Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2007 z dne 20. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2007 z dne 20. 3. 2007

Kazalo

1244. Program priprave občinskega lokacijskega načrta za območje urejanja ŠSE 4/5 Lavrica – južni del, stran 3099.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora – ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) ter 7. in 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47/99, 103/06, 76/02) je Občinski svet Občine Škofljica na 4. redni seji dne 8. 3. 2007 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
občinskega lokacijskega načrta za območje urejanja ŠSE 4/5 Lavrica – južni del
1. člen
Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo prostorskega akta
Obstoječe naselje v območju urejanja ŠSE 4/5 Lavrica, je naselje individualnih stanovanjskih hiš, v nižini Ljubljanskega barja. Mešano (pretežno stanovanjsko) naselje sega globoko v agrarno okolje. Preko območja poteka odtočni kanal zalednih meteornih voda, ki ga deli v dva dela.
Zaradi razmeroma obširnih nezazidanih stavbnih zemljišč ter neurejene prometne in komunalne opremljenosti prostora, je za omenjeno območje predvidena izdelava občinskega lokacijskega načrta.
Za območje urejanja ŠSE 4/5 Lavrica južni del, so bile v letu 2004 z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in družbenega plana za obdobje 1986–1990 za območje Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 71/04) sprejete programske zasnove, ki predvidevajo gradnjo družinskih stanovanjskih hiš in spremljajoče dejavnosti.
2. člen
Predmet in programska izhodišča prostorskega akta
Predmet lokacijskega načrta je:
– izgradnja prostostoječih družinskih stanovanjskih hiš z etažnostjo max. K+P+1+1M,
– skupni družbeni prostor za sestajanje prebivalcev, igro otrok; varstvo, klubski prostor, čitalnico, razne konjičke ipd, v povezavi z otroškim igriščem, športno rekreacijskimi površinami, trgovino ter ostalim skupnim programom,
– igrišča za najmlajše otroke neposredno ob pripadajočih zgradbah,
– športne površine v športnem parku,
– uslužne in storitvene (obrtne) dejavnosti,
– gostinska dejavnost.
Pri pripravi lokacijskega načrta bo upoštevan značaj območja in temu prilagojena gostota zazidave.
Usmeritve za urejanje prostora:
– Ohranja se sistem notranjih stanovanjskih ulic, ki se pravokotno priključujejo na dovozno cesto ob železniški progi, ki celotno območje, preko dveh prehodov čez železniško progo, povezuje z Dolenjsko cesto.
– Lokacija osrednjega dela s programom spremljajočih dejavnosti je predvidena v severovzhodnem delu območja.
– Območje obstoječega zbirnega kanala zalednih voda se dejavno vključi v dogajanje v prostoru.
– Pri umestitvi objektov v prostor je treba upoštevati negativne vplive bližnje železniške proge, ki jih je možno omiliti s smotrno orientacijo objektov ter ustreznimi, lahko tudi ozelenitvenimi zasloni.
Zemljišče lokacijskega načrta obsega naslednje parcelne številke v katastrski občini Rudnik: 1911/2, 1912, 1914/1, 1914/2, 1916/1 del, 1916/3 del, 1916/4 del, 1916/7 del, 1917/1, 1918/2, 1920/1, 1920/10, 2317/2 del, katerih skupna površina znaša 24.787,90 m2.
V območje obravnave se lahko vključijo tudi sosednja območja, če se v okviru izdelave strokovnih podlag ugotovi, da je to potrebno zaradi okoljsko ali funkcionalno ugodnejših rešitev.
3. člen
Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja, ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi prostorskega akta
Dne 6. 9. 2006 je Občina Škofljica skladno z 28. členom Zakona o urejanju prostora ZUreP-1, sklicala prostorsko konferenco z namenom, da se pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti glede priprave lokacijskega načrta oziroma predvidene prostorske ureditve.
