Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2007 z dne 20. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2007 z dne 20. 3. 2007

Kazalo

1241. Program priprave občinskega lokacijskega načrta bencinski servis Stari trg, stran 3094.

Na podlagi 12. člena in 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03, v nadaljnjem besedilu: ZUreP-1) in na osnovi 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99 in 24/03) je župan Mestne občine Slovenj Gradec sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
občinskega lokacijskega načrta bencinski servis Stari trg
1. člen
S tem programom priprave se opredelijo vsebina in obseg izdelave občinskega lokacijskega načrta bencinski servis Stari trg (v nadaljevanju OLN), postopek in roki priprave, seznam pristojnih nosilcev urejanja prostora, ki sodelujejo v postopku načrtovanja predvidene prostorske ureditve, pripravljavci in nosilci upravno – strokovnih aktivnosti in določi način zagotovitev potrebnih finančnih sredstev za izvedbo naloge. Ureditveno območje OLN zajema ozek nepozidan prostor na južni strani regionalne ceste Slovenj Gradec- Kotlje in se na vzhodu zaključuje z reko Suhodolnico, na južni in zahodni strani po s kmetijskimi površinami.
2. člen
Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo OLN
(1) Ocena stanja, urbanistična dokumentacija in razlogi za pripravo novega OLN
Obravnavano območje se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja, ki jih določa meja urbanistične zasnove Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 55/02 in 91/2002 – prečiščeno besedilo) ter odlokom o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območja urejanja, ki jih določa meja urbanistične zasnove Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 68/2005), ki za to območje predvideva izdelavo OLN. Območje urejanja spada v območje Ct3 Stari trg, kjer je dovoljena gradnja bencinskega servisa. Dolgoročni plan Občine Slovenj Gradec za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega v letih od 1990 do 1998 ter družbeni plan Občine Slovenj Gradec za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjenega v letih 1990 do 1998 za območje Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 93/99, popravek Uradni list RS, št. 23/00) v poglavju F poglavja »X. Urejanje prostora in varstvo okolja« opredeljuje obravnavano območje za gradnjo bencinskega servisa Stari trg.
(2) Pravna podlaga
Pravna podlaga za pripravo OLN sta ZUreP-1 in Dolgoročni plan Občine Slovenj Gradec za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega v letih od 1990 do 1998 ter družbeni plan Občine Slovenj Gradec za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjenega v letih 1990 do 1998 za območje Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 93/99, popravek Uradni list RS, št. 23/00).
(3) Skladno določilom 40. člena ZVO je občina obvestila Ministrstvo za okolje RS (MOP) o nameri priprave OLN. Z odločbo MOP številka 35409-16/2007 z dne 26. 1. 2007 je odločeno, da pri sprejemanju OLN ni treba izvesti postopka celovite presoje vplivov na okolje.
3. člen
Predmet in programska izhodišča OLN
Predmet izdelave OLN je nov občinski izvedbeni prostorski akt, ki bo podal merila, pogoje, ukrepe za realizacijo gradnje bencinskega servisa Stari trg.
Območje je nepozidano. Površine so namenjene gradnji bencinskega servisa Stari trg.
Območje bencinska servisa Stari trg ima dobro geografsko lego; leži neposredno ob regionalni cesti Slovenj Gradec-Kotlje. Z izgradnjo južne obvoznice, ki v tem delu predvideva spremembo regionalne ceste v obvoznico, bo lega bencinskega servisa neposredno ob obvoznici. Območje ni infrastrukturno opremljeno.
4. člen
Okvirno ureditveno območje OLN
Obravnavano območje obsega približno 6.400 m2 tlorisne površine. Severno meja poteka ob regionalni cesti Slovenj Gradec-Stari trg, vzhodno jo zaključuje Suhodolnica, južno in zahodno pa kmetijske površine. Poleg plansko opredeljenega območja so sestavni deli tega OLN tudi zemljišča izven območja OLN, ki so potrebna za izvedbo omrežij gospodarske infrastrukture, potrebnih za komunalno opremljanje območja OLN in se natančneje določijo s posebnimi strokovnimi podlagami za komunalno opremljanje območja, ki se izdelajo do predloga akta in se skupaj z njim javno razgrnejo. Točna meja ureditvenega območja bo določena v predlogu odloka OLN. Parcele, ki so vključene v ureditveno območje spadajo med nepozidana stavbna zemljišča.
