Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2007 z dne 20. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2007 z dne 20. 3. 2007

Kazalo

1245. Pravilnik o dodelitvi enkratne denarne pomoči staršem ob rojstvu otroka, stran 3101.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – ZLS-UPB1 in 21/06 – Odl. US) in 6. člena Statuta Občine Vuzenica (MUV, št. 5/99 in 10/01, 3/03, 23/06) je Občinski svet Občine Vuzenica na 4. redni seji dne 27. 2. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o dodelitvi enkratne denarne pomoči staršem ob rojstvu otroka
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja dodeljevanje enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Vuzenica in določa upravičence, pogoje, postopek, način dodelitve in višino enkratne denarne pomoči.
2. člen
Enkratna denarna pomoč je denarna pomoč upravičencu, ki se zagotavlja iz sredstev občinskega proračuna in s katero se družini zagotovi dodatna finančna sredstva, za kritje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka.
II. UPRAVIČENCI IN POGOJI ZA UVELJAVLJANJE ENKRATNE DENARNE POMOČI
3. člen
Upravičenec do enkratne denarne pomoči je eden od staršev novorojenca pod pogojem, da sta upravičenec in novorojenec državljana Republike Slovenije in imata na dan rojstva novorojenca stalno prebivališče v Občini Vuzenica.
Če starša novorojenca ne živita skupaj, je upravičenec do enkratne denarne pomoči tisti od staršev, pri katerem novorojenec dejansko živi, pod pogoji iz prejšnjega odstavka.
Pravico do enkratne denarne pomoči lahko uveljavlja tudi druga oseba, ki je zakoniti zastopnik otroka na podlagi odločbe pristojnega organa, ravno tako pod pogoji iz prvega odstavka tega člena.
4. člen
Upravičenec, ki prejme denarno pomoč ob rojstvu otroka v drugi občini, ne more uveljavljati pravice do enkratne denarne pomoči po tem pravilniku.
III. POSTOPEK UVELJAVLJANJA ENKRATNE DENARNE POMOČI
5. člen
Pravico do enkratne denarne pomoči uveljavlja upravičenec s pisno vlogo na obrazcu, ki ga upravičenec prejme v sprejemni pisarni Občine Vuzenica in ga izpolnjenega pošlje po pošti ali vloži v sprejemni pisarni Občine Vuzenica, najkasneje v štirih mesecih od otrokovega rojstva. Po preteku tega roka pravice do enkratne denarne pomoči ni mogoče več uveljavljati in se vloga zavrže kot prepozna.
6. člen
Pisni vlogi iz prejšnjega člena morajo biti priloženi:
– izpisek iz matičnega registra o rojstvu otroka;
– potrdilo o stalnem prebivališču in državljanstvu vlagatelja oziroma fotokopija osebnega dokumenta vlagatelja;
– potrdilo o stalnem prebivališču in državljanstvu novorojenca;
– fotokopija dokumenta, iz katerega je razvidna številka transakcijskega računa vlagatelja, in
– v primeru tretjega odstavka 3. člena tega pravilnika tudi odločba pristojnega organa.
7. člen
Postopek ugotavljanja upravičenosti do dodelitve enkratne denarne pomoči vodi občinski upravni organ, pristojen za področje družbenih dejavnosti po predpisih, ki urejajo splošni upravni postopek.
O pravici do enkratne denarne pomoči odloči organ iz prejšnjega odstavka z odločbo.
8. člen
Občinska uprava nakaže z odločbo dodeljeni znesek enkratne denarne pomoči na transakcijski račun vlagatelja najkasneje v roku 30 dni po njeni dokončnosti.
IV. VIŠINA ENKRATNE DENARNE POMOČI
9. člen
Višina enkratne denarne pomoči po tem pravilniku znaša za novorojenega otroka 210 EUR bruto.
10. člen
Če se ugotovi, da je prejemnik prejel denarno pomoč na podlagi neresničnih podatkov oziroma v nasprotju z določbami tega pravilnika, je prejeto denarno pomoč dolžan vrniti, skupaj z zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila dalje.
11. člen
Poleg enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka se lahko staršem, glede na zagotovljena sredstva v proračunu, podeli tudi knjižno darilo.
V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
12. člen
Določbe tega pravilnika se uporabljajo tudi za otroke, ki so rojeni od 1. 1. 2007 do uveljavitve pravilnika.
Upravičenci lahko uveljavljajo pravico do denarne pomoči za novorojenca na način, ki je določen v 5. in 6. členu tega pravilnika. Pisno vlogo morajo upravičenci vložiti najkasneje v štirih mesecih po uveljavitvi tega pravilnika.
13. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-4-4/07
Vuzenica, dne 27. februarja 2007
Župan
Občine Vuzenica
Miran Kus l.r.

AAA Zlata odličnost