Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2007 z dne 20. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2007 z dne 20. 3. 2007

Kazalo

1238. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prebold, stran 3093.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (uradno prečiščeno besedilo) (ZOFVI-UPB5) (Uradni list RS, št. 16/07) in Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 57/01, 59/01, 86/04 in 113/05) ter 84. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 81/06) je Občinski svet Občine Prebold na 4. redni seji dne 1. 3. 2007 sprejel
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prebold
1. člen
V Odloku o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prebold (Uradni list RS, št. 32/99) se spremeni 8. člen tako, da se glasi:
»Svet šole šteje devet članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– trije predstavniki delavcev šole: dva predstavnika matične šole Prebold, en predstavnik vrtca Prebold,
– trije predstavniki staršev: dva predstavnika staršev šole, en predstavnik staršev vrtca.
Mandat članov sveta traja 4 leta. Mandat predstavnikov staršev je vezan na čas, dokler ima njihov otrok status učenca šole ali vrtca.
Člani sveta so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni, največ dvakrat zaporedoma.
Svet šole odloča z večino glasov vseh članov.«.
2. člen
Besedilo 19. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Ravnatelj in drugi delavci šole morajo varovati listine in podatke, do katerih pridejo oziroma se z njimi seznanijo pri opravljanju vzgojno-izobraževalne dejavnosti v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 57/01, 59/01, 86/04 in 113/05) in področno zakonodajo, ki ureja posamezno področje njihovega dela.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovno tajnosti tudi po prenehanju delovnega razmerja.
Za poslovno tajnost se štejejo:
– podatki in dokumenti, ki so z zakonom in drugimi predpisi določeni za tajne,
– podatki in dokumenti, ki jih svet šole določi za poslovno tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih ravnatelj v okviru svojih pristojnosti določi za poslovno tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih šoli zaupno sporoči pristojni organ ali druga organizacija.«.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 603/9/2007-03
Prebold, dne 1. marca 2007
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak l.r.

AAA Zlata odličnost