5. člen
Nosilci urejanja prostora
Mestna občina Slovenj Gradec je kot pripravljavec izvedbenega prostorskega akta sklicala in dne 20. 2. 2007 vodila prostorsko konferenco pred sprejemom programa priprave. Na prostorsko konferenco so bili preko sredstev javnega obveščanja vabljeni zainteresirani predstavniki lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti z namenom pridobitve in uskladitve priporočil, usmeritev in njihovih legitimnih interesov. Priporočila prostorske konference bodo priložena gradivu lokacijskega načrta, ko bo ta posredovan v sprejem.
Poleg udeležencev, ki sodelujejo na prostorski konferenci, morajo biti v pripravo OLN vključeni nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja.
Po sprejemu tega programa priprave bo pripravljavec pozval spodaj navedene nosilce urejanja prostora, da v skladu z 29. členom Zakona o urejanju prostora v roku 30 dni podajo smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve.
V pripravo in sprejem OLN za prostorsko ureditev OLN se vključijo naslednji nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja:
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Izpostava Dravograd, Mariborska cesta 2, 2370 Dravograd
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Slovenj Gradec, Meškova 21, 2380 Slovenj Gradec
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Območna pisarna Maribor, Krekova 17 /II, Maribor
– Javno komunalno podjetje Slovenj Gradec, Partizanska 12, 2380 Slovenj Gradec
– Telekom Slovenije PE Maribor, Titova c. 38, 2000 Maribor
– Elektro Celje, PE Slovenj Gradec, Francetova 12, 2380 Slovenj Gradec
– Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska 5, 2380 Slovenj Gradec
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor, Pobreška cesta 20, 2000 Maribor
– Direkcija RS za ceste, Sektor za upravljanje in vzdrževanje cest, Območje Maribor, Ul. Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor.
Če se med postopkom utemeljeno ugotovi, da je potrebno v postopek vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, ki niso našteti v tem členu, se njihove smernice pridobijo v postopku.
V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh ne bodo podali smernic, se bo v skladu z 29. členom ZUreP-1 štelo, da nimajo smernic. V primeru, da smernice nekaterih nosilcev urejanja prostora ne bodo podane, mora načrtovalec OLN, kljub temu upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte.
Na dopolnjen predlog OLN pa morajo nosilci urejanja prostora v 30 dneh po prejemu vloge izdati ali utemeljeno zavrniti izdajo mnenja, sicer se šteje, da je mnenje dano.
6. člen
Seznam strokovnih podlag za načrtovanje predvidene prostorske ureditve
OLN se izdela na podlagi strokovnih podlag, in sicer:
• povzetkov in usmeritev veljavnih planskih aktov občine,
• strokovnih podlag, ki so bile izdelane v okviru priprave obstoječih prostorskih aktov,
• analize obstoječega stanja z usmeritvami za izdelavo OLN, ki obsega:
– vplivi, povezave in soodvisnosti s sosednjimi območji,
– značilnosti grajenega prostora (morfologija pozidave, tipologija objektov, gabariti objektov, ambientalne značilnosti območja, kvalitetni pogledi, gostota pozidave, namembnost površin in objektov ter kulturna dediščina ...),
– parcelacija in lastništvo,
– zelene površine,
– komunalna in prometna ureditev,
– geomehansko in hidrološko poročilo,
– strokovna in arhitekturna rešitev,
– ocena osončenja izbrane variantne rešitve,
• geodetskega načrta, izdelanega v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40(04) in elaborata listin za identifikacijo posestnega stanja; po potrebi se za izdelavo OLN izdelajo dodatne geodetske izmere predvsem za potrebe načrtovanja komunalnih in drugih ureditev izven območja urejanja,
• smernic pristojnih nosilcev urejanja,
• meritev ničelnih stanj za posamezne sestavine okolja, če to izhaja iz smernic nosilcev urejanja,
• ostale strokovne podlage glede na zahtevo nosilcev urejanja prostora,
• idejne zasnove Bencinski servis Stari trg, ki jo je izdelalo podjetje MBI d.o.o. iz Slovenj Gradca pod št. 9-2-2005, z dne avgust 2005.
Če se med postopkom priprave OLN ugotovi, da je utemeljeno potrebno izdelati dodatne strokovne podlage, se te pripravijo med postopkom.
7. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve prostorskih ureditev ter ostale strokovne podlage pridobi in financira naročnik – Korobenz d.o.o., Trgovina z nafto in naftnimi derivati, Mislinjska Dobrava 47, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu, pripravijo pa jih izbrani izvajalci.