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave lokacijskega načrta podati smernice za njihovo pripravo, k dopolnjenemu predlogu pa mnenje, so:
1. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana
2. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Ljubljana, Prule 27, 1000 Ljubljana
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Območna pisarna Ljubljana, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana
4. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, sektor za vodno območje Donave, Einspielerjeva 6, 1109 Ljubljana
5. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Ljubljana, Cankarjeva 10, 1000 Ljubljana
6. Zavod RS za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Ljubljana, Tržaška 4, 1000 Ljubljana
7. Energetika Ljubljana d.o.o. – oskrba s plinom, Verovškova 70, 1000 Ljubljana
8. Elektro Ljubljana, DE Ljubljana okolica, Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana
9. Telekom Slovenije d.d., Stegne 19, 1000 Ljubljana
10. Snaga d.o.o., Povšetova 6, 1000 Ljubljana
11. Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija d.o.o, Vodovodna 90, 1000 Ljubljana – vodovod
12. Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Vodovodna 90,1000 Ljubljana – kanalizacija
13. Javna agencija za železniški promet RS, Kopitarjeva 5, 2000 Maribor
14. Občina Škofljica, Šmarska cesta 3,1291 Škofljica – promet.
V postopek se vključi tudi druge nosilce urejanja prostora, če se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da upravljajo ali so odgovorni za posamezno področje.
Nosilci urejanja prostora v skladu z 29. in 33. členom ZureP-1 podajo smernice in mnenje k prostorskemu aktu v 30 dneh od prejema vloge.
Pobudniki lokacijskega načrta so lastniki zemljišč obravnavanega območja. Pripravljavec lokacijskega načrta je Občina Škofljica. Načrtovalec mora izpolnjevati pogoje, ki jih določajo členi od 156. do 160 ZUreP-1. Lokacijski načrt mora izdelati v obsegu in z vsebinami, ki jih določa zakon in ustrezni podzakonski akti ter v skladu s tem programom priprave. Lokacijski načrt se izdela tudi v digitalni obliki, tako da je možen vnos v PISO (prostorski informacijski sistem občin).
Pripravljavec lahko v postopku priprave in sprejemanja lokacijskega načrta (v fazi osnutka ali dopolnjenega predloga) naroči oziroma pridobi recenzijsko mnenje strokovnjaka s področja prostorskega načrtovanja.
4. člen
Strokovne podlage in način njihove pridobitve
Izdelajo se naslednje strokovne podlage:
1. Analiza stanja glede fizičnih lastnosti in pravnega stanja prostora (za celotno območje urejanja)
– Dopolnitev strokovnih podlag glede naravnih in ustvarjenih danosti, ki so bile izdelane za Spremembe in dopolnitve prostorskih planskih aktov za območje Občine Škofljica (podrobnejši prikaz naravnih in krajinskih značilnosti, obstoječega stanja ureditev, prometne in komunalne infrastrukture, lastništvo, pravni režimi obalnega območja). Že izdelane strokovne podlage se dopolni tudi na podlagi smernic in lokacijskih pogojev nosilcev urejanja prostora. Če nosilci urejanja prostora zahtevajo izdelavo dodatnih strokovnih podlag, jih zagotovi pobudnik.
2. Identifikacija in analiza problemov na podlagi dosedanjega prostorskega razvoja, nove razvojne potrebe, težnje in različne pobude na obravnavanem območju
– Analiza smernic in lokacijskih pogojev nosilcev urejanja prostora.
3. Analiza možnosti glede načrtovanja prostorske ureditve
– Vplivi povezave in soodvisnosti s sosednjimi območji: razčlenitev in prikaz omejitev glede razvojnih možnosti
4. Analiza pričakovanih vplivov prostorske ureditve na posamezne sestavine prostora
– Možna povečanja obremenitve skupnih površin, objektov in naprav
– Vplivi na naravno in kulturno dediščino
5. Vrednotenje ter priprava predlogov strokovne rešitve
– Idejna zasnova predlagane prostorske ureditve, ki se izdela kot celovita urbanistična, krajinska in arhitekturna rešitev. Idejne zasnove predlagane prostorske ureditve se izdela v vsebini kot je določena za idejno zasnovo v predpisih, ki določajo vsebino projektne dokumentacije.
