpisane reševalne opreme in sredstev za reševanje iz vode (tretji odstavek 9. člena);«.
Za 8. točko se doda nova 8.a točka, ki se glasi:
»8.a če kot izposojevalec opreme in sredstev namenjenih športnim dejavnostim in dejavnostim v prostem času na vidnem mestu ne izobesi navodil za izvajanje ukrepov varstva pred utopitvami, namenjenih uporabnikom izposojene opreme in sredstev (drugi odstavek 10. člena);«.
Za 9. točko se dodata nova 9.a in 9.b točka, ki se glasita:
»9.a če kot organizator javne prireditve, športnih dejavnosti, organizator raftinga, kajakaštva, soteskanja in drugih dejavnosti na vodah, izposojevalec opreme in sredstev namenjenih športnim dejavnostim in dejavnostim v prostem času ali delodajalec, zagotovi za varstvo pred utopitvami reševalce iz vode ali osebe, usposobljene za reševanje iz vode, ki niso usposobljene ali nimajo preizkusa usposobljenosti v skladu s tem zakonom (prvi, drugi in tretji odstavek 9. člena, prvi odstavek 10. člena, 11. člen);
9.b če ne označi območja potapljanja z avtonomno potapljaško opremo ali tehničnega potapljanja (16. člen);«.
V 18. točki se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»18. če ne določi predpisanih vsebin kopališkega reda ali če na informacijskem mestu ne objavi predpisanih obvestil oziroma če kopališki red in obvestila niso objavljena na vidnem mestu na kopališču (27. člen);«.
V 19. točki se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»19. če ne zagotavlja stalne navzočnosti predpisanega števila reševalcev iz vode, razen v bazenih, kjer skupna kopalna površina ne presega površine 200 m2 in globina vode v nobenem delu ne presega 1,35 m, opazovanja, reševanja in dajanja prve pomoči na območju kopališča ter izvajanja drugih ukrepov, ki omogočajo nemoteno in varno kopanje, higienskega vzdrževanja objektov, opreme, naprav in sredstev na kopališču, predpisanih higienskih zahtev za kopalno vodo v bazenskih kopališčih, objave predpisanih sporočil oziroma obvestil v zvezi s higienskimi zahtevami za kopalno vodo oziroma drugih zahtev, predpisanih za območje kopalne vode (28. člen);«.
V 21. točki se besedi »vsako leto« nadomestita z besedami »vsako tretje leto«.
V drugem odstavku se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»(2) Z globo najmanj 400 eurov se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.«.
17. člen
V 37. členu se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi:
»Z globo najmanj 400 eurov se kaznuje za prekršek odgovorna oseba državnega organa ali samoupravne lokalne skupnosti:«.
V 2. točki se besedilo v oklepaju »(peti odstavek 8. člena);« nadomesti z besedilom »(četrti odstavek 8. člena);«.
V 3. točki se na koncu besedila podpičje nadomesti s piko in črta 4. točka.
18. člen
V 38. členu se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi:
»Z globo najmanj 400 eurov se kaznuje za prekršek posameznik:«.
Za 2. točko se dodata nova 2.a in 2.b točka, ki se glasita:
»2.a če opravlja naloge osebe, usposobljene za reševanje iz vode, pa ni opravil predpisanega usposabljanja ali preizkusa usposobljenosti (drugi in tretji odstavek 13. člena);
2.b če ne označi območja potapljanja z avtonomno potapljaško opremo ali tehničnega potapljanja (16. člen);«.
Na koncu besedila 10. točke se pika nadomesti s podpičjem in doda nova 11. točka, ki se glasi:
»11. če opravlja naloge reševalca iz vode, pa za to ni usposobljen ali ni opravil predpisanega preizkusa usposobljenosti (prvi, drugi in tretji odstavek 31. člena).«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
19. člen
(1) Izvršilni predpisi se morajo uskladiti s tem zakonom v roku dveh let. Predpis vlade o minimalnih higienskih zahtevah in standardih kakovosti kopalne vode na kopalnih območjih in v naravnih kopališčih mora biti izdan najkasneje do 24. marca 2008.
(2) Do izdaje predpisov iz prejšnjega odstavka se uporabljajo naslednji predpisi, če niso v nasprotju s tem zakonom:
- Uredba o merilih za potapljanje (Uradni list RS, št. 81/03);
- Pravilnik o reševalcih iz vode (Uradni list RS, št. 118/04);
- Pravilnik o tehničnih ukrepih in zahtevah za varno obratovanje kopališč in za varstvo pred utopitvami na kopališčih (Uradni list RS, št. 88/03 in 56/06);
- Pravilnik o razvrstitvi kopališč in organizacijskih ukrepih za varstvo pred utopitvami (Uradni list RS, št. 88/03 in 56/06);
- Pravilnik o opremi in sredstvih za dajanje prve pomoči, usposabljanju in preizkusih iz prve pomoči ter zdravniških pregledih reševalcev iz vode (Uradni list RS, št. 70/03);
- Pravilnik o minimalnih higienskih in drugih zahtevah za kopalne vode (Uradni list RS, št. 73/03 in 96/06);
- Odredba o ukrepih za varstvo pred utopitvami pri organiziranih športnih dejavnostih (Uradni list RS, št. 103/01).
20. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 212-02/95-1/7
Ljubljana, dne 8. marca 2007
EPA 1227-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina