Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2007 z dne 20. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2007 z dne 20. 3. 2007

Kazalo

1233. Sklep o ustanovitvi Sveta ustanoviteljev javnega podjetja Javne naprave, d.o.o., stran 3077.

Na osnovi 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01 in 70/06), 20. člena Statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 59/06 in 67/06), 7. člena Statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 66/99, 112/00, 5/03 in 1/07), 15. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99, 15/01, 112/02, 136/04 in 134/06) in v skladu s četrtim in petim odstavkom 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99 – odl. US, 70/00, 51/02, 108/03 – odl. US, 72/05, 100/05 in 21/06 – odl. US) so občinski sveti Občine Vojnik na seji dne 28. 2. 2007, Občine Štore na seji 14. 2. 2007, Občine Dobrna na seji 6. 2. 2007 in Mestni svet Mestne občine Celje na seji 30. 1. 2007 sprejeli
S K L E P
o ustanovitvi Sveta ustanoviteljev javnega podjetja Javne naprave, d.o.o.
1. člen
(ustanovitev skupnega organa občin)
S tem sklepom se za izvrševanje ustanoviteljskih pravic občin v javnem podjetju Javne naprave, d.o.o. in za usklajevanje odločitev v zvezi z zagotavljanjem javne službe ustanovi skupni organ občin ustanoviteljic javnega podjetja Javne naprave, d.o.o. Ime skupnega organa občin je Svet ustanoviteljev javnega podjetja Javne naprave, d.o.o.(v nadaljevanju Svet ustanoviteljev).
Sedež Sveta ustanoviteljev je Trg celjskih knezov 9, Celje.
Žig Sveta ustanoviteljev predstavljajo uradni pečati vseh občin ustanoviteljic skupaj. Žig se uporablja na vseh aktih, ki jih sprejema Svet ustanoviteljev.
2. člen
(sestava in način dela Sveta ustanoviteljev)
Svet ustanoviteljev sestavljajo župani oziroma županje (v nadaljevanju župani) občin ustanoviteljic javnega podjetja Javne naprave, d.o.o.
Župani izmed sebe določijo predsednika Sveta ustanoviteljev, ki tudi predstavlja Svet ustanoviteljev, sklicuje in vodi njegove seje, podpisuje njegove odločitve ter skrbi za izvrševanje in koordiniranje njihovega izvajanja. Predsednik Sveta ustanoviteljev se menja vsako leto po načelu rotacije, ob upoštevanju števila glasov članov Sveta ustanoviteljev, začenši z županom, ki ima največje število glasov.
Svet ustanoviteljev dela na sejah. Seje Sveta ustanoviteljev ne potekajo nujno na sedežu organa, ampak na kraju, ki se določi na ustanovni seji Sveta ustanoviteljev.
3. člen
(število glasov članov Sveta ustanoviteljev)
Vsak župan ima pri sprejemanju odločitev naslednji odstotek glasov:
– župan Mestne občine Celje: 84,1% glasov,
– župan Občine Vojnik: 8,9% glasov,
– župan Občine Štore: 4,7% glasov in
– župan Občine Dobrna: 2,3% glasov.
4. člen
(pristojnosti Sveta ustanoviteljev)
Svet ustanoviteljev ima naslednje pristojnosti:
– določa posebne pogoje za izvajanje dejavnosti ter pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– odloča o cenah, ki niso pod državno kontrolo,
– sprejme poslovno poročilo, odloča o delitvi dobička in pokrivanju izgube,
– imenuje in razrešuje direktorja,
– sprejema merila za določitev plače direktorja javnega podjetja in plačil predstavnikov ustanoviteljev javnega podjetja,
– v drugih primerih, ko tako določa zakon ali drug predpis.
5. člen
(način sprejemanja odločitev)
Svet ustanoviteljev na svojih sejah sprejema odločitve z navadno večino glasov županov.
Za odločanje o sprejemu poslovnega poročila, delitvi dobička in pokrivanju izgube Svet ustanoviteljev odloča s tričetrtinsko večino članov skupščine, pri čemer mora le-ta predstavljati večino vseh glasov.
6. člen
(usklajevanje odločitev)
Svet ustanoviteljev usklajuje predloge predpisov in drugih odločitev, ki jih v zvezi z zagotavljanjem obveznih in izbirnih gospodarskih javnih služb na podlagi zakona in tega akta sprejemajo organi občin, tako da doseže soglasje članov sveta glede vsebine posameznih predpisov oziroma odločitev.
Svet ustanoviteljev usklajena besedila predpisov in drugih odločitev posreduje v sprejem pristojnim organom občin.
7. člen
(strokovne in administrativne naloge)
Strokovne, organizacijske in administrativne naloge za potrebe Sveta ustanoviteljev opravlja občinska uprava Mestne občine Celje.
8. člen
(sredstva za delo Sveta ustanoviteljev)
Sredstva za delovanje Sveta ustanoviteljev zagotavljajo občine v razmerju glasov članov v Svetu ustanoviteljev.
9. člen
(dolžnost obveščanja)
Svet ustanoviteljev o svojih odločitvah redno in sproti obvešča direktorje in organe javnega podjetja.
10. člen
(končna določba)
Po sprejemu na seji mestnega sveta in vseh občinskih svetih občin ustanoviteljic objavi župan Mestne občine Celje ta sklep v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 033-01/2007
Celje, dne 30. januarja 2007
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.
 
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l.r.
 
Župan
Občine Štore
Miran Jurkošek l.r.
 
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l.r.

AAA Zlata odličnost