Če se predlog OLN na podlagi stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave tako spremeni, da nove rešitve ne bi bile več skladne s programskimi izhodišči tega programa priprave, se ga ponovno razgrne in obravnava. Če se v ponovljenem postopku obravnavajo le v prvi javni razgrnitvi in obravnavi predlagane spremembe, je rok za razgrnitev 10 dni. O času in kraju javne razgrnitve in obravnave ter o vsebini bo v takem primeru javnost obveščena najkasneje sedem dni pred javno razgrnitvijo. Ponovna javna razgrnitev in obravnava je dovoljena največ dvakrat.
8. člen
Navedba in pridobitve geodetskih podlag
Za območje obravnave z OLN se skladno s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04) izdela geodetski načrt. Geodetski načrt pridobi naročnik.
9. člen
Roki za pripravo OLN
Za pripravo OLN so opredeljeni naslednji okvirni roki:
+---------------------------------------+----------------------+
|Aktivnost               |Rok oziroma trajanje |
|                    |aktivnosti      |
+---------------------------------------+----------------------+
|Obvestilo o nameri izdelave OLN in   |že izdelano in    |
|pridobitev mnenja           |pridobljena odločba  |
+---------------------------------------+----------------------+
|Prva prostorska konferenca       |izvedena dne 21. 2.  |
|                    |2007         |
+---------------------------------------+----------------------+
|Sprejem programa priprave OLN     |sprejme župan po   |
|                    |izvedbi prve     |
|                    |prostorske konference |
+---------------------------------------+----------------------+
|Zagotovitev strokovnih podlag in    |14 dni po sprejemu  |
|geodetskega načrta           |programa priprave OLN |
+---------------------------------------+----------------------+
|Izdelava gradiva za pridobitev smernic |tri dni po objavi   |
|nosilcev urejanja prostora       |programa priprave v  |
|                    |Uradnem listu RS   |
+---------------------------------------+----------------------+
|Pridobitev smernic nosilcev urejanja  |takoj po pripravi   |
|prostora                |gradiva; nosilci   |
|                    |izdajo smernice v 30 |
|                    |dneh po prejemu vloge |
+---------------------------------------+----------------------+
|Priprava predloga OLN         |1 mesec po pridobitvi |
|                    |smernic        |
+---------------------------------------+----------------------+
|Druga prostorska konferenca      |pripravljavec najmanj |
|                    |14 dni pred javno   |
|                    |razgrnitvijo skliče  |
|                    |drugo prostorsko   |
|                    |konferenco      |
+---------------------------------------+----------------------+
|Dopolnitev predloga OLN        |7 dni po izvedeni   |
|                    |prostorski konferenci |
+---------------------------------------+----------------------+
|Javna razgrnitev in javna obravnava  |pripravljavec sprejme |
|predloga OLN              |sklep o javni     |
|                    |razgrnitvi in vse   |
|                    |skupaj javno razgrne |
|                    |za 30 dni       |
+---------------------------------------+----------------------+
|Ureditev pripomb in predlogov iz javne |dva dni po končani  |
|razgrnitve in obravnav         |javni razgrnitvi   |
+---------------------------------------+----------------------+
|Priprava strokovnih stališč do pripomb |8 dni po prejemu   |
|in predlogov iz javne razgrnitve in  |pripomb in predlogov |
|obravnave               |           |
+---------------------------------------+----------------------+
|Opredelitev župana MOSG do pripomb in |           |
|predlogov iz javne razgrnitve in    |           |
|obravnave               |           |
+---------------------------------------+----------------------+
|Izdelava dopolnjenega predloga OLN   |8 dni po sprejemu   |
|                    |strokovnih stališč do |
|                    |pripomb in predlogov |
+---------------------------------------+----------------------+
|Pridobitev mnenj nosilcev urejanja   |30 dni po prejemu   |
|prostora                |vloge         |
+---------------------------------------+----------------------+
|Uskladitev dopolnjenega predloga OLN z |8 dni po prejemu mnenj|
|mnenji nosilcev urejanja prostora   |           |
+---------------------------------------+----------------------+
|Sprejem dopolnjenega predloga OLN na  |           |
|mestnem svetu MOSG           |           |
+---------------------------------------+----------------------+
|Objava OLN v Uradnem listu RS     |           |
+---------------------------------------+----------------------+
10. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem lokacijskega načrta
OLN v celoti financira naročnik OLN Korobenz d.o.o., Trgovina z nafto in naftnimi derivati, Mislinjska Dobrava 47, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu.
11. člen
Končna določba
Sprejet program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3503-2/2006
Slovenj Gradec, dne 28. februarja 2007
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.

AAA Zlata odličnost