– Idejna zasnova prometnih, energetskih, vodovodnih in komunalnih infrastrukturnih priključkov in ureditev ter idejna zasnova rešitev in ukrepov za preprečitev negativnih vplivov na okolje, naravo in kulturno dediščino.
– Presoja in medsebojna primerjava s funkcionalnega, varstvenega in ekonomskega vidika ter z vidika sprejemljivosti v lokalnem okolju
6. Poročilo o vplivih na okolje, izdelano v skladu z navodilom, ki ureja metodologijo za izdelavo poročil o vplivih na okolje in z upoštevanjem evropskih standardov in revidirano.
7. Morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale iz smernic nosilcev urejanja prostora. Strokovne podlage izdela načrtovalec, ki ga izbere pobudnik lokacijskega načrta. Morebitne dodatne strokovne podlage, ki jih zahtevajo nosilci urejanja prostora, lahko pripravljavec naroči tudi drugim pristojnim organizacijam ali posameznikom.
5. člen
Faze in roki za pripravo LN
+--------------------------------------+-----------------------+
|faze                 |Roki          |
+--------------------------------------+-----------------------+
|Prva prostorska konferenca in sprejem |september 2006     |
|programa priprave (PP)        |            |
+--------------------------------------+-----------------------+
|Izdelava gradiva za pridobitev    |15 dni po sprejemu PP |
|smernic (situacija predlagane     |            |
|ureditve, poročilo)          |            |
+--------------------------------------+-----------------------+
|Poziv nosilcem urejanja prostora za  |30 dni         |
|pridobitev smernic          |            |
+--------------------------------------+-----------------------+
|Analiza smernic, izdelava strokovnih |april 2007       |
|podlag in osnutka akta        |            |
+--------------------------------------+-----------------------+
|Druga prostorska konferenca      |15 dni pred javno   |
|                   |razgrnitvijo      |
+--------------------------------------+-----------------------+
|Stališča do priporočil prostorske   |7 dni po prostorski  |
|konference              |konferenci       |
+--------------------------------------+-----------------------+
|Sklep o javni razgrnitvi in javni   |7 dni pred pričetkom  |
|obravnavi               |javne razgrnitve    |
+--------------------------------------+-----------------------+
|Javna razgrnitev in obravnava osnutka |30 dni         |
|prostorskega akta           |            |
+--------------------------------------+-----------------------+
|Stališča do pripomb          |15 dni po zaključku  |
|                   |javne obravnave    |
+--------------------------------------+-----------------------+
|Prva obravnava na občinskem svetu   |avgust 2007      |
+--------------------------------------+-----------------------+
|Oblikovanje dopolnjenega predloga   |15 dni po obravnavi na |
|dokumenta z upoštevanjem pripomb   |OS           |
+--------------------------------------+-----------------------+
|Pisno mnenje o sprejemljivosti    |45 dni + 15 dni    |
|vplivov izvedbe prostorskega akta na |            |
|okolje                |            |
+--------------------------------------+-----------------------+
|Pridobitev sklepa, da so vplivi    |30 dni         |
|izvedbe na okolje sprejemljivi    |            |
+--------------------------------------+-----------------------+
|Priprava gradiva in vloge za     |10 dni         |
|pridobitev mnenj nosilcev urejanja  |            |
|prostora               |            |
+--------------------------------------+-----------------------+
|Pridobitev mnenj od nosilcev urejanja |30 dni         |
|prostora               |            |
+--------------------------------------+-----------------------+
|Druga obravnava in sprejem odloka na |december 2007     |
|občinskem svetu            |            |
+--------------------------------------+-----------------------+
|Objava odloka v uradnem glasilu    |15 dni po sprejemu na |
|                   |OS           |
+--------------------------------------+-----------------------+
6. člen
Finančna sredstva
Pobudniki izdelave lokacijskega načrta in Občina Škofljica, v skladu z 19. členom ZUreP-1, sofinancirajo izdelavo dokumenta.
7. člen
Program priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-03/2007
Škofljica, dne 8. marca 2007
Župan
Občine Škofljica
Boštjan Rigler l.r.

AAA Zlata odličnost